Home | Pensii | Pensia de Invaliditate - 2014;

Pensia de Invaliditate - 2014;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Viata altfel Viata altfel

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Art. 68. – (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate, în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
Art. 69. – În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Art. 70. – (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP şi casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a Comisiilor Centrale de Expertiză Medico - Militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
Art. 71. – (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente în funcţie de domiciliul solicitantului sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(7) Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (9), necontestate în termen rămân definitive.
Art. 72. – În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituţiile subordonate, poate încheia contracte de prestări servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 73. – Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.”   Articol modificat prin legea 37/2013;  

                                                        TABEL NR 3            

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca

Stagiul de cotizare necesar (ani)

până la 20 ani

1

de la 20 – 23 ani

2

23 – 25 ani

3

25 – 29 ani

6

29 – 33 ani

9

33 – 37 ani

11

37 – 41 ani

14

41 – 45 ani

17

45 – 49 ani

20

49 – 53 ani

23

53 – 57 ani

25

57- 60 de ani

peste 60 de ani

26

27

 
Art. 74. – Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4).
Art. 75. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă dintre stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la prezenta lege şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.
Art. 76. – (1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

(2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”
Art. 77. – (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.
Art. 78. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între 1 an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară, emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care se stabileşte, după caz:
  a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
  b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
  c) redobândirea capacităţii de muncă.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 71.
Art. 79. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
  a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
  b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
  c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă sau ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
Art. 80. – (1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de Muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.
Art. 81. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 79 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale.
(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
(3) Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.
Art. 82. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

 Procedura de contestare a deciziilor

Împotriva deciziei de încadrare sau reîncadrare în grad de invaliditate sau a deciziei de revizuire medicală, emise de medicul expert, se poate face contestaţie la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare. Decizia casei teritoriale de pensii dată în soluţionarea acestei contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Decizia necontestată în termen este definitivă.

 Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale în aceeaşi muncă sau în alta.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

 Data acordării

 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare socială;
 •   de la data depunerii cererii, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, în cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare socială, ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului de 60 de zile;
 •   de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.


  Alte informaţii utile privind pensia de invaliditate

La împlinirea vârstei-standard prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

Indemnizaţia de însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul l se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.

Acte necesare

 •     cerere-tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
 •     decizia medicală privind gradul de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 •     carnetul de muncă (original şi copie);
 •     alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 •     livretul militar (original şi copie);
 •     diplomă de studii (origina! şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 •     pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 •     adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 •     adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 •     procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 •     acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.
 •     adeverinţă din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;

     
Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistenţa medicală. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:

 1.     diagnosticul clinic complet şi ordinea afecţiunilor, reflectând importanţa lor în afectarea capacităţii de muncă;
 2.     diagnosticul funcţional;
 3.     diagnosticul capacităţii de muncă şi încadrarea (sau neîncadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
 4.     cauza invalidităţii: boală obişnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie - în toate situaţiile se va specifica documentul justificativ;
 5. data ivirii invalidităţii (cu zi, lună, an);
 6. termenul de revizuire şi valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau menţiunea sau , după caz;    planul de recuperare eşalonat pe acţiuni şi perioada de timp până la data revizuirii medicale;  
 7. formele şi condiţiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate şi cazurile respinse.

Actualizat in Ianuarie 2014;

Subscribe to comments feed Comments (41 posted)

avatar
Valentina 20/02/2014 12:45:58
Sunt pensionata pentru limita de varsta si vechime standard de pensionare din anul 2007. In anul 2013 am fost operata de cancer ovarian si endometrial. Va rog sa-mi comunicat daca, potrivit legislatiei in vigoare, am dreptul la scutire de impozit la pensie si care sunt demersurile necesare. Cu multumiri,
avatar
constanta 22/01/2014 16:48:47
Buna ziua,
Sotul meu are in prezent 58 de ani.
La 56 de ani si 7 zile a fost pensionat de invaliditate gr 2( 5 .04.2012) fiind diagnosticat cu cancer de prostata Ta3.
Stagiul total de cotizare 34 ani 6 luni si 6 zile
Stagiul potential 5 luni si 24 zile..
Este revizuit anual. Nu se poate trece la pensie definitiva?...sau nerevizuibil?
multumesc!
avatar
Popescu Vasile 16/01/2014 23:23:45
Buna seara , sunt pensionat cu invaliditate gradul 3 ,va rog sa-mi spuneti daca merge vechimea ca si activitate de munca si cat se acorda la 1 an?Cu multumire,astept raspuns.
avatar
radu 10/01/2014 20:14:40
Buna seara ,am depus dosarul pt pensie de invaliditate gr 3 si astept decizia de pensie ,pot sa depun dosarul si la pensia de handicap .am hepatita cu virus c si fac tratament cu interferon si rebetol. Multumesc anticipat.
avatar
Liliana 20/12/2013 21:12:35
Buna seara tuturor,eu as vrea sa stiu daca dupa o perioada de 6 ani de neprezentare la comisia de expertiza medicala as putea sa beneficiez din nou de pensia de invaliditate de gradul 2 pe care o aveam inainte de a pleca din tara. Mentionez ca decizia era definitiva ca apoi sa fiu chemata pentru o noua revizuire.Va multumesc anticipat!
avatar
mariana 09/12/2013 14:32:12
buna ziua.fetita mea de 21 ani este incadrata in grad 2 de handicap cu diagnosticul tumora mediastinala postero inferioara metabolic activa ,nu a lucrat nici o zi.poate beneficia de pensie de invaliditate
avatar
Laura 19/11/2013 17:05:07
Ce se intampla atunci cand pensionarul de invaliditate grad I nu se mai poate prezenta la revizuirea anuala din cauza inrautatirii starii de sanatate? adica motivat. Anunta cumva? Vine o comisie la domiciliul bolnavului, sau.....?
avatar
Ioan Covaciu 01/12/2013 19:27:23
Stimată Laura, în acest caz vă recomand să vă adresaţi la Casa de Pensii de pe raza domiciliului pensionarului de invaliditate (judeţeană/sector).
avatar
vali m 16/11/2013 16:52:58
Am un frate care an urma unei lovituri la cap a fost operat pe creier dupa care a ramas cu un handicap ,o semipareza are 37 de ani si nu a lucrat niciodata .ma intereseaza daca poate beneficia de o pensie de boala. Multumesc
avatar
Ioan Covaciu 01/12/2013 19:25:47
Stimat/a VALI M, îmi pare sincer rău pentru situaţia în care se află fratele dumneavoastră, dar pentru a putea accesa pensia de invaliditate trebuia ca aceasta sa fi ca urmare a unui accident produs la locul de munca, chiar daca acesta ar fi fost prima zi de muncă. Altfel vă recomand să aplelaţi la primărie pentru ajutor social.
avatar
radu 26/10/2013 07:04:40
buna ziua,as avea si eu o intrebare....
am plecat in Belgia la lucru in 9/10/2012 unde dupa aproape o luna de zile am avut un grav accident,acum sunt intr-un scaun cu rotile si cu alte probleme un picut cam grave. Aici mi sa oferit asistenta medicala timp de un an si doua saptamini.
Pe data de 31/10/2013 ma intorc in Romania. As vrea sa stiu daca am dreptul la pensie?
Si daca am dreptul as vrea sa stiu daca mi se ofera pensia din urma de la data accidentului?
Va multumesc mult.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 01/12/2013 19:29:30
Stimate RADU, daca ati avut accidentul în timp ce v-aţi aflat la muncă cu contract legal în Belgia, atunci aveţi dreptul la pensie de invaliditate şi în Romania.
avatar
liliana 04/10/2013 21:02:01
Buna ziua.As dori sa intreb daca in prezent sunt in concediu medical la o intreprindere si am primit decizia de incadrare in grad de invaliditate grad 3 de la comisia de expertiza medicala, dar nu am primit decizia de pensionare de la casa de pensii.AS DORI SA INTREB IN CE CONDITII POT SA RAMAN LA VECHIUL LOC DE MUNCA FARA AMI INCETA CONTRACTUL DE MUNCA DOAR SA MI SE MODIFICE LA 4 ORE?
avatar
Ioan Covaciu 01/12/2013 19:38:34
Stimată LILIANA, aveţi posibilitatea să munciţi 4 ore în acest caz, dar nu obligatoriu la actualul loc de muncă. Societatea la care munciţi, cf cu Contractul Colectiv de Muncă, vă poate oferi la cerere locuri de muncă pe care să le puteţi ocupa cu 4 ore de activitate zilnică. Vă rog să-mi daţi mai multe detalii la consultanta@pensiata.ro;
1 2 3 next total: 23 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

invaliditate

Rate this article

4.25