Home | Pensii | Pensia de Invaliditate - 2015;

Pensia de Invaliditate - 2015;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Viata altfel Viata altfel

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza: a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Art. 68. – (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate, în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
Art. 69. – În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Art. 70. – (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP şi casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a Comisiilor Centrale de Expertiză Medico - Militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
Art. 71. – (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente în funcţie de domiciliul solicitantului sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(7) Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (9), necontestate în termen rămân definitive.
Art. 72. – În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituţiile subordonate, poate încheia contracte de prestări servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 73. – Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.”   Articol modificat prin legea 37/2013;  

                                                        TABEL NR 3            

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca

Stagiul de cotizare necesar (ani)

până la 20 ani

1

de la 20 – 23 ani

2

23 – 25 ani

3

25 – 29 ani

6

29 – 33 ani

9

33 – 37 ani

11

37 – 41 ani

14

41 – 45 ani

17

45 – 49 ani

20

49 – 53 ani

23

53 – 57 ani

25

57- 60 de ani

peste 60 de ani

26

27

 
Art. 74. – Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4).
Art. 75. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă dintre stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la prezenta lege şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.
Art. 76. – (1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

(2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”
Art. 77. – (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.
Art. 78. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între 1 an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară, emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care se stabileşte, după caz:
  a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
  b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
  c) redobândirea capacităţii de muncă.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 71.
Art. 79. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
  a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
  b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
  c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă sau ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
Art. 80. – (1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de Muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.
Art. 81. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 79 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale.
(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
(3) Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.
Art. 82. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

 Procedura de contestare a deciziilor

Împotriva deciziei de încadrare sau reîncadrare în grad de invaliditate sau a deciziei de revizuire medicală, emise de medicul expert, se poate face contestaţie la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare. Decizia casei teritoriale de pensii dată în soluţionarea acestei contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Decizia necontestată în termen este definitivă.

 Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale în aceeaşi muncă sau în alta.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

 Data acordării

 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare socială;
 •   de la data depunerii cererii, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, în cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare socială, ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului de 60 de zile;
 •   de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.


  Alte informaţii utile privind pensia de invaliditate

La împlinirea vârstei-standard prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

Indemnizaţia de însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul l se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.

Acte necesare

 •     cerere-tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
 •     decizia medicală privind gradul de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 •     carnetul de muncă (original şi copie);
 •     alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 •     livretul militar (original şi copie);
 •     diplomă de studii (origina! şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 •     pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 •     adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 •     adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 •     procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 •     acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.
 •     adeverinţă din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;

     
Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistenţa medicală. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:

 1.     diagnosticul clinic complet şi ordinea afecţiunilor, reflectând importanţa lor în afectarea capacităţii de muncă;
 2.     diagnosticul funcţional;
 3.     diagnosticul capacităţii de muncă şi încadrarea (sau neîncadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
 4.     cauza invalidităţii: boală obişnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie - în toate situaţiile se va specifica documentul justificativ;
 5. data ivirii invalidităţii (cu zi, lună, an);
 6. termenul de revizuire şi valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau menţiunea sau , după caz;    planul de recuperare eşalonat pe acţiuni şi perioada de timp până la data revizuirii medicale;  
 7. formele şi condiţiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate şi cazurile respinse.

Actualizat in Ianuarie 2015;

Subscribe to comments feed Comments (61 posted)

avatar
banica 08/02/2015 19:54:32
Buna seara! Sotia mea a lucrat in invatamant timp de 28 de ani. De 10 ani este pensionara cu grad de invaliditate. Are mai putin de 5 ani pana la varsta standard de pensionare. Incepand din acest an mai poate beneficia de rezervarea postului la scoala unde este titulara ?
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
jozef 18/02/2015 19:31:09
Conform contractului colectiv de munca pe ramura invatamant din13.11.2014 art.73 al.1 posturile titularilor raman rezervate
avatar
sima tudorina 28/01/2015 13:45:07
Buna ziua! Am rugamintea de a-mi raspunde in legatura cu problema mea. Am varsta de 59 de ani si o vechime in munca de aprox. 13 ani. In 2011 am paralizat de ambele maini, diagnosticul final fiind plexita amiotrofica bilaterala cu complicatii diverse. Mi s-a propus atunci pensionarea, dar am refuzat avand sotu care m-a ingrijit si cu ajutrul recuperarilor am reusit sa ma descurc la serviciu ( profesor) ,adica putand sa scriu. In 2014 aprilie sotul a decedat iar boala incepe sa recidiveze, adica incet imi pierd capacitatile de functionare. Ma intereseaza daca am dreptul la o pensie de invaliditate sau ceva asemanator deoarece am incercat sa-mi reiau activitatea dar am ajuns sa stau in concedii medicale deoarece nu fac fata programului, neputand sa-mi folosesc mainile la capacitatea lor. Astept un raspuns de la d-vs si va multumesc
avatar
elena 07/01/2015 17:30:29
Buna ziua,
as avea nevoie de o lamurire.Am o cunostinta,care are si in Italia si in Romania pensie de invaliditate 100%.Ar vrea sa stie daca legal le poate avea pe amandoua.
Va multumesc!
avatar
doru 04/01/2015 13:48:12
Pentru calculul indemnizatiei de invaliditate,in functie de grad,cotizare ,varsta,de ce factori se mai tine cont pentru stabilirea sumei pensiei
Va multumesc !
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
maria gradea 06/12/2014 18:43:28
Buna ziua,
Locuiesc in Spania de 10 ani si in urma unei operatii de artrodesa si disectomie L5-S1 mi s-a dat grad de discapacitate de 40 %.Mi s-a spus ca ptr a primi o pensie de invaliditate trebuie sa ma prezint in Romania deoarece nu am muncit in Spania cu contract de munca.Nu mi se pare corect atat timp cat eu locuiesc in Spania si nu in Romania.Nu stiu unde sa ma adresez sau daca as putea sa-mi transfer anii munciti in tara(25 ani) in Spania ca sa pot lua pensia de aici. Multumesc.
avatar
Ionita Paulica 24/11/2014 18:22:49
Buna seara! Am varsta de 56 ani si 6 luni (n. 22.05.1958). Am un stagiu de cotizare de 30 ani, 2 luni si 2 zile. Am completat stagiul de cotizare in 2012 cu 11 luni atat cat aveam nevoie pana la 31 ani si 1 luna (stagiu complet), fiind in pensie de invaliditate. Actualmente sunt pana pe 05.12 in pensie de invaliditate când am revizie. Vreau sa va intreb: daca nu voi mai fi admisa in continuare la comisie pot depune cerere de pensie anticipata partial cu acest stagiu de cotizare? se ia in calcul si cele 11 luni completate? Va multumesc anticipat si astept raspunsul dvs.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-2
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 25/11/2014 10:31:23
Stimata IONITA PAULICA, daca cei 31 de ani si 1 luna stagiu de cotizare (cat ati spus ca aveti )este compus numai din ani realizati la locul de munca, somaj sau contract de asigurarea sociala, puteti accesa pensia anticipata partiala imediat.
Pentru un raspuns bazat pe date concrete cifre si valoare neta a diminuarii/penalizarii aveti la dispozitie sefv iciile de calcul si consultanta din acest site.
avatar
Lilianna 11/11/2014 08:55:38
Buna ziua as dori sa stiu daca sunt infectat cu virusul hiv si am 20 de ani de munca unde ma pot adresa si ce acte imi trebuie pentru a ma pensiona pe caz de boala .Multumesc anticipat.
avatar
Marian 18/09/2014 17:24:30
Buna ziua,
Va rog sa ma lamuriti intr-o problema la care eu nu gasesc o explicatie, am avut depus dosar de pensie de invaliditate, a durat peste 3 luni pana am primit decizia, in timpul celor 3 luni mi s-a spus ca dosarul meu a fost trimis la Institutul de expertiza la Bucuresti.
Decizia a fost nefavorabila pensionarii, ceea ce nu inteleg eu este de ce la diagnostic clinic/Cod afectiune sunt inscrise coduri de boala ce nu au nici o legatura cu ceea ce continea referatul de pensionare si documentele ce atestau afectiunile din referat: iesirile din spital, analize, raiografii, RMN, holter EKG si altele.
Afectiunile conform codurile inscrise sunt afectiuni usoare, de genul obezitate, munturi, ceva minor.
Spuneti-mi va rog la nivelul comisiilor de expertiza se merge inainte cu primele concluzii/coduri stabilite la nivel local sau le revizuiesc la Bucuresti, Sunt complet bulversata, ma consum, afectiunile mele de sanatate sunt reale si se agraveaza cu asa probleme.
Va multumesc din suflet pentru raspuns.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
CRISTINA 14/07/2014 17:48:52
BUNA ziua domnu Ioan Covaciu .vreau sa va intreb ceva mama mea a fost operata in ianuarie de tumoare pe creier ,a ramas cu tulburarri de memorie cu tulburari de vorbire .i-am facut pensie de handicap dar nu nea dat cu apartinator ,iar din pacate acum tumoarea a recidivat si este inoperabila ,ce pot face ca sa iau ajutor de apartinator ,pentru ca necesita nu se poate descurca singura.ast raspuns O zi buna
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
dragomir otilia 26/06/2014 20:38:41
buna....a.si dori sa stiu daca sotul meu este diagnosticat cu ciroza toxica hepatica, are dreptul la o pensie, indemnizatie ,sau orice alt venit, in conditiile in care are 43 ani si ani munciti are doar 2 ,deoarece a muncit in constructii fara carte de munca?
1 2 3 4 next total: 35 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

invaliditate

Rate this article

4.25