Home | Pensii | Pensia Anticipata Partiala 2014;

Pensia Anticipata Partiala 2014;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia Anticipata Partiala 2014;

Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Acte necesare, Termene de acordare dupa depunerea documentelor. FORMULAR CERERE DE PENSIONARE; Afla raspunsul corect la intrebarea: Când ma pot pensiona prin Pensie Anticipata Partiala? Pensionare anticipata partiala femei, Pensionare anticipata partiala barbati;

Extras din legea Pensiilor

Art. 65. – (1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au
realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1) este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv, Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).
(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.
Art. 66. – La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
Art. 67. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face din oficiu.

DE RETINUT:

 Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată parţială se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu până la 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele in care contribuabilul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
 • a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
 • a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale;
 • a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
 • a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
 • a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar. 

 Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;
 Este interzis cumulul pensiei anticipate parţiale cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate parţiale cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate parţiale;
 Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu, spre deosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;
 Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.
 Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix – 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maximă de 45% din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă. Legislaţia anterioară prevedea procente diferenţiate, cuprinse între 0,5% şi 0,50%, iar penalizarea maximă ajungea la 30%.
 Penalizarea se aplică până la la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.


Cu titlu de noutate absolută, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea pensionării anticipate parţiale fără penalizare pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi.

Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută de lege.

Acte necesare:
* Completare cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala
carnetul de munca (original si copie);
* carnetul de asigurari sociale (original si copie);
* alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
* adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
* dovada certificarii stagiului de cotizare;
* adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
* alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

*procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);


Termene de acordare a pensiei anticipate si anticipate partiale

A. Drepturile de pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data. În cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, drepturile se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în cadrul acestui termen, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.
In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 5, cererea de pensie anticipata sau anticipata partiala, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul acestuia.

CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE LIMITA DE VARSTA
PENSIEI ANTICIPATE / PENSIEI ANTICIPATA PARTIALA
Nr.__________ din ____________
Catre
CASA JUDETEANA DE PENSII PUBLICE __________________
Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul
personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a)
in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____,
sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,
seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de
____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul,
fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit inscrierea
la pensie de limita de varsta/ pensie anticipata / pensie anticipata partiala cu
data de ________________.
In acest scop depun urmatoarele acte :
- Carnetul de munca seria ________ nr. ___________original si copie
- Carnetul de asigurari sociale seria ______ nr. _____ original si copie
- Livret militar seria _____ nr. _____ original si copie
- Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior
nr._____din _________
- Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________
- Adeverinta privind conditiile de munca ____________________
- Dovada certificare stagiu de cotizare _____________________
- Dovada incetarii calitatii de asigurat ________________________
- Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari
sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,
pentru declaratii neadevarate ca :
- sunt / nu sunt asigurat (a)
- primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social
- primesc / nu primesc indemnizatie
- primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin
- primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat
- primesc / nu primesc indemnizatie D-l nr. 118/1990 CEC ___________
- primesc / nu primesc indemnizatie L nr.189/2000 CEC ____________
Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii. Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

DATA _______________ SEMNATURA

Aprilie 2014.

ARGILO-TERAPIE

Subscribe to comments feed Comments (468 posted)

avatar
ANCA 17/07/2014 12:54:59
buna ziua Tatal meu este nascut pe 15.07.1955 si are un stagiu de cotizare de 18 ani 1 luna si 27 zile.in mai 2006 a fost pensionat pe caz de boala decizie invalidiate cod N 22, grad invaliditate 2 cu revizie anuala.va rog sa -mi spuneti daca poate beneficia de pensionare definitiva. va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 19/07/2014 13:33:08
Stimata ANCA, varsta standard de pensonare pentru tatal dumneavoastra este 65 de ani (15 Iulie 2020).
Acum, are un stagiu de cotizare de cca 26 ani, 3 luni si 26 zile (30 iunie 2014), pentru a fi nerevizuibil cu 5 ani inaintea implinirii varstei de 65 ani, trebuie sa aiba 35 ani stagiu de cotizare, stagiu care se poate atinge numai daca cei 18 ani de munca au fost realizati in grupa 1 de munca.
Altfel varsta de pensionare ramane 65 de ani cu revizuire anuala a starii de sanatate care stabileste gradul dde invalidiatate si implicit pensia de invaliditate.
avatar
N. 16/07/2014 13:27:20
Data nasterii 14.041965, data angajarii 01.07 1983, vechime neintrerupta pana in 2014, gr II de munca 9 ani, 2 copii.
Am dreptul la pensie anticipata????
De cand si in ce cuantum?
Astept raspuns pe mail, multumiri.
avatar
Ioan Covaciu 19/07/2014 14:02:08
Stimata N, răspunsul la întrebarea dumneavoastră a fost expediat pe adresa de e-mail. Vă doresc sănătate si o pensie cât mai MARE !
avatar
VOILA MARIA ANA 04/07/2014 14:43:24
Buna ziua! Mi-am depus dosarul pentru pensie la limita de virsta in februarie 2012,decizia mi-a venit in iulie 2012.As dori sa imi spuneti daca beneficiez de indicele de corectie la pensie,avind in vedere ca in 2010 mi-am depus dosarul pentru pensie anticipata,decizia mi-a venit dar eu am renuntat la aceasta si nu am beneficiat de ea.Mentionez ca activitatea mea nu a fost intrerupta.Va multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 19/07/2014 13:35:05
Stimata VOILA MARIA ANA, pentru un raspuns concret va rog sa-mi trimiteti copia scanata a Decziei de Pensionare la consultanta@pensiata.ro
avatar
Marius 29/06/2014 17:41:43
Buna ziua,
Tatal meu s-a nascut 03.05.1956 si are o vechime in campul muncii de 40 de ani(in cadrul unei fabrici) si 7 ani (in C.A.P.). Va rog sa-mi spuneti daca se poate pensiona anticipat?
avatar
Ioan Covaciu 01/07/2014 13:26:06
Stimate Marius, răspunsul la întrebarea dumneavoastră a fost expediat pe adresa de e-mail. Vă doresc sănătate iar tatălui dumneavoastră o pensie cât mai MARE !
avatar
Pricope Sanda 03/06/2014 11:08:20
Buna ziua. Sunt nascuta in 29.04.1958, vechime in munca 31ani si 5 luni.
As dori sa stiu in ce fel m -a afecteaza pensionarea anticipat partiala . Multumesc anticipat pentru raspuns.Toate cele bune!
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 14/06/2014 10:15:17
Stimată Pricope Sanda, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost exepediat pe adresa de e-mail. Va doresc sanatate si puterea de a lua cea mai inteleapta decizie in privinta pensionarii.
avatar
ionela 31/05/2014 14:39:28
Buna ziua ,mama mea are 53 anii si 14 ani vechime,v-a rog sa-mi spuneti daca pote beneficia de pensie anticipata,multumesc.
avatar
Ioan Covaciu 01/06/2014 22:30:27
Stimata Ionela pentru a putea accesa pensia anticipata partiala, mama dumneavoastra trebuie sa aiba o vechime in munca de minim 31 de ani si 8 luni.De asemenea va informez ca pentru aputea accesa pensia la limita de varsta trebuie sa realizeze minim 15 ani stagiu de cotizare.
avatar
Angela 29/05/2014 12:07:03
Buna ziua! Mama mea este nascuta in 10 mai 1959. Are un stagiu de cotizare 35 ani is 6 luni. Cand se poate pensiona fara penalizare si daca se pensioneaza acum, cam ce procent perde din pensie? Multumesc pentru raspuns
avatar
Ioan Covaciu 01/06/2014 22:20:38
Stimata Angela, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost eexpediat pe adresa de de-mail.
avatar
Neli 27/05/2014 18:21:39
Buna ziua, va ror sa-mi spuneti daca pot beneficia de pensie anticipata la varsta de 53 de ani, 14 ani lucrati grupa a 2a . Multumesc
avatar
Ioan Covaciu 01/06/2014 22:22:26
Stimata Neli, pentru a putea accesa pensia anticipata partiala trebuie sa aveti realizat stagiul complet de cotizare.
Pentru informatii complete va rog sa precizati vechimea totala in munca si data nasteri. Multumesc.
avatar
adrian 21/05/2014 16:35:46
Buna ziua. Mama mea e nascuta in data de 03.03.1959 si as dori sa stiu daca se poate pensiona anticipat. Mentionez nu are stagiul complet de 30 de ani de cotizare, a avut o intrerupere de cca 9 ani in cartea de munca timp in care a nascut 2 copii. Va multumesc
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 22/05/2014 10:27:14
Stimate Adrian, mama dumneavoastra se poate pensiona mai devreme decat la data la care implineste conditiile pentru Pensia la Limita de Varsta daca in stagiul actual de cotizare are si ani de munca realizati in grupe sau daca va incheia un Contract de Asigurare Sociala cu Casa de Pensii Publice prin care sa-si realizeze Stagiul Complet de Cotizare.
Pentru detalii va rog sa-mi scrieti la consultanta@pensiata.ro .
avatar
ana filip 13/05/2014 14:42:46
Sotul meu e nascut in 19.07.1952 si a lucrat 37 ani si 2 luni din care 6 ani si 3 luni grupa 2 de munca suta la suta.daca se pensioneaza partial anticipat penalizarea se calculeaza pentru lunile pana la 65 ani sau pana la 64 ani cand are dreptul la pensia de limita de varsta pentru reducerea de 1 an de la anii din grupa 2 de munca si cam cat ar fi penalizarea?
avatar
Ioan Covaciu 13/05/2014 19:37:23
Stimată Ana Filip, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost exepediat pe adresa de e-mail. Va doresc sanatate si puterea de a lua cea mai inteleapta decizie in privinta pensionarii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 228 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

anticipata, partiala

Rate this article

3.78