Home | Pensii | Pensia Anticipata Partiala 2014;

Pensia Anticipata Partiala 2014;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia Anticipata Partiala 2014;

Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Acte necesare, Termene de acordare dupa depunerea documentelor. FORMULAR CERERE DE PENSIONARE; Afla raspunsul corect la intrebarea: Când ma pot pensiona prin Pensie Anticipata Partiala? Pensionare anticipata partiala femei, Pensionare anticipata partiala barbati;

Extras din legea Pensiilor

Art. 65. – (1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au
realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1) este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv, Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).
(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.
Art. 66. – La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
Art. 67. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face din oficiu.

DE RETINUT:

 Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată parţială se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu până la 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
 La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);
 Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;
 Este interzis cumulul pensiei anticipate parţiale cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate parţiale cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate parţiale;
 Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu, spre deosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;
 Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.
 Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix – 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maximă de 45% din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă. Legislaţia anterioară prevedea procente diferenţiate, cuprinse între 0,5% şi 0,50%, iar penalizarea maximă ajungea la 30%.
 Penalizarea se aplică până la la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.


Cu titlu de noutate absolută, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea pensionării anticipate parţiale fără penalizare pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi.

Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută de lege.

Acte necesare:
* Descriere cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala
carnetul de munca (original si copie);
* carnetul de asigurari sociale (original si copie);
* alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
* adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
* dovada certificarii stagiului de cotizare;
* adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
* alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.
procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);

Termene de acordare a pensiei anticipate si anticipate partiale

A. Drepturile de pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data. În cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, drepturile se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în cadrul acestui termen, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.
In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 5, cererea de pensie anticipata sau anticipata partiala, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul acestuia.

CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE LIMITA DE VARSTA
PENSIEI ANTICIPATE / PENSIEI ANTICIPATA PARTIALA
Nr.__________ din ____________
Catre
CASA JUDETEANA DE PENSII PUBLICE __________________
Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul
personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a)
in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____,
sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,
seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de
____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul,
fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit inscrierea
la pensie de limita de varsta/ pensie anticipata / pensie anticipata partiala cu
data de ________________.
In acest scop depun urmatoarele acte :
- Carnetul de munca seria ________ nr. ___________original si copie
- Carnetul de asigurari sociale seria ______ nr. _____ original si copie
- Livret militar seria _____ nr. _____ original si copie
- Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior
nr._____din _________
- Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________
- Adeverinta privind conditiile de munca ____________________
- Dovada certificare stagiu de cotizare _____________________
- Dovada incetarii calitatii de asigurat ________________________
- Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari
sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,
pentru declaratii neadevarate ca :
- sunt / nu sunt asigurat (a)
- primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social
- primesc / nu primesc indemnizatie
- primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin
- primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat
- primesc / nu primesc indemnizatie D-l nr. 118/1990 CEC ___________
- primesc / nu primesc indemnizatie L nr.189/2000 CEC ____________
Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii. Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

DATA _______________ SEMNATURA

Ianuarie 2014.

ARGILO-TERAPIE

Subscribe to comments feed Comments (439 posted)

avatar
george 20 hours 56 minutes ago
Buna ziua. Sint nascut in 14 06 55 am 21 ani vechime din care 13 conditi speciale in aviatie plus sc militara 3 ani.va rog sa imi spuneti daca sc se trece la vechime si cind pot sa ies la pensie.Va multumesc.
avatar
Dumitrescu Dan Iulian 06/04/2014 01:13:48
Sunt nascut in 19.10.1961. Vechime in munca 32 de ani, din care 21 grupa 1, un an si jumatate grupa 2 . Va rog sa-mi spuneti cand pot iesi la pensie avand in vedere ca lucrez in continuare fara grupa de munca.
avatar
Ioan Covaciu 07/04/2014 15:51:24
Stimate Dumitrescu Dan Iulian,
raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost exepediat pe adresa de e-mail.
Vesti bune !
Va doresc sanatate si puterea de a lua cea mai inteleapta decizie in privinta pensionarii.
avatar
Nelly 03/04/2014 14:45:54
Adi, pentru martgisati regulile independentei intregesc cele spuse de tine: pensia unui magistrat nu poate fi afectata pt magistratul in functie. Argumentele sunt simple: intru in profesia de magistrat stiind ca voi avea o anumita pensie, dau solutii fara a tine cont de cine sunt partile; in schimb, daca judec o parte care este parlamentar care se gandeste ca poate sa imi modifice pensia daca nu ii convine solutia mea, atunci voi sta sa ma gandesc daca ma risc.Neretroactivitatea este doar o teorie, tot asa cum teorie este si separatia puterilor in stat, cum imi spune un senator recent caruia incercam sa ii explic ce e cu aceasta separatie. Ne-am obisnuit sa folosim notiuni SF pt majoritatea: stat de drept, independenta justitiei, domnia legii, interes public. Sa fim seriosi! http://xulftdobnmc.com afnspdpncr [link=http://cknkwvms.com]cknkwvms[/link]
avatar
spirea mihaela 13/03/2014 10:08:04
Buna ziua! Mama mea este nascuta la data de 30.05.1959 si are 32 ani de munca.La ce data poate iesi la pensie anticipata partiala? Va multumesc anticipat.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-1
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 03/04/2014 10:44:56
Stimata MIHAELA Spirea, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.Vesti bune !
Va doresc sanatate iar mamei dumneavoastra puterea de a lua cea mai inteleapta decizie.

Consultanta in timp util prin serviciul Consultanta 48 H sau Consultanta 7Z
avatar
ioana 12/03/2014 10:35:09
buna ziua! va rog sa-mi spuneti daca pot sa ies la pensie la cerere in cazul in care am aproximativ 30 de ani vechime, varsta mea este de 51 de ani si am 5 copii. va multumesc din tot sufletul!
avatar
Ioan Covaciu 03/04/2014 10:48:36
Stimata Ioana, cea mai propiata varsta de pensionare, in cazul dumneavoastra este 57 de ani, cu conditia sa realizati cca 33 ani vechime in munca. Din nefericire guvernul UDMR-PDL a anulat in 2010 din lege, prevederea care reducea varsta standard de pensionare cu 2 ani pentru mamele care au nascut si crescut 4 sau mai multi copii.
avatar
elisabeta mitoi 04/03/2014 08:26:25
Buna ziua,
ma numesc Elisabeta Mitoi, sunt nascuta la data de 12.09.1958, am o vechime in munca de 36 ani si 6 luni si as dori sa aflu cand ma pot pensiona anticipat
Cu multumiri
Elisabeta Mitoi
avatar
Ioan Covaciu 03/04/2014 10:33:39
Stimata ELISABETA MITOI, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.Vesti bune !
Va doresc sanatate si puterea de a lua cea mai inteleapta decizie.

Consultanta in timp util prin serviciul Consultanta 48 H sau Consultanta 7Z
avatar
Alexe Marin 18/02/2014 18:56:31
Buna ziua domnule Covaciu,

Sunt nascut la 23 XI 1953, m-am angajat la data de 4 VIII 1976, dupa ce am absolvit o facultate (4 ani). In cursul anului 1977 am satisfacut stagiul militar (6 luni). In cartea de munca am consemnata o perioada de 14 ani 4 luni si 27 zile lucrate in grupa a II-a.
In ipoteza unei pensionari anticipate partiale in cursul acestui an va rog sa-mi comunicati daca si in ce fel ma ajuta grupa II a, cu ce procent voi fi penalizat? In aceasta situatie mi se reduce virsta de pensionare, este influentat punctajul lunar?
V-as ramane profund recunoscator daca mi-ati raspunde pe e-mail.
Va multumesc.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-2
Report as inappropriate
avatar
GH OANA 13/02/2014 14:56:08
sant nascut pe data de 15 07 1953,am stagiul de cotizare 39 ani,5 luni,7 zile
am depus dosarul de pensie anticipata (noiembrie 2013),care mi-a fost respins
imi puteti explica de ce?
13 02 2014 ,cu multumiri
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-3
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 03/04/2014 10:18:02
Stimate Domn, dosarul putea fi respins doar pe motiv de stagiu. In cazul pensiilor anticipate stagiul de cotizare eligibil nu cuprinde perioadele : Stagiul Militar Obligatoriu, Perioada Studiilor Superioare si cea a Pensiiei de Invaliditate. Pentru a putea accesa Pensia Anticipata Partiala trebuie sa aveti 35 de ani vechime in "campul muncii".
Daca lucrurile stau altfel va rog sa-mi scrieti la consultanta@pensiata.ro
avatar
Nemes Carol 12/02/2014 10:51:27
Va rog sa imi spuneti daca pensia anticipata partial poate fi cumulata cu venituri provenite din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere de 1-5 camere in scop turistic).
Va multumesc
avatar
Ioan Covaciu 03/04/2014 10:13:56
DA.
Pensia Anticipata Partiala nu poate fi cumulata cu venituri pentru care trebuie platit CAS.In acest caz veniturile nu sunt conditionate de plata CAS.
avatar
Popa Marian 03/02/2014 15:49:18
buna ziua-va deranjez cu o intrebare...spuneti-mi va rog :am 34 d ani si 2 luni vechime fara armata.am lucrat 3 ani si 3 luni in conditii nocive si am primit spor ptr.conditii nocive conf.Decretelor 35 si 68 din anul 1990...ma ajuta cu ceva la pensionare anticipata...in oct.anul acesta implinesc 60 ani...va multum.anticipat
avatar
Ioan Covaciu 03/04/2014 11:01:18
Stimate Popa Marian, daca cei 3 ani si 3 luni sunt trecuti ca atare in cartea de munca, iar incadrarea este in gr 2, va aduc vechimea necesara realizarii stagiului complet de cotizare , 35 de ani, caz in care la 60 de ani veti putea accesa Pensia Anticipata Partiala. Daca cei 3 ani si 3 luni sunt trecuti ca fiind in gr 1, atunci varsta standard de pensionare se reduce cu 1 an si 6 luni, caz in care diminuarea pensiei anticipate partiale se reduce la 31,5%.
Pentru detalii, puteati accesa serviciile de consultanta 7Z sau48 H.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 215 | displaying: 1 - 10

Post your comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
  • Email to a friend Email to a friend
  • Print version Print version
  • Plain text Plain text

Tagged as:

No tags for this article

Rate this article

3.78