Home | Pensii | Pensia Anticipata Partiala 2015;

Pensia Anticipata Partiala 2015;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia Anticipata Partiala 2015;

Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 8 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani. Acte necesare, Termene de acordare dupa depunerea documentelor. FORMULAR CERERE DE PENSIONARE; Afla raspunsul corect la intrebarea: Când ma pot pensiona prin Pensie Anticipata Partiala? Pensionare anticipata partiala femei, Pensionare anticipata partiala barbati;

Extras din legea Pensiilor

Art. 65. – (1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au
realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1) este necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzută de statutul cadrelor militare/poliţiştilor/ funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) şi g).
(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv, Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).
(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.
Art. 66. – La acordarea pensiei anticipate parţiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.
Art. 67. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă pensia anticipată parţială se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 65 alin. (4) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate parţiale.
(2) Transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face din oficiu.

DE RETINUT:

 Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată parţială se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu până la 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele in care contribuabilul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu diploma;
 • a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat;
 • a beneficiat, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizatii de asigurari sociale;
 • a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca si boli profesionale;
 • a beneficiat, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani;
 • a fost elev al unei scoli militare/scoli de agenti de politie sau student al unei institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru formarea cadrelor militare, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia liceului militar. 

 Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;
 Este interzis cumulul pensiei anticipate parţiale cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate parţiale cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate parţiale;
 Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu, spre deosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;
 Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.
 Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix – 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maximă de 45% din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă. Legislaţia anterioară prevedea procente diferenţiate, cuprinse între 0,5% şi 0,50%, iar penalizarea maximă ajungea la 30%.
 Penalizarea se aplică până la la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.


Cu titlu de noutate absolută, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea pensionării anticipate parţiale fără penalizare pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi.

Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută de lege.

Acte necesare:
* Completare cerere pentru înscrierea la pensie anticipata partiala
carnetul de munca (original si copie);
* carnetul de asigurari sociale (original si copie);
* alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca
adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv / individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
* adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
* dovada certificarii stagiului de cotizare;
* adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
* alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

*procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);


Termene de acordare a pensiei anticipate si anticipate partiale

A. Drepturile de pensie anticipata sau anticipata partiala se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data. În cazul persoanelor asigurate cu contract de asigurare, drepturile se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în cadrul acestui termen, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.
In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 5, cererea de pensie anticipata sau anticipata partiala, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, la casa teritoriala de pensii in a carei raza se afla domiciliul acestuia.

CERERE PENTRU ACORDAREA PENSIEI DE LIMITA DE VARSTA
PENSIEI ANTICIPATE / PENSIEI ANTICIPATA PARTIALA
Nr.__________ din ____________
Catre
CASA JUDETEANA DE PENSII PUBLICE __________________
Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul
personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a)
in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____,
sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,
seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de
____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul,
fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit inscrierea
la pensie de limita de varsta/ pensie anticipata / pensie anticipata partiala cu
data de ________________.
In acest scop depun urmatoarele acte :
- Carnetul de munca seria ________ nr. ___________original si copie
- Carnetul de asigurari sociale seria ______ nr. _____ original si copie
- Livret militar seria _____ nr. _____ original si copie
- Adeverinta certificare perioada de studii invatamant superior
nr._____din _________
- Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________
- Adeverinta privind conditiile de munca ____________________
- Dovada certificare stagiu de cotizare _____________________
- Dovada incetarii calitatii de asigurat ________________________
- Adeverinta din care sa rezulte achitarea contributiei de asigurari
sociale pana la data solicitarii drepturilor __________________
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,
pentru declaratii neadevarate ca :
- sunt / nu sunt asigurat (a)
- primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social
- primesc / nu primesc indemnizatie
- primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin
- primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat
- primesc / nu primesc indemnizatie D-l nr. 118/1990 CEC ___________
- primesc / nu primesc indemnizatie L nr.189/2000 CEC ____________
Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.
In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii. Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

DATA _______________ SEMNATURA

Ianuarie 2015.

ARGILO-TERAPIE

Subscribe to comments feed Comments (505 posted)

avatar
Adrian Cozma 23/04/2015 13:51:02
Imi puteti spune daca stiti ceva despre eliminarea sau modificare articolului din legea Pensiilor care stipuleaza ca pentru pensie anticipata partiala nu se socotesc anii de studii universitare absolviti cu diploma si stagiul militar Obligatoriu / De un an de zile trimit memorii , cereri , catre organele Statului roman pentru rezolvarea acestei aberatii comunistoide , discriminatorii si in badjocura romanilor cu carte . Eu is nascut in anul 1954 , am invatat 18 ani ( 8 clase , 5 ani liceu industrial si 5 ani facultate ) , am facut armata un ansi patru luni si la ceasta data nu mai am nici un venit dar nici nu mi se aproba iesirea la pensie anticipata pe motiv de neindeplinire a stagiului minim necesar de cotizare de 35 de ani . Adunati la cei 18 ani de scoala , un an si patru luni de armatasi cei 7 ani de-acasa si pana la varsta de 61 de ani cat am acum , cum sa fi indeplinit cei 35 de ani de cotizare ? Constituia Romaniei scrie la art 16 /1 ca romani-s egali in fata legii . Deci cu ce-s eu mai putin roman fata de un altul care dupa terminarea liceului s-a angajat ...? Ce eu am golanit daca am facut o facultate la zi si dupa absolvire am lucrat cca 15 ani in domeniul meu de specialitate ... ? DISCRIMINARE ... asta e ...
avatar
Urzica Maria 21/04/2015 13:15:40
buna ziua,
as avea rugamintea de a ma lamuri cu ce data pot sa ma pensionez anticipat fiind nascuta in 25.01.1958,incadrata in campul muncii in 17.09.1975,cu vechime totala de 39 ani si 17 zile (care se implinesc acum la sfarsitul lunii aprilie)?
multumesc.
avatar
Gabriela Virtejaru 17/04/2015 11:27:18
Buna ziua, sunt născută la 17.08.1961 am lucrat la o schela de foraj ca geolog 1986-1990, iar din septembrie 1990 si in prezent, ca profesor. Când pot ieși la pensie anticipat parțial? Va multumesc anticipat pentru răspuns.
avatar
Ivancov Ioana 24/03/2015 17:14:11
Buna ziua! Tatal meu are 14 ani de munca la grupa a II-a si 4 ani la grupa I. Stiti daca anii de la grupa I care nu se iau in considerare se trec la cei de grupa a II, si sa aiba 18 ani la grupa II-a sau nu se insumeaza si ramane doar cu cei 14 ani luati in considerare?
avatar
Ioan Covaciu 02/04/2015 09:39:09
Stimata IOANA, legea nu prevede ca anii de grupa I sa fie "convertiti" in ani de grupa 2 daca nu pot fi fructificati pentru reducerea varstei standard de pensionare. Punctajul aferent si vechimea suplimentara sunt oferite chiar daca nu sunt realizati 6 ani de gr 1.
Pentru a afla valoarea pensiei si oportunitatile de pensionare nu ezitati sa accesati serviciul de calcul pensie;
Va doresc sanatate iar tatalui dumneavoastra o pensie cat mai MARE !
avatar
Mocanu cornelia 15/03/2015 14:51:39
Sunt nascută în data de 10.08.1956. Am o vechime in munca de 37 de ani. Vă rog să-mi spune-ți cu ce procent se diminuiaza pensia daca doresc să mă pensionez anticipat sau anticipat parțial?
avatar
Ioan Covaciu 16/03/2015 10:43:19
Stimata MOCANU CORNELIA,
raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail. Va doresc sa aveti puterea de a lua cea mai inteleapta decizie.
avatar
ancia ioana 14/03/2015 20:27:33
buna seara,ma numesc ancia ioana,sunt nascuta in 1962,am o vechime in munca de 36 de ani si 4 ani si sase luni de grupa a doua.la ce varsta ma pot pensiona anticipat
avatar
Ioan Covaciu 02/04/2015 09:35:39
Stimata ANCIA IOANA, raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.
Va multumesc pentru ca ati ales serviciile de consultanta dezvoltate de catre www.pensiata.ro. Pentru detalii numerice ale venitului din pensie nu ezitati sa accesati serviciile de calcul al pensiei.
Va doresc sanatate si o pensie cat mai MARE !
avatar
hutuleac bogdan 05/02/2015 12:24:58
buna ziua tatal meu a muncit 39 de ani si 8 luni si a iesit la pensie anticipat partial cu pe cu o indemnizatie de 462 de lei si mentionez ca are 3 ani de cand a iesit si nu sa marit indemnizatie cu nici un leu si as fii curios daca nu era normal sa se mai mareasca in fiecare an
avatar
Ioan Covaciu 10/03/2015 08:57:38
Stimate HUTULEAC Bogdan,
raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail. Va doresc sa aveti puterea de a lua cea mai inteleapta decizie.
avatar
Cretu Nicolaie 29/01/2015 12:12:09
Buna ziua !
Sunt angajat din 01.15.1079 , cu vechime neintreupta , la care se adauga 3 luni lucrate in anul 1976 . Am 9 ani lucrati in grupa a II -a de munca si 11 luni in grupa a I-a . As dori sa ma pensionez anticipat , cu penalizarile impuse de lege ! V-as ruga sa imi spuneti daca beneficiez de reducere la varsta de pensionare si care este varsta cand intru in pensia la limita de varsta . Va multumesc anticipat si astept raspunsul dvs.
Reply Thumbs Up Thumbs Down
-2
Report as inappropriate
avatar
Ioan Covaciu 02/04/2015 08:31:23
Stimate Cretu Nicolaie,
un raspuns la intrebarea dumneavoastra aa fosst expediat la adresa dumneavoastra de e-mail. Va rog sa precizati data nasterii si data corecta a debutului in munca.
Mulrumesc.
avatar
virdol florea 22/01/2015 13:48:33
am o vechime 33 ani cotizati din care 4 ani gr 1 si 16 ani gr 2 sunt nascut in 10.07.1956 cand pot iesi la pensie anticipata sau normala va multumesc
avatar
Ioan Covaciu 09/03/2015 23:05:54
Stimate Virdol Florea,
raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat. Va doresc sanatate si o pensie cat mai MARE !
avatar
TODEA CRISTIAN 20/01/2015 13:08:22
Buna ziua.Sunt nascut la data de 05.09.1972. Mi s- a deschis carte de munca la data de 05.09.1990 si am lucrat pana la data de 20.05.1991 cand am fost incorporat militar in termen timp de 12 luni. Intre 15.06.1992- 01.01.1994 am activat ca si militar angajat in cadrul Jandarmeriei Romane. Intre 03.01.1994- 01.07.1994 am urmat cursurile scolii militare de subofiteri. Din 01.07.1994 pana in prezent sunt cadru activ in Jandarmeria Romana. Va rog sa-mi comunicati cand indeplinesc conditiile pentru pensionare de orice fel. Va multumesc mult.
avatar
Ioan Covaciu 14/03/2015 11:25:54
Stimate TODEA CRISTIAN,
raspunsul la intrebarea dumneavoastra a fost expediat pe adresa de e-mail.
Va multumesc pentru ca ati ales serviciile de consultanta dezvoltate de catre www.pensiata.ro. Pentru detalii numerice ale venitului din pensie nu ezitati sa accesati cele mai accesibile servicii de calcul al pensiei si nu numai.
Va doresc sanatate si o pensie cat mai MARE !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 247 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

anticipata, partiala

Rate this article

3.42