Home | Pensii | Pensia de Urmas 2014;

Pensia de Urmas 2014;

By
Font size: Decrease font Enlarge font
Pensia de Urmas 2014;

Pensia de Urmas, actualizata 2014, Formular tipizat, beneficiar; Reguli de acordare; student; documente necesare la dosar; Cumul pensie cu salariul; Suspendare ,reluare plata;

Datele sunt in permanenta actualizare !

Extras din Legea Pensiilor

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Art. 84. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
a) până la vârsta de 16 ani;
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
Art. 85. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Art. 86. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
              (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 87. – Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin. (5).
Art. 88. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 33 alin.(5).
Art. 89. – (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
a) pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
              (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei prevăzute la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) 50% - pentru un singur urmaş;
  b) 75% - pentru 2 urmaşi;
  c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Art. 90. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
Art. 91. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 89 alin. (2).
Art. 92. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
Art. 93. – Persoanele prevăzute la art. 84 lit. c) şi la art. 86 alin. (1) sunt expertizate, revizuite medical şi au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
MEMO
Acordarea pensiei de urmas pentru copiii care îsi continua studiile
Copiii au dreptul la pensie de urmas, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 ani.
Având în vedere ca plata pensiei de urmas se suspenda daca nu se face dovada continuarii studiilor, conform prevederilor art. 114, lit g) din Legea nr. 263/2010, beneficiarii pensiilor de urmas sunt obligati sa depuna la Casa Judeteana de Pensii  sau la Casa Locala de Pensii , dupa caz, urmatoarele acte:

 •        adeverinta scolarizare pentru anul scolar eliberata dupa începerea anului scolar (dupa 15 septembrie pentru elevi si dupa data de 01 octombrie pentru studenti);
 •        pentru copiii care studiaza în strainatate – adeverinta originala si traducerea legalizata.
 •        cupon pensie (copie);
 •        copie dupa buletinul tutorelui;

Actele trebuie depuse pâna la data de 30 septembrie pentru elevi si 5 octombrie a fiecarui an pentru studenti.
Copiii urmasi care, in cursul anului scolar implinesc varsta de 16 ani, au obligatia sa prezinte dovada continuarii studiilor, respectiv, adeverinta de elev, emisa in luna implinirii varstei.
Termenul de depunere - sfarsitul lunii respective.
 

Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie incazul sotului supravietuitor
Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.
Acte necesare:

 •  Cerere de optiune;
 •  cupon de pensie proprie si cupon pensie decedat (copie);
 •  declaratie ca nu s-a recasatorit dupa moartea sotului;
 •  act de identitate (copie);
 •  certificat nastere (copie);
 •  certificat casatorie (copie);


Cererea, însotita de actele doveditoare, se depune în functie de domiciliul pensionarului, la:
 - Casa Judeteana de Pensii birou/ghiseu ”Stabiliri pensii”.
  Trecerea de la pensia proprie la pensia de urmas se face cu data de întâi a lunii urmatoare depunerii cererii de optiune.

MODEL  CERERE    pentru acordarea pensiei de urmas     
      
    Catre Casa Teritoriala/Sectoriala de Pensii ........................
    Subsemnatul(a)  ........................................,  în calitate  de sot  supravietuitor/fiu/fiica/tutore/curator,
având  codul  numeric  personal  .................................,  domiciliat(a)  în  localitatea  ................, str.  ................  nr.  ..........,  bl.  .......,  sc.  ......,  et.  .......,  ap.  ...........,  judetul  ..........................., posesor(posesoare)  al(a)  actului  de  identitate  seria  ........  nr.  .....................,  eliberat(a) de  .............................  la  data  de  ..............,  nascut(a)  la  data  de  ......................  în localitatea/judetul ......................., fiul (fiica) lui ............. si al(a) .................., solicit înscrierea la pensie de  urmas  dupa  sustinatorul  ....................,  decedat(a)  la  data  de  ...............,  în  calitate  de asigurat/pensionar, având codul numeric personal ............................/dosar pensie nr. ................., pentru titularii (numele si calitatea):
   1. ................................................................................... ;
   2. ................................................................................... ;
   3. ................................................................................... ;
   4. ................................................................................... ;
   5. ................................................................................. .
    În acest scop depun urmatoarele acte:
   - carnet de munca seria ........... nr. ..........., în original si copie;
   - carnet de asigurari sociale seria ........... nr. .........., în original si copie;
   - livret militar seria ................ nr. ............., în copie;
   - diploma de studii si foaia matricola, în copii, sau adeverinta de certificare a perioadelor de studii învatamânt superior nr. ................. din ..................;
   - adeverinta privind sporurile la salariu .....................;
   - adeverinta privind grupa superioara/conditii de munca ......................;
   - act doveditor din care sa reiasa cauza decesului;
   - FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca, în copie;
   - BP2 si certificat medical constatator al decesului,  pentru decesul cauzat de boala profesionala,în copie;
   - certificat de deces seria ............ nr. ............., în copie;
   - act de stare civila (buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie);
   - adeverinta de studii;
   - decizia medicala asupra capacitatii de munca;
   - talon de plata a pensiei sau copia deciziei de pensie.

   DECLARATIE  

    Declar  pe  propria  raspundere,  sub  sanctiunile  prevazute  de  Codul  penal  pentru  declaratii neadevarate, ca:
   - nu am savârsit infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului decedat;
   - nu sunt asigurat;
   - nu realizez venituri lunare mai mari de 35% din câstigul salarial mediu brut (numai in cazul sotului supravietuitor);
   - primesc/nu primesc indemnizatii prevazute de legi speciale - dosar nr. ............;
   - primesc/nu primesc o alta pensie sau ajutor social - dosar nr. ...............;
   - primesc/nu primesc indemnizatie de somaj;
   - nu s-a desfacut casatoria cu sustinatorul decedat;
   - dupa decesul sustinatorului nu m-am recasatorit.
    Ma oblig ca la împlinirea vârstei de 16 ani si la începerea fiecarui an scolar/universitar sa prezint, în termen de 10 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii dovada continuarii studiilor (în cazul copiilor urmasi).   
Ma oblig a anunta, în termen de 15 zile, casei teritoriale/sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.    În cazul în care nu îmi voi respecta declaratia asumata prin prezenta cerere,  ma oblig sa restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.  Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.      

Data ................

Semnatura

Cumul pensie de urmas cu alte venituri:
  1 Pensia de urmas acordata copiilor, poate fi cumulata cu orice tip de venit cf art 118, lit c si d, indiferent de marimea venitului.
  2 Pensia de urmas acordata sotului supravietuitor poate fi cumulata  cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut pe economie (cca 741 lei).

Ianuarie 2014.

Detalii la office@pensiata.ro

 

Subscribe to comments feed Comments (330 posted)

avatar
miruna 14/04/2014 23:30:59
Bună seara! Socrul meu a murit în ianuarie anual acesta, accident de muncă. Soacra mea are 57 ani și nu are nici un venit, poate beneficia de pensie de urmaș? Cei de la serviciu nu ne_au dat incă fisa FIAM motivând ca nu au primit o . Ce putem face!
avatar
ana maria 14/04/2014 11:48:25
Buna Ziua! Am 24ani,sunt la facultate si primesc pensie de urmas de la tatal meu decedat,conform regulamentului totul este in regula.. dar daca m am casatorit,automat mi am schimbat numele,momentan nu lucrez,pot primi pensia in continuare? Ma gandesc sa nu intampin dificultati la Posta daca am buletinul schimbat iar pe cupon am numele vechi?!
avatar
lili 11/04/2014 14:34:36
buna ziua! Fratele meu are gradul 2 de handicap(shizofrenie)si primeste o pensie de 240 lei.A locuit cu mama mea pana acum 4 luni cand aceasta a decedat,Practic ea era intretinatorul in casa,era pensionara cu o pensie de 700 lei.
Intrebarea mea este daca fratele meu (43 ani)are dreptul la pensie de urmas?Tatal nostru e mort si el de 18 ani.
avatar
MIRELA 10/04/2014 19:00:07
Buna seara!
Fratele meu este persoana cu handicap grav de la nastere.Nu a lucrat.Are o pensie de handicap de 293 lei, o pensie de urmas de 350 lei deoarece a decedat mama, o pensie de intretinere de 60 lei de la tatal sau care l-a parasit inainte de a deceda mama. As dori sa stiu daca mai poate beneficia de pensia de invaliditate de 350? Multumesc!
avatar
ANGHEL IONELIA 09/04/2014 19:38:35
buna ziua,eu primesc pensie de urmas de la tatal meu,am 23 de ani si sunt in continuare la scoala,dar problema este ca sunt anul 3 la facultate si anul acesta termin si mi-am gasit un loc de munca ce anume imi trebuie ca sa pot intrerupe pensia sau daca este posibil sa mai primesc pensie daca sunt angajata?
avatar
Ioan Covaciu 10/04/2014 14:05:27
Stimata Anghel Ionelia, pensia o primiti incontinuare pe toata durata studiilor, maxim pana la implinirea varstei de 26 ani. Pensia de urmas pentru copii poate fi cumulata cu salariul, deci pensia de urmas in cazul dumneavoastra, cf legi 263/2010 art 118, poate fi cumulata cu salariul.
Va urez sa aveti un salariu cat mai mare si mult succes in viata !
avatar
Miruna 08/04/2014 16:08:00
Bună ziua! Am şi eu o nelămurire..tatăl decedat în ianuarie 2014, avea 53 de ani.Nu avea loc de munca, dar avea 24 de ani vechime în muncă.Suntem 4 copii urmaşi, toţi urmăm cursuri de învăţământ.Am depus actele necesare si am primit o decizie în care: pensia de asigurări sociale este în valoare de 394 lei.Aceasta suma se imparte la toti urmasii beneficiari, cate 99 lei x 3, respectiv 97 lei. Este corecta decizia? stiind ca pensia cea mai mica pentru un urmas este de 350 lei. Multumes, anticipat.
avatar
Ioan Covaciu 09/04/2014 12:24:23
Stimata Miruna, conform Legi 263/2010 cu modificarile si completarile la zi, valoarea pensiei de urmas a fost calculata din pensia pe care ar fi putut sa o acceseze tatal dumneavoastra, adica pensia de invaliditate. Ca urmare valoarea rezultata a fost impartita la numarul de urmasi care indeplinesc conditiile pentru pensia de urmas. Cum valoarea rezultata este sub 350 lei diferenta intre 99 lei si 350 lei o veti primi sub forma de pensie minim garantata social, adica 251 lei fiecare.
avatar
Miruna 09/04/2014 12:40:18
Mulţumesc frumos! O zi bună!
avatar
constantin constanta 03/04/2014 16:00:21
sant pensionara limita de varsta, sotul meu a decedat in anul 2013, fiind pensionar de limita de varsta, eu pot beneficia de pensia sutului fiind mai mare, durata casatoriei este 43 ani .Multumesc mult pentru informare.
avatar
Ioan Covaciu 04/04/2014 19:10:08
Stimata Constanta, trebuie sa stiti, din capul locului, ca pensia de urmas pe care o veti putea primi dupa sot este egala cu 50% din pensia pe care acesta o primea. Daca si asa este mai mare decat pensia dumneavoastra puteti depune o cerere la Casa de Pensii Publice de pe raza domiciliului.
avatar
Bogdan 27/03/2014 14:27:50
Buna ziua.
In urma cu mai mult de 10 ani tatal meu a decedat. In urma sa am ramas 4 copii + mama. La momentul acela toti copii eram minori. In total acum primim o pensie de 1750 lei (350*5 urmasi). Acum sunt major, sunt student si doresc sa aflu daca ma pot despartii, in asa fel incat sa primesc separat pensia de urmas de ceilalti membrii ai familiei.
Va multumesc pentru intelegere!
avatar
Ioan Covaciu 04/04/2014 19:05:19
Stimate Bogdan, in acest caz va trebui sa te deplasezi la Casa de Pensii Publice ocazie cu care vei depune o cerere in acest sens, urmare vei primi pensia de urmas "in mana proprie".
Sper ca despartirea sa fie doar ..baneasca.
Bafta in sesiuni si mult noroc in viata !
avatar
flory 21/03/2014 10:58:08
as dori sa intreb ,daca,o persoana care domiciliaza in strainatate si moare,cel ramas in viata=sot,sotie ,au dreptul de a primi ajutor de inmormintare si pensie de urmas;mentionez ca cel ramas in viata nu primeste pensie in Romania, sau din ROMANIA.
MULTUMESC SITU-LUI E F.BUN SI INFORMATIV=ISI MOTIVEAZA EXISTENTA CU 100%.
avatar
Ioan Covaciu 09/04/2014 12:28:05
Stimata Flory, cel ce a ramas in viata daca este asigurat sau pensionar in Romania primeste un ajutor pentru inmormantare in conditiile in care dovedeste ca s-a ocupat de formalitatile privind inhumarea inclusiv cheltuielile generate de aceasta. Delatii gasiti aici
avatar
lili 15/03/2014 02:34:18
buna ziua! Fratele meu are gradul 2 de handicap(shizofrenie)si primeste o pensie de 240 lei.A locuit cu mama mea pana acum 4 luni cand aceasta a decedat,Practic ea era intretinatorul in casa,era pensionara cu o pensie de 700 lei.
Intrebarea mea este daca fratele meu (43 ani)are dreptul la pensie de urmas?Tatal nostru e mort si el de 18 ani.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next total: 161 | displaying: 1 - 10

Post your comment

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

urmas

Rate this article

4.67