Ajutorul de deces in 2023, Cererea pentru ajutor, beneficiari, valoarea ajutorului de deces, documente necesare, Cine plătește ajutorul ? Drepturi cuvenite post-mortem.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:

• asiguratului;
• pensionarului;
• unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Beneficiari:

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

• soţul supravieţuitor;
• copilul;
• părintele;
• tutorele;
• curatorul;
• oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.


În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

• soţul/soţia;
• copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.
• părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut.

Pentru anul 2023

Ajutorul de deces:

  – 6789 lei în cazul în care decedatul era asigurat,( 7567 lei in 2024)

  – 3395 lei pentru decesul unui membru al pensionarului sau asiguratului.( 3784 lei în 2024)


Când se va putea cumula pensia proprie cu cea de urmaș?


Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

• casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
• instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( Cerere Ajutor de deces);
• certificat de deces (original şi copie);
• act de identitate al solicitantului (original şi copie);
• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Drepturi cuvenite post-mortem

  1. Plata ultimei pensii

Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc:

  1. soţului supravieţuitor;
  2. copiilor;
  3. părinţilor;
  4. în lipsa acestora, moştenitorilor în condiţiile dreptului comun.

Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz:

– cerere (Cerere ultima pensie); Cerere pensii post mortem-electronic

– certificatul de deces, în original şi în copie;

– actul de identitate al solicitantului (original şi în copie).

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie);

– certificatul de moştenitor (original şi copie);

– copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz.

Aceste sume pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.

 2. Pensia de urmaș soț

Pensia de urmaș poate fi solicitată de către soțul supraviețuitor astfel:

  • pe toată durata vieții indiferent de vârstă dacă decesul s-a datorat unei boli profesionale sau a unui accident de muncă și dacă în această perioadă nu realizează venituri.
  • la împlinirea vârstei standard de pensionare 50% din valoarea pensiei cuvenite sotului decedat dacă durata căsătoriei a fost de minim 15 ani și între 45% -49% dacă durata casătoriei a fost între 10-14 ani.
  • 50% din valoarea pensiei pe care ar fi primito soțul decedat, timp de 6 lunii de la data decesului dacă în această perioadă nu realizează venituri.

  3. Pensie de urmaș copii

Copii au dreptul la pensia de urmaș pînă la vârsta de 16 ani și maxim până la 26 de ani dacă urmează cursurile unei instituții de invățământ superior cu frecvența la zi.

Mai multe despre pensia de urmaș citiți aici.

  4. Indemnizații pentru urmași.

Urmașii celor decedați mai primesc un ajutor financiar indiferent de vârstă și de veniturile realizate, urmare a unor legi cu caracter special si reparatoriu  mai multe citiți aici și aici 

Datele se completează după caz..

06.01.2024 www.pensiata.ro

 

Lasă un comentariu