Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică;


Beneficiari: 
 • pensionari ai sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

Ministerul Culturii a comunicat lista uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, listă ce cuprinde un număr de 8 uniuni și anume:

  • Uniunea Scriitorilor din România;
  • Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România;
  • Uniunea Artiștilor Plastici din România;
  • Uniunea Teatrală din România;
  • Uniunea Cineaștilor din România;
  • Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România;
  • Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România;
  • Uniunea Arhitecților din România;
  • Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
 Drepturi: 
 • indemnizaţie reprezentând echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

Actualizare cuantum (13.01.2021)

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40/13.01.2021, începând cu data de 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei.

Indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, republicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată.

În consecință, începând cu data de 13 ianuarie 2021, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, republicată, nu poate depăși suma de 4.600 lei.

 Cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

 Stabilirea și plata indemnizației:

 • stabilirea și plata indemnizației lunare se efectuează de casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul are domiciliul sau reședința solicitantul;
 • indemnizația lunară se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.

Acte necesare:

 • cerere de acordare a indemnizaţiei lunare;
 • copie de pe legitimaţia de membru al uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoană juridică de utilitate publică, vizată la zi;
 • copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate;
 • adeverinţă eliberată de uniunea de creatori legal constituită şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică al cărei membru este solicitantul;
 • decizia de pensionare sau, după caz, talonul de plată a pensiei prin mandat poştal ori talonul prin cont curent sau cont de card;
 • procura specială şi autentificată conform reglementărilor legale în vigoare, după caz.
 • o declaraţie pe propria răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit.

Actualizat 06.02.2021.

Lasă un comentariu