DECRET-LEGE NR. 68 DIN 8 FEBRUARIE 1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului
EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 24 din 9 februarie 1990

În vederea inlaturarii unor inechitati în salarizarea personalului, în acordarea sporurilor şi încadrarea în grupe de munca,

Consiliul Frontului Salvãrii Naţionale decreteazã:

ART. 1
Se abroga prevederile Legii nr. 1/1986 şi Decretului nr. 161/1986 . Formele de salarizare ce se aplica în toate ramurile de activitãţi economice şi sociale sînt cele prevãzute la <>cap. II, lit. A din Legea nr. 57/1974 , cu modificãrile aduse prin Decretul-lege nr. 35/1990.
În funcţie de natura activitãţii, în unele ramuri sau întreprinderi se pot aplica forme de salarizare specifice, la propunerea ministerelor, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
Stabilirea formelor de salarizare ce se aplica la fiecare loc de munca este de competenta consiliilor de administraţie. În cazul unitãţilor care nu au consiliu de administraţie aceasta competenta revine conducerii administrative a acestora. Prevederile <>art. 14 din Legea nr. 57/1974 se abroga.
În situaţia în care, datoritã unor dificultãţi în asigurarea bazei tehnico-materiale sau a altor cauze, muncitorii din activitatea de baza realizeazã salarii în acord, mai mici decît salariul tarifar, personalul salarizat în regie, tehnic-productiv, din conducerea unitãţii şi din compartimentele functionale, precum şi muncitorii care deservesc nemijlocit lucrãtori salarizaţi în acord, ale cãror realizari sînt condiţionate de felul cum sînt deserviti, vor primi salariul tarifar cel mult în aceeaşi proporţie în care acesta a fost realizat, în medie, de cãtre muncitorii din activitatea de baza din cadrul subunitatilor în care lucreazã sau le deservesc, ori, dupã caz, pe intreaga întreprindere.
La stabilirea proportiei medii se iau în considerare şi timpul, precum şi sumele plãtite pentru perioadele de întrerupere a activitãţii, potrivit Codului muncii şi Decretului-lege nr. 25/1990.
ART. 2
Personalul de la locurile de munca şi activitãţile care, potrivit reglementãrilor existente pînã în anul 1969 şi dupã aceea, erau prevãzute sa fie încadrate în grupele I sau II de munca beneficiazã de acest drept pe intreaga perioada cît au lucrat la locurile de munca şi activitãţile respective.
Locurile de munca şi activitãţile care se încadreazã în grupele I şi II de munca, potrivit prevederilor prezentului articol, vor fi precizate, la propunerea ministerelor, de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sãnãtãţii şi Comisia Nationala pentru Protecţia Muncii, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege.
ART. 3
Personalul de la locurile de munca la care exista condiţii deosebite beneficiazã de încadrarea în grupe de munca, precum şi de sporuri la salarii, potrivit prevederilor art. 2 al prezentului decret-lege şi ale art. 4 din Decretul-lege nr. 35/1990, chiar dacã în documentaţia de investiţii nu s-a prevãzut acordarea acestor drepturi.
ART. 4
Muncitorii şi maistrii din industria poligrafica, care lucreazã la tipãrirea presei cotidiene, în condiţii grele de munca, vor beneficia de salarii tarifare mai mari cu pînã la 20% . Acordarea acestor salarii tarifare mai mari nu exclude plata sporului pentru condiţii deosebite de munca, prevãzut de lege.
Stabilirea categoriilor de personal şi a procentului de majorare a salariului tarifar se fac de cãtre Ministerul Culturii, cu avizul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
ART. 5
Soferii încadraţi în categoriile 2, 1 şi specialã, care executa în procesul de exploatare şi lucrãri de întreţinere şi reparare a autovehiculelor, conform prevederilor indicatoarelor tarifare de calificare, vor primi şi diferenţa dintre salariul tarifar al categoriei şi treptei în care sînt încadraţi şi salariul cu care sînt tarifate lucrãrile, în raport cu timpul lucrat în acord.
ART. 6
În situaţii cu totul deosebite, pentru unele unitãţi, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale împreunã cu Ministerul Finanţelor pot aproba, la propunerea ministerelor şi a primãriilor judeţene, efectuarea de ore suplimentare peste plafonul de 120 ore anual, fãrã însã a se depãşi 360 ore anual. Orele suplimentare efectuate se compenseazã cu timp liber corespunzãtor sau se plãtesc potrivit prevederilor Codului muncii.
ART. 7
Prevederile <>art. 19 alin. 3 din Legea nr. 57/1974 se modifica în sensul ca, în cazuri deosebite, pentru lucrãri de mare tehnicitate şi complexitate se poate aproba de cãtre Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor, încadrarea ca muncitori specialişti, în limita a cel mult 2% din numãrul muncitorilor calificaţi.
ART. 8
La ministerele în cadrul cãrora nu sînt organizate centrale industriale, fondul de premiere pentru realizari deosebite, prevãzut la <>art. 60 alin. 1 din Legea nr. 57/1974 , se constituie pe baza unei cote de pînã la 0,1% din fondul de salarii planificat.
Din fondul de premiere constituit la ministere poate fi stimulat şi personalul din aparatul propriu al acestora care are realizari deosebite în activitate.
ART. 9
Prevederile <>art. 68 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se modifica, în sensul ca personalul care lucreazã la locuri cu condiţii grele de munca poate beneficia de un salariu tarifar mai mare cu pînã la 15% .
ART. 10
Se abroga prevederile art. 3 alin. 2, precum şi anexa nr. 4 la Decretul nr. 100/1979 , urmînd ca unitãţile şi subunitatile ai cãror muncitori calificaţi sînt salarizaţi pe reţeaua tarifara „Construcţii de aeronave şi motoare de aeronave”, precum şi modul de diferentiere a sporului de care beneficiazã restul personalului civil în baza anexei nr. IV a <>Legii nr. 57/1974 , sa fie stabilite cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.
ART. 11
Categoriile de personal care prin natura muncii lucreazã peste programul normal de lucru şi procentul cu care se majoreazã salariul tarifar, potrivit <>art. 71 alin. 4 din Legea nr. 57/1974 , vor fi reanalizate şi actualizate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege, de cãtre Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale.
Prevederile art. 11 şi ale anexei nr. 10 la Decretul nr. 100/1979 se abroga.
ART. 12
Sporul pentru vechimea neîntreruptã în aceeaşi unitate se calculeazã în intreaga economie la salariul tarifar corespunzãtor categoriei şi treptei, respectiv clasei de salarizare, în care este incadrata fiecare persoana, aferent timpului lucrat în program normal de lucru.
Pentru personalul din învãţãmînt şi cel din unitãţile sanitare, sporul de vechime se calculeazã şi la indemnizaţiile care, potrivit legii, fac parte din salariul tarifar.
ART. 13
Retinerile efectuate de la data începerii lucrãrilor în activitatea de construcţii-montaj, foraj, lucrãri geologice, proiectare-cercetare se restituie integral, potrivit art. 2 din Decretul-lege nr. 35/1990, pentru toate lucrãrile efectiv executate, în conformitate cu bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 1989.
ART. 14
În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucţiunile necesare.
ART. 15
Prevederile prezentului decret-lege intra în vigoare de la data de 1 februarie 1990.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
ION ILIESCU

Lasă un comentariu