DECRET nr. 325 din 9 septembrie 1983 pentru majorarea retributiei personalului muncitor

EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT

Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 66 din 10 septembrie 1983

În conformitate cu prevederile Programului privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal, în anii 1983-1984, corespunzător politicii consecvente a partidului de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii, se va efectua o noua majorare a retributiilor nominale, astfel încît la încheierea acestei acţiuni, în a doua jumătate a anului 1984, retributia reală să fie cu 5 la suta mai mare faţă de anul 1980.Retributia nominală a personalului muncitor va creşte în anii 1983-1984 cu 10,4 la suta în medie pe economie, aceasta creştere realizindu-se atît prin majorarea retributiilor tarifare, cît şi pe calea sporirii părţii variabile în veniturile totale ale oamenilor muncii, care se va obţine îndeosebi prin creşterea adaosului de acord, prin majorarea sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, precum şi pentru stimularea exportului, prin mărirea cotelor de constituire a fondului de premiere anuală şi a fondului de premiere pentru realizari deosebite obţinute în cursul anului.În vederea aplicării prevederilor referitoare la majorarea retributiilor cuprinse în Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal, precum şi în Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:Articolul 1(1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 se majorează, în mod eşalonat, retribuţiile tarifare ale tuturor categoriilor de personal muncitor, în medie cu 5,3 la suta.(2) Retributia tarifara minima creşte de la 1.425 lei la 1.500 lei lunar, mentinindu-se raportul de 1 la 5,52 existent la data prezentului decret între retributia minima şi retributia maxima pe economie.Articolul 2Majorarea retributiilor tarifare pentru toate categoriile de personal se face în mod eşalonat, pe ramuri şi activităţi, astfel:

Nr. crt.Ramura-activitateaData majorării
1Industrie unităţi subordonate Ministerului Minelor1.IX.1983
2Industrie – unităţi subordonate Ministerului Petrolului1.IX. 1983
3Foraj şi lucrări geologice1.IX. 1983
4Industrie – unităţi subordonate Ministerului Energiei Electrice1.IX. 1983
5Iudustrie – unităţi subordonate Ministerului Industriei Metalurgice1.IX. 1983
6Industrie – unităţi subordonate Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini (inclusiv unităţile de asistenţa tehnica şi service)1. XI.1983
7Industrie – unităţi subordonate Ministerului Industriei de Maşini Unelte, Electrotehnica şi Electronică (inclusiv unităţile de asistenţa tehnica şi service)1. XI.1983
8Industrie – unităţi subordonate Ministerului Industriei Chimice1. XII. 1983
9Industrie – unităţi subordonate Ministerului Industriei Uşoare1.II.1984
10Construcţii-montaj1. II. 1984
11Industrie – unităţi subordonate Ministerului Construcţiilor Industriale1. II. 1984
12Cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare Informatica1. II. 1984
13Industrie – unităţi subordonate Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii1. II. 1984
14Agricultura (inclusiv direcţiile generale agricole judeţene şi întreprinderile pentru legume şi fructe)11. III. 198
15Industrie – unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare1. III. 1984
16Transporturi1. IV. 1984
17Telecomunicaţii1. IV. 1984
18Industrie – unităţi subordonate Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor1. IV. 1984
19Sivicultura1. V. 1984
20Economia apelor1. V. 1984
21Industrie – unităţi subordonate Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, unităţi subordonate altor ministere şi organe centrale, precum şi unităţi subordonate consiliilor populare, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mărfurilor şi altor organizaţii cooperatiste1. V. 1984
22Gospodăria comunală, de locuinţe şi alte prestări de servicii neproductive1. V. 1984
23Circulaţia mărfurilor1. VI. 1984
24Învăţămînt1. VII. 1984
25Ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultura fizica şi sport1. VII. 1984
26Cultura şi arta1. VII. 1984
27Instituţii financiare şi de asigurări1. VIII. 1984
28Administraţia de stat1. VIII. 1984
29Uniuni, asociaţii1. VIII. 1984
30Alte ramuri ale economiei1. VIII. 1984

Articolul 3Retribuţiile tarifare pentru muncitori se majorează, în medie, cu 5,5 la suta, iar retribuţiile tarifare pe clase de retribuire pentru personalul operativ, personalul tehnic productiv, precum şi pentru personalul de administraţie, în medie, cu 5 la suta.Articolul 4(1) Corespunzător coeficienţilor de ierarhizare aprobaţi prin Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, retribuţiile tarifare ale personalului muncitor din exploatările la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele, de la cocsificarea carbunilor, din activitatea de foraj, din tabacarii şi din industria sticlei se majorează după cum urmează:a) pentru muncitorii din exploatările la zi de cărbune şi minereuri care lucrează pe excavatoare cu rotor portcupe cu capacităţi de peste 400 mc/ora, maşinile de haldat cu braţ de 50 metri lungime şi alte utilaje grele din aceste categorii, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 20 la suta, iar pentru maistrii care conduc formatiile de lucru de la aceste activităţi retribuţiile tarifare se majorează cu circa 15 la suta. În secţiile şi atelierele de producţie din cadrul acestor activităţi, retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasa, faţă de cele prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, pentru grupa III de ramuri:b) pentru muncitorii calificaţi din sectoarele de cocsificare a carbunelui, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 15 la suta, iar pentru maistrii din cadrul acestor sectoare, în medie, cu 10 la suta. Pentru personalul tehnic de execuţie din cadrul acestor sectoare, retribuţiile tarifare vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru activitatea Siderurgie A;c) pentru muncitorii calificaţi de la forajul sondelor pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica, puneri în producţie, intervenţii şi reparaţii sonde, de la activitatea pentru creşterea factorului de recuperare a ţiţeiului din zăcăminte, retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 18 la suta, iar pentru maistrii din cadrul acestor activităţi, retribuţiile tarifare se majorează cu circa 15 la suta. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie şi de conducere din secţiile de producţie ale acestor activităţi vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege;d) pentru muncitorii calificaţi din tabacarii, precum şi pentru maistrii din cadrul acestor activităţi retribuţiile tarifare se majorează, în medie, cu 10,7 la suta.e) pentru muncitorii calificaţi din industria sticlei şi ceramicii fine precum şi pentru maistrii din cadrul acestor activităţi retribuţiile tarifare se majorează, în medie cu 10,4 la suta.(2) Muncitorii şi maiştri de la extractia petrolului şi gazelor vor fi retribuiţi pe baza nivelului A al reţelei petrol, în loc de nivelului B realizind astfel o creştere totală a retributiilor tarifare, în medie, de 9 la suta.(3) Muncitorii care executa lucrări de betonari şi injectii subterane în galerii şi puţuri la obiectivele hidroenergetice, precum şi maistrii care conduc formatiile de lucru de la aceste activităţi, vor fi retribuiţi pe baza nivelului B al reţelei mine subteran, în loc de nivelului C, realizind o creştere totală a retributiei tarifare de peste 10 la suta. Personalul tehnic de execuţie de la lucrările hidroenergetice subterane va fi retribuit cu retribuţiile prevăzute de lege pentru această categorie de personal la grupa II de ramuri – activitate în subteran, pentru timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie şi de conducere din grupuri de santiere de gradul II-VI, santiere şi loturi – organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice – vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru grupa IV de ramuri.(4) Muncitorii care lucrează la construcţia bloc-secţiilor de nave şi construcţia ori repararea navelor, pe cala sau la dana, în întreprinderile de construcţii navale de grad special, I şi II, vor fi retribuiţi pe baza nivelului A(0) al reţelei construcţii de maşini, în loc de nivelului A, realizind o creştere totală a retributiei tarifare de circa 9 la suta. Retribuţiile tarifare ale maiştrilor care conduc formaţii de lucru şi ale personalului tehnic de execuţie de la aceste activităţi vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru ramura construcţii de maşini A(0).(5) Muncitorii şi maistrii din întreprinderile mari şi complexe de produse refractare – întreprinderile de produse refractare Alba Iulia, 9 Mai-Turda, Pleasa Ploiesti, Alesd şi Răsăritul-Braşov -, care executa caramizi şi alte produse refractare cu caracteristici tehnice ridicate, vor fi retribuiţi pe baza reţelei ciment, în loc de reţeaua materiale refractare, realizind o creştere totală a retributiei tarifare de circa 14 la suta.(6) Conducătorii autobasculantelor de 50 tone şi mai mari vor avea o retributie tarifara mai mare cu 5 la suta faţă de cele utilizate pentru soferii care conduc autobasculante din grupa VII de autovehicule. De asemenea, conducătorii tractoarelor rutiere de 100-149 cai putere vor avea o retributie tarifara mai mare cu 5 la suta, iar conducătorii tractoarelor rutiere de 150 cai putere şi mai mari vor avea o retributie tarifar mai mare cu 10 la suta faţă de cele utilizate pentru conducătorii tractoarelor rutiere de 60-99 cai putere.(7) Personalul navigator imbarcat pe navele de 150.000 t.d.w. şi mai mari va avea retribuţii tarifare mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele utilizate la grupa VI de nave, în cazul personalului brevetat şi cu 5 la suta mai mari faţă de cele stabilite pe grupe de funcţii, în cazul personalului nebrevetat.Articolul 5În cadrul fiecărei ramuri şi activităţi începînd de la datele prevăzute la art. 2, se vor aplica retribuţiile tarifare şi indemnizaţiile, majorate, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul decret, care modifica în mod corespunzător retribuţiile prevăzute în anexele nr.I, IV,V, VI şi VIII la Legea nr. 57/1974 şi în Decretul nr.100/1979.Articolul 6(1) Majorarea retributiei se aplică, la aceeaşi dată, întregului personal muncitor al unei unităţi -întreprindere, centrala, instituţie, fabrica, uzina, exploatare, şantier de construcţii, ferma agricolă, centru de cercetare, de proiectare, de calcul şi altele similare, inclusiv subunitatile lor – corespunzător ramurii în care se încadrează activitatea de baza a acesteia, potrivit planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, indiferent de organul central sau local căruia îi este subordonata. Pentru personalul secţiilor, laboratoarelor sau altor subunitati constituite independent, subordonate direct unor ministere, altor organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, majorarea retributiei se face la data prevăzută pentru ramura în care se încadrează activitatea acestor subunitati.(2) La combinatele (întreprinderile) siderurgice metalurgice şi chimice, majorarea retributiei se aplică la aceeaşi dată pentru toate unităţile componente ale acestora.(3) La unităţile cu profil mixt majorarea se aplică întregului personal odată cu ramura în care se încadrează, potrivit planului naţional unic, activitatea preponderenta a acestora, în raport cu numărul personalului. La unităţile de cercetare, proiectare şi producţie la care activitatea de producţie este preponderenta, majorarea retributiei se aplică, numai pentru aceasta activitate, odată cu ramura în care se încadrează în celelalte situaţii majorarea se aplică şi pentru personalul din activitatea de producţie la data stabilită pentru unităţile de cercetare şi proiectare.(4) Retribuţiile personalului din direcţiile de drumuri şi poduri ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi direcţiile judeţene de drumuri, din întreprinderile de construcţii, reparaţii şi administraţia locativă, precum şi din unităţile de construcţii şi vînzare a locuinţelor, se majorează la data stabilită pentru ramura construcţii-montaj.(5) La întreprinderile de comerţ exterior specializat pentru executarea de lucrări în străinătate majorarea retributiei se aplică la data stabilită pentru ramura al carei profil corespunde lucrărilor executate.(6) Retribuţiile personalului unităţilor industriale şi sectorul special se majorează la datele stabilite pentru întreprinderile cu profil similar subordonate ministerelor coordonatoare de ramura, iar în cazul celorlalte unităţi economice, la datele prevăzute pentru ramura de care aparţin.(7) Personalul din crese grădiniţe din serviciile medico-sanitare, din şcolile profesionale, şcolile de maiştri şi de la cursurile de calificare, precum şi personalul care desfăşoară activitate în unităţile de învăţămînt sau de asigurare a sănătăţi populaţiei, retribuit de unităţi aparţinînd altor ramuri, beneficiază de majorarea retributiei odată cu personalul din ramura învăţămînt sau ocrotirea sănătăţii, după caz.Articolul 7(1) Începînd de la datele prevăzute la art. 2, personalul muncitor va beneficia de sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate în cotele majorate aprobate prin Legea nr. 2/1983.(2) Pentru cadrele didactice, sporul de vechime, ce se acordă în prezent potrivit legii, va fi cuprins în continuare în retributia tarifara.(3) Pentru a se asigura majorarea sporului de vechime în aceeaşi proporţie cu cea prevăzută pentru personalul din celelalte ramuri şi activităţi, odată cu majorarea retributiei tarifare se acordă cadrelor didactice şi un spor de vechime în învăţămînt, necuprins în retributia tarifara, în cotele procentuale stabilite pe transe de vechime potrivit anexei nr. 2.Articolul 8(1) Constituirea şi repartizarea fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, a fondului de premiere pentru realizari deosebite obţinute de personalul din unităţile economice, a premiilor pentru economii de materii prime şi materiale, precum şi fondului de premiere anuală pentru personalul muncitor din instituţiile social-culturale, din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale şi din celelalte instituţii de stat se fac, începînd cu data de 1 septembrie 1983, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3.(2) Sumele ce se acordă individual ca participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor sau ca premii se aproba, în condiţiile prevăzute de lege de consiliul oamenilor muncii. Pentru persoanele din conducerea unităţii aceste sume se aproba de organul de conducere colectivă al organului ierarhic superior.(3) Sumele ce se acordă individual personalului muncitor din unităţile economice, sub forma de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, stimularea suplimentară pentru participarea la realizarea producţiei pentru export, premii în cursul anului pentru realizari deosebite sau alte categorii de premii şi stimulente sînt neplafonate, în condiţiile indepliniri şi depăşirii sarcinilor de plan ce revin întreprinderii sau fabricii cu gestiune economică, la indicatorii privind producţia fizica, producţia destinată exportului sau planului de export, producţia-marfa vinduta şi încasată, producţia neta şi cheltuielile la 1000 lei producţie-marfa.(4) Sumele de care poate beneficia personalul de conducere şi de administraţie, ca participare la beneficii sau premii, se stabilesc cel mult în aceeaşi proporţie cu media pe care o reprezintă sumele acordate, din fiecare din aceste fonduri, celorlalte categorii de personal din unitate. Proporţia se determina faţă de retributia tarifara şi indemnizaţia de conducere. În cazul premiilor care se acordă în cursul anului, nedepasirea proportiei medii se urmăreşte trimestrial, cumulat de la începutul anului.Articolul 9(1) Retribuţiile tarifare majorate potrivit prezentului decret nu afectează drepturile de alocaţie de stat pentru copii şi chiriile pentru locuinţe, stabilite în condiţiile legii pînă la data majorării retributiei.(2) Contribuţia lunară pentru copiii din crese şi grădiniţe în perioada 1 septembrie 1983 – 31 august 1984, precum şi bursele elevilor şi studenţilor pentru anul şcolar 1983-1984, se stabilesc luindu-se în considerare retribuţiile tarifare ori pensiile, nemajorate, ale părinţilor sau susţinătorilor legali.Articolul 10Persoanele care au beneficiat de compensaţii pentru majorarea preţurilor la produsele agroalimentare la energia electrica, termica, gaze naturale şi alţi combustibili, potrivit prevederilor decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982 şi care ca urmare a majorării retributiei, vor avea retribuţii tarifare mai mari de 4000 lei vor primi în continuare compensaţiile de care au beneficiat pînă la data majorării retributiei. Pentru toate categoriile de personal muncitor, compensaţiile prevăzute de Decretul nr. 46/1982 se acordă în raport cu timpul lucrat, precum şi pentru perioadele în care se afla în concediu legal de odihnă, concediu medical, urmează o formă de şcolarizare în vederea formării sau indicarii calificării profesionale, ori este scos din producţie în vederea îndeplinirii unor obligaţii cetăţeneşti sau obşteşti.Articolul 11(1) Începînd cu data de 1 septembrie 1983 sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate şi sporul de vechime în învăţămînt se includ în baza de calcul a pensiei pentru toate pensiile ce se vor stabili după această dată. Contribuţia pentru pensia suplimentară se va retine şi pentru sporul de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, precum şi pentru sporul de vechime în învăţămînt.(2) Pensiile prevăzute în cuantum fix de Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se vor calcula şi după data de 1 septembrie 1983, pînă la majorarea pensiilor, în cuantumul stabilit pînă la data prezentului decret.(3) Compensaţiile pentru majorarea preţurilor la produsele agroalimentare şi la energia electrica, termica, gaze naturale şi alţi combustibili se vor acorda şi persoanelor ce se vor pensiona după data de 1 septembrie 1983, în cuantumul prevăzut de decretele nr. 46/1982 şi nr. 240/1982, în raport cu nivelul pensiei stabilite.Articolul 12Consiliul de Miniştri, împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, va întocmi programe de măsuri pentru mobilizarea tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale ca, odată cu majorarea retributiilor, să asigure creşterea suplimentară a producţiei şi productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie şi de circulaţie, generalizarea formei de retribuire în acord şi acord global, sporirea eficientei întregii activităţi economice, astfel încît să se realizeze o corelare corespunzătoare între fondurile alocate suplimentar pentru majorarea retributiilor şi creşterea volumului producţiei, precum şi recuperarea cheltuielilor determinate de creşterea retributiilor.Articolul 13(1) Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor prezenta Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor economici şi financiari pe anul 1983.(2) Comitetul de stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor face propuneri de adaptare a indicatorilor din planul naţional unic de dezvoltare economico socială şi a volumului bugetului de stat pe anul 1983, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.Articolul 15Pe data de 1 septembrie 1983 se abroga Decretul nr. 210/1977 cu privire la majorarea pensiilor, cu modificările şi completările ulterioare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste RomâniaAnexa 1RETRIBUŢIILE TARIFARE ŞI INDEMNIZAŢIILE MAJORATE CARE ÎNLOCUIESC PE CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXELE Nr. I, IV, V, VI şi VIII LA LEGEA Nr. 57/1974 ŞI ÎN DECRETUL NR. 100/1979I. Modificări aduse la anexa nr. I – Retributia tarifara pe clase de retribuire şi indemnizaţiile de conducere pe tipuriTabelele privind retributia tarifara pe clase şi indemnizaţii de conducere pe tipuri vor avea următorul cuprins:„A. Retributia tarifara pe clase  -lei/luna-

Clasa de retribuireRetributia tarifaraClasa de retribuireRetributia tarifaraClasa de retribuireRetributia tarifara
11500152225293850
21525162290304030
31560172355314230
41600182425324440
51650192500334670
61700202590344900
71755212690355130
81810222800365370
91865232920375610
101920243060385870
111980253200396160
122040263360406460
132100273520416760
142160283680

    B. Indemnizaţii de conducere pe tipuri -lei/luna-

TipulIndemnizaţiaTipulIndemnizaţia
MinimMaximMinimMaxim
A170295N4501040
B170345O4501090
C170400P5051145
D230450R5051200
E230535S5901270
F230590T5901320
G295640U6401375
H295700V6401430
I295755W6951480
J345810X6951580
K345860Y8001690
L400910Z8001820″
M400990

II. Modificări aduse la anexa nr. IV – Retributia personalului din unităţile economice1. Capitolul I. Industrie, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:„A. MUNCITORIa) Muncitori calificaţi

    – lei/luna –
Nr. crt.Reţeaua tarifara şi nivelulCategorii de încadrare Spec.
12345678
1Mine subteran A*1)Baza2318266030013379379442094636
Tr. I242827631233514392843434782
Tr.II2538287932453648406344774941
2Mine subteran B*1)Baza2074240327453087345338804307
Tr. I2172251328553196358740144453
Tr. II2281262329653318372141484599
3Mine subteran C*1Baza2013230625992891319635143892
Tr. I2111239126842989329436364038
Tr. II2208248927823087339237584185
4Mine suprafaţa ABaza19652102222923462463260028253079
Tr. I20042141225823752502266929033157
5.Mine suprafaţa BTr. II Baza2053 18672180 19942297 21212414 22382541 23562737 24832981 26593255 2854
Tr. I19062033215022682385253227082932
Tr. II19452072218022972424258127573020
6.Mine suprafaţa C, Cariere-balastiereBaza18081945206321802307243425712757
Tr. I18471975209222092336246326292815
Tr. II18962014213122482375250226782893
7.Exploatări la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele*2)Baza22092375254127172932323635973988
Tr. I22582414258127763020335337144125
Tr. II231724732639284531283468324262
8Construcţii de aeronave -şi motoare de aeronave*3)Baza21992346252226982903321635683949
Tr. I22382395257127472991331436754086
Tr. II22872454262928053089342137934223
9Siderurgie A Construcţii maşini A(0) pentru munca în acordBaza19842131226824342688303034023793
Tr. I20332170231725022796314835193920
Tr. II20822219236625902903326536364047
10Siderurgie B*4) Metalurgi (neferoasa Ciment*5)Baza19262063220923662590283531973578
Tr. I19652102224824242659294233143705
Tr. II20042150229724932727306034313851
11.Cocsificarea carbuneluiBaza20722287247326592952331437244145
Tr. I2141234625322747306934413851428
Tr. II22092405259028353187356839884428
12.Foraj sonde pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica, punere în producţie, intervenţii, reparaţii sondeBaza20722258245426592874318735973988
Tr. I21312317251227172952331437244115
Tr. II21902375257127763030344138514242

*1) Retribuţiile tarifare ale muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran – abataje, lucrări de pregătire, deschideri investiţii miniere şi activitatea de cercetare geologica-miniera din unităţile miniere şi geologice subordonate Ministerului Minelor Ministerului Geologiei şi Întreprinderea metalelor rare Bucureşti – vor fi mai mari cu 5 la suta. Aceasta majorare a retributiei tarifare nu afectează drepturile de alocaţie de stat pentru copii cuvenite acestui personal.Pentru muncitorii din meseriile specifice altor ramuri care lucrează în subteran, retributia tarifara va fi stabilită de către ministere celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu acordul Ministerului Muncii, pe baza nivelurilor de retribuire prevăzute la poz 1-3 pentru reţeaua tarifara mine subteran.*2) Lista utilajelor grele şi a meseriilor în care sînt încadraţi muncitorii care vor beneficia de retribuţiile tarifare respective se stabileşte de către Ministerul Minelor cu acordul Ministerului Muncii.*3) Muncitorii din alte meserii, precum şi personalul Centrului naţional al industriei aeronautice române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participa efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviatie şi la repararea acesteia beneficiază de retributia tarifara corespunzătoare meseriei sau funcţiei respective şi de un spor de pînă la 14 la suta care face parte din retributia tarifara.*4) Reţeaua siderurgie B se utilizează şi pentru retribuirea muncitorilor din turnatoriile unităţilor constructoare de maşini şi metalurgice.*5) Se vor utiliza retribuţiile pînă la categoria a 6-a, iar pentru muncitorii specialişti, retribuţiile de la categoria a 7-a. Pentru întreprinderile mari şi complexe producătoare de materiale refractare, stabilite prin decret al Consiliului de Stat se vor utiliza retribuţiile din reţeaua ciment.

 – lei/luna –
Nr. crt.Reţeaua tarifara şi Categorii de încadrare Spec. nivelul *1)
12345678
13Foraj cu sondeze pentru cercetare geologica*1)Baza19262063220923662532276630603363
Tr. I19652102225824142600285431573470
Tr. II20042150230724632678295232553578
14Construcţii maşini A pentru munca în acord Construcţii maşini A(O) pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regieBaza19262063220923662551281531283470
Tr. I19852102224824142629291332263587
Tr. II20142150229724732717301133333705
15.Construcţii maşini A pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord sau regie Construcţii maşini B pentru munca în acordBaza18872033217023262493272730013314
Tr. I19352072221923752581280530993421
Tr. II19842121226824242629289331973539
16.Construcţii maşini B pentru munca în regie, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regieBaza18281965210222582414261028543118
Tr. I18672004215023072463267829323216
Tr. II19162053219923562522275730113323
17.Energie electrica A*2)Baza18281955210222482424263928933197
Tr. I18671994214122972483270829813323
Tr. II190 62043219023462551279630793460
18.Energie electrica B*2)Baza17991935208222292375258128153099
Tr. I18381975212122682434264929033206
Tr. II18872023217023172493272729913333
19.Energie electrica C*2)Baza17791916203321502297248327273020
Tr. I18181945206321902356256128053118
Tr. II18671984210222382414263929033236
20.Chimie A(o)Baza18872023216022972463270829913294
Tr. I19262063219923362532279630793411
Tr. II19752111224823852610288431773529
21.Chimie A(o)Baza18671994214122872444269829813275
Tr. I18962043219023362522278630693392
Tr. II19452092223823852600287431673509
22.Petrol A*3)Baza18671994212122382375255127863030
Tr. I19062033215022682424262028643108
Tr. II19452072218023172483269829423197
23.Chimie BBaza17991935205321702297247326692903
Zahăr-uleiTr. I18381965208221992346253227373001
Petrol BTr. II18872004212122382405259028053099
24.Poligrafie A(o)Baza18962043218023462581289332653648
Tr. I19452082222941422669301133823773
Tr. II19942131227824832766312835093910
25.Poligrafie BBaza18772014215023072522278631183490
Tr. I19162053219023662590289332263617
Tr. II19652102223824342678300133433754

*1) Retribuirea muncitorilor care executa lucrări de foraj din cadrul unităţilor de construcţii-montaj şi de proiectare se face pe baza retrbutiei tarifare prevăzute pentru petrol.Pentru muncitorii din activitatea de recoltare mecanizare a stufului se vor utiliza retribuţiile din reţeaua foraj cu sondeze pentru cercetare geologica*2) Muncitorii care în afară programului de lucru asigura supravegherea Instalaţiilor electroenergetice, avînd domiciliul în incinta unităţii, vor fi retribuiţi la categoria imediat superioară celei în care sînt încadraţi, iar cei din ultima categorie vor fi retribuiţi ca specialişti.*3) Reţeaua petrol A se utilizează şi pentru retribuirea muncitorilor din activitatea de extracţie a ţiţeiului şi gazelor.

   – lei/luna –
Nr. crt.Reţeaua tarifara şi nivelulCategorii de încadrare Spec. *1)
12345678
26.Poligrafie ABaza18181955209222482414265929523294
Tr.I18571994214122972483274730603411
Tr. II19062043219023462561284531673548
27.Poligrafie BBaza17991935205321702336256128153138
Tr.I18381965208222092405263929133265
Tr. II18872004212122582473271730113402
28.TabacarieBaza1935208222382395259028153060
Tr.I1984213122872444265928843157
Tr. II2033218023362502272729523265
29.Prelucrare cauciucBaza1847198421312278246326782913
Tr.I1887203321802326253227473011
Tr. II1935208222292385260028153108
30.Confecţii piele*1)Baza1808194520722199234625712825
Tr.I1847197521022238241426492913
Tr. II1887201421412278248327273011
31.Sticla*2)Baza188720332160229724442610282530603314
Tr.I192620632190232624832669289331283402
Tr. II196520922219236625222727296232063499
32.Textile*3)Baza17991935205321802317247326492845
Tr.I18381965208222092356252226982913
Tr. II18771994211122482395257127472981
33.Exploatări foresti- ere A. Prelucrarea lemnului A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde reţeaua tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regieBaza17591896201421412268241426002825 *4)
Tr.I18081935205321802307247326592942
Tr. II18571975209222192346253227373069
34.Prelucrarea lemnului A pentru munca în regie. Prelucrarea lemnului B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regieBaza17401877200421112238237525612805 *4)
Tr.I17791916203321502278243426202903
Tr. II18281955206321902317249326883050
35.Prelucrarea lemnului B pentru munca în regieBaza17111847196520822209234625122727 *4)
Tr.I17501877199421212248238525712825
Tr. II17991916203321602287243426392942
36.Materiale de construcţii A . Materiale refractareBaza1799193520532170233625412776
Tr.I1838196520822219239526102864
Tr. II1877199421112268246326882972
37.Alimentara ABaza1759190620232141229725122776
Tr.I1808193520532180236625902884
Tr. II1857196520822219243426783001
38.Alimentara BBaza1740186719842111225824342698
Tr.I1779189620232150230725122786
Tr. II1818193520632199235626002884
39.Alimentara C Materiale de construcţii BBaza1711184719752082221924052639
Tr.I1750188720042121226824732737
Tr. II1799192620332160232625412845
40.Exploatări forestiere B Industria locală (activităţi specifice)Baza17111847196520822209234625122727
Tr.I17501877199421212248238525712825
Tr. II17991916203321602287243426392942

*1) Muncitorii încadraţi de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, vor primi o retributie tarifara mai mare cu:– 5 la suta cei care executa încălţăminte extra şi lux;– 10 la suta cei care executa confecţii din piele şi blana după comanda la casele de moda.*2) Retribuţiile tarifare ale muncitorilor sticlari, prelucratori manuali de topitura la teava, vor fi mai mari cu 5 la suta.*3) Muncitorii încadraţi de la categoria a 3-a invlusiv, în sus, care executa confecţii după comanda la casele de moda vor primi o retributie mai mare cu 10 la suta*4) Aceste retribuţii se pot folosi temporar şi pentru retribuirea lucrărilor de o complexitate deosebită sau cu caracter artistic prevăzute ca atare la indicatoarele tarifare de calificare. Muncitorii încadraţi pe funcţii în exploatarea forestieră

Nr. crt.Numar gradatiiClasa de retribuire la nivelul de baza
1Sortator cu gestiune din economia forestieră
– la munte şi coline inaite (grupa A)7*13
– la cîmpie şi colime joase (grupa B)7*12

     – lei/luna –

2Mecanic la ferastraie mecanice, funicular, plan înclinat, trolist şi montator la instalaţii cu cabluGrupa AGrupa B
Baza28052776
Tr.I29232854
Tr.II30692942
3Încărcător-descarcator în depozitele de padure
– la lemn rotund, mangal, traverse normale şi specialeBaza21702033
Tr.I22382082
Tr.II23172150
– la lemn despicat, doage, traverse înguste şi alte produse de lemnBaza20331965
Tr.I20822004
Tr.II21502053

Cuantumul indemnizaţiei pentru conducerea formatiei de lucru în activităţi specifice, prevăzute la art. 70 din lege, se stabileşte astfel:– în industria miniera 3-19 lei/zi, diferenţiat pe categorii de mine, activităţi, genuri de lucari (abataje, înaintări) pe baza regulamentului întocmit de Ministerul Minelor şi Ministerul Geologiei împreună cu uniunea sindicatelor de ramura, cu acordul Ministerului Muncii şi Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România;– în exploatările forestiere pînă la 1,3 la suta din retributia realizată de formatia condusă, fără a depăşi 440 lei lunar în cazul şefului de brigada şi 270 lei lunar pentru şeful de echipa şi pentru şeful de coloana hipo sau tractoare.Retributia tarifara a personalului din echipele de salvare miniera şi de la platformele de foraj marin, pentru timpul efectiv lucrat, este cea prevăzută la miner subteran categoria a 6-a baza, respectiv la sondor categoria a 7-a baza, majorată cu 1,10 la exercitii şi lucrări de suprafaţa, respectiv pe ţărm, 1,35 la exercitii şi supraveghere în subteran, respectiv pe platforma, 2,70 la operaţii de salvare şi 3,50 la operaţii de salvare cu aparate de salvare. Retribuţiile astfel rezultate se majorează cu 1,2 pentru şef de echipa, statie, ajutor şef statie.Retributia tarifara a categoriei 1, nivel de baza, va fi utilizata şi pentru retribuirea muncitorilor absolvenţi de liceu pe durata efectuării stagiului de practicant. După încheierea acestui stagiu vor fi încadraţi în categoria a 2-a, nivel de baza. Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi în celelalte ramuri şi activităţi.b) Muncitori necalificati

  – lei/luna –

┌──┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│N │ │ ││r │ │ Niveluri de ││c │ │ retribuire ││r ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────-────────-──┤│t │ │Cat. de lucrări │├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┬─────┤│ │ │Obus-│Grele│Foar-││ │ │nuite│ │te ││ │ │ │ │grele│├──┼───────────────────────────────────────────────────┬─────┼─────┼─────┼─────┤│1 │Mine subteran A │Baza │ 2050│ 2367│ 2623│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 2184│ 2464│ 2733│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 2318│ 2574│ 2843│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│2 │Mine subteran B │Baza │ 1867│ 2135│ 2403│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1976│ 2245│ 2489│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 2098│ 2355│ 2586│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│3 │Mine subteran C │Baza │ 1732│ 1952│ 2172│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1830│ 2037│ 2245│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1928│ 2135│ 2318│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│4 │Siderurgie A │Baza │ 1623│ 1779│ 1935│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1681│ 1838│ 1994│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1740│ 1896│ 2053│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│5 │Construcţii maşini A(o) şi A pentru munca în acord │Baza │ 1613│ 1759│ 1887│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1662│ 1799│ 1945│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1720│ 1847│ 2004│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│6 │Siderurgie B. Foraj. Construcţii maşini B pentru │Baza │ 1574│ 1730│ 1877││ │munca în acord. Metalurgie neferoasa. Ciment │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1632│ 1779│ 1935│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1691│ 1838│ 1994│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│7 │Construcţii maşini A(0) şi A pentru munca în │Baza │ 1574│ 1701│ 1818││ │regie, precum şi pentru unităţile unde retributia │ │ │ │ ││ │tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regie. │ │ │ │ ││ │Energie electrica A. Mine suprafaţa A. Poligrafie A│ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1613│ 1730│ 1847│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1652│ 1769│ 1887│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│8 │Construcţii maşini B pentru munca în regie, precum │Baza │ 1554│ 1672│ 1799││ │şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu │ │ │ │ ││ │este diferenţiată pe acord şi regie. Energie │ │ │ │ ││ │electrica B. Chimie A(0) şi A. Petrol A. Poligrafie│ │ │ │ ││ │B. Tabacarie. Prelucrare cauciuc │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1593│ 1711│ 1828│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1632│ 1750│ 1857│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│9 │Mine suprafaţa B. Energie elcetrica C. Chimie B. │Baza │ 1525│ 1652│ 1779││ │Petrol B. Confecţii piele. Materiale refractare. │ │ │ │ ││ │Sticla. Zahăr-ulei │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1564│ 1691│ 1808│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1613│ 1730│ 1838│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│10│Textile. Exploatări forestiere A. Prelucrarea │ Baza│ 1525│ 1642│ 1759││ │lemnului A pentru munca în acord., precum şi │ │ │ │ ││ │pentru unităţile unde retributia tarifara nu este │ │ │ │ ││ │diferenţiată pe acord şi regie. Materiale de │ │ │ │ ││ │construcţii A. Alimentara A │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1564│ 1681│ 1789│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1613│ 1720│ 1818│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│11│Mine suprafaţa C. Cariere-balastiere. Prelucrarea │Baza │ 1515│ 1632│ 1730││ │lemnului B pentru munca în acord. precum şi pentru │ │ │ │ ││ │unităţile unde retributia tarifara nu este │ │ │ │ ││ │diferenţiată pe acord şi regie. Alimentara B │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1554│ 1662│ 1759│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1603│ 1701│ 1799│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│12│Prelucrarea lemnului A şi B pentru munca în regie. │Baza │ 1505│ 1623│ 1720││ │Exploatări forestiere B. Industria locală. │ │ │ │ ││ │Materiale de construcţii B. Alimentara C │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1544│ 1652│ 1750│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1593│ 1691│ 1789│├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│13│Scoaterea produselor ceramice, var şi caramizi │ │ │ │ ││ │refractare din cuptoare inelare │Baza │ 1818│ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.I │ 1857│ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Tr.II│ 1906│ │ │└──┴───────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘„Retributia tarifara pentru muncitorii necalificati, grupa de lucrări obişnuite, nivel de baza, va fi utilizata şi pentru retribuirea muncitorilor absolvenţi ai învăţămîntului obligatoriu de 10 ani pe durata efectuării stagiului de practicant. După încheierea acestui stagiu vor fi încadraţi ca muncitori calificaţi în categoria 1, nivel de baza.”2. Capitolul I. Industrie, lit. B. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, lit. a) Funcţii din întreprinderi şi alte unităţi economice, nr. crt. 12-14 pentru funcţiile de maiştri vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.Ramura, subramura sau Clasa de retribuire la nivelului activitatea de baza
Numar gradatiiMaistruMaistru prinici- palMaistru princci- pal spe- cialist
„12-14. Maistru, maistru principal şi maistru principal specialist
Mine subteran A6272829
Mine subteran B6252627
Mine subteran C6242526
Exploatări la zi de cărbune şi minereuri cu utilaje grele6232425
Cocsificarea carbunilor6242526
Foraj sonde pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica. punere în producţie, intervenţii, reparaţii sonde6232425
Siderurgie A6232425
Siderurgie B6222324
Metalurgie neferoasa6222324
Construcţia blocsectiilor de nave, construcţia şi repararea navelor, pe cala sau dana (unde la muncitori se aplică reţeaua construcţii maşini A(o)6222324
Foraj cu sondeze pentru cercetarea geologica6212324
Construcţii maşini A(0) şi A6212223
Energie electrica şi termica A6202223
Construcţii maşini B6202122
Chimie A(o) şi A6202122
Poligrafie A(o) şi A6202122
Mine suprafaţa A6192122
Energie electrica şi termica B6192122
Petrol A6192122
Ciment6192122
Sticla şi ceramica fina6192122
Materiale refractare (unde la muncitori se aplică reţeaua ciment)6192122
Tabacarie 6 19 21 22
Poligrafie B(o) şi B6192021
Mine suprafaţa B6182021
Prelucrare cauciuc6182021
Energie electrica şi termica C6182021
Petrol B6182021
Chimie B6182021
Zahăr-ulei6182021
Prelucrare lemn A6182021
Exploatări forestiere A6182021
Textile6181920
Materiale de construcţii A6171920
Prelucrare lemn B6171920
Alimentara A6171920
Mine suprafaţa C6171920
Materiale refractare6171920
Confecţii piele6171920
Alimentara B şi C6161819
Industrie locală6161819
Exploatări forestiere B6161819
Cariere-balastiere6151718
Materiale de construcţii B6151718

3. Nota 2) de la nr. crt. 12-14 din capitolul I lit B, lit. a), va avea următorul cuprins:„2) Retribuţiile tarifare ale maiştrilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran -abataje, lucrări de pregătire, deschideri, investiţii miniere şi activitatea de cercetare geologica-miniera, din unităţile miniere şi geologice subordonate Ministerului Minelor şi Ministerului Geologiei şi Întreprinderea metalelor rare Bucureşti – vor fi mai mari cu 5 la suta. Aceasta majorare a retributiei tarifare nu afectează drepturile de alocaţie de stat pentru copii cuvenite acestui personal.”4. După numărul curent 23 din capitolul I, lit. B, lit. a), se introduc 4 note cu următorul cuprins:„Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie din secţiile şi atelierele de exploatare la zi de cărbune şi minereuri, unde se lucrează cu excavatoare cu rotor portcupe cu capacitate de peste 400 mc/ora, maşini de haldat cu braţ de 50 m lungime şi peste şi alte utilaje grele asemănătoare vor fi mai mari cu 2 clase de retribuire faţă de cele prevăzute pentru grupa III de ramuri, iar cele ale personalului tehnic de conducere, cu o clasa de retribuire.Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie şi de conducere din secţiile de producţie pentru forajul sondelor pentru ţiţei, gaze şi cercetare geologica, punere în producţie, intervenţii şi reparaţii sonde, pentru activitatea de creştere a factorului de recuperare a ţiţeiului din zăcăminte, vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute la grupa II de ramuri pentru ramura foraj.Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie din cadrul sectoarelor de cocsificare a carbunelui vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru activitatea siderurgie A.Retribuţiile tarifare ale personalului tehnic de execuţie din cadrul sectoarelor de construcţie a blocsectiilor de nave, construcţia şi repararea navelor pe cala sau dana (unde la muncitori se aplică reţeaua construcţii maşini A(0)) vor fi mai mari cu o clasa de retribuire faţă de cele prevăzute de lege pentru ramura construcţii de maşini A(o).”5. Capitolul II, Construcţii-montaj, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:„A. MUNCITORIa) Muncitori calificaţi  -lei/luna –

Nr. crt.Reţeaua tarifara şi nivelulCategorii de încadrare
123456Spec *1)
Construcţii A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regieBaza1896204321902385266930403451
Tr.I1945209222382463278631673597
Tr.II1994214122972551290332943754
Construcţii A pentru munca în regie. Construcţii B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiat pe acord şi regieBaza1887203321802375263929423284
Tr.I1935208222292454272730403441
Tr.II1984213122872532282531483607
3.Construcţii B pentru munca în regieBaza1799193520822229242426883020
Tr.I1838197521212278250227863216
Tr.II1877201421602336259028933411

    b) Muncitori necalificati -lei/luna –

Nr. crt.Niveluri de retribuire
Catego- rii de lucrăriObis- nuiteGreleFoarte grele
1.Construcţii A pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată pe acord şi regieBaza157417011818
Tr. I161317301847
Tr. II165217691887
2.Construcţii A pentru munca în regie. Construcţii B pentru munca în acord, precum şi pentru unităţile unde retributia tarifara nu este diferenţiată de acord şi regieBaza155416721799
Tr. I159317111828
Tr. II163217501857
3.Construcţii B pentru munca în regieBaza151516321730
Tr. I155416621759
Tr. II160317011799

Muncitorii chesonieri, pe timpul cît lucrează în chesoane sub apa, vor fi retribuiţi cu retribuţiile tarifare din reţeaua mine subteran C.Muncitorii care executa lucrări subterane hidroenergetice vor putea fi retribuiţi pe baza reţelelor mine subteran B şi C. Utilizarea acestor reţele se va face în condiţiile art. 22 alin. (2) din lege.Muncitorii care executa lucrări de montaje şi conducătorii de utilaje, de pe santierele de construcţii montaj, vor fi retribuiţi cu retribuţiile tarifare din reţeaua construcţii de maşini nivelului A pentru munca în acord sau regie, după caz.”1) Aceste retribuţii se pot folosi temporar şi pentru retribuirea lucrărilor de o complexitate deosebită sau cu caracter artistic prevăzute ca atare în indicatoarele tarifare de calificare.6 La sfîrşitul capitolului II. Construcţii-montaj, lit. B. Funcţii tehnice, economice şi de alta specialitate, se introduce o nota cu următorul cuprins:„Personalul tehnic de conducere şi execuţie din grupuri de santiere de gradui II-VI, santiere şi loturi organizate pentru executarea obiectivelor hidroenergetice va fi retribuit cu o clasa în plus faţă de retribuţiile tarifare prevăzute pentru grupa IV de ramuri.”7. Capitolul III. Agricultura şi gospodărirea apelor, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:

„A. MUNCITORI

  – lei luna –
Grupa de lucrări
123456 (spec)
Sectorul vegetal
Baza155117812001220824162672
Treapta I157418422062226924772330
Treapta II164719152123233025503013
Sectoru1 zootehnic
Baza178119892184237925742818
Treapta I184220372233242825472916
Treapta II191520982294248927213013

Lucrările necalificate din sectoarele vegetal şi zootehnic se încadrează în grupa I de lucrări din sectorul vegetal.Muncitori încadraţi pe funcţii în agricultura    

7*12

    Mecanici agricoli    Tarife pentru lucrări în cimp şi alte lucrări executate mecanic – lei/zi –

Categoria lucrării
IIIIIIIVV2)
109124141160190
Pentru încadrarea tarifara şi pentru retribuirea pe timpul cît lucreaz în atelier, se utilizeaz… retributia tarifara aprobată pentru ramura construcţii maşini A pentru munca în regie.”

  8. Capitolul IV. Silvicultura, lit. A. Muncitori va avea următorul cuprins:    „A. MUNCITORI    a) Muncitori calificaţi    – lei luna –

Reţeaua tarifaraCategorii de încadrare
12345Spec
SilviculturaBaza171118471965208222092356
Tr. I175018771994212122482424
Tr. II179919162033216022972512

   Încadraţi pe funcţii   – lei luna –

– Motorist la motoprasitoare, motoburghie, motoagregate şi maşini de îngrijire a arboretelor ţinere, dezaripat seminţe, descarnat fructe. utilaje de combatere a dăunătorilor în silviculturaBaza2375
Tr. I2434
Tr. II2502

1) Se utilizează numai la unităţile care contractează şi achiziţionează produse agricole vegetale şi animale.2) În această categorie se încadrează lucrările de semanat, de recoltat cu combine, precum şi cele executate cu tractoare de cel puţin 130 CP.b) Muncitori necalificati

 – lei/luna –
Categorii de lucrări
Niveluri de retribuire
ObişnuiteGreleFoarte grele
Baza150516231720
Tr. I154416521750
Tr. II159316911789″

9. Capitolul V. Transporturi-telecomunicaţii, 1. Cai ferate, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuţii tarifare pentru muncitorii calificaţi de la lit. b) Muncitori calificaţi şi personal operativ şi tabelele cu retribuţii tarifare de la lit. c) Muncitori necalificati vor avea următorul cuprins:„b) Muncitori calificaţi şi personal operativ -lei/luna –

Grupe de funcţii
12345678910
Baza1828188719452004207221602268240525322659
Treapta I1867192619842043211122192336247325902727
Treapta II1916196520232082216022872405253226492796

 – lei/luna-

Nr.crt.Denumirea funcţieiRetributia tarifara
Trepte
1Electromecanic S.C.B. IIBaza 2649I 2717II 2786
Electromecanic S.C.B. I284529132981
3.Electromecanic specialist S.C.B.306031383216″

    „c) Muncitori necalificati  – lei/luna –

Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Baza155416721799
Treapta I159317111828
Treapta II163217501857

Muncitori din activitatea de încărcări-descărcări de vagoane de cale ferată, mijloace de transport rutier şi aeronave

  – lei/luna –
Pentru încărcare-descărcarePentru alte lucrări efectuate ocazional în regie
Categorii de mărfuri
123
Baza1593168117991535
Treapta I1662175918771574
Treapta II1740184719751623

Pentru muncitorii din silozuri şi bazele de recepţie care efectuează lucrări de condiţionare a produselor agricole vegetale se va utiliza retributia tarifara prevăzută mai sus, la categoria 3 de mărfuri.Cuantumul indemnizaţiei pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea de încărcări-descărcări este de pînă la 10 la suta din retributia realizată în acord.”10. Capitolul V. Transporturi-telecomunicaţii, 2.Auto şi întreţinere drumuri, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuţii tarifare vor avea următorul cuprins:„A MUNCITORIa) Muncitori calificaţiTransporturi autoSoferi

 – lei/luna –
Grupe de auto-vehiculeTrepte de retribuireNivelul A de retribuireNivelul B de retribuire
Categorii de încadrareCategorii de încadrare
321spec.321spec.
Baza187720042131180819452072
ITr. I191620432170184719842111
Tr. II195520822209188720232160
Baza2150
I ATr. I2209
Tr. II2278
Baza2238
I BTr. I2297
Tr. II2356
Baza192620632199187720042131
IITr. I196521022248191620432170
Tr. II200421502297195520822209
Baza20232170230724631945208222192366
IIITr. I20632209235625321984212122682414
Tr. II21112258240526102033217023172473
Baza21212273245426292063220923362493
IVTr. I21702326250227172111224823852541
Tr. II22192385256128052160228724342600
Baza22192395258127862131230724832659
VTr. I22782454263928642190236625412727
Tr. II23362512270829522248242426002805
Baza23262512274730202209239525812805
VITr. I23852581283531082268245426392893
Tr. II24442659292331972326251227172991
Baza24542669239331182336254127472962
VIITr. I25222737296231972405261028153050
Tr. II25902805303032942473267828843138

– Soferii trecuţi de pe un autovehicul dintr-o grupa pe un autovehicul din alta grupa se încadrează cu retributia corespunzătoare grupei de autovehicule în care sînt trecuţi, la categoria şi treapta de retribuire avută.– Soferii care, indeplinind condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru categoria specială, deservesc autocamioane (inclusiv cele asimilate) cu capacitate de transport mai mare de 24 tone, precum şi cei care deservesc autobasculante cu capacitate de transport de 3 tone şi mai mare şi cei care deservesc autobuze pentru transporturi publice de călători, pot fi încadraţi în categoria specială de calificare, atît timp cît deservesc aceste tipuri de autovehicule.– Retributia tarifara a soferilor de pe autobascuantele de 50 tone şi mai mari este cu 5 la suta mai mare decît cea prevăzută la grupa VII de autovehicule.Persoanele care îndeplinesc funcţia de sofer şi care, în mod suplimentar, efectuează şi activitatea de taxator, primitor-distribuitor gestionar, minuitor de valori trimiteri poştale şi altele similare, prin înlocuirea acestor funcţii şi asumarea sarcinilor respective, primesc o retributie tarifara totală, astfel:

 -lei/luna –
NiveluriDenumirea funcţieiPentru calitatea de soferPentru funcţia cumulată
ISofer-taxatorRetributia tarifara corespunzătoare grupei de autovehicule, categoriei de încadrare şi treptei de retribuirePînă la 330
ISofer minuitor valori tri- miteri poştalePînă la 380
IIISofer pri- mitor şi distribuitor gestionarPînă la 435

Consiliul de miniştri va stabili lista completa a funcţiilor care se încadrează în nivelurile I, II şi III, precum şi criteriile de acordare a retributiei.Alţi muncitori calificaţi şi personal operativ -lei/luna –  ┌────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬────────┐ │Nr. crt.│ Denumirea funcţiei │ Baza │ │Trepte │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │ │ I │ │ II │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 1 │Conducător motocicleta cu atas, motoscuter │ │ │ │ │ │taxator │1799 │ 1338 │ 1877 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 2 │Conducător de tractoare rutiere │ │ │ │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- pînă la 60 CP │1877 │ 1926 │ 1975 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- 60 CP – 99 CP │1984 │ 2033 │ 2092 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- 100 CP – 149 CP │2072 │ 2131 │ 2199 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │- 150 CP şi peste │2170 │ 2238 │ 2307 │ ├────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤ │ │Revizor tehnic │2610 │ 2678 │ 2757 │ └────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┘   Întreţinere drumuri   – lei/luna – ┌──────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────┐│ Nr. crt. │ Denumirea funcţiei │ Baza │ Trepte │├──────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────┤│ │ │ I │ II │├──────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┬────────┤│ 1 │Cantonier drumuri judeţene, comunale, │ │ │ ││ │nemodernizate │ 1515 │ 1554 │ 1603 │├──────────┼────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┤│ 2 │Cantonier drumuri naţionale şi drumuri │ │ │ ││ │modernizate │ 1564 │ 1632 │ 1701 │└──────────┴────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┤    b) Muncitori necalificati     Transporturi auto şi întreţinere drumuri  – lei/luna – ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ Niveluri de retribuire │├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ Categorii de lucrări │├──────────────────────────────────────────────┼──────────┬────────────────────┤│ │Obişnuite │Grele Foarte grele │├───┬──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┬───────┬─────┤│1. │Transporturi auto întreţinere drumuri- │ │ │ │ ││ │pentru munca în acord. precum şi │ │ │ │ ││ │pentru unităţile unde retributia tarifara │ │ │ │ ││ │nu este diferenţiată pe acord şi regie │ Baza │ 1554 │ 1672 │ 1799│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. I │ 1593 │ 1711 │ 1828│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. II │ 1632 │ 1750 │ 1857│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│2. │Întreţinere drumuri – pentru munca │ │ │ │ ││ │în regie │Baza │ 1515 │ 1632 │ 1730│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. I │ 1554 │ 1662 │ 1759│├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────┼───────┼─────┤│ │ │Tr. II │ 1603 │ 1701 │1799″│└───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────┘11. Capitolul V. Transporturi-telecomunicaţii, 3. Navale, lit. A. Personal operativ şi muncitori, tabelul cu retribuţii tarifare pe grupe de funcţii şi tabelul cu retribuţii tarifare pentru muncitori şi personal operativ de pe navele de pescuit oceanic de la lit. a) Personal navigant, Funcţii cu retributia nediferentiata pe grupe de nave, tabelul cu retribuţii tarifare de la lit. b) Docheri şi tabelul cu retribuţii tarifare de la lit c) Alte funcţii vor avea următorul cuprins:

 – lei/luna –
Retribuţii pe grupe de funcţii
123456
Baza185718961975203320722141
Treapta I189619452023207221212199
Treapta II194520042072212121902268

În retributia tarifara a personalului navigant încadrat pe trepte şi gradatii este cuprins şi sporul pentru munca în timpul nopţii prevăzut la art. 72 din lege.Retributia tarifara a personalului navigant de la bordul dragilor de pe apele interioare este mai mica cu 2 clase (la personalul încadrat pe gradatii) şi cu 5 la suta (la personalul încadrat pe trepte).În perioada de stagiu sau pînă la obţinerea autorizării în funcţie, retributia tarifara a personalului navigant încadrat pe trepte este mai mica cu 17 la suta faţă de nivelul de baza stabilit pentru grupa I de nave.Retributia tarifara a personalului imbarcat pe navele de 150 mii tdw şi mai mari este mai mare cu o clasa decît cea prevăzută la grupa VI de nave, pentru personalul brevetat şi cu 5 la suta mai mare decît cea prevăzută pe grupe de funcţii, pentru personalul nebrevetat.Muncitori şi personal operativ de pe navele de pescuit oceanic -lei/luna –

Nr. crt.Meseria sau funcţiaReţeaua tarifara
Categorii de încadrare
1234567Spec
1Pescar (marinar)Baza2199237525222678286431383470
Tr.I2258241425712727295232363597
2BrutarTr. II2307245426102776303033433744

 – lei/luna –

Nr. crt.Meseria sau funcţiaReţeaua tarifara
Categorii de încadrare
1234567Spec
1Reglor maşini tehnologiceBaza23752561273729323128339236954047
2Strungar, lacatus, mecanicTr.I24242610278629913197348037934174
3FrigoriferistTr. II24832659284530403275357839104321
4Morar făina pesteBaza21702356249326392786296231973490
Timplar (lemnar bord)Tr.I22192395253226882835303032653636
Tr. II22782424258127272893310833433812

 – lei/luna –

Nr. crt.FuncţiaRetributia pe grupe de funcţii
123456
1MotoristBaza231723752473253225902678
2ElectricianTr. I237524242522259026692747
3TimonierTr. II242424932590266927372835

   b) Docheri şi conducatori de utilaje din porturi -lei/luna –

Clasa de calificarePortul ConstantaPoturile Galaţi Brăila, Tulcea şi SulinaCelelalte porturi
RegieAcordRegieAcordRegieAcord
Grupa de mărfuriGrupa de mărfuriGrupa de mărfuri
121212
III177922192454175921602395171120232190
II184723462571183822872512176921112297
I192624732688192624142629184722092414
Spec.202326002805202325512747193523072541

Cuantumul indemnizaţiei prevăzută la art. 70 din lege, pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, este de pînă la 10 la suta, iar pentru docherul vincier este de 5 la suta din retributia realizată în acord.Conducătorii de utilaje portuare – inclusiv cei de tractoare – din porturi, pentru manipularea mărfurilor, se retribuie pe baza reţelei tarifare din construcţii maşini nivel A regie. În portul Constanta, pe timpul cît conducătorii de utilaje lucrează în acord cu echipele de docheri se aplică următoarele retribuţii: – lei/luna –

Categorii de încadrareSpec.
Baza20142141226824142590286432063553
Treapta I20432170230724632669297233143685
Treapta II20822209235625122757307934213812

  c) Alte funcţii – lei/luna – 

Nr. crt.Denumirea funcţieiRetributia tarifara
Niveluri de retribuireBazaTrepte
III
1Scafandru autonom
– retributia tarifara232623952473
– retributia pe timpul de lucru în imersiuneI338234803578
II391040084115
III432144384555
2Scafandru
– retributia tarifara224823072375
– retributia pe timpul de lucru în imersiuneI324533433441
II374438513969
III414542624389
3Scafandru stagiar
– retributia tarifara190619451984
– retributia pe timpul de lucru în imersiuneI271727762835
II313831973265
III347035483627
4Macaragiu macarale plutitoare
grupa I233623952473
grupa II240524832561
grupa III258126982825
5Observator far maritim şi statie semnal de ceata182818671916
6Supraveghetor statie senal navigabii194519942043″

12. Capitolul V. Transporturi-Telecomunicaţii, 4. Aeriene, lit. A. Personal navigant şi operativ, lit. c) Indemnizaţii de zbor va avea următorul cuprins:„c) Indemnizaţii de zbor

Limita maxima a indemnizaţieiActivitatea pentru care se acordă
65 lei ora de zbor– misiuni prevăzute în Codul aerian, inclusiv perfecţionarea şi specializarea personalului navigant
– zbor cu acrobatii cu avion sau planor
29 lei ora de zbor– personalul navigant de instruire a elevilor
14 lei ora de zbor– alte categorii de personal care însoţesc personalul navigant la lucrări cu caracter special
9 lei pe start– zboruri cu planoarele şi motoplanoarele,starturi (decolare-aterizare) pentru zboruri de anduranta cu avioane uşoare
160 lei pe salt– salturi cu parasuta
480 lei pe aeronava– omologare, recepţie, control tehnic în zbor.

Criteriile pentru clasificarea avioanelor şi elicopterelor pe grupe, utilizarea instructorilor ca navigator, mecanic navigant, operator radionavigant şi însoţitor de bord, stabilirea indemnizaţiei de zbor în limitele prevăzute pe grupe de aeronave, funcţii şi misiuni de zbor, precum şi majorarea cu pînă la 60 la suta a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite, se fac de Departamentul Aviaţiei Civile, cu acordul Ministerului Muncii.Pentru transporturi de călători şi mărfuri pe liniile aeriene, indemnizaţia de zbor poate fi stabilită şi pe km şi va putea fi mai mare cu pînă la 10 la suta ţinînd seama de numărul de decolari şi aterizari pe distanţele parcurse.Majorarea indemnizaţiei de zbor cu cotele de pînă la 10 la suta şi 60 la suta nu se include în retributia tarifara.”13. Capitolul VI. Gospodăria comunală şi locativă, lit. A. Muncitori, tabelele cu retribuţii tarifare vor avea următorul cuprins:„A. MUNCITORIa) Muncitori calificaţi– lei/luna –

Reţeaua tarifara şi nivelulCategorii de încadrare
123456Spec
Gospodăria comunală A
Baza1740186719842111225824342698
Treapta I1779189620232150230725122786
Treapta II1818193520632199235626002884
Gospodăria comunală B
Baza1711184719752082221924052639
Treapta I1750188720042121226824732737
Treapta II1799192620332160232625412845

 -lei/luna –

Personalul din transportul orasenesc în comunNivelul de calificareMunicipiul BucureştiCelelalte oraşe
Conducător tramvai şi controlor vehiculeSpec.Baza 2727Tr.I 2825Tr. II 2932Baza 2639Tr.I 2727Tr. II 2835
I A248325612639239524732151
I228723362395219922482307
II213121802229204320822131
III199420332082190619451994
IncasatorI A220922482297209221412190
I206321022150195519942043
II193519652004181818571896

 – lei/luna –

Nivelul de calificare
Spec.I AIIIIII
Masinist la instalaţii de alimentare cu apa şi de canalizare
– la instalaţii de categoria I
Baza30402757250221411877
Treapta I31382845258121991926
Treapta II32452932266922581975
– la instalaţii de categoria II
Baza29522678241420531857
Treapta I30502757249321021896
Treapta II31482845258121501945
– la instalaţii de categoria III
Baza26882424222919651769
Treapta I27762502228720141818
Treapta II28642590235620631867

Categoria instalaţiei se stabileşte pe baza criteriilor elaborate de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, cu acordul Ministerului Muncii.

Numar gradatiiClasa de retribuire la nivelul de baza
Agent prestări servicii în gospodăria comunală şi locativă613

În prestările de servicii lucrătorii care îndeplinesc şi atributia de responsabil de unitate pot primi pe lîngă drepturile cuvenite pentru realizarile proprii şi o cota de pînă la 20 la suta calculată asupra cîştigului realizat de toţi lucrătorii din unitatea condusă, dar nu mai mult de 25 la suta din retributia tarifara proprie.a) Muncitori necalificati

 -lei/luna –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Gospodăria cornunala ABaza151516321730
Treapta I155416621759
Treapta II160317011799
Gospodăria comunală BBaza150516231720
Treapta I154416521750
Treapta II159316911789

Pe baza retributiei tarifare lunare, Ministerul Muncii va transmite retribuţiile orare (rotunjite la 5 bani) sau zilnice (rotunjite la 50 bani) calculate la 195,5 ore şi respectiv 24,4 zile.”14. Capitolul VII. Circulaţia mărfurilor, lit. A Personal operativ şi muncitori, lit. b) Muncitori necalificati, va avea următorul cuprins:„b) Muncitori necalificati

 – lei/luna –
Niveluri de retribuire
Categorii de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Baza151516321730
Treapta I155416621759
Treapta II160317011799″

15. Capitolul VIII. Cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare, tabelele cu indemnizaţii de conducere de la lit. a) Cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi de la lit. b) Proiectare, vor avea următorul cuprins:„a) Cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică

Nr. crtDenumirea funcţiei de conducereIndemnizaţia de conducere – lei/luna –
Nivelul de retribuire
1.Director general de institut centralRetributia tarifara corespunzătoare funcţiei şi gradului profesionai obţinutI 1290-2620II 1070-2125III 860-1595
2.Director general adjunct de institut centrai, secretar ştiinţific la institut central1070-1910750-1490645-1165
Mărimea unităţii
MareMijlocieMica
3Director de institutRetributia tarifara corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional obţinut1070-1910750-1490645-1165
4.Director adjunct ştiinţific (tehnic) de institut645-1290535-965430-750
5.Secretar ştiinţific la institut645-1290535-965
6.Director de centru430-750
7.Şef de secţie430-750325-645270-535
8.Şef de laborator (sector, atelier)270-430215-380215-345

    b) Proiectare

Nr. crtDenumirea funcţiei de conducereIndemnizaţia de conducere -lei/luna –
Gradul unităţii
IIIIIIIV
1.Director de institutRetributia tarifara coresupunzatoare funcţiei şi gradului profesional obţinut1070-1910750-1490645-1165430-750
2.Director adjunct tehnic de institut645-1290535-965430-750
3.Director de centru
4.Şef de secţie430-750325-645270-535270-535
5.Şef de atelier270-430215-380215-345215- 345″

III. Modificări aduse la anexa nr. V – Retributia personalului din unităţile social-culturale1. Capitoul I. Învăţămînt: tabelele cu indemnizaţii de conducere de la lit. a) Învăţămîntu1 preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri şi lit. b) Învăţămîntul superior, precum şi tabelul de la lit. e) Indemnizaţii ce se acordă în unităţile de învăţămînt pentru îndeplinirea unor activităţi, vor avea următorul cuprins:„a) Învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi de maiştri

Nr crtDenumirea funcţiei de conducereIndemnizaţii lunare – lei –
Categoria unităţii
cea mai micacea mai mare
1.DirectorRetributia tarifara corespunzătoare funcţiei didactice, gradului şi vechimii în învăţămînt
a) şcoli profesionale, şcoli de maiştri cu peste 1500 elevi şi grupuri şcolare710860
b) licee, şcoli de maiştri, case de pionieri, şcoli cu clasele I-VIII şcoli cu clasele I-X, instituţii de educaţie, şcoli pentru copii cu deficiente215710
c) şcoli cu clasele I-IVRetributia tarifara corespunzătoare funcţiei didactice, gradului şi vechimii în învăţămînt215325
2.Director adjunct
– la unităţi de la lit. a)540710
– la unităţi de la lit. b)190600

    b) Învăţămîntul superior

Nr. crt.Denumirea funcţiei de conducere Indemnizaţii lunare – lei –
Categoria instituţiei de învăţămînt
1.Rector Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei didactice şi vechimii în invatarnintI 2410-2830II 1995-2410III 1700-1995IV 1400-1700
2.Proiector1995-23101700-19951400-17001075-1400
3.Decan1325-14901155-13251020-1155
4.Prodecan1020-1155915-1020
5.Director educativ de cămine studenţeşti860750645
6Şef catedraminima maxima
345 700

e) Indemnizaţiile ce se acordă în unităţile de învăţămînt pentru îndeplinirea unor activităţi:

minimamaxima
– Profesor diriginte de clasa85110
– Invatator şi institutor care preda în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţămîntul primar, clasele I-IV55110
– Responsabil cursuri internationalel postuniversitare, organizate de UNESCO– pînă la 1/4 din retributia funcţiei didactice de baza îndeplinite
– Îndrumarea unui grup de studenţi la lucrările practice de la cursurile internaţionale postuniversitare organizate de UNESCO– pînă la 840 lei; se acordă proporţional cu timpul lucrat
– Preşedinte de comisie pentru exarnenul de bacalaureat– pînă la 860 lei – pentru o sesiune de bacalaureat

2. Capitolul II. Ocrotirea sănătăţii tabelul cu indemnizaţii de conducere va avea următorul cuprins:

Nr. crt.Denumirea funcţiei şi gradul profesionalIndemnizaţia de conducere – lei –
Categoria unităţii
cea mai micacea mai mare
„1..Medic (farmacist) 1) director7501615
2.Medic (farmacist) 1) director adjunct, director de institut sau centru medical (fără personalitate juridică)Retributia tarifara corespunzătoare funcţiei şi gradului profesional7501290
3.Medic şef (dispensar policlinic, statie salvare, centru recoltare singe), inspector sanitar şef325860
4.Medic (farmacist, chimist psiholog) şef secţie, laborator şi altele similare; medic inspector245590
5.Sora medicală (oficiant medical, laborant, moasa, tehnician sanitar) şef de unitate, laborator, secţie şi altele similare140455

3. Punctele 3 şi 4, de la sfiirsitul capitolului, privind indemnizaţii şi alte plati vor avea urrnatorul cuprins:

„3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiza şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiei medicamentului– 80-165 lei de şedinţa
4. Medicii curanti care acorda asistenţa medicală cadrelor din nomenclatura unităţilor medicale speciale– 165-325 lei lunar de familie”

4. Capitol III. Arta, cinematografie şi radioteleviziune, lit. c) Funcţii de specialitate artistică în cinematografie şi radioteleviziune, tabelul cu indemnizaţii lunare pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere, va avea următorul cuprins:

„Indemnizaţii lunare:
– Director unitate artisticăpînă la 1700 lei
– Director adjunct artisticpînă la 1155 lei
– Şef secţie artisticăpînă la 590 lei

Acordarea indemnizaţiei prevăzute mai sus exclude primirea altor indernnizatii de conducere.”1) Exclusiv oficiile farmaceutice.5. Tabelul cu retribuţii tarifare din capitolul III, lit. e) Muncitori şi personal operativ va avea următorul cuprins:„e) Muncitori şi personal operativ-lei/luna

Activitatea
Categorii de încadrare
1234567Spec
Muncitori calificaţi din stiudiourile cinematografice şi din televiziune şi din intreperile de difuzare a filmelor
– Baza17991935207222292383258128153148
– Treapta I18381975211122682434263928933304
– Treapta II18772014216023072493271729813467
Categoria de lucrări
Obişnuite
GreleFoarte greleMuncitori necalificati
– Baza155416721799
– Treapta I159317111828
– Treapta II163217501857
Activitatea Categorii de încadrare
1234567Spec
Muncitori calificaţi din instituţiile teatrale şi muzicale
– Baza17891916203321502307248327173073
-Treapta I18181945206321902356255128053216
– Treapt. II18571975209222382405262929033353
Niveluri de retribuire
Categoria de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Muncitori necalificati
– Baza152516521779
– Treapta I156416911808
– Treapta II161317301838″

6. Capitolul V. Muzee, biblioteci şi alte instituii cultural-educative, lit. d) Indemnizaţii lunare va avea următorul cuprins:„d) Indemnizaţii lunare – lei – pentru unele activităţi prestate în afară funcţiei de baza:

1. Rector (Universitatea cultural-ştiinţifică Bucureşti)635-1065
2. Prorector (Universitatea cultural-ştiinţifică Bucureşti)530-855
3. Director curs universităţi cultural-ştiinţifice430-645
4. Secretar curs universităţi cultural-ştiinţifice215-435
5. Director cămin cultural
a) în comunele cu pînă la 4000 de locuitori215-325
b) în comunele cu 4000-6000 de locuitori275-435
c) în comunele cu peste 6000 de locuitori380-550
6. Bibliotecar comunal215-325

Acordarea indemnizaţiei prevăzute la poz. 1-4 şi 6 de mai sus exclude primirea unei alte indernnizatii.”7. Tabelele cu retribuţii tarifare pentru muncitorii de întreţinere din unităţile sectorului social-cultural, de la sfîrşitul anexei nr. V, vor avea următorul cuprins:„Muncitori de întreţinere din unităţile sectorului social-cultural  – lei/luna –

Muncitor calificat IMuncitor calificat II
Baza21021828
Treapta I21501867
Treapta II21991916

    Muncitori necalificati

Categoria de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Baza150516231720
Treapta I154416521750
Treapta II159316911789

    Muncitori necalificati în depozit

Categoria de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Baza1515163211730
Treapta I155416621759
Treapta II160317011799″

IV. Modilicari aduse la anexa nr. VI – Retributia personalului din organele supreme ale puterii şi administraţiei de stat şi din alte organe centrale de stat1. Capitolul I – Organe supreme ale puterii şi administraţiei de stat, ministere şi alte organe centrale, tabelul cu retribuţii tarifare de la lit. D. Muncitori va avea următorul cuprins:„D. MUNCITORI

Ministere şi alte organe centraleMarea Adunare Naţionala, Consiliul de Stat Consiliul de Miniştri
lei/lunalei/luna
Muncitor calificat IIBaza21022209
Treapta I21502248
Treapta II21992297
Muncitor calificat IBaza22582366
Treapta I23072414
Treapta II23562473
Muncitor înaltă calificare IIBaza24142551
Treapta I24632629
Treapta II25222717
Muncitor înaltă calificare IBaza26102815
Treapta I26782913
Treapta II27573011
Muncitor specialistBaza31183470
Treapta I32163587
Treapta II33233705
Bufetier, manipulant bunuriBaza1574
Treapta I1613
Treapta II1652″

2. Capitolul II – Comitete şi birouri executive ale consiliilor populare, tabelul cu indemnizaţii va avea următorul cuprins:„Indemnizaţii lunare ce se acordă conform art. 180 a1în. (1) şi (2) din legeComitetele de cultura şi educaţie socialistă

  – lei –
Judeţe şi municipiul BucureştiSectoarele municipiul Bucureşti, municipii şi oraşe
– Preşedinte*1) – Vicepreşedinte*1)965-1290 750-1075535-750
Inspectorate şcolare*2)
– Inspector sco1ar
– cadre didactice definitivate în învăţămînt655
– profesori definitivati în învăţămînt şi cu o vechime în funcţia de inspector de cel puţin 2 ani sau care au obţinut gradul didactic I750″

*1) Cadre cu funcţia de baza în alte unităţi.*2) Se aplica şi instructorilor din cadrul comitetelor judeţene de cultura şi educaţie socialistă3. Tabelele cu retribuţiile muncitorilor de întreţinere, de la sfîrşitul anexei nr. VI, vor avea următorul cuprins:„Muncitori de întreţinere din unităţile de justiţie, procuratura, arbitraje, consiliile populare, unităţile teritoriale de statistica, unităţile de operaţiuni bancare şi de asigurări şi alte unităţi bugetare.– lei/luna –

Muncitor calificat IMuncitor calificat II
Baza21021828
Treapta I21501867
Treapta II21991916
Nivelul de retribuire
Categoria de lucrări
ObişnuiteGreleFoarte grele
Muncitori necalificati
– Baza150516231720
– Treapta I154416521750
– Treapta II159316911789″

V. Modificări aduse la anexa nr. VIII – Unele reglementări specifice organizaţiilor cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti1. Pct. 2 de la lit. a) Cooperatia mestesugareasca va avea următorul cuprins:„2. Pentru activitatea de încălţăminte, retribuţiile tarifare se majorează de la categoria a 3-a inclusiv, în sus cu:– 5 la suta pentru cei care executa încălţăminte extra şi lux;– 10 la suta pentru cei care executa încălţăminte după comanda la casele de moda.”2. Pct. 4 de la lit. c) Cooperatia de credit va avea următorul cuprins:

Nr. crt.Denumirea funcţieiNivelul studiilorNumar gradatiiClasa de retribuire la nivelul de baza şi tipul indemnizaţiei de conducere
„4.Preşedinte cooperativa de creditindemnizaţie de pînă la 630 lei lunar”

VI. Indemnizaţii prevăzute la art. 187 alin. (9) din Legea nr. 57/1974 se modifica după cum urmează:„- 440 – 545 lei pentru preşedinte;– 220 – 275 lei pentru celelalte funcţii.”VII. Modificări aduse la Decretul nr. 100/1979 Indemnizaţiile din anexa nr. 6 pct. 7, vor fi următoarele:„a) responsabil agenţie C.E.C. – pînă la 920 lei lunar;b) contabil la cooperativele de credit – pînă la 575 lei lunar;c) îngrijitor – pînă la 560 lei lunar.”Anexa 2COTELE PROCENTUALE ÎN CARE SE ACORDA CADRELOR DIDACTICE SPORUL DE VECHIMEÎN ÎNVĂŢĂMÎNT, ÎN AFARĂ RETRIBUTIEI TARIFARE

Transe de vechime în învăţămîntCote procentuale din retributia tarifara
3-5 ani3 %
5-10 ani4 %
10-15ani5 %
peste 20 ani7 %

Anexa 3CONDIŢII DE CONSTITUIRE ŞI DE REPARTIZAREa fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţire a beneficiilor, a fondului de premiere anuală, a fondului de premiere pentru realizari deosebite şi a premiilor pentru economii de materii prime şi materialeI. Cu privire la fondul de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor1. În vederea stabilirii cotelor de constituire a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, suma totală a acestui fond, care reprezintă, potrivit prevederilor Legii nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, 4 la suta din fondul de retribuire pe economie, se repartizează pentru fiecare minister, organ central, consiliu popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de fondul de retribuire planificat şi de volumul producţiei destinate exportului astfel:a) o sumă care să reprezinte 3,5 la suta faţă de fondul de retribuire planificat pentru unităţile economice din subordinea fiecărui minister, organ central, consiliu popular judeţean sau al municipiului Bucureşti. Pentru unităţile miniere, de extracţie a ţiţeiului şi gazelor şi de foraj, această sumă va reprezenta 4 la suta faţă de fondul de retribuire planificat;b) o sumă care reprezintă 0,5 la suta faţă de fondul de retribuire planificat pe ansamblul economiei, pentru toate unităţile economice, se repartizează pe fiecare minister, organ central, consiliu popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de volumul producţiei destinată exportului precum şi de importanţa şi condiţiile de piaţa în care se exporta unele produse. Aceasta suma se adauga celei stabilite potrivit prevederilor de la lit. a).Pe baza sumelor astfel repartizate se stabilesc, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, cotele de constituire a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pentru fiecare minister, organ central, consiliu popular judeţean şi al municipiului Bucureşti. Cotele se determina ca raport între suma prevăzută la lit. a) şi beneficiul total planificat şi respectiv între suma repartizata potrivit celor prevăzute la lit. b) şi beneficiul planificat aferent producţiei pentru export, majorat conform prevederilor legale privind stimularea întreprinderilor şi a oamenilor muncii în realizarea şi depăşirea producţiei pentru export.2. În cadrul sumelor totale repartizate fiecărui minister, organ central, consiliu popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, acestea stabilesc, în mod similar, cotele de constituire a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor pentru fiecare unitate economică din subordine.3. Cotele din beneficii stabilite potrivit pct. 1 şi 2 se modifica în cursul anului de către ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în cazul în care, prin acte normative sau alte dispoziţii legale intervin schimbări ale fondului de retribuire sau ale beneficiului planificat, astfel încît pe baza noilor cote, fondurile de participare sa reprezinte aceleaşi proporţii faţă de fondul de retribuire planificat, stabilite iniţial.4. Constituirea fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor se face de fiecare unitate economică pe baza cotelor stabilite potrivit pct. 2 şi 3, separat din beneficiul total realizat şi separat din beneficiul majorat aferent producţiei realizate pentru export, după cum urmează:A. În cursul anului, la finele fiecărui trimestru se constituie:a) fondul de participare din beneficiul total, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan, cumulat de la începutul anului. În situaţia nerealizarii, pe aceeaşi perioadă, a prodctiei nete planificate, a producţiei fizice contractate ori a altor condiţii stabilite potrivit legii, fondul astfel constituit se diminuează conform prevederilor art. 52 din Legea nr 57/1974;b) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul majorat aferent producţiei realizate pentru export, cumulat de la începutul anului.Din fondurile de participare determinate potrivit prevederilor de la lit. a) şi b) se scad, la finele trimestrelor II şi III, fondurile corespunzătoare constituite la finele trimestrelor anterioare.Fondurile de participare, astfel determinate, se acordă personalului muncitor în cursul anului, la finele fiecărui trimestru în proporţie de 50 la suta, iar diferenţa se acordă la finele anului.B. La finele anului se constituie:a) fondul de participare din beneficiul total, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan. Acest fond se majorează cu sumele aferente beneficiilor obţinute peste plan, stabilite potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Legea nr. 57/1974. Fondul total astfel determinat se diminuează potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 57/1974 în cazul nerealizarii condiţiilor stabilite;b) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export, prin aplicarea cotei stabilite la beneficiul majorat aferent producţiei realizate pentru export. Acest fond se completează cu suma reprezentind pînă la 10 la suta din beneficiul total obţinut peste plan de unitatea producătoare, proporţional cu depăşirea exportului şi în limita a 1,5 la suta din valoarea exportului realizat peste plan, constituită în baza prevederilor art. 51 alin. 1) lit. e) din Legea nr. 57/1974. În situaţia nerealizarii condiţiilor stabilite, suma cu care se completează acest fond de participare, din beneficiul peste plan, se diminuează potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 57/1974.Din fondurile de participare constituite potrivit prevederilor de la lit. a) şi b) se scad fondurile corespunzătoare acordate la finele trimestrelor I, II şi III, determinîndu-se astfel sumele ce urmează să fie repartizate la finele anului personalului muncitor.5. În situaţia în care, ca urmare a nerealizarii în ultima parte a anului a sarcinilor de plan, fondul constituit pe baza rezultatelor anuale este mai mic decît sumele acordate în primele trimestre, diferenţa se recuperează din fondul de participare cuvenit în perioadele imediat următoare.6. Repartizarea fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor se face de adunarea generală a oamenilor muncii în raport cu contribuţia fiecărui om al muncii la realizarea şi depăşirea sarcinilor ce au revenit unităţii, astfel:a) cel puţin 75 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru întregul personal muncitor al unităţii. Suma individuală de participare la beneficii se stabileşte în raport cu retributia realizată, în acord global sau alta forma de retribuire, inclusiv sporul de vechime şi celelalte drepturi de retribuire, de care a beneficiat fiecare om al muncii, cu excepţia sumelor primite sub forma de premii;b) pînă la 15 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru stimularea suplimentară a personalului distins cu titlu de fruntas în intrecere şi a celorlalţi oameni ai muncii care au avut o contribuţie deosebită la rezultatele obţinute de întreprindere. Sumele acordate pe aceasta cale se adauga la cele cuvenite acestor persoane, din cota de 75 la sutac) pînă la 5 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru acoperirea costului excursiilor colective organizate din fondurile în valută alocate, pentru personalul care a adus o contribuţie deosebită la realizarea şi depăşirea sarcinilor de export;d) pînă la 5 la suta din fondul de participare din beneficiul total realizat, pentru completarea fondului pentru acţiuni sociale;e) fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export se repartizează personalului muncitor care a contribuit efectiv la realizarea acestei producţii. Sumele individuale ce se acordă din fondul de participare pentru stimularea suplimentară a personalului care a participat la realizarea producţiei pentru export se stabilesc de consiliul oamenilor muncii în raport cu contribuţia adusă la realizarea acestei producţii, fără a fi plafonate, în condiţiile art. 8 alin. (3) din prezentul decret. Sumele ce se acordă personalului de conducere şi de administraţie din acest fond se stabilesc în condiţiile prevăzute la art 8 alin. (4).Modul de repartizare a fondului de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiiilor stabilit de adunarea generală a oamenilor muncii, potrivit prevederilor de la pct. 5 lit. a) şi b) se aplică atît asupra fondurilor ce se acordă la finele trimestrelor I, II şi III, cît şi asupra fondurilor cuvenite la sfîrşitul anului.II. Cu privire la fondul de premiere anuală a personalului din instituţiile de stat1. Personalul muncitor din aparatul ministerelor economice şi celorlalte organe centrale care coordonează activitatea unor ramuri economice beneficiază de premii anuale în raport cu beneficiul realizat în cadrul prevederilor de plan pe ansamblul unităţilor economice subordonate în condiţiile prevăzute de art. 58 alin. (1) din Legea nr. 57/1974. Fondul de premiere se constituie pe baza unor cote stabilite potrivit prevederilor de la cap. I pct. 1 lit. a) şi pct. 2 din prezenta anexa, astfel încît, la realizarea beneficiului planificat şi a condiţiilor prevăzute de lege, fondul de premiere anuală sa reprezinte 3,5 la suta faţă de fondul de retribuire planificat. În cazul depăşirii beneficiului planificat pe ansamblul ministerului sau organului central, fondul de premiere se majorează, potrivit legii, cu aceeaşi proporţie cu care se majorează, în medie, fondul de participare din beneficiul total realizat pe ansamblul unităţilor economice din subordine.2. Pentru personalul muncitor din aparatul celorlalte ministere şi organe centrale, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare jutedete şi al municipiului Bucureşti, precum şi pentru personalul muncitor din celelalte instituţii finanţate de la bugetul de stat sau autofinanţate, premiile anuale se acordă în condiţiile prevăzute de art. 58 alin. (2) şi (3) şi art. 169 din Legea nr. 57/1974, dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 3 la suta asupra fondului de retribuire realizat anual. Majorarea fondului de premii anuale la instituţiile de stat autofinanţate se face cu cotele prevăzute la art. 58 alin. 3) şi art. 169 din Legea nr. 57/1974, în mod nelimitat.3. Pentru personalul muncitor din unităţile de operaţiuni bancare şi de asigurări, din unităţile de învăţămînt, precum şi pentru cel din unităţile noi în construcţie, din cantine şi alte unităţi economice cu activitate similară, premiile anuale se acordă, în condiţiile prevăzute de art. 58 alin. (4), art. 136 şi art. 144 din Legea nr. 57/1974, dintr-un fond ce se constituie prin aplicarea unei cote de 3,5 la suta asupra fondului de retribuire realizat anual.4. Fondul de premii anuale constituit pentru personalul muncitor din aparatul ministerelor economice şi celorlalte organe centrale care coordonează activitatea unor ramuri economice, din aparatul celorlalte ministere şi organe centrale, din aparatul propriu al comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, din celelalte instituţii finanţate de la bugetul de stat, din instituţiile de stat autofinanţate, din unităţile de operaţiuni bancare şi de asigurări, din unităţile noi în construcţie, din cantine şi alte unităţi economice cu activitate similară acestora prevăzute la art. 58 alin. (1)-(4), art. 136, art. 144 şi art. 169 din Legea nr. 57/1974 se repartizeaza de organul de conducere colectivă al acestor unităţi, astfel:a) cel puţin 85 la suta pentru întregul personal muncitor al unităţii. Mărimea premiului individual se stabileşte în raport cu retributia tarifara, la care se adauga sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere acolo unde este cazul, corespunzător timpului cît a fost retribuit de unitate;b) pînă la 15 la suta pentru stimularea mai accentuata a personalului care a avut o contribuţie deosebită la realizarea sarcinilor ce au revenit acestor unităţi.III. Cu privire la fondul pentru premierea în cursul anului a personalului din unităţile economice, care obţine realizari deosebite în muncaFondul pentru premierea în cursul anului a personalului muncitor din unităţile economice care obţine realizari deosebite în munca, constituit potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 57/1974 şi ale art. 19 din Legea nr. 2/1983, pe baza unei cote de pînă la 2 la suta din fondul de retribuire planificat, va fi utilizat cu precădere pentru stimularea oamenilor muncii, care contribuie la realizarea unor produse de calitate superioară, cu consumuri reduse de materii prime, materiale, combustibili şi energie, a celor care contribuie la proiectarea, asimilarea în fabricaţie şi executarea unor produse noi, cu parametri tehnici şi funcţionali superiori, competitive pe plan internaţional, precum şi a personalului muncitor care, prin măsurile şi soluţiile iniţiate şi aplicate, a contribuit la creşterea productivitatii muncii, reducereacheltuielilor de producţie şi sporirea veniturilor unităţii.IV. Cu privire la premiile pentru economii de materii prime şi materiale1. Personalul muncitor poate beneficia de premii în cursul anului pentru realizarea de economii faţă de normele stabilite la materii prime, materiale, combustibili, energie şi forta de muncă, precum şi pentu îmbunătăţiri de tehnologii sau retete de fabricaţie, care conduc la micşorarea consumurilor specifice, în condiţiile prevăzute la art. 63 şi 64 din Legea nr 57/ 1974.2. Personalul de conducere care, prin elaborarea şi aplicarea unor măsuri tehnice sau organizatorice, contribuie la realizarea de economii, va beneficia de premii individuale cel mult în aceeaşi proporţie – faţă de retributia tarifara şi indemnizaţia de conducere – cu muncitorii care au participat la obţinerea acestor economii.V. Prevederi comune1. Reducerea sau anularea sumelor individuale din fondul de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor sau din fondul de premiere anuală a personalului din instituţiile de stat se face în condiţiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 57/1974.2. Sumele individuale ce se acordă personalului muncitor ca participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor premii anuale, premii în cursul anului pentru realizari deosebite sau alte premii şi stimulente vor fi afişate în toate unităţile, cu cel puţin 10 zile înainte de data plăţii acestora, astfel încît oamenii muncii sa ia cunoştinţa din timp şi sa formuleze observaţii şi propuneri.

Lasă un comentariu