DECRET nr.46 din 12 februarie 1982 cu privire la majorarea retributiilor tarifare ale personalului muncitor, a alocatiilor de stat pentru copii, a pensiilor si alte drepturi care se acorda an raport de nivelul retributiilor sau pensiilor.
Textul actului publicat în B.Of. nr. 17/15 feb. 1982

In concordanta cu prevederile programului de crestere a nivelului de trai si ridicare a calitatii vietii, aprobat de Congresul al XII-lea al partidului, an decursul cincinalului actual se va realiza sporirea veniturilor reale ale populatiei prin cresterea retributiilor personalului muncitor, a veniturilor taranimii, a pensiilor si a celorlalte venituri din fondurile sociale, în corelatie cu modificarile de preturi la bunurile de consum si la tarifele pentru servicii.

Aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar, cresterea rolului pirghiilor economice în sporirea eficientei antregii activitati, asezarea pe criterii economice a sistemului de preturi, realizarea unui echilibru permanent antre veniturile populatiei si cheltuielile sociale concretizate an marfuri si servicii, au facut necesara majorarea preturilor de productie si de livrare an industrie, a preturilor de productie, contractare si achizitie ale produselor agricole vegetale si animale. In conditiile aplicarii noilor preturi, a fost necesara, de asemenea, asezarea pe principii economice si a preturilor de desfacere cu amanuntul la produsele agroalimentare, prin majorarea acestora an medie cu 35% „

Pentru a se asigura anfaptuirea programului de ridicare permanenta a nivelului de trai al populatiei, odata cu intrarea an vigoare a noilor preturi de desfacere la produsele agroalimentare se va acorda, pentru toate categoriile de muncitori si maistri, precum si, an raport cu nivelul retributiei, pentru alte categorii de personal muncitor, o compensatie corespunzatoare astfel ancat, pe ansamblu, la sfarsitul anului 1982 retributia reala sa creasca cu 1,5% fata de anul 1980. Prin aplicarea unor noi masuri de crestere a retributiilor an anul 1983 retributia reala va fi mai mare cu circa 4% fata de anul 1980.

Totodata, pentru pensionari urmeaza sa se acorde, an mod diferentiat, compensatii care se vor include în pensii.

Marimea compensatiilor se stabileste an raport de consumurile medii prevazute an Programul privind autoconducerea si autoaprovizionarea teritoriala, pe anul 1983, de influenta medie a cresterii preturilor la bunurile agroalimentare, de volumul si structura consumului diferitelor categorii ale populatiei, precum si de efortul fizic depus, conditiile de munca si caracterul activitatii desfasurate.

Majorarea retributiilor si acordarea compensatiilor pentru pensionari urmeaza sa se faca tinand seama de necesitatea aplicarii cu fermitate a principiilor eticii si echitatii an repartizarea veniturilor, a apropierii conditiilor de trai ale diferitelor categorii ale populatiei.

In vederea acoperirii influentelor determinate de cresterea preturilor la produsele agroalimentare, urmeaza, de asemenea, ca alocatiile de stat pentru copii sa fie majorate an medie cu 35% pentru un numar de peste 4.800.000 copii.

Pentru realizarea acestor masuri care sa asigure cresterea veniturilor reale ale populatiei si compensarea majorarii preturilor la produsele agroalimentare,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Incepand cu data de 15 februarie 1982, an cadrul primei etape de majorare a retributiilor prevazuta pentru cincinalul 1981-1985, se majoreaza retributiile tarifare ale tuturor categoriilor de muncitori si maistri, în mod diferentiat, an functie de conditiile de munca, astfel:
a) cu 210 lei lunar pentru:
– muncitorii si maistrii retribuiti dupa reteaua mine subteran si suprafata, inclusiv muncitorii necalificati din subteran;
– muncitorii si maistrii retribuiti dupa reteaua siderurgie, metalurgie neferoasa, precum si cei care lucreaza an sectoarele calde
– turnatorii, forja si tratamente termice – retribuiti dupa reteaua constructii de masini;
– muncitorii si maistrii retribuiti dupa reteaua foraj;
– muncitorii docheri;
– muncitorii necalificati retribuiti la nivelul stabilit pentru lucrari grele si foarte grele, din ramurile industrie, foraj, constructii-montaj si transporturi;
b) cu 190 lei lunar pentru muncitorii si maistrii care lucreaza an celelalte sectoare de activitate. Pentru celelalte categorii de personal, inclusiv personalul operativ retribuit pe gradatii, retributiile tarifare se majoreaza, de la data prevazuta la alin. 1, an mod diferentiat, an functie de nivelul retributiei, dupa cum urmeaza:
a) cu 175 lei lunar pentru persoanele care au retributii tarifare de pana la 2.500 lei;
b) cu 160 lei lunar pentru persoanele care au retributii tarifare antre 2501-3000 lei;
c) cu 140 lei lunar pentru persoanele care au retributii tarifare antre 3001-4000 lei.

ART. 2
Alocatiile pentru copii prevazute an Decretul nr.246/1977 se majoreaza, cu ancepere de la data de 15 februarie 1982, an medie cu 35%.
Nivelurile alocatiilor majorate, an raport cu plafoanele de venituri si numarul copiilor, sant cele prevazute an anexa nr. 1.

ART. 3
Incepand cu data de 15 februarie 1982, pensionarii de asigurari sociale de stat de toate categoriile, pensionarii militari si I.O.V.R. vor primi o compensatie care se include în pensie, diferentiata în functie de marimea pensiei, dupa cum urmeaza:
a) 110 lei lunar pentru pensionarii care au pensii de pana la 2000 lei;
b) 100 lei lunar pentru pensionarii care au pensii între 2001-3000 lei inclusiv. La stabilirea cuantumului majorarii nu se ia an considerare pensia suplimentara. Persoanelor care se pensioneaza dupa data de 15 februarie 1982 li se stabilesc pensiile potrivit normelor an vigoare pana la aceasta data si primesc, în raport de nivelul pensiei compensatia prevazuta la alin. 1. Aceasta prevedere se aplica pana la majorarea retributiilor din anul 1983.

ART. 4
Incepand cu data de 15 februarie 1982, alocatiile pentru hrana la spitale, cantine de elevi si studenti si alte consumuri colective se stabilesc potrivit anexei nr. 2.

ART. 5
Incepand cu data de 15 februarie 1982 se majoreaza cu 100 lei:
a) ajutoarele sociale acordate potrivit legii;
b) indemnizatiile sotiilor militarilor an termen;
c) plafoanele de venituri pentru acordarea, în conditiile legii, de medicamente în mod gratuit pensionarilor si membrilor lor de familie.

ART. 6
Retributia an acord, sporurile, indemnizatiile, premiile, celelalte drepturi de retribuire, precum si orice alte drepturi si obligatii care se determina, potrivit legii, an functie de nivelul retributiei se stabilesc fara a se lua an considerare majorarile de retributie prevazute la art. 1.
De asemenea, compensatiile acordate potrivit art. 3 nu se iau an considerare la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina an functie de nivelul pensiei.
Pentru personalul retribuit pe baza de cote procentuale, remiza sau tarife, cotele de retribuire, respectiv tarifele, se vor recalcula, corespunzator influentelor rezultate din modificarea preturilor, astfel ancat sa nu se realizeze venituri superioare an conditiile achizitionarii sau desfacerii acelorasi cantitati de bunuri.

ART. 7
Promovarile în trepte si gradatii la toate categoriile de unitati se vor putea face, cu respectarea conditiilor prevazute de lege, dupa data de 1 ianuarie 1983.

ART. 8
Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finantelor, celelalte ministere si organe centrale, comitetele si birourile executive ale consiliilor populare si conducerile unitatilor socialiste sant obligate sa ia masuri pentru aplicarea majorarii retributiilor, pensiilor, alocatiilor de stat pentru copii si stabilirea celorlalte drepturi cu respectarea stricta a prevederilor prezentului decret.

ART. 9
Consiliul de Ministri va stabili pana la 31 martie 1982 programe de masuri care sa asigure recuperarea integrala, pana an anul 1985, a influentelor asupra costurilor de productie determinate de cresterea retributiilor nominale ca urmare a compensatiilor acordate personalului muncitor. In anul 1982 se va asigura recuperarea a cel putin 30% din volumul compensatiilor acordate, peste prevederile de plan.
Ministerele, centralele si antreprinderile, consiliile populare vor actiona cu fermitate pentru reducerea costurilor de productie, a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie, perfectionarea tehnologiilor de fabricatie, valorificarea superioara a materiilor prime si materialelor, intensificarea recuperarii si utilizarii integrale a resurselor refolosibile si valorificarea tuturor resurselor locale, cresterea suplimentara a productivitatii muncii, utilizarea cat mai deplina a capacitatilor de productie, ambunatatirea organizarii productiei si a muncii, ridicarea calificarii fortei de munca, antarirea ordinii si disciplinei an productie.

ART. 10
Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor prezenta propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan si a bugetului de stat pe anul 1982 cu influentele determinate de aplicarea prezentului decret. Ministerele si celelalte organe titulare de plan sant obligate sa anainteze documentatiile necesare elaborarii propunerilor prevazute la alineatul precedent an termen de 15 zile de la data intrarii an vigoare a decretului.

ART. 11
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul decret.

ANEXA 1

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

Cuantumurile, precum si plafoanele de venituri si numarul copiilor în raport cu care se stabilesc alocatia de stat pentru copii, sant urmatoarele:

-------------------------------------------------------------------------------
                     Plafoanele de venituri lunare - lei
                    -----------------------------------------
              MEDIU   Pana   1851-  2401-  2801-  3351-
                    la 1850  2400   2800  3350  4450
--------------------------------------------------------------------------------
Pentru primul copil     urban   295    245   200   200   200
              rural   200    150   120   120   120
Pentru al doilea copil   urban   310    255   230   200   200
              rural   230    175   135   120   120
Pentru al treilea copil   urban   350    295   255   230   200
              rural   235    200   175   135   120
Pentru al patrulea copil  urban   350    295   255   230   200
              rural   255    200   175   135   120
Pentru al cincilea copil  urban   350    295   255   230   200
              rural   255    200   175   135   120
Pentru al saselea copil   urban   380    325   295   255   245
              rural   295    245   200   175   150
Pentru al saptelea copil  urban   405    350   310   270   255
              rural   310    255   230   190   175
Pentru al optulea copil   urban   420    365   325   295   270
              rural   325    270   245   200   190
Pentru al noualea copil   urban   430    380   350   310   295
si urmatorii        rural   350    295   255   230   200
--------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
Pentru luna februarie 1982, majorarile de alocatii de stat pentru copii se acorda în cuantum de 50 la suta.

ANEXA 2

ALOCATIILE ZILNICE DE HRANA
cu începere de la data de 15 februarie 1982

–––––––––––––––––––––––––––
Domeniul de activitate Lei pe zi
–––––––––––––––––––––––––––
In domeniul anvatamantului, pentru:
1. Elevi din anvatamantul primar si gimnazial 17,50
2. Elevi din licee industriale, de chimie industriala, agroindustriale si silvice 18,50
3. Elevi din scoli profesionale si ucenicie la locul de munca, inclusiv scoli profesionale speciale pentru deficienti 18,50
4. Elevi din scoli profesionale care se pregatesc în meserii grele, pe timpul practicii 19,00
5. Elevi din licee industriale si scoli profesionale care se pregatesc în specialitati cu profil minier, pe perioada
practicii în subteran 20,50
6. Elevi din celelalte tipuri de licee 17,50
7. Elevi din scoli generale speciale pentru deficienti 17,50
8. Licee speciale pentru deficienti 18,50
9. Elevi bolnavi tbc. cu forme stabilizate, din scoli speciale 20,50
10. Scoli de reeducare si centre de primire 17,50
11. Case de copii prescolari (copii an antretinerea statului) 15,75
12. Case de copii scolari (copii an antretinerea statului) 18,50
13. Copii an gradinite cu program prelungit 10,25
14. Copii an gradinite cu program saptamanal si pentru deficienti 10,75
15. Tabere, colonii si excursii scolare 21,00
16. Tabere scolare internationale 29,50
17. Studenti din anvatamantul superior *)
– cu bursa integrala categoria I – lei lunar 625,00
– cu bursa integrala categoria a II-a – lei lunar 625,00
– cu bursa partiala categoria I – lei lunar 625,00
– cu bursa partiala categoria a II-a – lei lunar 545,00
Pentru studentii de la facultatile sau sectiile care pregatesc cadre în specialitati din domeniul minier, alocatia de hrana pe timpul practicii în subteran este de 650 lei lunar
18. Concursuri de elevi pe meserii, obiecte de anvatamant, cultural-artistice la fazele judetene, zonale si finale, precum si pe perioada de pregatire a participantilor la olimpiadele internationale 18,50
–––––
*) Corespunzator majorarii alocatiilor de hrana, se modifica si cuantumul total al burselor, aprobat prin Decretul nr. 198/1980.
In domeniul ocrotirii sanatatii:
1. Bolnavi internati în unitati sanitare
– copii pana la 3 ani*) internati în unitati spitalicesti 12,75
–––––
*) Pentru copii nou-nascuti si prematuri an maternitati, sectii sau compartimente de nou-nascuti si prematuri, alocatia zilnica de hrana va fi de 4 lei pe zi.
– copii de la 3 ani pana la 16 ani internati în unitati spitalicesti 16,00
– bolnavi adulti 16,75
– femei gravide si lehuze 16,75
– mame insotitoare de copii bolnavi internati 16,75
– studenti internati în spitale studentesti 20,50
– studenti bolnavi de tuberculoza internati în preveniorii studentesti 25,25
– bolnavi tbc. sau cu supuratii pulmonare internati în unitati,
sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi internati în unitati de recuperare 16,75
– bolnavi în unitati balneare:
– regim comun 20,75
– regim dietetic 21,50
– bolnavi de boli profesionale internati în unitati, sectii sau
compartimente special organizate 20,25
– bolnavi neoplazici sau cu boli de singe internati an unitati,
sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi arsi internati an unitati, sectii sau compartimente
special organizate 20,25
– bolnavi cu sechele de poliomielita internati an unitati,
sectii sau compartimente special organizate 20,25
– bolnavi an leprozerii 25,50
– bolnavi cronici din unitati, sectii sau compartimente special
organizate 13,50
– stationare de zi:
– pentru boli profesionale 13,50
– pentru boli psihice 11,50
– copii an crese cu program zilnic 10,75
– copii an crese cu program saptamanal 12,75
– copii an leagane de copii 13,75
2. Alocatii de hrana suplimentare pentru asigurarea unor regimuri alimentare diferentiate în raport cu specificul bolii:
– femei gravide sau lehuze 4,75
– bolnavi hepatici 3,50
– bolnavi cardiaci 3,50
– bolnavi cu afectiuni renale 3,50
– bolnavi diabetici 4,75
3. Alocatii de hrana pentru donatori de singe:
– donatori onorifici 34,50
– donatori cu plata 24,50
4. ………………………………………………………………….
5. Alocatie pentru o ratie de 0,500 litri lapte la bucatariile de lapte 2,75
In domeniul asistentei sociale:
1. Camine de batrini, camine de pensionari si casele orbilor 11,50
2. Camine-spital pentru adulti si copii, precum si camine-spital pentru invalizi 14,50
3. Camine-scoala pentru copii deficienti an virsta de peste 7 ani si camine-atelier pentru tineri în virsta de peste 16 ani 18,00
4. Cantine de ajutor social 8,50
In domeniul educatiei fizice si sportului:
……………………………………………………………………..
Alte domenii de activitate:
1. Masa calda ce se acorda, an conditiile legii, pentru personalul din unitatile miniere, care lucreaza an subteran, docherii din portul Constanta, personalul care lucreaza an subteran în unitatile geologice, personalul din minele de argila din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, care lucreaza în subteran, muncitorii si maistrii santierului
82 C.F.R. care lucreaza an subteran la tunelele de cale ferata din Valea Oltului, muncitorii si maistrii care executa, în subteran, lucrari hidroenergetice pe rîurile interioare 8,00
…………………………………………………………………….. ––––––––––––––––––––––––––-

NOTA:
a) Ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor revizui în termen de 5 zile contributiile datorate pentru antretinerea unor persoane an unitatile medico-sanitare, de asistenta sociala, de tratament balnear si odihna, tabere, colonii si excursii scolare si an alte unitati asemanatoare, corespunzator majorarii alocatiilor de hrana si a retributiilor stabilite potrivit prezentului decret, dupa caz.

Lasă un comentariu