ORDIN nr. 59 din 14 februarie 1969 pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării*) Publicat în Buletinul Oficial cu numărul 36 din data de 18 martie 1969

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară şi art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II prevăzute de Legea nr. 27/1966 şi a organelor care fac aceste încadrări, Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii stabilesc locurile de muncă cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă, prevăzute în anexele la prezentul ordin. -****-

MINISTRUL MUNCII,
Petre Blajovici
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII,
Aurel Moga

*) Potrivit art. 91 din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, precum şi art. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1061/1968 pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II prevăzute de Legea nr. 27/1966 şi a organelor care fac aceste încadrări, încadrarea în grupele de muncă în care au lucrat angajaţii pînă la data publicării ordinului nr. 59 din 14 februarie 1969 în Buletinul Oficial se stabileşte pe baza tabelelor 1 şi 2 anexe la Regulamentul de aplicare a Decretului nr. 292/1959, cu completările ulterioare, anexe republicate în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 21 din 10 martie 1967.

ANEXA nr. 1: GRUPA I DE MUNCĂ cuprinzînd locurile de muncă cu condiţii foarte vătămătoare, foarte grele sau foarte periculoase

1.Activitatea desfăşurată în subteran:

 • în minele de minereuri feroase, neferoase, precum şi radioactive;
 • în minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum şi de alte substanţe minerale (cu excepţia exploatării sării);
 • la extracţia ţiţeiului prin galerii, precum şi la exploatarea nisipurilor bituminoase;
 • la exploatarea argilelor refractare, precum şi a nisipurilor; – la explorări, deschideri, precum şi la cercetări miniere;
 • la construcţii de tunele, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane;
 • în depozite de explozivi din sectorul minier.

2.Prelucrarea în faza uscată a rocilor silicioase cu conţinut de bioxid de siliciu liber, precum şi a minereurilor cu steril silicios cu conţinut de bioxid de siliciu liber (operaţiile de concasare, sfărîmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire), în instalaţii, mori de rambleu, cariere.

3.Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, măcinare, sortare, concentrare.

4.Fabricarea cărămizilor din silică:

 • manipularea materiei prime; – mărunţirea cuarţitei, prepararea materialului;
 • activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii, precum şi la cuptoarele de ardere;
 • polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum şi expedierea cărămizilor;
 • activitatea de curăţire a filtrelor şi de întreţinere permanentă a instalaţiei de ventilaţie;
 • activitatea din laboratoarele secţiilor de bază.

5.Zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară. Executarea la cald la temperaturi de peste 40°C, la utilajele de mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată (activitate continuă). 6.Fabricarea abrazivelor din cuarţ (toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie). Şlefuirea şi polizarea cu abrazive naturale din cuarţ. 7.Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, măcinarea şi sortarea cuarţitei, prepararea amestecului de materiale, încărcarea şi descărcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.

8.Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepţia instalaţiilor ermetizate). Activitatea continuă de metalizare interioară a recipienţilor metalici şi a cisternelor de cale ferată. Dezbaterea, precum şi operaţiile efectuate în curăţătoriile de piese turnate, în hale industriale.

9.Prepararea azbestului în unităţile de exploatare minieră, defibrarea, măcinarea, precum şi granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea ţesăturii şi ţesătoria de azbest, confecţionarea sforii din azbest, a şnurului (împletiturii) din sfoară de azbest, a plăcilor din azbest; activitatea continuă de confecţionare a garniturilor de etanşare din sfoară şi şnur de azbest. Malaxarea şi măcinarea deşeurilor de azbest şi clincherit. 10.Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la ţeavă, prin suflare cu gura (operaţii executate complet nemecanizat şi preluînd priza din cuptorul de topire).

11.Fabricarea carbidului: alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare.

12.Cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs), scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sertarea cocsului.

13.Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate). Arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Operaţia de gudronare a lingotierelor.

14.Fabricarea de alfa şi betanaftilamină (toate operaţiile, inclusiv ambalarea) şi utilizarea industrială a alfa şi betanaftilaminei. Fabricarea benzidinei (toate operaţiile, inclusiv ambalarea). Fabricarea hidrozobenzenului (toate operaţiile aferente procesului tehnologic). 15.Sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate (retur), expediţia aglomeratului. Încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi (operaţie ce se execută sub silozuri). Încărcarea manuală la gîtul furnalelor. Activitatea prestată la creuzetul furnalelor.

16.Încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea otelului în cuptoare Siemens-Martin în convertizoare, în cuptoare electrice, care au capacitatea de cel puţin 5 tone pe şarje. Turnarea otelului în lingouri la uzinele siderurgice. Pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea otelului la uzinele Otelul roşu din oraşul Oţelu Roşu şi Industria sîrmei din oraşul Cîmpia Turzii.

17.Turnătoriile de fontă sau oţel cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţire a pieselor în hala de turnare. Turnătoria Uzinei Independenţa Sibiu, unde se execută şi turnarea tuburilor din fontă la groapa de turnare.

18.Încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adînci (macarale Tiegler), precum şi macaralele de la scoaterea otelului din cuptoarele cu propulsie. Încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatră înclinată la laminorul de 6 ţoli al Uzinelor Republica din Bucureşti, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru rotile de material rulant, la Combinatul siderurgic Reşiţa. Încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoarele adînci, vechi, de la laminorul de 800 mm de la Combinatul siderurgic Hunedoara. Încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi a pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă, la laminoarele: 4.LT. Galaţi, al Uzinei Oţelul roşu şi al Uzinei Ciocanul-Nădrag. Extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoarele cameră şi din cuptoarele cu vatră păşitoare. Extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare.

19.Cajele de laminare la cald a oţelului (operaţiile care se execută manual cu scule sau cu dispozitive). Linia de laminare pentru tabla subţire la laminoarele: 4.LT. Galaţi, al Uzinei Otelul roşu şi al Uzinei Ciocanul-Nădrag. Dublarea tablelor subţiri. Laminarea bandajelor şi presarea discurilor la Combinatul siderurgic Reşiţa. Schimbarea manuală a dopurilor la laminoarele de ţevi, perforator şi duo la Uzinele Republica din Bucureşti şi la Uzina de ţevi Roman. Schimbarea manuală a dopurilor netezitoare la Uzina de ţevi Roman.

20.Tăierea platinelor calde la laminorul de platine de la Uzina Otelul roşu. Scoaterea manuală de sub vîrtelniţă a colacilor, precum şi a baloţilor de laminate în stare caldă. Transportul pe sol, legarea colacilor precum şi a baloţilor de laminate în stare caldă la uzinele: Laminorul Brăila şi Oţelul roşu din oraşul Oţelu Roşu.

21.Măcinarea, prăjirea, aglomerarea, sărarea, precum şi topirea minereului sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termică a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-calciu. Aglomerarea şi topirea concentratelor de plumb şi zinc la instalaţia LS.P. de la Uzinele chimico-metalurgice Copşa Mică (exclusiv fabricarea acidului sulfuric la această instalaţie). Activitatea de producţie în staţiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasă. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricaţie industrială. Topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului. Sudura în plumb. Obţinerea pe cale industrială a miniului de plumb, a ceruzei şi a litargei, toate operaţiile din cadrul procesului tehnologic, precum şi ambalarea acestora. Vopsirea cu vopsele pe bază de pigmenţi de plumb la dublu fund al navelor.

22.Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la întreprinderea Acumulatorul din Bucureşti, precum şi atelierele speciale de reparaţii capitale a acumulatoarelor electrice din plumb din unităţile aparţinînd Ministerului Căilor Ferate: moară, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptat plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deşeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea şi sudura plumbului.

23.Uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu. Instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor aurifere. Instalaţia de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, condiţionarea şi ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operaţia de electroliză propriu-zisă, descompunerea amalgamului şi distilarea mercurului: Incuvarea, decuvarea şi repararea redresorilor cu mercur, precum şi a regulatoarelor Dick. Fabricarea oxizilor de mercur. 24.Prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului. 25.Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului în retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgică. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu şi a bioxidului de staniu.

26.Fabricarea şi ambalarea în industrie a acidului cianhidric. Instalaţia de fabricare a monomerului nitrilului acrilic. Fabricarea şi ambalarea fosgenului. Polimerizarea nitrilului acrilic, precum şi recuperarea sa. Fabricarea monomerului metacrilatului de metil (Stiplex).

27.Cromaţi, bicromaţi, precum şi anhidrida cromică (fabricare, concentrare, purificare, rafinare şi ambalare). Fabricarea şi ambalarea pigmenţilor din crom şi plumb.

28.Fabricarea şi condiţionarea produselor ortanofosforice pe cale industrială.

29.Gazarea în spaţii închise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfura de carbon, bromur de metil, bromura de etil, cloropicrină şi hidrogen fosforat.

30.Filatura de cord, celofibră şi celofan la Combinatul de fibre artificiale Brăila.

31.Fabricarea xantatului de sodiu.

32.Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum şi ambalarea, clorurii de aluminiu.

33.Activitatea din leprozerii.

34.Lucrări permanente sub apa la suprapresiune (scafandri şi chesonierii). 35.Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice, în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor.

36.Fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii (locurile de muncă unde se execută operaţii cu explozivi de iniţiere, explozivi cu caracteristica de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă unde se execută operaţii cu explozivi aromatici la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia). Asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi detonatoarelor (în cazul în care elementele componente sînt încărcate). Asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, produse pirotehnice, materiale explozive şi mine. Operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a materialelor pirotehnice. Delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

ANEXA nr. 2: GRUPA II DE MUNCĂ cuprinzînd locurile de muncă cu condiţii vătămătoare, grele sau periculoase

1.Tăierea din roci cu conţinut de bioxid de siliciu liber a placajelor sau a masivelor, precum şi forarea sau săparea acestor roci. Ferăstruirea mecanică a rocilor, la gatere cu nisip.

2.Perforarea rocilor cu perforatorul pneumatic sau electric, rînguirea în cariere (exploatări la zi). Activitatea desfăşurată de către artificierii de suprafaţă. Cioplirea, sculptarea, precum şi şlefuirea rocilor în cazul cînd aceasta activitate se desfăşoară continuu (neocazional).

3.Concasarea, măcinarea şi sortarea bauxitei, a minereurilor de fier şi a carburii de siliciu. Preconcasarea, concasarea, măcinarea, uscarea, cernerea şi dozarea (numai operaţiile efectuate în fază uscată) la fabricarea cimentului, a produselor din porţelan şi faianţă, precum şi a produselor refractare. Leşierea aluminei.

4.Confecţionarea de produse din materiale refractare: amestecarea şi umezirea materiilor prime, uscarea produselor refractare în vederea calcinării, încărcarea, arderea şi descărcarea la cuptoarele camera şi circulare. Produse din ceramică brută şi fină: încărcarea, arderea şi descărcarea cuptoarelor cameră şi circulare, aşezarea, arderea şi scoaterea cărămizilor, ţiglelor şi cahlelor de teracotă la cuptoarele cu foc continuu, desprăfuirea articolelor din ceramică brută şi fină după ardere în cuptoare. Produse din şamot, din alte materiale refractare şi ceramică, uscate sau după ardere (prelucrarea prin polizare, strunjire, cioplire, găurire). Strunjirea dopurilor şi orificiilor de la căldările de turnare. Deşeuri refractare sau din ceramică (concasare, măcinare şi sfărîmare). Măcinarea, arderea şi sortarea şamotei refractare la Fabrica de şamot Azuga. Zidirea cu cărămidă refractară a cuptoarelor, utilajelor şi podurilor de turnare, precum şi a altor instalaţii industriale asemănătoare. Confecţionarea manuală a blocurilor şi oalelor refractare pentru cuptoarele de topit sticlă; confecţionarea creuzetelor destinate metalurgiei zincului la Uzinele chimico-metalurgice Copşa Mică.

5.Fabricarea cărămizilor din silică la Fabrica 9 Mai Turda; atelierul de reparaţii şi confecţionat modele, depozitul de materiale, laboratorul central, atelierul de metrologie.

6.Fabricarea cărămizilor silicocalcare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic).

7.Granulatoare, calcinatoare, concentratoare, răcitoare, grătar şi federine la cuptoarele de clincher. Ciment şi filer: manipulare în spaţii închise. Rampa de însăcuire a cimentului în fabricile de ciment. Torcretare. Prăfuitorul de granule la fabricarea granulitului. Tragerea manuală a varului şi a dolomitei din cuptoare verticale. Descărcarea cuptoarelor inelare de var şi dolomită. Ambalarea carbidului la fabricile de carbid.

8.Fabricarea electrocorindonului (alimentarea cuptoarelor electrice, precum şi operaţia de topire).

9.Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticlă şi geamuri în turnuri de amestec şi complexe de amestec, în situaţia cînd această operaţie se execută fie manual, fie semimecanizat.

10.Prepararea fritei, a emailurilor sau a glazurii din materii prime cu conţinut de bioxid de siliciu liber; prăfuirea (pudrarea cu pulberi de email a obiectelor din fontă aflate în stare incandescenţă, precum şi arderea acestor obiecte, în continuare, în cuptoare.

11.Talc: concasare, uscare, măcinare, însămînţare.

12.Sortarea, spaltarea, măcinarea şi cernerea micei, tăierea şi lipirea plăcilor de mică, precum, şi şlefuirea produselor electroizolante pe bază de mică, turnarea micanitelor la instalaţii turn.

13.Confecţionarea garniturilor de etanşare din plăci de azbest, a rondelelor pentru valţurile maşinilor de tras şi laminat geam, precum şi strunjirea acestor valţuri. Fabricarea ferodourilor: impregnare şi prelucrare; prelucrarea industrială a ferodourilor. Azbociment: malaxare, holendru, cernere, dozare la site, găurirea plăcilor şi strunjirea mufelor şi a tuburilor din azbociment, măcinarea şi malaxarea deşeurilor din azbociment, confecţionarea şi prelucrarea tuburilor din azbociment.

14.Activitatea de manipulare în vrac a cerealelor în silozuri şi în interiorul navelor, precum şi manipularea în port a mărfurilor de către docheri. 15.Sortarea, prepararea şi aglomerarea minereurilor: concasare, măcinare, ciuruire, dozarea şarjei de aglomerat, primirea materialelor şi materiei prime la silozuri. Prăjirea minereurilor de fier şi de mangan. Activitatea tehnologică la Uzina de preparaţie Teliuc. Furnale: instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor, de şarje, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţirea canalelor, granularea şi expandarea zgurii, dezbaterea manuală a oalelor de zgură. Turnarea fontei pe bandă şi în tipare, la furnale.

16.Activitatea în atelierele de turnătorie pentru fontă sau oţel, cu producţie industrială continuă în care nu se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţire; activitatea din turnătoriile de metale neferoase, precum şi la melanjoarele de fontă din oţelării. Topirea, fabricarea şi concentrarea metalelor neferoase, fabricarea litoponului şi a oxidului de zinc. Evacuarea zgurii şi a molozului din halele de turnare a oţelului, dezbaterea şi striparea lingourilor din oţel.

17.Prepararea nisipurilor şi a amestecurilor de formare şi miezuire. Confecţionarea cojilor de bachelită şi a modelelor uşor fuzibile. Curăţirea cu polizorul a pieselor turnate, în ateliere separate, amplasate în afară halei curăţătoriei. Sablaj umed. Polizarea, şlefuirea şi lustruirea pieselor turnate din fontă la Uzina Ciocanul-Nădrag.

18.Pregătirea şi încărcarea neautomată a oţelului în cuptoare, pentru a fi încălzit în vederea laminării. Încălzirea oţelului în vederea laminării în cuptoare adînci, cu propulsie, cu vatră păşitoare, rotative sau tunel; manevrarea capacelor la cuptoarele adînci. Evacuarea zgurii din cuptoarele de încălzire a oţelului. Sortarea ţaglelor la cald, la combinatele siderurgice Reşiţa şi Hunedoara; tăierea şi refularea laminatelor la cald; îndreptarea laminatelor la cald la Uzina Oţelul roşu. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice, la laminoarele vechi de la uzinele Laromet şi Metrom. Operaţiile de laminare de la laminoarele Bluming 1000 mm, laminoarele 650, 750, 800, laminorul de tablă groasă şi linia reversibilă de la Combinatul siderurgic Reşiţa, laminoarele de tablă subţire 1, 2 şi 3 de la Uzina Laminorul de tablă Galaţi şi laminoarele de ţevi de la Uzinele Republica, Fabrica de ţevi Roman şi laminorul de platine de la Uzina Oţelul roşu. Trefilarea manuală nemecanizată la Uzina Laminorul Brăila, Uzina metalurgică Griviţa, Întreprinderea Industria sîrmei Cîmpia Turzii şi Întreprinderea pentru sîrmă, cuie, lanţuri Galaţi.

19.Activitatea industrială continuă de forjare şi matriţare la cald în atelierele de forjă, dotate cu prese şi cu ciocane mecanice de cel puţin 200 kgf. Forjarea furcilor şi sapelor la Uzina Laminorul Brăila şi Uzina Vlăhiţa; ambutizarea manuală la cald; trasul bandajelor pe rotile de material rulant; activitatea de confecţionare a tubulaturii navale prin îndoirea ţevilor la cald. Apretarea la cald a materialului mărunt de cale ferată. Activitatea industrială continuă de confecţionare a cazanelor şi a instalaţiilor de cupru. 20.Executarea sudurilor în interior la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stîlpi metalici închişi, rezervoare, bazine şi alte produse asemănătoare. Craiţuirea electro-pneumatică (arc aer). Remedierea prin sudură a pieselor turnate din fontă (operaţie executată pe piese încălzite în prealabil în vederea sudării).

21.Operaţiuni de tratament termic efectuate în plumb topit. Recoacerea în cuptoare în care se utilizează pentru protecţia suprafeţei pieselor mediu reducător de oxid de carbon. Tratarea termo-chimică a oţelului. 22.Decaparea cu acizi în băi cu suprafaţa totală de peste 20 mp sau în cazul în care suprafaţa produselor decapate însumează peste 40 mp/oră. Ameliorarea suprafeţei metalelor pe cale chimică (brunare, fosfatare, patentare, oxidare, patinare cu sulfură), în cazul în care activitatea se desfăşoară în ateliere special amenajate în acest scop şi dacă se prelucrează piese cu o suprafaţă totală de cel puţin 5 mp/oră. Acoperiri metalice în metal topit în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă aceasta operaţie depăşeşte 20 mp/oră. Acoperiri metalice pe cale galvanică (galvanostegie şi galvanoplastie) executate în instalaţii care utilizează o sursă de curent de cel puţin 300 A.

23.Nituirea, craiţuirea, ştemuirea cu ciocan pneumatic (operaţii cu caracter continuu). Curăţirea cu flacără a lingourilor, bramelor şi ţaglelor, precum şi curăţirea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi a laminatelor, craiţuirea cu ciocane pneumatice a pieselor forjate sau laminate (operaţii cu caracter continuu). Vibrarea betonului (numai operatorul care utilizează permanent aparatul manual de vibrare).

24.Fasonarea, îndreptarea sau bombarea manuală cu ciocane, la rece, a tablei de peste 5 mm grosime (activitate continuă). Curăţirea prin ciocănirea în interior a cazanelor de abur şi a cazanelor de locomotivă cu aburi. Confecţionarea prin bătaie la rece, la maşini automate, a următoarelor produse: cuie, agrafe, caiele, ştifturi, sîrmă ghimpată, splinturi, ţinte, şuruburi, nituri, piuliţe, lanţuri, nipluri, blindaje pentru aparataj electronic, precum şi operaţiile de refulat capul, la spiţe pentru roţi şi danturarea pilelor; nituirea lanţului Gall. Fabricarea bilelor de rulmenţi la rece (presare şi pilire). Activitatea în halele industriale în care sînt instalate: suflante, turbosuflante, turbocompresoare, turbine cu abur, turbine cu gaze, precum şi exhaustoarele de la fabricile de aglomerare. 25.Probe de rodaj şi control de recepţie în tancodrom, precum şi bancurile de probă şi rodaj a motoarelor de aviaţie şi a motoarelor cu ardere internă de peste 2000 C.P. sau în cazul cînd se probează sau se rodează concomitent, motoare a căror putere totală însumată depăşeşte 2000 C.P. (activitate continuă).

26.Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la întreprinderea Acumulatorul: încărcarea bateriilor şi a elementelor, atelierele de S.D.V., prototipuri şi mecanică de producţie, atelierele de întreţinere electrice şi mecanice, atelierele de galvanizare, de separatori, de mase plastice, metrologie, protecţie dielectrică şi leşiere; laboratoare şi spălătoria de echipament de protecţie, staţia de preparare a electrolitului, staţia de redresoare, centrala termică, magazia de materii prime şi de materiale. Repararea acumulatoarelor electrice din plumb.

27.Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50% (activitatea industrială de elaborare şi de turnare). Acoperiri metalice cu plumb şi aliaje de plumb prin pulverizare la cald. Turnarea plumbului în orificiul pietrelor de polizor (activitate continuă). Turnarea alicelor de plumb (activitate continuă). Joncţionarea şi repararea cablurilor electrice şi telefonice îmbrăcate în manta de plumb (operaţie executată în spaţiu închis). Prelucrarea plumbului sau a aliajelor cu peste 50% plumb (activitate industrială). Îmbrăcarea (decojirea) cablurilor, furtunurilor, precum şi a tuburilor în manta de plumb. Acoperiri cu plumb pe cale galvanică, precum şi prepararea şi corectarea electrolitului. Electroliza plumbului. Prepararea industrială a săpunurilor de plumb şi a stabilizatorilor pe bază de plumb, care se utilizează în industria de prelucrare a maselor plastice şi operaţiile de prelucrare a maselor plastice cu stabilizatori de plumb. Danturarea pilelor pe pat de plumb. Încercarea şi capsularea în baie de plumb topit sau cu aliaje topite din plumb a cablurilor de forţă sau telefonice.

28.Ateliere de întreţinere şi reparaţii, laboratoare, spălătorii de echipament de protecţie, activitatea de manipulări din uzinele de producere a plumbului.

29.Fabricarea industrială a grundurilor (chiturilor), a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litarga sau ceruza (pregătirea materiilor prime, malaxarea), fabricarea emailurilor transparente pe bază de plumb. Aplicarea cu pensula sau cu şpaclul a grundurilor (chiturilor) şi a vopselelor pe bază de miniu de plumb, litarga sau ceruza şi a emailurilor transparente pe bază de plumb (operaţii cu caracter continuu). Curăţirea cu lampa de benzină, raşchetarea, curăţirea cu peria de sîrmă, cu dispozitive centrifugale, ciocane pneumatice şi manuale a vopselelor cu miniu de plumb aplicate pe construcţii navale, construcţii metalice, rezervoare, cazane, material rulant, stîlpi şi piloni pentru susţinerea reţelei electrice sau a antenelor de emisie pentru radio şi televiziune, poduri metalice (operaţii continue). Etilarea benzinei şi verificarea cifrei octanice la benzina etilată, în rafinării şi baze petroliere şi controlul de calitate. Platforma de pregătire a materialelor şi încărcarea cuptorului pentru fabricarea ţevilor din sticlă cu plumb.

30.Extracţia cadmiului ca metal însoţitor în metalurgia extractivă a zincului, cuprului şi plumbului. Valorificarea bismutului, stibiului, cadmiului şi seleniului din subprodusele metalurgiei neferoase. Seleniu: extragere, preparare, purificare.

31.Fabricarea catalizatorilor pentru industria chimică şi petrolieră; fabricarea pigmenţilor anorganici; fabricarea ultramarinului. Reducerea bicromatului în tăbăcării. Cromaj dur şi cromaj decorativ executat în instalaţii amplasate în întreprinderi industriale. Fabricarea elementelor galvanice: prepararea şi presarea depolarizantului. Legarea în păpuşi a depolarizantului şi asamblarea, la Întreprinderea Electrobanat Timişoara. Fabricarea filierelor din carburi metalice utilizate în trăgătorii de sîrmă şi fabricarea feritelor (operaţiile de preparare a amestecului, presarea, sinterizarea, prelucrarea finală).

32.Activitatea de manipulare deschisă mercurului la fabricarea industrială a întrerupătoarelor cu mercur. Manipularea deschisă şi utilizarea mercurului la repararea, întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsura şi control cu mercur. Fabricarea termometrelor cu mercur (umplerea bazinelor, întreruperea coloanei cu mercur, măsurarea şi gradarea capilarului cu coloana de mercur prin fierbere în baie de ulei, închiderea termometrelor la flacără). Întreţinerea, montarea şi exploatarea redresorilor cu mercur. Pregătirea saramurei pentru electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur. Confecţionarea elementelor luminoase ale lămpilor electrice cu descărcări în gaze, a literelor utilizate la compunerea firmelor luminoase (vidarea, pomparea, formarea), precum şi a arzătoarelor de cuarţ – prin lămpi electrice cu descărcări în gaze înţelegîndu-se lămpi fluorescente tubulare, lămpi fluorescente cu vapori de mercur la presiune (format balon), lămpi cu neon şi lămpi pentru heliograf. 33.Distilarea şi dezasfaltarea gudroanelor petroliere. Rafinaţii cu acid sulfuric în industria de prelucrare a ţiţeiului. Extracţia cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a ţiţeiului. Calcinarea cocsului de petrol, sortarea şi manipularea acestuia. Fabricarea, recuperarea şi distilarea acizilor naftenici şi crezilici, precum şi fabricarea naftenaţilor metalici. Activitatea permanentă de revizuire a instalaţiilor din rafinăriile de produse petroliere, precum şi curăţirea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi instalaţiilor utilizate la depozitarea, transportul şi prelucrarea produselor petroliere.

34.Distilarea lemnului: activitatea la cuptoarele de distilare, manipularea mangalului, fabricarea şi ambalarea acidului pirolignos, a acidului acetic, a acetonei, fabricarea creolinei, crezoiului şi fozocrezolului, manipularea şi evacuarea smoalei din bazine la secţia de la Vasiova. Formarea şi arderea bocşelor la fabricarea mangalului. Creuzotarea stîlpilor din lemn, a diblurilor din lemn pentru traverse din beton şi a traverselor din lemn. 35.Curăţirea ţevilor de fum, a canalelor de fum şi a cenuşarelor de la locomotivele cu aburi (activitate continuă). Curăţirea coşurilor industriale şi a canalelor de fum (activitate continuă). Gudronarea tuburilor din fontă şi a accesoriilor acestora, gudronarea frînghiilor, odgoanelor, garniturilor din cînepă. Fabricarea blocurilor din dolomită pentru cuptoarele electrice, prin metoda steampării cu lianţi de bitum sau de gudron. Fabricarea plăcilor izolatoare din granule de plută şi lianţi bituminoşi. Cocserie: pregătirea materialelor de şarjă, brichetarea cocsului, curăţirea canalelor şi a decantoarelor. Fabricarea electrozilor siderurgici, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor precopţi pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru craiţuire cu arc voltaic şi a electrozilor pentru elemente galvanice, următoarele operaţiuni: degazeificarea cocsului şi a antracitului; prepararea materiei prime (concasare, sortare, topirea smoalei şi a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei pentru electrozi, presarea şi vălţuirea produselor carbunoase), descărcarea cuptoarelor de coacere, de grafitare şi de coacere-grafitare unificată. Finisarea electrozilor siderurgici prin strunjire şi acoperirea lor cu un strat de gudron. Tăierea, rectificarea, şlefuirea şi ascuţirea electrozilor. Fabricarea periilor colectoare pentru maşini electrice: prepararea materiei prime, presarea, coacerea, finisarea şi prelucrarea. Fabricarea negrului de fum: granularea, ambalarea, dezambalarea industrială şi manipularea. Fluidizarea lignitului.

36.Instalaţii de prelucrare a nisipului bituminos, precum şi de fabricare a bitumului. Prepararea mixturii asfaltice, staţiile de preparare a asfaltului (depozit de materii prime, dozarea materiei prime, topirea bitumului şi evacuarea asfaltului Topirea şi turbinarea bitumului, a smoalei şi a soluţiei de izolare de bitum (operaţii efectuate în spaţii închise, precum şi executarea de izolaţii cu bitum şi soluţii de bitum, în spaţii închise şi bazine descoperite). Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, pensulare şi turnare. Smolirea (calafatuirea) vaselor navigabile. Fabricarea cartonului asfaltat şi a pînzei asfaltate. Fabricarea brichetelor din cărbune, inclusiv manipularea şi insilozarea, precum şi deshidratarea cărbunilor. 37.Instalaţii de fabricare pentru: benzen, toluen, xilen, divinilbenzen, izopropilbenzen, butadiena, monoclorbenzen, diclorbenzen, triclorbenzen, toluen clorurat, hexaclorciclohexan, detoxan, tetraclorură de carbon, tricloretilenă şi tetracloretan, polimerizarea butadienei cu alfametilstiren, obţinerea fenolului şi a acetonei din izopropilbenzen. Degresarea chimică cu solvenţi organici cloruraţi. Extracţii cu benzen, toluen, xilen. 38.Fabricarea şi ambalarea clorului lichid, precum şi a următoarelor produse: bioxid de clor, clorura de var, hipoclorit, acid clorhidric, acid clorsulfonic, acid monocloracetic, acid diclorfenoxiacetic, aldotox, dibutox: fabricare, condiţionare, ambalare. Fabricarea, condiţionarea şi ambalarea insecticidelor şi a ierbicidelor clorurate. Paragel şi aditivi polifuncţionali pentru uleiuri minerale: fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic). Cloroform şi cloropicrină: fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic), înfiolare şi îmbuteliere.

39.Prepararea, ambalarea şi utilizarea adezivilor din răşini sintetice sau cauciuc şi solvenţi aromatici sau cloruraţi. Confecţionare articolelor din cauciuc prin înmuiere în soluţie de cauciuc preparată cu solvenţi aromatici sau cloruraţi. Impregnarea şi gumarea cu soluţie din cauciuc preparată cu solvenţi aromatici sau cloruraţi. Fabricarea cernelurilor poligrafice, a pastei de carbon, a pastei indigo, inclusiv impregnarea.

40.Instalaţia de fabricare a acidului azotic. Prepararea acizilor sulfonitrici, denitrarea şi concentrarea acidului sulfuric. Instalaţia de fabricare a nitro şi amino derivaţilor, inclusiv a hidrazinei, precum şi separarea de izomeri şi manipularea şi prelucrarea nitro şi amino derivaţilor. Antioxidanţi PBN: fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic). Instalaţiile de fabricare a sulfamidei şi a sulfatiazolului. Operaţiile de sinteză fină la Fabrica Terapia Cluj. Instalaţiile de fabricare a intermediarilor pentru coloranţi organici, a coloranţilor organici şi a pigmenţilor organici. Uscarea, condiţionarea, finisarea şi ambalarea coloranţilor şi a pigmenţilor organici. Activitatea la halda de şlam de la Întreprinderea Colorom Codlea, activitatea permanentă la prepararea pastelor, soluţiilor chimice şi a amestecurilor de coloranţi pentru vopsit şi imprimat textile şi tricotaje. 41.Obţinerea gazului de gazogen. Fabricarea formaldehidei şi a paraformaldehidei. Instalaţiile de fabricare a acidului formic, a formiatului de sodiu şi a acidului oxalic. Instalaţia de fabricare a produsului ampora. 42.Fabricarea fenolului prin procedeul cu fuziune alcalină.

43.Fabricarea medicamentelor de sinteză, organice şi anorganice: operaţiile de biosinteză, carboxilări, clorosulfonări, condensări de substanţe organice, diazotări, nitrări, nitrozări, amidări, acetilări, sulfonări, sulfoclorurări şi reduceri. Sinteza substanţelor odorante la Fabrica Macul roşu Bucureşti. 44.Fabricarea şi condiţionarea răşinilor sintetice: epoxidice, fenolformaldehidice, ureo-formaldehidice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, precum şi schimbătorii de ioni. Fabricarea lacurilor, vopselelor, emailurilor sau grundurilor pe bază de nitroceluloza şi răşini sintetice, precum şi utilizarea acestora la vopsirea prin şpriţuire. Impregnarea bobinelor sau a maşinilor electrice, presarea conurilor cu poliesteri sau cu răşini sintetice. Impregnarea hîrtiei, a pînzei, a tocăturii de cîrpe, a ţesăturilor din sticlă şi din mătase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu răşini sau solvenţi toxici. (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, ureo-formaldehidice şi polimerizarea răşinilor respective), emailarea conductorilor electrici cu lacuri şi răşini sintetice. Fabricarea tananţilor sintetici.

45.Fabricarea sulfurii de carbon, precum şi fabricarea vîscozei: xantogenare, dizolvare, maturaţie, filatură de mătase artificială, spălătoria şi uscătoria de bobine, baia de acid sulfuric, staţia de epurare a apelor industriale reziduale.

46.Anhidrida ftalică şi ftalaţi: fabricare.

47.Fabricarea acidului sulfuric (activitatea la cuptoarele de ardere a piritei, la turnuri, la camerele de plumb); fabricarea bioxidului de sulf prin arderea piritei în cuptoarele de la unităţile producătoare de celuloză. Lichefierea şi îmbutelierea bioxidului de sulf; bioxid de sulf: fabricare prin procedeul de ardere a sulfului. Decuprarea cenuşii de pirită; decuprarea prin procedeul oxidativ umed a nămolurilor de la fabricarea acidului sulfuric; granularea cementului de cupru.

48.Fabricarea acidului fosforic, a superfosfatului, a tripolifosfatului, a acidului fluorhidric, precum şi a fluorurilor. Fabricarea fosfurii de zinc. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor; asamblare anozi şi catozi, turnare aluminiu.

49.Curăţirea canalelor de la unităţile de celuloză. Prepararea leşiilor bisulfitice de fierbere a celulozei. Prepararea leşiilor sulfat de fierbere a celulozei. Concentrarea, recuperarea şi preîncălzirea soluţiilor de fierbere a celulozei. Fierberea celulozei sulfat, sulfit şi sulfit neutru de sodiu. Spălarea celulozei în difuzoare la fabrica Reconstrucţia din Piatra-Neamţ. Prepararea soluţiilor de clorură de var şi prealbirea şi albirea pastei de cîrpă şi celuloză în unităţile de celuloză şi hîrtie. Prepararea sulfatului de aluminiu şi a cleiului de colofoniu la unităţile de producţie de hîrtie.

50.Producerea şi utilizarea acetoncianhidrinei şi a cianurii de viniliden. Instalaţia de cianurare a minereurilor, staţii de cercetare pentru prepararea soluţiilor cu reactivi pentru cianurare. Producerea şi ambalarea cianurilor. Staţii de epurare a apelor reziduale la fabricarea acidului cianhidric.

51.Fabricarea hidroxidului de sodiu prin procedeul de caustificare: concentrare, evaporare, topire şi încărcarea topiturii.

52.Dozarea manuală a antioxidanţilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare, prepararea amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare. 53.Protecţia anticorozivă a utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice, precum şi executarea izolaţiilor şi a pardoselilor anticorozive.

54.Metalizarea cu nichelcarbonil.

55.Instalaţia de fabricare a etilbenzenului.

56.Policlorura de vinil: fabricarea monomerului, concentrare, purificare, polimerizare. Fabricarea perclorvinilului, precum şi a acetatului şi poliacetatului de vinil. Polietilenă, oxid de etilenă, modificatori: fabricare, omogenizare, instalaţii de compundare. Fabricare de alfametilstiren. Fabricarea carbonatului de etilenă.

57.Sulfură de sodiu: fabricare industrială.

58.Produse narcotice, morfină şi derivaţii săi a fabricare, manipulare şi ambalare industrială. Alcaloizi şi glucosizi puri şi semipuri: fabricare. Atropina şi derivaţii săi: fabricare. Extracte şi tincturi de aconit, beladonă, opiu, stricnină, veratrină: fabricare. Plante medicinale (aconit, beladonă, chelidonium, colhicum, digitala, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae-cornutum), precum şi cantarida: condiţionare, tocare, măcinare, pulverizare, tabletare, ambalare.

59.Încărcarea cuptoarelor pentru fabricarea silicatului de sodiu. Alimentarea, reglarea şi conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă. Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate. Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini semiautomate sau la prese. Instalaţia Fourcault şi instalaţia de geam laminat continuu şi discontinuu, pînă la faza de recoacere a geamului laminat inclusiv. Instalaţia de geam turnat şi plăcuţe turnate din sticlă. Prelucrarea topiturii din cuarţ la ţeavă prin suflare, precum şi prelucrarea la cald a sticlei greu fuzibile şi a cuarţului.

60.Industria poligrafică: topitoria de aliaj tipografic; corodare, prin procedee chimice, retuş şi montaj pentru tipar plan şi tipar adînc; turnat litere şi material de cules; turnat text după program; stereotipie; imprimare şi lăcuire; culegere mecanică; culegere manuală a literelor.

61.Activitatea prestată la locurile de muncă cu mediu radioactiv din unităţile nucleare de gradul III şi IV stabilite de Comitetul pentru Energia Nucleară.

62.Activitatea continuă de curăţire şi de reparare a utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice, precum şi a recipienţilor, care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice (activitate continuă).

63.Munca în subteran la extracţia sării. Executarea de drenuri cu adîncimea de peste 8 m (activitate continuă).

64.Spitale şi secţii cu profil de boli contagioase (personalul medico-sanitar şi de îngrijire). Unităţi, secţii, servicii şi dispensare de tuberculoză pulmonară deschisă. Unităţi şi secţii cu bolnavi cronici irecuperabili (personal medico-sanitar şi de îngrijire). Unităţi de neuropsihiatrie şi de psihiatrie cu paturi (personalul medico-sanitar şi de îngrijire). Laboratoare de microbiologie, virusologie, parazitologie, anatomie patologică, morgi, prosecturi. Activitatea prestată efectiv în laboratoare de cercetare şi de producţie de seruri, vaccinuri şi antigene, în care se lucrează cu tulpini virulente sau cu toxicogeneză activă de: ciumă, holeră, febră galbenă, variolă, rickettsioză, encefalită, meloidoză, botulism, bruceloză, toxoplasmoză, histoplasmoză, morvă, tularemie şi leptospiroză. Personalul sanitar-veterinar şi de îngrijire cu activitate permanentă în centrele de izolare brucelică. Produse hormonale: fabricare pe bază de extracte; medicamente pe bază de extracte opoterapice: fabricare.

65.Transportul gunoiului de grajd provenit din grajduri şi laboratoare de preparate biologice infectate cu germeni patogeni, din laboratoarele de diagnostic şi control, din locuri sau ferme de izolare pentru animale bolnave; sacrificarea animalelor bolnave. Ecarisajele industriale (activitatea în sectoarele de jupuire, autopsie, tăbăcărie, săpunărie). Fabricarea făinei din sînge, oase, carne, peste. Fabricarea cleiului din oase şi piele, a gelatinei şi a spodiumului. Manevrarea manuală şi prelucrarea pieilor în stare umedă pînă la uscarea lor în tăbăcării şi argăsitorii; manipularea răzăturilor carne-var.

66.Vidanjarea manuală. Curăţirea canalelor subterane (angajaţii care lucrează în interior). Desprăfuirea, sortarea, manipularea, tocarea şi destrămarea cîrpelor şi zdrenţelor nedezinfectate şi fierberea cîrpelor în unităţile de celuloză.

67.Dispecer energetic naţional (personalul operativ de tură).

68.Operatorii de la conducerea circulaţiei trenurilor la regulatoarele de secţie şi la instalaţiile de bloc dispecer de linie. Activitatea personalului de tracţiune pe locomotive şi automotoare la drum, sau la manevră în staţii tehnice, din cadrul Ministerului Căilor Ferate.

69.Sala maşinilor (cazanelor şi motoarelor) de pe nave oceanice, maritime şi fluviale.

70.Exploatarea maşinilor grele de cale: Matissa, Plasser şi altele de acelaşi tip, care execută operaţii complexe de burare şi ciuruire a balastului în cadrul lucrărilor de reparaţie a liniei de cale ferată.

71.Exploatarea (fochiştii), întreţinerea şi repararea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare din centralele electrice din sistemul electroenergetic naţional. Sala cazanelor Loffler din centralele electrice şi de termoficare. 72.Pescuitul maritim şi oceanic cu nave şi ambarcaţiuni.

73.Forajul sondelor de ţiţei, gaze şi alte substanţe minerale (sondorii şefi, ajutorii sondorilor şefi, podarii şi sondorii, cu excepţia celor de la forajul cu sondeze). Intervenţii la sondele de ţiţei şi gaze (sondorii şefi, ajutorii sondorilor şefi, podării şi sondorii).

74.Tratarea termică a lemnului în vederea curbării, curbarea pieselor din lemn şi uscarea pieselor curbate.

75.Lucrări de manipulare şi stivuire în sălile de congelare şi camerele frigorifice cu temperaturi sub minus 10°C.

76.Fabricarea muniţiilor, a elementelor de muniţii şi a produselor pirotehnice (locurile de muncă unde se execută operaţii explozivi deflagranţi şi cu explozivi a căror caracteristică de sensibilitate este mică). Asamblarea şi dezasamblarea muniţiilor în şi din elemente componente încărcate, precum şi a elementelor de muniţii (cu excepţia focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor prevăzute la grupa I). Fabricarea muniţiilor de manevră, de festivităţi şi de lovituri hidraulice. Operaţii de manipulare, depozitare, întreţinere şi reparare a muniţiilor şi elementelor de muniţii, explozivilor, pulberilor şi produselor pirotehnice în depozitele de muniţii şi atelierele organizate în acest scop. Recepţia prin trageri a armamentului după executarea reparaţiilor capitale, executarea experimentărilor şi recepţiei prin trageri a armamentului, precum şi executarea tragerilor de reglaj în poligoane specializate şi de experienţă. Reparaţia şi întreţinerea instalaţiilor de catapultare. Ermetizări de cabine de avioane cu reacţie. Explozivi minieri: analiză, încercare, manipulare, cercetări tehnice miniere. Analize fizico-chimice ale explozivilor, pulberilor şi produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Experimentarea, recepţia şi verificarea explozivilor, pulberilor, muniţiilor şi elementelor de muniţii încărcate, precum şi a produselor pirotehnice. Analiza combustibililor speciali pentru tehnica militară.

4 Comentarii

 • As dori sa va pun o întrebare privind recalcularea pensiei Gr a 2 a am lucrat 22 ani că fochisț la cazane de abur industrial din 2007 am fost in pensie de invaliditate gr3 până in2017 când am trecut la limita de vârstă beneficiez de recalculare?

  • Stimate Pavel Leustean, recalcularea pensiilor conform prevederilor legii 221/2018 se efectuează pentru cei care nu au punctaul aferent grupelor de muncă actualizat si pentru cei care au mai mult de 25 ani in grupa 1 ( 20 ani minerit subteran sau artisti) unde se recalculează punctajul mediu anual prin aplicarea unui stagiu complet redus la 25 respectiv 20 ani ( mineri si artisti). In cazul dumneavoastră este impotant de analizat dacă punctajul a fost revizuit la zi sau dacă dosarul este complet. Pentru detalii suplimentare scrieți la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua,

  Stiti cumva de unde pot procura o adeverinta pentru pensie ca fost angajat al combinatului de fibre artificiale din Braila?

  Multumesc,
  Elena

Lasă un comentariu