HOTARARE   Nr. 307 din 25 aprilie 1991  

  * Republicata cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 155 din  8 iulie 1992

    *) Republicata in temeiul art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 314/1992, publicata in acest numar. Hotararea Guvernului nr. 307/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 10 mai 1991.
In baza prevederilor Legii salarizarii nr. 14/1991,
Guvernul Romaniei hotaraste:

CAP. 1
Dispozitii generale

Art. 1
Salarizarea personalului din unitatile bugetare se face tinand seama de specificul fiecarui domeniu de activitate: unitati de invatamant, unitati de cercetare stiintifica fundamentala si avansata si de proiectare, unitati de informatica, unitati sanitare si de asistenta sociala, unitati de cultura, unitati de sport, precum si alte unitati finantate de la bugetul public national.
Art. 2
(1) Salariile personalului din unitatile prevazute la art. 1 cuprind:
– salariul de baza, care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea sarcinilor, precum si cu nivelul de pregatire necesar functiei ocupate;
– sporuri la salariul de baza: pentru vechimea in munca si in functie de rezultatele obtinute; pentru conditiile in care se desfasoara activitatea; pentru munca desfasurata peste programul normal de lucru; pentru munca in timpul noptii; pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza;
– premii pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea individuala, precum si un premiu anual pentru contributia la realizarile pe ansamblul institutiei;
– premii speciale stabilite in valoare fixa, pe 2-3 marimi de premii, in raport cu valoarea sau cu importanta realizarilor obtinute.
(2) Pe langa drepturile de salarii, personalul unitatilor bugetare mai poate beneficia si de alte drepturi ce se acorda in natura – masa gratuita, transport de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu, suportate integral sau partial de unitate, locuinta de serviciu si altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

    CAP. 2
Salarii de baza

    Art. 3
(1) Salariile de baza pentru personalul de executie sunt diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt stabilite pe 3-4 gradatii, iar in invatamant, pe transe de vechime.
(2) Salariile de baza pentru personalul de conducere – sef birou, sef serviciu, director si director general, adjunctii si asimilatii acestora prevazuti in anexele la prezenta hotarare – sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, cu marimea unitatilor si subunitatilor, precum si cu ponderea muncii de conducere fata de activitatea de executie pe care o realizeaza. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza si in cazul in care functia de conducere este indeplinita la o alta unitate bugetara decat aceea la care s-a stabilit functia de executie de baza. Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale si prefecturi*), sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul unitatii, sau dupa caz, al organului care il numeste in functia de conducere, in raport cu rezultatele obtinute, cu marimea unitatii si cu raspunderea ce ii revine in anul urmator.
(3) Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea poate fi incadrat temporar, pe perioada respectiva, pe o functie de conducere stabilita in raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizatia prevazuta la alin. (2).
(4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la alin. (3), nu poate depasi 15% din totalul personalului din unitatea respectiva si se stabileste de ministru, conducatorul organului central, al institutiilor asimilate acestora sau de prefect*), dupa caz.
Art. 4
(1) Salariile de baza pentru functiile de specialitate din unitatile de invatamant, cercetare si proiectare, sanitare si de asistenta sociala, de informatica, de cultura si sport, precum si din alte unitati finantate de la bugetul public national sunt prevazute in anexele nr. 1-10. Pentru celelalte functii de conducere si de  executie din unitatile prevazute in anexele nr. 1-10, salariile sunt prevazute in anexa nr. 11*).
(2) Salariile de baza prevazute in anexele mentionate la alin. (1) sunt valabile pentru anul 1991*).
–––––––-
*)  Potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile respective sunt de competenta consiliilor locale pentru unitatile subordonate.
*) Conform Hotararii Guvernului nr. 314/1992, anexa nr. 11 cuprinde salariile pentru alte unitati bugetare decat cele prevazute in anexa nr. 10, precum si pentru activitatea de specialitate din administratie, contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii proprii, servicii de contencios etc., de secretariat-administrativ, gospodarire, intretinere – reparatii si de deservire din unitatile de invatamant, sanatate, cercetare, cultura, sport, precum si din celelalte institutii de stat si alte unitati bugetare.
*) Conform Hotararii Guvernului nr. 314/1992, salariile prevazute in anexele mentionate la alin. (1) sunt valabile incepand cu data de 1 iunie 1992.

(3) Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul incadrat pe functii de specialitate poate primi un salariu de merit mai mare cu pana la 15% fata de cel prevazut la gradatia in care este incadrat. Persoanele care beneficiaza de astfel de salarii, ca si nivelul concret al salariului, in limita prevazuta mai sus, se stabilesc de consiliul de administratie sau, dupa caz, de organele de conducere similare din institutia respectiva, pe baza criteriilor elaborate de catre fiecare minister, organ central sau prefectura*). Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul personalului de specialitate pe total minister, organ central sau prefectura. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si, in raport cu rezultatele obtinute, se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
Art. 5
(1) Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se face o data pe an pentru intregul personal, de regula la inceputul anului bugetar, la propunerea sefului compartimentului din care face parte personalul respectiv, cu aprobarea conducatorului unitatii. Pentru persoanele care ocupa functii de conducere, trecerea in gradatia imediat superioara se face de organul care aproba numirea in aceste functii.
(2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul „bun” sau „foarte bun” in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani*).
(3) Avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se face prin concurs, in raport de competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate, cu respectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 12. Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1, cu exceptia cadrelor didactice la care incadrarea se face pe transe de vechime. Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarare, cu salariul de debutant.
(4) In mod exceptional, pentru cadre de o deosebita valoare, ministrul sau conducatorul organului central sau prefectul*), pentru unitatile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
(5) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesionale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru avansare – doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele – se face de catre ministere, celelalte organe centrale si prefecturi*), pentru activitatile unitatilor organizate in structura acestora.
(6) Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime superioara se face incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care cadrul didactic a implinit vechimea prevazuta.
(7) Avansarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar se face in baza reglementarilor proprii privind definitivarea in invatamant sau obtinerea gradelor didactice II sau I.
––––––––
*) Potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile respective sunt de competenta consiliilor locale pentru unitatile subordonate.
*) Potrivit Hotararii Guvernului nr. 314/1992,  salariul de merit poate fi acordat in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare, pentru cel mult 15% din numarul personalului de specialitate pe total institutie, din care cel putin doua treimi va fi utilizat pentru functiile de executie de specialitate.
*) Potrivit Hotararii Guvernului nr. 314/1992, pentru personalul care a obtinut rezultate deosebite in activitate, in mod exceptional, vechimea minima de 2 ani pentru trecerea intr-o gradatie superioara poate fi redusa la jumatate.

Art. 6
Activitatea profesionala se apreciaza anual de catre conducatorul unitatii, la propunerea sefului ierarhic, si se acorda calificativele: „foarte bun”, „bun”, „satisfacator” sau „slab”.

    CAP. 3
Sporuri la salariul de baza

    Art. 7
(1) Pentru vechimea in munca si rezultatele obtinute salariatii beneficiaza de un spor de vechime de pana la 15%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in programul normal de lucru, astfel:

––––––––––––––––––––––––
Transe de vechime in munca                     Cota din salariul de baza
––––––––––––––––––––––––
intre 3 si 5 ani                                           3%
de la 5 la 10 ani                                          6%
de la 10 la 15 ani                                         9%
de la 15 la 20 ani                                        12%
peste 20 ani                                              15%
––––––––––––––––––––––––-

(2) Pentru personalul incadrat in unitati bugetare, dupa data aplicarii prezentei hotarari, conducerea unitatii poate aproba, la data angajarii, luarea in considerare pentru acordarea sporului de vechime in munca si perioadele lucrate in alte sectoare de activitate decat cele bugetare, daca se apreciaza ca experienta dobandita in perioada respectiva este utila realizarii sarcinilor si atributiilor ce-i revin.
(3) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul „bun”.
(4) In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cat persoana respectiva a obtinut calificativul „slab”.
(5) Sporul corespunzator vechimii in munca, calculat potrivit prevederilor alin. (2)-(4), se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva si se ia in calcul la stabilirea pensiei si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.
Art. 8
In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea pot fi acordate urmatoarele categorii de sporuri:
a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Pentru conditii deosebit de periculoase, vatamatoare sau nedorite, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarare.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu consultarea sindicatelor;
b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza pentru personalul de specialitate din unele activitati medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculara, ortopedie-traumatologie, arsi, chirurgie plastica si reparatorie, anestezie si terapie intensiva, hemodializa; institute si centre medicale, clinici universitare, precum si alte unitati sanitare cu conditii deosebite, nominalizate de Ministerul Sanatatii; personalul sanitar din statiile de salvare, personalul mediu si auxiliar sanitar din unitatile si compartimentele de pediatrie, obstetrica-ginecologie, de ocrotire, si cel care lucreaza in trei ture.
De prevederile de mai sus beneficiaza si personalul care se ocupa de ingrijirea sau educarea speciala a copiilor, de calificarea si ocrotirea invalizilor si deficientilor, personalul didactic care asigura predarea simultana de doua-patru clase de elevi in invatamantul primar sau indrumarea practicii psihopedagogice si perfectionarea de specialitate a invatatorilor si educatoarelor.
Marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale si prefecturi*), cu consultarea sindicatelor si avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
c) pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre ministere, celelalte organe centrale si prefecturi*), cu consultarea sindicatelor;
d) pentru activitatea desfasurata in mediul rural in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de pana la 20% din salariul de baza. Pentru conditii deosebit de grele desfasurate in mediul rural, la altitudine, in conditiile unor cai de acces dificile, marimea sporului este cea prevazuta in anexele la prezenta hotarare. Zonele, localitatile, unitatile, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc anual de catre ministere si celelalte organe centrale interesate, cu acordul prefecturilor*);
e) pentru activitatea desfasurata de nevazatori, un spor de 15% din salariul de baza brut pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate. Nevazatorii incadrati in gradele I si II de invaliditate beneficiaza, potrivit legii, de scutire de impozit;
f) pentru activitatea in imersiune, o indemnizatie de scufundare de 75 lei/ ora de scufundare*).
Art. 9
(1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
(2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul institutiei respective, fara a se depasi 120 ore anual. In cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte organe centrale sau prefecturile*) pot aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuarii orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.
Art. 10
Munca prestata in unitatile sanitare in sambata libera, in ziua de duminica sau in zilele de sarbatori legale, in cadrul schimbului normal de munca stabilit potrivit graficului de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza.
Art. 11
Personalul care isi desfasoara activitatea in schimbul de noapte intre orele 22-6 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru.
Art. 12
(1) Pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, cum ar fi: profesor-diriginte de clasa, sora-sefa si altele, personalul beneficiaza de un  spor stabilit in suma fixa care se adauga la salariul de baza si face parte din acesta conform celor prevazute in anexele la prezenta hotarare. Pentru indeplinirea unor activitati in afara functiei de baza (expertize medicale, tehnico-economice si altele asemenea), plata muncii se face pe baza de tarife sau sume fixe care nu fac parte din salariul de baza, conform prevederilor din anexele la prezenta hotarare.
(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigura activitatea integrata de invatamant medico-farmaceutic va beneficia, pe langa salariul functiei didactice, si de o indemnizatie clinica de pana la 50% din salariul de baza lunar al functiei medicale sau farmaceutice indeplinite, in care este confirmat prin ordinul ministerului sanatatii.
–––––––
*)  Potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile respective sunt de competenta consiliilor locale pentru unitatile subordonate.
*) Potrivit Hotararii Guvernului nr. 314/1992, indemnizatia de scufundare, indexata si majorata cu 20%, este de 170 lei/ora de scufundare, incepand cu data de 1 iunie 1992.

    CAP. 4     Premii

    Art. 13
Unitatile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora. Din acest fond, consiliul de administratie sau alte organe similare de conducere ale unitatilor pot acorda premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
Art. 14
(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul din unitatile bugetare beneficiaza, dupa caz, la sfarsitul anului calendaristic, anului scolar, stagiunii etc., de un premiu anual de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
(2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
Art. 15
Unitatile bugetare care realizeaza prin efort propriu venituri suplimentare peste cele alocate de organul ierarhic superior, prin activitati suplimentare fata de cele finantate de la buget, cum ar fi: lucrari de cercetare, expertize, analize de laborator si altele similare, executate pe baza de contracte incheiate cu persoane juridice sau persoane fizice din tara si strainatate, sau care obtin economii fata de subventia stabilita, pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea, in limita a 30% din totalul veniturilor nete suplimentare sau al economiilor bugetare realizate.
Criteriile si conditiile de acordare a acestor premii se stabilesc de catre ministere, celelalte organe centrale si prefecturile*) interesate, cu consultarea sindicatelor si avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
Art. 16
(1) Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanta nationala din cultura si din cercetarea stiintifica si tehnologica, indiferent de unitatea in care se realizeaza, se pot acorda o data pe an premii speciale, dupa cum urmeaza:
a) 10 premii a 100.000 lei;
b) 15 premii a 75.000 lei;
c) 20 premii a 50.000 lei;
(2) Sumele necesare acordarii premiilor se aproba, in conditiile prevazute de lege, din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului. Premiile individuale se aproba, dupa caz, de ministrul culturii, de presedintele Academiei Romane, de ministrul invatamantului si stiintei si, respectiv, de presedintii  Academiei de Stiinte Agricole si Silvice si Academiei de Stiinte Medicale.
–––––––
*) Potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile respective sunt de competenta consiliilor locale pentru unitatile subordonate.

 

    CAP. 5
Alte drepturi
A. Plata cu ora

    Art. 17
(1) In anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai caror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amanate si nici nu pot fi distribuite, in cadrul programului normal de lucru, intre ceilalti salariati incadrati pe functii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeasi unitate sau din alte unitati, care sa realizeze sarcinile respective in afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, in limita fondurilor care se disponibilizeaza prin absenta persoanelor titulare sau, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, in limita fondurilor disponibilizate pe total unitate. Activitatile si locurile de munca unde se poate aproba plata cu ora in sensul prevederilor de mai sus se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale sau prefecturi*).
(2) Plata cu ora se poate aplica si pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute ca atare in statul de functii.
(3) Calculul tarifului orar se face luand in considerare salariul de baza cu care este incadrat titularul inlocuit si numarul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. In situatiile prevazute la alin. (2), se ia in considerare salariul de baza prevazut in statul de functii. Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora in invatamant, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptaminala, cu functia didactica indeplinita si cu vechimea recunoscuta in invatamant.
(4) Personalul sanitar cu pregatire superioara, care efectueaza garzi pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara normei legale de munca si a programului de lucru de la functia de baza, se salarizeaza cu salariul orar al functiei de baza.
Art. 18
Totalul sumelor incasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum si pentru munca remunerata prin plata cu ora, potrivit art. 9 si art. 17 alin. (1), nu poate depasi un salariu de baza lunar corespunzator incadrarii fiecaruia.

    B. Salarizarea in cazul cumulului de functii

    Art. 19
(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care se salarizeaza la nivelul gradatiei I a functiei, gradului sau treptei profesionale prevazute in statul de functii.
(2) In invatamantul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pana la inceputul anului scolar (universitar), cat si cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. Persoanele care cumuleaza vor fi salarizate corespunzator functiei didactice indeplinite, vechimii recunoscute in invatamant si gradului didactic obtinut (in cazul cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar).
(3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia in care este incadrat; in acest caz se va asigura decalarea programului respectiv.
C. Numirea temporara, delegarea, detasarea sau trecerea temporara in alta munca
Art. 20
Persoanele numite temporar intr-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste temporar din unitate o perioada mai mare de 30 zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioada de cel mult 6 luni, in cadrul careia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
Art. 21
(1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
(2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
(3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, salariatii primesc, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) sau (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului de la locul de munca respectiv.
(4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea. Face exceptie personalul detasat in perioada de sezon in statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.
D. Drepturi in cazul mutarii in alta localitate si alte drepturi
Art. 22
(1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi unitati, in alta localitate are dreptul la:
a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
(3) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de unitatea la care se face transferul.
Art. 23
(1) La incadrarea intr-o unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale in care urmeaza a fi incadrat; in cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acorda dupa terminarea stagiului de internat.
(2) Indemnizatia de instalarea poate fi echivalenta cu doua salarii de baza pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere si celelalte organe centrale, impreuna cu prefecturile*) si avizate de Ministerul Economiei si Finantelor.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de munca din motive imputabile inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

CAP. 6
State de functii

Art. 24
(1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul administratiei centrale si locale de stat, fiecare minister sau organ central si prefectura*) defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu si pentru unitatile organizate in structura acestora.
(2) Fiecare unitate bugetara isi intocmeste statul de functii, care cuprinde denumirea functiei, gradul sau treapta profesionala, numarul de posturi, nivelul studiilor si nivelul salariilor de baza pe gradatii. Pe baza statelor de functii se intocmeste statul de personal, care cuprinde numarul maxim de posturi pe grupe de functii si fondul de salarii corespunzator.
(3) Statele de personal ale unitatilor, centralizate de ministere, celelalte organe centrale si prefecturi*) se aproba de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor. Statele de functii pentru unitatile organizate in structura ministerelor si celorlalte organe centrale si prefecturilor*) se aproba de catre acestea.
––––––––
NOTA:
*) Potrivit prevederilor Legii administratiei publice nr. 69/1991, atributiile respective sunt de competenta consiliilor locale pentru unitatile subordonate.

CAP. 7
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 25
(1) La aplicarea prezentei hotarari, conducerea unitatii bugetare va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare, conducerea unitatii va tine seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pana la data reincadrarii*).
(2) In unitatile de invatamant, sanatate si cercetare stiintifica, la care gradele profesionale au fost obtinute pe baza de examen sau concurs, desfasurate potrivit reglementarilor proprii, incadrarea la aplicarea prezentei hotarari se va face cu mentinerea gradului profesional obtinut. In cazurile in care prin mentinerea gradului profesional ar rezulta salarii necorelate cu cele ce s-ar putea acorda celorlalte categorii de personal din unitatea respectiva, in limita fondului de salarii alocat pe total unitate, in mod temporar se pot stabili salarii de baza cu pana la 15% mai mici decat cele prevazute la gradatia 1, iar pentru unitatile de invatamant, fata de cele prevazute la transa de vechime corespunzatoare*).
(3) Prevederile alin. (2) referitoare la stabilirea unor salarii de baza mai mici cu pana la 15%, in mod temporar, se pot aplica si celorlalte categorii de salariati, inclusiv celor incadrati pe trepte profesionale, pentru a se asigura cresteri corelate ale salariilor cu ocazia reincadrarii personalului*).
(4) Prevederile art. 13, 14 si 15 se vor aplica incepand cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat*).
Art. 26
(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite in urma reincadrarii personalului, impreuna cu sporurile, premiile si celelalte drepturi, trebuie sa se incadreze in alocatiile bugetare stabilite cu aceasta destinatie.
(2) Cresterea medie a salariilor pe ansamblul fiecarui organ central sau local, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotarari, poate fi de cel mult 60% . In acest scop, se majoreaza cu 35% alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie, iar diferenta se va asigura de catre fiecare ordonator principal de credite bugetare prin reducerea cheltuielilor de personal, precum si prin utilizarea veniturilor proprii realizate.
(3) In anul 1991, veniturile de la unele institutii publice, realizate dupa data de 1 aprilie la nivelul ordonator principal de credite care aplica prevederile prezentei hotarari, vor fi retinute integral de acestia pentru finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli, potrivit normelor legale.
––––––––
*) Reglementarile respective au avut aplicabilitate la data de 1 aprilie 1991, cu ocazia intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 307/1991.
*) Conform Legii bugetului de stat pe anul 1992 nr. 36/8.04.1992, in anul 1992 la institutiile publice se va aplica sistemul de premiere, potrivit prevederilor legale in vigoare pentru anul 1991.

Art. 27
(1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotarari este de competenta consiliului de administratie sau, dupa caz, a altor organe de conducere similare, a organului ierarhic superior fiecarei unitati bugetare, respectiv a consiliului de administratie al ministerului, organului central sau prefecturii*), pentru aparatul propriu.
(2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta.
(3) Organele prevazute la alin. (1) vor lua masuri de solutionare a contestatiilor in termen de 30 de zile.
(4) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotarari, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cand au luat cunostinta de masura contestata.
Art. 28
Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta hotarare, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba si avansare, pe baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
Art. 29
Prevederile din prezenta hotarare se aplica si institutiilor publice a caror finantare se face din mijloace extrabugetare.
Art. 30
Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele, beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 13.
Art. 31
Se recomanda ca salariile pentru unitatile de cult sa fie stabilite, la propunerea acestora, de catre Secretariatul de Stat pentru Culte, in limita fondurilor proprii si a contributiei din partea statului acordata cu aceasta destinatie unitatilor de cult.
Art. 32
Ministerele, celelalte organe centrale si prefecturile*) vor putea include in statele de functii pentru unitati si unele functii care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare si unitatilor respective, prin preluarea acestor functii din celelalte anexe la prezenta hotarare.
Art. 33
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, in aplicarea prezentei hotarari, pot da indrumari metodologice si avizeaza, la propunerea ministerelor, celorlalte organe centrale, altor institutii asimilate acestora si prefecturilor*), ponderea personalului care poate fi incadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri si adaosuri la salarii, pentru unitati bugetare sau extrabugetare. In mod similar se procedeaza si in cazul reorganizarii unor unitati bugetare sau extrabugetare.
Art. 34
Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta hotarare atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
Art. 35
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in toate unitatile bugetare modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare si stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul.
Art. 36
(1) Dispozitiile prezentei hotarari intra in vigoare de la data de 1 aprilie 1991, data pana la care raman aplicabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
(2) Salariile din prezenta hotarare nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare si compensatiile pentru cresterea preturilor*).
(3) Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezenta hotarare*).
(4) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea hotararile Guvernului si alte reglementari cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurile si marimea acestora, precum si orice dispozitii contrare acestei hotarari.
–––––––
*) Potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, atributiile respective sunt de competenta consiliilor locale pentru unitatile subordonate.
*) Conform Hotararii Guvernului nr. 314/1992, salariile din anexe cuprind compensarile si indexarile acordate pana la data de 1 iunie 1992.
*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Hotararea Guvernului nr. 314/1992, iar  anexa nr. 13, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 22/1991.

ANEXA 12

CONDITII  privind angajarea si avansarea personalului in functii

1. Angajarea personalului intr-o unitate bugetara se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unitatii.
2. In vederea participarii la concurs, persoanele care urmeaza sa se angajeze trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
– sa fie cetatean roman. In anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, celorlalte organe centrale interesate sau institutiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, in functie de necesitate, angajarea unor specialisti, cetateni straini;
– sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza;
– sa prezinte o recomandare de la ultimul loc de munca sau de la unitatea de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data. Recomandarea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei care se angajeaza;
– sa prezinte curriculum vitae din care sa rezulte activitatea desfasurata.
3. In cadrul fiecarei unitati bugetare, conducerea unitatii constituie o comisie de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs, precum si competenta profesionala a candidatilor.
Din comisie fac parte, in mod obligatoriu, seful compartimentului in care urmeaza sa se faca angajarea, conducatorul ierarhic al acestuia si, daca este cazul, 2-3 specialisti din invatamantul superior de specialitate, din unitati de cercetare de profil, ori din ministerul, organul central sau local coordonator. Reprezentantii numiti in comisie din afara unitatilor bugetare vor fi desemnati de conducatorul institutiei unde sunt incadrati. Comisia va fi condusa de un presedinte desemnat de membrii comisiei si un secretar ce va fi numit de conducatorul unitatii. Secretarul raspunde de buna organizare si desfasurare a concursului, de respectarea de catre fiecare candidat a conditiilor de studii si a altor conditii prevazute de lege.
4.*) Toate posturile vacante la unitatile bugetare vor fi scoase la concurs, o data pe an, la o data fixa stabilita de conducerea acestora, publicarea facandu-se, dupa caz, intr-un ziar central, local sau prin afisarea acestora la sediul unitatilor respective cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
5.*) In mod exceptional, daca ministerele, organele centrale sau prefecturile considera strict necesar ca unele posturi vacante sa fie ocupate cu titulari inainte de data stabilita pentru publicarea anuala a posturilor vacante, acestea se vor putea publica in presa centrala, locala sau se vor afisa la sediul unitatii cu cel putin 15 zile inainte de data sustinerii concursului.
6.*) O data cu publicarea posturilor vacante se vor publica si data si locul sustinerii concursului, precum si modalitatile de informare privind conditiile de participare prevazute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia solicitantilor de catre unitate.
7. Tematica pentru concurs se va intocmi de organele de specialitate din fiecare minister, organ central sau prefectura si va fi avizata de o comisie speciala de angajare, pregatire si avansare a personalului ce se organizeaza la nivelul fiecarui minister, organ central sau prefectura, in conditiile stabilite de ministru, conducatorul organului central sau de prefect.
8. Concursul consta intr-o proba scrisa si o proba orala.
Probele scrise si orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs.
La medii egale obtinute la probele scrise si orale, comisia va stabili candidatul reusit in raport cu datele personale cuprinse in recomandari sau cele referitoare la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctorat, aspirantura, cursuri postuniversitare si altele).
Pentru functiile de paza, de deservire si de intretinere a curateniei, stabilite de conducatorul unitatii, concursul va consta dintr-o proba practica.
9. Dosarele cuprinzand notele obtinute de candidati la concurs, impreuna cu toate actele acestora, vor fi depuse la presedintele comisiei de angajare, pregatire si avansare din ministerul, organul central sau prefectura in structura carora se afla unitatea. Verificarea dosarelor se va face in termen de 5 zile de la primirea acestora. Rezultatul verificarii se comunica unitatii, care va afisa lista candidatilor admisi la concurs. In termen de 3 zile de la afisare se pot face eventualele contestatii. Contestatiile se analizeaza si se solutioneaza de conducerea ministerului sau organului central si se comunica in termen de 5 zile petitionarului.
Dupa confirmarea de catre ministere, celelalte organe centrale si prefecturi a rezultatelor obtinute la concurs, se fac comunicarile catre candidatii reusiti si catre persoanele care urmeaza sa fie angajate.
10. Candidatii carora li s-a aprobat angajarea sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane declarate reusita la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
11. Conditiile prevazute la pct. 9 si 10 se aplica si specialistilor angajati pentru anumite obiective, programe sau lucrari de importanta deosebita pentru o perioada determinata, in situatia in care unitatea nu are asemenea specialisti sau nu pot fi executate cu angajatii unitatii.
12. Persoanele angajate pe functii de conducere vor fi supuse unei perioade de proba, potrivit legii.
Daca, la sfarsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare, angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba. Definitivarea se acorda pe baza notarilor sefului ierarhic, ale conducatorului unitatii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. Dupa expirarea acestei perioade, daca persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, ramane sau va fi trecuta pe un post de executie vacant potrivit pregatirii si competentei sau, dupa caz, i se desface contractul de munca.
13. (1) Ocuparea functiilor de director general, director, respectiv a celor de adjunct si asimilatele acestora, se face prin numire de catre ministrul sau conducatorul organului central respectiv, din randul specialistilor care sunt incadrati in gradul profesional I, II sau III. Prevederile pct. 12 se aplica in mod corespunzator si acestor functii.
(2) Prevederile de mai sus se aplica si in cazul conducatorilor unitatilor de invatamant, cercetare, sanitare, de cultura si ai altor unitati, care ar urma sa fie alesi sau numiti, conform statutelor sau altor reglementari specifice domeniilor respective.
(3) Criteriile pentru angajarea si avansarea in grade si trepte profesionale, precum si pentru promovarea in functii superioare a personalului de specialitate din unitatile de invatamant, cercetare, sanitare, de cultura si organele administratiei de stat se stabilesc prin statute sau alte reglementari specifice acestor institutii.
––––––––-
*) Pct. 4, 5 si 6 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin Hotararea Guvernului nr. 314/1992.

DREPTURILE
care se acorda personalului de specialitate trimis in strainatate, pe contul organizatiilor sau la invitatia altor parteneri externi, pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele
1. Personalului trimis in strainatate pentru o perioada de pana la 3 luni i se acorda, in tara, salariul integral si celelalte drepturi aferente, in lei.
In cazul deplasarilor care depasesc 3 luni, personalul respectiv beneficiaza in tara de o indemnizatie lunara in lei calculata in raport cu salariul de baza si sporul de vechime, corespunzator functiei si gradului profesional, dupa cum urmeaza:
– 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de intretinerea locuintei;
– 25% pentru fiecare copil sau parinte, aflati in intretinere legala, sau sot (sotie) care nu realizeaza venituri proprii.
Suma acordata potrivit celor de mai sus nu poate depasi 100% din salariul de baza si sporul de vechime avute in ultima luna anterioara plecarii in strainatate, actualizate.
Alocatia de stat pentru copii se va plati in continuare, potrivit legii.
2. Perioada deplasarii in strainatate se considera vechime in munca.
3. Conducerea unitatii trimitatoare poate aproba:
a) suportarea, din bugetul de venituri si cheltuieli, a costului in lei a biletului de calatorie (dus-intors), pana la destinatie, pentru transportul international cu trenul clasa I, vagon de dormit, cu loc in cuseta de 2-4 locuri sau cu avionul la clasa economica;
b) acordarea, din fondurile valutare proprii, a unei sume minime in valuta – in situatia in care unitatile dispun de asemenea fonduri – rambursabila la inapoierea din deplasare, necesara pentru asigurarea unor cheltuieli imediate la sosirea in strainatate (taxe aeroport, transport urban etc.).
4. Personalul trimis in strainatate, care realizeaza venituri in valuta pe baza de contracte ori in mod intamplator, sub forma de onorarii din conferinte sau consultanta, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare din activitatea stiintifica, culturala, artistica, sportiva, publicistica sau de alta natura, are obligatia ca in termen de 10 zile de la data inapoierii din strainatate sau de la data incasarii veniturilor in tara sa declare aceste venituri la unitatea trimitatoare si la Banca Romana de Comert Exterior, in scopul recuperarii cheltuielilor efectuate de unitatea trimitatoare. Persoanele care nu declara in termen de 15 zile de la inapoierea in tara sumele incasate vor suporta in valuta cheltuielile efectuate de unitatea trimitatoare, majorate cu 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.
Bursele sau sumele in valuta acordate de partenerul extern in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, cazare, scolarizare si transport, precum si a altor cheltuieli uzuale nu sunt supuse obligatiei de declarare.
5. Prevederile prezentei anexe se aplica urmatoarelor actiuni:
a) documentare, schimb de experienta, burse sau cursuri si stagii de specializare sau perfectionare;
b) studii de invatamant postuniversitar si efectuarea doctoratului;
c) participarea la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte forme de reuniuni si manifestari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele;
d) primiri de titluri, grade profesionale, distinctii sau premii conferite pentru realizari stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele;
e) desfasurarea unei activitati temporare stiintifice, culturale, artistice, sportive si altele, fara dobandirea calitatii de salariat al partenerului extern, precum si pentru tinerea de cursuri in calitate de profesor vizitator.
6) Trimiterea in strainatate pentru actiunile prevazute la pct. 5 se aproba de ordonatorul principal de credite.
Atunci cand partenerii externi nu au stabilit nominal persoana invitata si exista mai multi candidati care indeplinesc conditiile pentru participarea la actiunea respectiva, selectia candidatilor se va realiza prin concurs organizat, potrivit prevederilor din anexa nr. 12 la prezenta hotarare, de unitatea care a primit invitatia organizatorilor din strainatate.
7. Personalul aflat in strainatate pentru actiunile de la pct. 5 lit. a), b) si e) primeste aceste drepturi de la data trimiterii in strainatate.

 

Lasă un comentariu