HOTARIREA nr. 1061 din 21 mai 1968 pentru stabilirea criteriilor de incadrare a locurilor de munca in grupele I si II, prevazute de Legea nr. 27/1966 si a organelor care fac aceste incadrari

ART. 1
Încadrarea locurilor de munca în grupele I şi II prevãzute de art. 6 din Legea nr. 27 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi pensia suplimentarã, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 28 decembrie 1966, se face pe baza urmãtoarelor criterii:
În grupa I, locurile de munca cu condiţii care provoacã uzura prematura a organismului, ca o consecinta a:
a) prezentei la locul de munca a unor substanţe forte vãtãmãtoare care pot provoca boli profesionale sau de alta natura, foarte grave, ce pot determina o incapacitate de munca permanenta şi totalã;
b) unor condiţii de munca ce implica un efort fizic foarte mare, în special la locurile de munca cu temperaturi foarte ridicate.
c) unor condiţii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, ca urmare a existenţei la locul de munca a unui risc deosebit de explozie, de iradiere sau de infectare.
În grupa a II-a, locurile de munca în care organismul este supus unui grad de solicitare ridicat, ca o consecinta a:
a) prezentei la locul de munca a unor substanţe vãtãmãtoare care pot provoca boli profesionale sau de alta natura, grave, ce pot determina o incapacitate de munca permanenta şi parţialã;
b) unor condiţii de munca ce implica un efort fizic mare, sau solicitare nervoasa deosebita, în special la locurile de munca cu temperaturi ridicate, zgomot intens, concentrare intensa, vibratii sau alte nocivitati;
c) unor condiţii de munca ce implica o solicitare marita nervoasa ca urmare a existenţei la locul de munca a unui risc de explozie, de iradiere sau de infectare.
ART. 2
Stabilirea locurilor de munca ce se încadreazã în grupele I şi II se face, pe baza criteriilor prevãzute la art. 1, de Ministerul Muncii, împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, la propunerile ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, fãcute cu consultarea uniunilor sindicatelor de ramura.
ART. 3
Anul de munca efectiv lucrat în locuri cu condiţii deosebite, în sensul art. 6, alin. 3 şi <>art. 8, alin. 1 din Legea nr. 27/1966 , se stabileşte prin totalizarea – pînã la obţinerea unui an complet de munca – a perioadelor în care un angajat este obligat sa lucreze din programul sau zilnic, sãptãmînal sau lunar de munca, în locuri ce se încadreazã în grupele I şi II. Perioadele în care un angajat este obligat sa lucreze din programul sau de munca în astfel de locuri se stabilesc prin dispoziţia conducerii unitãţii sau prin alte prevederi legale care reglementeazã sarcinile de serviciu fiecãrui angajat în raport cu funcţia îndeplinitã.
ART. 4
Ministerul Muncii împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor dispune scoaterea locurilor de munca din grupele în care sînt prevãzute, în situaţia în care – ca urmare a mãsurilor luate – condiţiile de munca au încetat sa mai prezinte caracterul deosebit care a justificat încadrarea lor în grupele I şi II de munca.
În toate cazurile cînd, ca urmare a mãsurilor luate, condiţiile în care se presteazã activitatea în anumite locuri de munca din cadrul unor unitãţi nu mai prezintã un caracter deosebit, unitãţile respective au obligaţia sa înceteze a le mai considera ca incadrindu-se în grupele de munca respective şi în consecinta sa facã menţiunile corespunzãtoare în carnetul de munca al angajaţilor în cauza. Mãsura de a inceta sa se mai considere asemenea locuri ca avînd condiţii deosebite de munca se va lua de unitate numai pe baza aprobãrii organului central în subordinea cãruia se gãseşte data cu acordul uniunii sindicatelor de ramura.
ART. 5
Încadrarea în grupa de munca în care au lucrat angajaţii pînã la data publicãrii în Buletinul Oficial a locurilor de munca cu condiţii deosebite, stabilite în baza <>art. 6 din Legea nr. 27/1966 şi înscrierea încadrãrii în carnetul de munca se fac pe baza tabelelor 1 şi 2, anexe la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959 cu completãrile ulterioare, republicat în Buletinul Oficial Partea I, nr. 21 din 10 martie 1967.
ART. 6
Ministerul Muncii, împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor emite – în termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotãrîri – instrucţiuni de aplicare.
INSTRUCŢIUNI

CU PRIVIRE LA EXAMENELE MEDICALE PERIODICE, OBLIGATORII, PENTRU PERSONALUL EXPUS LA NOCIVITATI PROFESIONALE
aprobate de Ministerul Sãnãtãţii sub nr. 195 din 16 aprilie 1969

 1. În conformitate cu „Normele republicane de protecţie a muncii”, examinarile medicale periodice sînt obligatorii pentru toţi angajaţii care lucreazã în condiţii ce pot fi dãunãtoare sãnãtãţii şi se efectueazã pe baza prevederilor stabilite prin prezentele instrucţiuni.
 2. Examenele medicale periodice au drept scop depistarea imbolnavirilor profesionale, într-un stadiu cît mai precoce şi prevenirea agravarii unor afecţiuni neprofesionale, preexistente angajãrii sau apãrute în timpul activitãţii.
 3. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de examinare periodicã a angajaţilor din întreprinderile de pe teritoriul arondat spitalului unificat teritorial sau de întreprindere constituie sarcina conducerii spitalului respectiv.
 4. Inspectoratele sanitare de stat judeţene stabilesc întreprinderile şi locurile de munca cu noxe profesionale şi, împreunã cu conducerile policlinicilor de întreprindere sau teritoriale fixeazã, la începutul fiecãrui an, felul examinarilor necesare unor categorii de muncitori, în raport cu noxele specifice dupã indicaţiile prevãzute în anexa la prezentele instrucţiuni.
 5. Examenele medicale periodice se efectueazã de cãtre medicul de întreprindere sau medicul circumscripţiei teritoriale, la care este arondata întreprinderea, cu sprijinul medicilor de specialitate din policlinica respectiva, care sînt obligaţi sa cunoascã noxele existente şi riscurile de imbolnavire profesionalã.
 6. Periodicitatea examinarilor, examinarile de specialitate prevãzute în lista anexa care se pot efectua în raport cu dotarea unitãţii sanitare din teritoriu, precum şi unitãţile sanitare (policlinici, laboratoare) care efectueazã aceste examene de specialitate, se stabilesc la începutul fiecãrui an, de cãtre o comisie formatã din: directorul policlinicii respective, medicul care asigura asistenta salariaţilor din întreprindere, medicul de laborator al unitãţii sanitare teritoriale şi medicii specialişti în igiena muncii de la Inspectoratul sanitar de stat judeţean.
  Programarea examinarilor medicale periodice – data, ora, numãrul muncitorilor, locul etc. – se fac de comun acord cu medicul care deserveste întreprinderea.
  În cazurile în care medicul de întreprindere sau medicul de medicina generalã la care este arondata întreprinderea constata, în cursul examinarilor fãcute, anumite manifestãri patologice, pentru precizarea cãrora este necesarã o examinare din partea unui medic de specialitate, ca şi pentru alte examinari de specialitate care nu au fost programate la începutul anului şi sînt necesare stabilirea diagnosticului precoce de imbolnavire profesionalã, aceştia pot trimite pe angajaţi la serviciul de specialitate respectiv, insotiti de documentarea medicalã şi profesionalã necesarã.
 7. Cu ocazia examenului medical periodic, se vor avea în vedere condiţiile de munca din perioada anterioarã examenului şi se va insista asupra simptomelor şi semnelor iniţiale ale bolii profesionale pe care o poate provoca noxa la care este expus angajatul.
  În cazul depistarii unor dereglari morfofunctionale provocate de noxele existente sau a unei boli care constituie o contraindicatie pentru munca respectiva (anexa la Ordinul Ministerului Sãnãtãţii nr. 196/1969) situaţia angajaţilor va fi analizata în mod amãnunţit de cãtre o comisie alcãtuitã din medicul care deserveste întreprinderea, medicul de specialitate şi medicul şef al policlinicii la care este arondata întreprinderea, avîndu-se în vedere durata şi intensitatea expunerii la agentul nociv, condiţiile locului de munca, severitatea şi evolutivitatea bolii respective, virsta muncitorului şi calificarea sa profesionalã.
  În baza avizului acestei comisii, se va decide asupra continuãrii profesiunii pe acelaşi loc de munca, recalificarii sau eventualei pensionari precum şi asupra tratamentului de recuperare necesar.
 8. Angajaţii care lucreazã pe locuri de munca unde exista noxe profesionale ce nu sînt cuprinse în listele anexa vor fi examinati medical periodic dupã metodologia obişnuitã, investigaţiile clinice şi de laborator facindu-se asupra principalelor grupe de sisteme sau aparate care pot fi influentate de noxele existente la locul de munca.
 9. Examinarile medicale periodice ale angajaţilor expusi la radiatii ionizante se vor efectua de cãtre serviciile medicale care deservesc unitãţile nucleare respective, iar pentru angajaţii din unitãţile care nu dispun de servicii medicale proprii, de cãtre policlinicile teritoriale.
 10. Concluziile examenului medical periodic, inclusiv rezultatele examinarilor clinice şi de laborator, se consemneazã în fişa medicalã individualã a angajatului (carnet de consultatie etc.) ca elemente de referinta pentru examinarile ulterioare.
  La nivelul unitãţii sanitare care asigura asistenta muncitorilor expusi la nocivitatii profesionale, se va pãstra evidenta individualã a planificarii şi efectuãrii examinarilor medicale periodice, în registrul oficial de evidente speciale.
 11. Conducerile spitalelor unificate teritoriale şi de întreprindere vor informa semestrial direcţiile sanitare judeţene asupra numãrului muncitorilor planificati şi examinati conform prezentelor instrucţiuni.
 12. Direcţiile sanitare judeţene, prin responsabilul cu asistenta medicalã din întreprinderi şi santiere din colectivul direcţiei, prin conducerile spitalelor unificate şi inspectoratele sanitare de stat judeţene, au obligaţia de a urmãri, periodic, modul de efectuare a examinarilor medicale periodice.
  În cursul şedinţelor anuale de analiza a morbiditatii cu incapacitate temporarã de munca, la nivelul direcţiei sanitare a judeţului, se va analiza modul în care s-au efectuat examinarile medicale periodice, numãrul muncitorilor expusi la nocivitati profesionale şi al celor examinati, rezultatele controlului medical periodic, precum şi mãsurile luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale.

INSTRUCŢIUNI*)
PRIVIND EFECTUAREA EXAMENULUI MEDICAL LA ANGAJARE

*) aprobate de Ministerul Sãnãtãţii sub nr. 196 din 16 aprilie 1969

 1. Potrivit prevederilor legale, angajarea salariaţilor la organizaţiile de stat, cooperatiste şi la celelalte organizaţii obşteşti se va face pe baza avizului medical.
 2. Avizul medical privind aptitudinea sau inaptitudinea celui care se angajeazã de a lucra într-un anumit loc de munca se întocmeşte de cãtre medicul de întreprindere sau medicul circumscripţiei teritoriale, pe baza examinarilor clinico-functionale şi de laborator efectuate la nivelul dispensarului sau policlinicii, dupã cum urmeazã:
 • pentru unitãţile care au organizat asistenta medicalã proprie (dispensar, policlinica etc.) examinarile medicale în vederea angajãrii se vor efectua la nivelul dispensarului şi policlinicii de întreprindere sau teritoriale;
 • pentru unitãţile care nu au organizatã asistenta medicalã proprie, examenul medical la angajare va fi efectuat la nivelul dispensarului de circumscripţie şi policlinicii pe teritoriul cãreia se afla întreprinderea sau instituţia.
 1. Persoana care urmeazã a fi angajata va obţine de la întreprindere „fişa medicalã de angajare” tip (conform modelului anexat).
  Fişa medicalã la angajare cuprinde: anamneza profesionalã, antecedentele eredocolaterale şi personale şi starea prezenta pe organe şi sisteme. Medicul de întreprindere sau de circumscripţie teritorialã va completa toate rubricile privind antecedentele profesionale, personale, eredocolaterale şi starea prezenta a solicitantului.
 2. Examinarile prevãzute în „fişa medicalã de angajare” vor fi efectuate de cãtre medicul de întreprindere sau de circumscripţie sanitarã teritorialã. În cazul în care medicul întreprinderii considera necesarã efectuarea unor examinari de specialitate, acestea se vor efectua de cãtre medicii specialişti din policlinici, care vor acorda prioritate efectuãrii lor.
  La rubrica „concluzii”, medicul de întreprindere sau circumscripţie teritorialã va aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii acestuia de a fi angajat la locul de munca propus. Rezultatul examenului R.B.W. nu conditioneaza angajarea salariatului. În caz de seroreactie pozitiva, angajatul va fi luat în evidenta şi tratament de cãtre unitatea sanitarã teritorialã. Angajarea celor cu lues florid se va face dupã efectuarea tratamentului necesar şi numai cu avizul medicului de specialitate.
  În cazul în care unitatea respectiva nu poate asigura un loc de munca corespunzãtor – conform avizului medical -, medicul de întreprindere sau de circumscripţie teritorialã va indica alte forme şi locuri de munca, în raport cu starea de sãnãtate a solicitantului şi-l va indruma la serviciul de recrutare şi repartizare a forţelor de munca teritorialã.
 3. Buletinul detasabil cuprinzînd concluziile şi avizul medical al medicului de întreprindere sau de circumscripţie teritorialã se detaseaza şi se inmineaza solicitantului, pentru a fi prezentat întreprinderii; restul fisei rãmîne anexat la fişa medicalã individualã de consultaţii (carnet de sãnãtate, dosar medical etc.).
 4. Examinarile cuprinse în „fişa medicalã de angajare” sînt obligatorii.
 5. Pentru muncile necalificate care se desfãşoarã în condiţii fãrã risc profesional, ca şi pentru muncile administrative, examenele medicale de specialitate vor fi efectuate de la caz la caz, la indicaţia medicului de întreprindere sau de circumscripţie teritorialã, în raport cu starea de sãnãtate a persoanei examinate.
  De asemenea, pentru muncitorii recrutati prin organele Ministerului Muncii, examenul medical la angajare va fi efectuat de cãtre unitãţile sanitare teritoriale de la locul de recrutare şi va consta din examinari clinice generale, R.F.M. şi R.B.W. Aceste examinari vor putea fi completate la unitatea sanitarã de la locul de munca şi cu alte investigaţii clinice sau de laborator, în raport cu specificul locului de munca.
  Pentru cei care urmeazã sa fie angajaţi în locuri de munca cu risc silicogen, examenul medical la angajare se va efectua conform Instrucţiunilor publicate în Buletinul Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale nr. 2/1966.
  Pentru angajaţii care îşi desfãşoarã activitatea profesionalã în condiţii deosebite de solicitare (efort fizic, microclimat, trepidatii, munca la înãlţime, la presiune ridicatã sau scãzutã, substanţe chimice etc.), medicul de întreprindere va include şi alte investigaţii, în raport cu natura şi gradul acestor solicitãri (conform anexei la Ordinul nr. 195/1969). Pentru angajarea la locurile de munca cu condiţii deosebite, se va avea în vedere contraindicatiile prevãzute în anexa.
  În unitãţile sanitare în care funcţioneazã cabinete de medicina a muncii, examinarile medicale suplimentare, precum şi concluziile examenului medical se stabilesc de cãtre medicul specialist de medicina a muncii.
 6. Pentru angajaţii care urmeazã a fi repartizaţi în sectoarele: alimentar, instalaţii centrale de aprovizionare cu apa potabilã, colectivitãţi de copii şi şcolari, se va efectua, în plus, examenul coprologic pentru cercetarea stãrii de purtãtor tific, paratific, dizenteric şi paraziti intestinali, precum şi examenul secretiei faringiene, iar avizul de angajare va fi dat conform normelor sanitaro-antiepidemice.
 7. Avizul medical este obligatoriu şi în cazul schimbãrii locului de munca în cadrul aceleiaşi întreprinderi sau al transferãrii în alta întreprindere.
  Rezultatul examinarilor clinice şi al analizelor de laborator efectuate anterior în cursul altui examen medical sau în cursul controalelor medicale periodice are o valabilitate de 6 luni de la data efectuãrii lor.
 8. Cazurile litigioase care nu au putut fi soluţionate la nivelul unitãţilor sanitare de întreprindere sau teritoriale vor fi indrumate la organele de expertiza medicalã a capacitãţii de munca, pentru a aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii salariatului de a fi angajat pe locul de munca respectiv. Avizul organelor de expertiza este obligatoriu pentru unitãţile sanitare.
 9. Medicii directori al Direcţiilor sanitare judeţene şi conducãtorii unitãţilor sanitare vor controla modul în care se desfãşoarã examenele medicale la angajare şi vor lua mãsurile necesare pentru efectuarea acestora în condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni.
  Unitatea care completeazã fişa

FIŞA MEDICALĂ LA ANGAJARE NR …….
(se completeazã de întreprindere)

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele ………………………… virsta….. sexul……….
Domiciliat în strada ………………………. nr. … judeţul …………….
Urmeazã a fi angajat în profesia ………………. funcţia ……………..
La întreprinderea (instituţia) ………………… locul de munca ……….

II. DATE MEDICO-PROFESIONALE (se completeazã de medic)

 1. Anamneza profesionalã ……………………..

a) ruta profesionalã ………………………
b) caracteristicile actualului loc de munca efort energic ……………. microclimat …………………………. noxe …………….

 1. Antecedente:

a) eredocolaterale ………………………..
b) profesionale …………………………..

 1. Starea prezenta:
 • aparat locomotor: examen clinic:
 • aparat respirator: examen clinic:
 • aparat cardiovascular: – examen radiologic (R.F.M.):
 • examen clinic;
  …………… plus ………. T.A. ………. de repaus şi de efort …………..
 • aparat digestiv şi anexe: examen clinic:
  …………………………..
 • examen ginecologic :
  …………………………..

Unitatea sanitarã …………………. nr. fisei de angajare ………..

Concluziile examenului medical

Starea sãnãtãţii tov. ………………………….. din str. …………..
nr. ……. Judeţul …………………….

permite
––- exercitarea
impiedica

profesie : (funcţiei) de …………………………………………….
la întreprinderea (instituţia) …………………….. secţia …………
atelierul …………………..

Alte forme de locuri de munca indicate (în caz de inaptitudine pentru locul de munca propus) ………………………………………………………

Data: ziua ………… luna ………………. anul ………..

Semnatura şi parafa medicului

 • Examen O.R.L. : examen clinic (acuitate auditiva) ……………………..
 • Examen oftalmologic : examen clinic (acuitate vizuala) …………………
 • Examen neuropsihic : (orientare în timp şi spaţiu, atenţia, memoria, gindirea,
  afectivitatea) …………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………….
 • Examen neurologic : ………………………………………………..
 • Examen dermato-venerologic : ………………………………………..
 • Alte examinari : …………………………………………………..

V.S.H. …………. examen sumar de urina …………………. probe hepatice
…………………… R.B.W. ………………………………………..

Data întocmirii fisei : ziua …….. luna ……………. anul ……….

Semnatura şi parafa medicului :
de întreprindere, de circumscripţie,

Lasă un comentariu