LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 (*republicata*) cu privire la salarizarea Presedintelui ,Guvernului României, precum si a personalului Presedentiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive.

Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 33 din 9 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 11 iunie 1993, dându-se articolelor o noua numerotare şi punîndu-se de acord denumirile organelor sau instituţiilor cu cele prevăzute în Constituţia României şi în Legea nr. 69/1991.
    Legea nr. 40/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 28/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 3 aprilie 1992.

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    ART. 1
    Salarizarea Preşedintelui şi a Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului României şi al celorlalte organe ale puterii executive se face ţinînd seama de rolul, importanta şi răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societăţii.
    ART. 2
    Salariul de baza al Preşedintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Salariile de baza pentru funcţiile din Guvernul României sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 4
    Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Presedentiei şi aparatului Guvernului sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
    ART. 5
    In serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcţii, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, funcţiei de execuţie în care sunt încadrate, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective fata de activitatea de execuţie pe care o realizează.
    ART. 6
    Salariile de baza pentru funcţiile de conducere din instituţiile centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    ART. 7
    Salariile de baza ale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    ART. 8
    (1) Salariile de baza ale personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor locale şi al organelor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevăzute în anexele nr. 8, 9 şi 10.
    (2) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii şi în cadrul fiecărei funcţii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sunt stabilite pe 3 – 4 gradatii.
    (3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10 – director general, director, şef serviciu şi şef birou, adjuncţi şi asimilaţi ai acestora – sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, cu mărimea unităţilor şi compartimentelor, precum şi cu ponderea muncii de conducere fata de activitatea de execuţie pe care o realizează. Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce îi revine.
    (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăşi 20% din totalul personalului din instituţiile prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 şi se stabileşte de ministru sau de conducătorul instituţiei centrale şi locale a administraţiei publice.
    ART. 9
    Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizaţie în limitele prevăzute de prezenta lege.
    ART. 10
    (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pînă la 15% aplicat la salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al instituţiei, din care cel puţin 2 treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.
    ART. 11
    (1) Trecerea în gradatia imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere, se fac o data pe an, de regula după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, cu aprobarea conducătorului instituţiei.
    (2) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul „foarte bun” sau „bun” în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani.
    (3) In mod excepţional, vechimea minima prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.
    ART. 12
    (1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10, angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condiţiile legii, în raport cu competenta profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Încadrarea în avansare se face în toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant.
    (2) In mod excepţional, pentru personalul avînd valoare profesională deosebita, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale şi locale a administraţiei publice poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.
    (3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru avansare – doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele – se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice pentru activităţi proprii.
    ART. 13
    Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative:”foarte bun”, „bun”, satisfăcător” sau „slab”.
    ART. 14
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de pînă la 25% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:


--------------------------------------------------------------------------
      Transe de vechime în munca Cota din salariul de baza
--------------------------------------------------------------------------
   între 3 şi 5 ani 5%
   de la 5 la 10 ani 10%
   de la 10 la 15 ani 15%
   de la 15 la 20 de ani 20%
   peste 20 de ani 25%
--------------------------------------------------------------------------

    Potrivit art. III din Legea nr. 33/1993, începînd cu data de 11 iunie 1993 se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 521/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Garzii financiare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.
    (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de munca.
    (4) Pensionării pentru limita de vîrsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobindita după data pensionării.
    ART. 15
    (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza, astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
    (2) Munca peste durata normală poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 ore anual. In cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.
    (3) La locurile de munca la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
    ART. 16
    (1) Pentru condiţii grele de munca în unităţile tipografice şi de multiplicare se poate acorda un spor de pînă la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de munca respective. Locurile de munca, categoriile de personal şi cuantumul sporului se aproba de conducătorii instituţiilor respective.
    (2) Salariaţii care lucrează, potrivit contractului de munca, numai în zone izolate, beneficiază de un spor de 10 – 20% din salariul de baza. Criteriile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.
    (3) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25 % din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.
    ART. 17
    Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pînă la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea a unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.
    ART. 18
    (1) Pentru activitatea desfăşurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfîrşitul anului calendaristic de un premiu anual de pînă la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slaba sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.
    ART. 19
    Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul Preşedintelui României şi primului-ministru, care se aproba anual prin buget.
    ART. 20
    (1) Persoanele utilizate în cadrul Presedentiei şi Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în limita şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedentiei sau Guvernului, după caz.
    (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele utilizate temporar în calitate de colaboratori în ministere şi în celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, prefecturi şi consilii judeţene. Cuantumul indemnizaţiei se aproba de ministru sau, după caz, de conducătorul organului central de specialitate, de prefect sau de preşedintele consiliului judeţean.
    ART. 21
    Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. In acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.
    ART. 22
    Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţie de conducere, care lipseşte din instituţie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lîngă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.
    ART. 23
    (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior.
    (2) Cînd detaşarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Drepturile ce se acorda pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de instituţia unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea.
    (4) Drepturile personalului mutat în alta localitate sunt cele ce se acorda personalului din unităţile bugetare.
    ART. 24
    Salariaţilor care trec, în cadrul aceleiaşi unităţi, din funcţii cu salarii fixe sau între limite în funcţii unde salariile sunt stabilite pe gradatii, li se va acorda un număr de gradatii care sa le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
    ART. 25
    In cazul reorganizării, prin acte normative, a instituţiilor publice, salariaţii care exercita aceleaşi atribuţii vor fi încadraţi pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradatii care sa le asigure salariul avut anterior reorganizării.
    ART. 26
    (1) In limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul de stat şi bugetele locale, fiecare minister, instituţie publica centrala şi locală a administraţiei publice, defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate.
    (2) Statele de funcţii pentru aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte instituţii centrale ale administraţiei publice se avizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.
    ART. 27
    (1) Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuţii, taxe, cheltuieli de judecata transmise spre urmărire şi încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, unităţile din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat pot folosi, pentru localităţile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin convenţii civile, plătit pe baza de tarife.
    (2) Tarifele pentru plata personalului care efectuează operaţiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica încadrarea de salariaţi cu contract de munca, se stabilesc de Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
    ART. 28
    (1) Pentru personalul încadrat în munca după data aplicării prezentei legi, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin.
    (2) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul „bun”.
    (3) In vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectiva a obţinut calificativul „slab”.
    ART. 29
    (1) Prevederile art. 17 şi 18 se vor aplica începînd cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
    (2) In cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile individuale se aproba de conducătorul unităţii.
    (3) Ministerele şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau sa aplice şi sa încaseze penalităţi, pot constitui un fond de pînă la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.
    ART. 30
    (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta Secretariatului general al Presedentiei, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administraţie al ministerului, instituţiilor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectului şi a consiliilor judeţene şi locale pentru aparatul propriu.
    (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa.
    (3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile.
    (4) Impotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data cînd au luat cunoştinţa de măsura contestată.
    ART. 31
    Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pînă la expirarea perioadei de proba şi avansare, pe baza de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.
    ART. 32
    Statele de funcţii pentru ministere, celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobat prin hotărîri ale Guvernului.
    ART. 33
    (1) In serviciile Presedentiei şi în aparatul Guvernului pot fi utilizate şi funcţiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 30%.
    (2) Cu salarii de baza mai mari cu 20% fata de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizeaza şi personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Afacerilor Externe, ca ministere de sinteza.
    (3) Cu salarii de baza mai mari cu 30% fata de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizeaza şi personalul din aparatul propriu al Curţii Constituţionale, încadrat conform acestei anexe.
    (4) In aparatul propriu al Prefecturii municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov şi al Consiliului municipiului Bucureşti salariile de baza ale personalului sunt mai mari cu 10% fata de nivelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta lege.
    ART. 34
    Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii ce se aplica pentru serviciile din aparatul propriu si, după caz, în instituţiile pe care le coordonează, şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unităţile bugetare unde funcţiile respective sunt specifice.
    ART. 35
    Criteriile de acordare a salariilor şi nivelurile în valuta, precum şi a celorlalte drepturi în valuta şi în lei, pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentante oficiale în străinătate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi ale celorlalte ministere şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.
    ART. 36
    Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin hotărîrea Guvernului pentru unităţile bugetare.
    ART. 37
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, avizează, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege.
    (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi instituţii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare şi stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.
    ART. 38
    Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.
    ART. 39
    Pentru menţinerea unui echilibru între salariile tuturor categoriilor de personal din instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice, Guvernul va lua măsuri pentru asigurarea unei creşteri corelate a salariilor şi pentru personalul din celelalte unităţi bugetare, ale căror salarii se aproba prin hotărîre a Guvernului.
    ART. 40
    Anexele nr. 1 – 11 fac parte integrantă din prezenta lege.
    ART. 41
    Salariile prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa în baza hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993 în procentul prevăzut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
    ART. 42
    Guvernul României este abilitat sa stabilească salariile funcţiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naţionale, Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Paza.
    ART. 43
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi *) se abroga art. 9 alin. 1 şi anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 şi anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor şi mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
––––––
    *) Legea nr. 40/1991 a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 1991.

    ANEXA 1

               SALARIUL DE BAZA
             al Preşedintelui României

    Preşedintele României primeşte un salariu de baza lunar de 293.600 lei.

    ANEXA 2

                SALARIILE DE BAZA
pentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental


-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Salariul de baza lunar
crt. -lei-
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Prim-ministru 209.300
 2. Ministru de stat 182.000
 3. Ministru 170.900
 4. Secretar de stat 159.900
 5. Subsecretar de stat 148.700
-----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                SALARIILE DE BAZA
pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice Presedentiei României


-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza lunar
crt. studiilor -lei-
-----------------------------------------------------------------------------
         a) Funcţii de conducere
 1. Şef departament analiza politica S 170.900
 2. Secretar general, consilier
    prezidential S 159.900
         b) Funcţii de execuţie de
            specialitate specifice
 3. Director de cabinet *) S 127.400 - 132.600
 4. Consilier S 116.700 - 127.400
 5. Expert S 105.900 - 116.700
 6. Consultant S 65.400 - 80.300
 7. Şef de cabinet I S 49.500 - 65.400
 8. Şef de cabinet II M 39.100 - 53.400
 9. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900
-----------------------------------------------------------------------------

––
    *) Se utilizează la Preşedintele României

    ANEXA 4

                SALARIILE DE BAZA
pentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României


-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza lunar
crt. studiilor -lei-
-----------------------------------------------------------------------------
        a) Funcţii de conducere
 1. Secretar general al Guvernului S 170.900
 2. Secretar general adjunct, consilier
    de stat S 159.900
        b) Funcţii de execuţie de
           specialitate specifice
 3. Director de cabinet *) S 127.400 - 132.600
 4. Consilier guvernamental, director de
    cabinet **) S 116.700 - 127.400
 5. Expert guvernamental, inspector
    guvernamental de specialitate S 105.900 - 116.700
 6. Consultant S 65.400 - 80.300
 7. Şef de cabinet I S 49.500 - 65.400
 8. Şef de cabinet II M 39.100 - 53.400
 9. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900
----------------------------------------------------------------------------

––-
    *) Se utilizează la primul-ministru
    **) Se utilizează la miniştrii de stat.

    ANEXA 5

                INDEMNIZAŢIA DE CONDUCERE
pentru personalul din serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. lunară
                                                           - lei -
                                                  --------------------------
                                                     minima maxima
----------------------------------------------------------------------------
 1. Director, şef sector, Salariul de baza
    şef compartiment pentru funcţiile de 9.800 24.800
 2. Director adjunct, şef execuţie de speciali-
    sector adjunct, şef tate specifice, res-
    compartiment adjunct pectiv funcţii de 4.800 19.800
                             execuţie
----------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

               SALARIILE DE BAZA
pentru funcţiile de conducere din cadrul unor instituţii centrale

    I. Funcţii de conducere la care salariul de baza este cel prevăzut pentru funcţia de ministru


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Salariul de baza lunar
crt. -lei-
----------------------------------------------------------------------------
 1. Preşedintele Academiei Romane 170.900
 2. Guvernatorul Băncii Naţionale a României 170.900
----------------------------------------------------------------------------

    II. Asimilarea funcţiilor de conducere, din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevăzută în actul normativ de înfiinţare şi organizare sau în actul de numire a conducătorului.
    III. Funcţiile de conducere asimilate, la înfiinţare, cu funcţia de consilier de stat, se echivalează de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru.
    IV. După intrarea în vigoare a prezentei legi, echivalarea altor funcţii de conducere, din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, cu funcţiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de către Guvern.

    ANEXA 7

                SALARIILE DE BAZA
ale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi consiliilor locale

    I. Prefectura municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului Bucureşti – capitala României


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Salariul de baza lunar
crt. - lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1. Prefect, primar general al Capitalei 159.900
 2. Subprefect, viceprimar 148.700
 3. Director general prefectura, secretar 126.500
----------------------------------------------------------------------------
    II. Prefecturi şi consilii judeţene
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Salariul de baza lunar
crt. - lei -
                                                 ---------------------------
                                                 Categoria I Categoria II
----------------------------------------------------------------------------
 1. Prefect, preşedinte 148.700 137.500
 2. Subprefect, vicepreşedinte 137.500 126.500
 3. Director general prefectura, secretar 121.000 115.300
----------------------------------------------------------------------------
    III. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
----------------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza lunar
                                                   - lei -
                        ----------------------------------------------------
Nr. Funcţia Cu peste Categoria
crt. 320.000 -----------------------------------------
                       locuitori*) I II III
----------------------------------------------------------------------------
 1. Municipii
    - primar 126.500 109.800 96.000 90.300
    - viceprimar 115.300 98.800 90.300 85.000
    - secretar 109.800 93.000 85.000 82.000
----------------------------------------------------------------------------
     *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.

----------------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza lunar
                                                   - lei -
Nr. Funcţia ----------------------------------------------------
crt. Cu peste Categoria
                        320.000 -----------------------------------------
                       locuitori I II III
----------------------------------------------------------------------------
 2. Oraşe
    - primar 84.500 79.000 76.400
    - viceprimar 79.000 73.800 71.200
    - secretar 73.800 68.500 65.700
 3. Comune
----------------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza lunar
                                                   - lei -
Nr. Funcţia ---------------------------------------------------
crt. Cu peste Categoria
                          15.000 -----------------------------------------
                        locuitori I II III
                                       între între pînă la
                                   7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
                                     locuitori locuitori locuitori
----------------------------------------------------------------------------
   - primar 66.800 60.200 55.600 53.400
   - viceprimar 62.400 55.600 52.200 51.100
   - secretar 57.900 51.100 48.900 47.800
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriei judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărîre a Guvernului.
    2. Consilierii care participa la şedinţele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de pînă la 5% din salariul primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al Capitalei, după caz.
    Totalul sumelor cuvenite unui consilier, urmare a participării la şedinţele ordinare sau extraordinare, nu poate depăşi 25% din salariul de baza lunar al funcţiilor fata de care se calculează indemnizaţiile de şedinţa.
    Diferenţierea indemnizaţiilor individuale se stabileşte în limitele prevăzute mai sus prin regulamentele acestor consilii, elaborate în baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 69/1991.
    Persoanele salarizate în baza prevederilor prezentei anexe nu beneficiază de indemnizaţia de şedinţa.

    ANEXA 8

     MINISTERE SI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    A. Funcţii de execuţie


----------------------------------------------------------------------------
                                                  Salariul de baza - lei
Nr. Funcţia Nivelul Gradatia
crt. studiilor -----------------------------
                                                 1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
    a) Funcţii de execuţie pe grade
       profesionale
 1. Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil;
    gradul I A*) S 62.400 64.800 67.100 69.400
 2. Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil;
    gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.300
 3. Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil;
    gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.500
 4. Referent de specialitate, ins-
    pector de specialitate, revizor
    contabil; gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.250
 5. Referent de specialitate, ins-
    pector de specialitate, revizor
    contabil; gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.900
 6. Referent, inspector, revizor
    contabil; debutant S 36.150 - - -
    b) Funcţii de execuţie pe trepte
       profesionale
 7. Referent IA M 37.300 38.500 39.700 -
 8. Referent I M 33.150 34.150 35.150 36.150
 9. Referent II M 29.600 30.400 31.300 32.200
10. Referent III M 26.450 27.150 27.950 28.800
11. Referent IV M 23.850 24.450 25.050 25.750
12. Referent debutant M 23.250 - - -
----------------------------------------------------------------------------

–––
    *) Se utilizează numai la ministere şi departamente din cadrul ministerelor, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

    B. Funcţii de conducere


-----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                             - lei -
-----------------------------------------------------------------------------
13. Director general, inspector de
    stat şef 22.300
14. Consilier al ministrului*) Salariul 22.300
15. Director general adjunct, de baza
    inspector de stat şef adjunct corespunzător 19.800
16. Director, inspector şef funcţiei 19.800
17. Director adjunct, inspector şef de execuţie
    adjunct 17.800
18. Şef serviciu, şef secţie 13.900
19. Şef birou 9.800
----------------------------------------------------------------------------

–––
    *) Se utilizează în limita a 1 – 3 posturi la miniştri şi cîte 1 – 2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor şi la alte organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

    II. Salarii de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central de specialitate.
    A. Funcţii de execuţie


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                     -----------------------
                                                      1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1. Economist, inspector, referent,
    inginer: gradul IA S 47.750 49.300 50.800 52.500
 2. Economist, inspector, referent;
    inginer; gradul I S 42.200 43.550 44.850 46.250
 3. Economist, inspector, referent,
    inginer; gradul II S 36.150 37.300 38.500 39.700
 4. Economist, inspector, referent,
    inginer; gradul III S 32.200 33.150 34.150 35.150
 5. Economist, inspector, referent,
    inginer; debutant S 31.300 - - -
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
 6. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; IA M 34.150 35.150 36.150 -
 7. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.150
 8. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.600
 9. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; IV M 22.650 23.250 23.850 -
11. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; debutant M 22.050 - - -
12. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf;
    IA M 33.150 34.150 35.150 -
13. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf; I M 29.600 30.400 31.300 32.200
14. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf; II M 25.750 26.450 27.150 27.950
15. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf;III M 22.650 23.250 23.850 24.450
16. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf;
    debutant M 22.050 - - -
17. Funcţionar I M 27.150 27.950 28.800 29.600
18. Funcţionar II M 24.450 25.050 25.750 26.450
19. Funcţionar III M 22.050 22.650 23.250 23.850
20. Funcţionar debutant M 21.400 - - -
21. Casier, magaziner, arhivar; I M 27.150 27.950 28.800 29.600
22. Casier, magaziner, arhivar; II M;G 24.450 25.050 25.750 26.450
23. Casier, magaziner, arhivar; III M;G 22.050 22.650 23.250 23.850
24. Casier, magaziner, arhivar;
    debutant M;G 21.400 - - -
25. Portar, paznic, îngrijitor,
    bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250 -
26. Portar, paznic, îngrijitor,
    bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400 -
27. Curier I 20.900 21.400 22.050 -
28. Curier II 19.550 19.900 20.400 -
29. Muncitor I 32.200 33.150 34.150 -
30. Muncitor II 29.600 30.400 31.300 -
31. Muncitor III 27.150 27.950 28.800 -
32. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450 -
33. Muncitor V 23.250 23.850 24.450 -
34. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650 -
35. Muncitor necalificat 20.400 20.900 21.400 -
----------------------------------------------------------------------------

     B. Funcţii de conducere


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                          - lei -
----------------------------------------------------------------------------
36. Director*) 17.800
37. Director adjunct 14.400
38. Contabil şef 10.300
39. Şef serviciu Salariul de baza 9.300
40. Şef birou corespunzător funcţiei 7.300
41. Consilier teritorial şef, de execuţie
    care coordonează Inspectoratul
    de Cultura judeţean şi al muni-
    cipiului Bucureşti**) 17.800
----------------------------------------------------------------------------

––-
    *) La Comisia de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor se utilizează funcţia de preşedinte.
    **) Salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2 – 4 din prezenta anexa, funcţia fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. (4).

    NOTA:
    1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limba străină în medie peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.)
    3. Funcţiile şi nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizează şi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor, Institutul de Fizica Atomică, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare.
    4. La Academia Romana şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, funcţiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite şi „secretar ştiinţific”, iar la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, funcţiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite şi „examinatori de stat de specialitate”.
    5. In funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţămîntului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate.
    6. In funcţiile de referent, pe treptele profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate.
    7. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.

    III. Funcţii specifice unor ministere

    1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                 ---------------------------
                                                 1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
         a) Funcţii diplomatice
 1. Ambasador S 92.200 (în limita a 5 posturi)
 2. Ministru plenipotenţiar S 87.800 (1 post)
 3. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.400
 4. Consilier diplomatic, consul general S 54.400 56.300 58.300 60.300
 5. Secretar I, consul, interpret relaţii
    diplomatice I S 47.750 49.300 50.800 52.500
 6. Secretar II, viceconsul, interpret
    relaţii diplomatice II S 42.200 43.150 44.850 46.250
 7. Secretar III, curier diplomatic I,
    referent relaţii I, interpret relaţii
    diplomatice III S 37.300 38.500 39.700 40.900
 8. Ataşat, agent consular, referent
    relaţii II, curier diplomatic II,
    arhivist S 36.150 - - -
         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
 9. Referent transmitere I M 37.300 38.500 39.700 40.900
10. Referent transmitere II M 33.150 34.150 35.150 36.150
11. Referent transmitere III M 29.600 30.400 31.300 32.200
12. Referent debutant M 28.800 - - -
----------------------------------------------------------------------------
            Funcţii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                            - lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1. Director general 22.300
 2. Director general adjunct Salariul de baza 19.800
 3. Director corespunzător funcţiei 19.800
 4. Director adjunct diplomatice îndeplinite 17.800
 5. Şef serviciu 13.900
 6. Şef birou 9.800
----------------------------------------------------------------------------

    2. MINISTERUL FINANŢELOR


----------------------------------------------------------------------------
                 Garda financiară - aparatul central - personal militarizat
                                                    Salariul de baza lunar
          Funcţia - lei -
          ------- ----------------------
        Comisar general 148.700
----------------------------------------------------------------------------
                          A. Funcţii de execuţie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                  --------------------------
                                                   1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
         a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1. Comisar principal IA S 78.000 81.000 83.875 86.750
 2. Comisar principal I S 68.000 70.375 72.875 75.375
 3. Comisar principal II S 59.700 61.625 63.500 65.625
 4. Comisar principal III S 52.750 54.450 56.100 57.850
 5. Comisar principal IV S 46.625 48.125 49.625 51.125
 6. Comisar debutant S 45.200 - - -
         b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
 7. Comisar I A M 46.625 48.125 49.625 -
 8. Comisar I M 41.450 42.700 43.950 45.200
 9. Comisar II M 37.000 38.000 39.125 40.250
10. Comisar III M 33.075 33.950 34.950 36.000
11. Comisar IV M 29.850 30.600 31.350 32.200
12. Comisar debutant M 29.100 - - -
----------------------------------------------------------------------------

    B. Funcţii de conducere


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                           - lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1. Comisar general adjunct Salariul de baza 22.300
 2. Comisar şef divizie corespunzător 13.900
                                    funcţiei de comisar
                                    principal
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.

    3. MINISTERUL COMERŢULUI


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                 ---------------------------
                                                  1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
                  Funcţii specifice pe grade profesionale
 1. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.400
 2. Consilier economic S 54.400 56.300 58.300 60.300
 3. Secretar economic I S 47.750 49.300 50.800 52.500
 4. Secretar economic II S 42.200 43.550 44.850 46.250
 5. Secretar economic III S 37.300 38.500 39.700 40.900
----------------------------------------------------------------------------

    4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI


                          Funcţii de execuţie
-------------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                ----------------------------
                                                  1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
             Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1. Instructor sportiv, referent
    sportiv; gradul I I.P.3*) 42.200 43.550 44.850 46.250
 2. Instructor sportiv, referent
    sportiv; gradul II I.P.3*) 37.300 38.500 39.700 40.900
 3. Instructor sportiv, referent
    sportiv; gradul III I.P.3*) 33.150 34.150 35.150 36.150
 4. Instructor sportiv, referent
    sportiv; debutant I.P.3*) 29.600 - - -
----------------------------------------------------------------------------

––-
    *) Studii superioare cu durata de 2 – 3 ani, învăţămînt de zi, sau de 3 – 4 ani, învăţămînt seral şi fără frecventa.

    ANEXA 9

    APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDEŢENE SI AL MUNICIPIULUI
    BUCUREŞTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE SI AL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE
               SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate


    A. Funcţii de execuţie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                ----------------------------
                                                 1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1. Consilier, inspector de specia-
    litate, revizor contabil,
    arhitect; gradul I A*) S 50.800 52.500 54.400 56.300
 2. Consilier, inspector de specia-
    litate, revizor contabil,
    arhitect; gradul I S 44.850 46.250 47.750 49.300
 3. Referent de specialitate, inspector
    de specialitate, revizor contabil,
    arhitect; gradul II S 39.700 40.900 42.200 43.550
 4. Referent de specialitate, inspector
    de specialitate, revizor contabil,
    arhitect; gradul III S 35.150 36.150 37.300 38.500
 5. Referent, inspector, revizor con-
    tabil, arhitect; debutant S 34.150 - - -
 6. Conductor arhitect I A**),
    instructor sportiv I A Cond.arh. 40.900 42.200 43.550 -
                                      I.P.3
 7. Conductor arhitect I**),
    instructor sportiv I Cond.arh. 36.150 37.300 38.500 39.700
                                      I.P.3
 8. Conductor arhitect II**),
    instructor sportiv II Cond.arh. 32.200 33.150 34.150 35.150
                                      I.P.3
 9. Conductor arhitect III**),
    instructor sportiv III Cond.arh. 28.800 29.600 30.400 31.300
                                      I.P.3
10. Conductor arhitect **),
    instructor sportiv; debutant Cond.arh. 27.950 - - -
                                      I.P.3
             b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11. Referent, inspector; 1A M 35.150 36.150 37.300 38.500
12. Referent, inspector; I M 31.300 32.200 33.150 34.150
13. Referent, inspector; II M 27.950 28.800 29.600 30.400
14. Referent, inspector; III M 25.050 25.750 26.450 27.150
15. Referent, inspector; IV M 22.650 23.250 23.850 24.450
16. Referent, inspector; debutant M 22.050 - - -
----------------------------------------------------------------------------
                         B. Funcţii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                           - lei -
----------------------------------------------------------------------------
                     La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti
17. Şef departament ***) 22.300
18. Director general, arhitect şef 19.800
19. Director general adjunct,
    arhitect şef adjunct 17.800
20. Director, inspector şef Salariul de baza 17.800
21. Director adjunct, inspector şef corespunzător
    adjunct, contabil şef funcţiei de execuţie 15.700
22. Consilier al prefectului 15.700
23. Şef serviciu, şef filiala, şef
    corp control comercial I 13.900
24. Şef birou, şef corp control
    comercial II 9.800
----------------------------------------------------------------------------

–––
    *) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice din judeţe şi municipiul Bucureşti
    **) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului.
    ***) Se utilizează numai la Consiliul municipiului Bucureşti.


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                           - lei -
----------------------------------------------------------------------------
               La nivel de municipiu sau oraş
25. Director administraţie financiară 15.700
26. Director adjunct administraţie financiară 14.400
27. Şef circumscripţie fiscală Salariul de 14.400
28. Şef serviciu, şef corp control comercial baza cores-
    I, contabil şef punzator 10.300
29. Şef birou, şef corp control comercial II funcţiei de 9.300
                                              execuţie
               La nivel de comuna
30. Şef perceptie 7.300
31. Şef birou 5.500
----------------------------------------------------------------------------

   II. Funcţii specifice unor ministere
   1. MINISTERUL FINANŢELOR
   1.1. Garda financiară – personal militarizat


               A. Funcţii de execuţie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                 ---------------------------
                                                 1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
             a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1. Comisar principal I A S 63.500 65.625 68.000 70.735
 2. Comisar principal I S 56.100 57.850 59.700 61.625
 3. Comisar principal II S 49.625 51.125 52.750 54.450
 4. Comisar principal III S 43.950 45.200 46.625 48.125
 5. Comisar debutant S 42.700 - - -
              b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
 6. Comisar I A M 43.950 45.200 46.625 48.125
 7. Comisar I M 39.125 40.250 41.450 42.700
 8. Comisar II M 34.950 36.000 37.000 38.000
 9. Comisar III M 31.350 32.200 33.075 33.950
10. Comisar IV M 28.325 29.100 29.850 30.600
11. Comisar debutant M 27.575 - - -
----------------------------------------------------------------------------
                            B. Funcţii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                           - lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1. Comisar şef secţie Salariul de baza 22.300
 2. Comisar şef secţie adjunct corespunzător 19.800
 3. Comisar şef divizie funcţiei de comisar 13.900
                                     principal
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat.
    1.2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                  --------------------------
                                                    1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
 1. Casier trezorier I M 31.000 31.900 32.800 33.800
 2. Casier trezorier II; agent fiscal,
    operator rol, numarator bani; I M 27.700 28.500 29.300 30.100
 3. Casier trezorier III; agent fiscal,
    operator rol, numarator bani; II M 24.800 25.500 26.200 26.900
 4. Casier trezorier IV; agent fiscal,
    operator rol, numarator bani; III M 22.400 23.000 23.600 24.200
 5. Casier trezorier, agent fiscal,
    operator rol, numarator bani;
    debutant M 21.800 - - -
----------------------------------------------------------------------------

    III. Salariile de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, al celorlalte consilii locale şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice


                          A. Funcţii de execuţie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                  --------------------------
                                                    1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
               a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
 1. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul I A S 43.550 44.850 46.250 47.750
 2. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul I S 38.500 39.700 40.900 42.200
 3. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul II S 34.150 35.150 36.150 37.300
 4. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul III S 30.400 31.300 32.200 33.150
 5. Economist, inginer, inspector,
    referent; debutant S 29.600 - - -
               b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
 6. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; I A M 34.150 35.150 36.150 -
 7. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.150
 8. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.600
 9. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; IV M 22.650 23.250 23.850 -
11. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; debutant M 22.050 - - -
12. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf;I M 27.950 28.800 29.600 30.400
13. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf;II M 25.050 25.750 26.450 27.150
14. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; III M 22.650 23.250 23.850 24.450
15. Şef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf, dactilograf;
    debutant M 22.050 - - -
16. Funcţionar I M 27.150 27.950 28.800 29.600
17. Funcţionar II M 24.450 25.050 25.750 26.450
18. Funcţionar III M 22.050 22.650 23.050 23.850
19. Funcţionar debutant M 21.400 - - -
20. Casier, magaziner, arhivar, agent
    agricol; I M 27.150 27.950 28.800 29.600
21. Casier, magaziner, arhivar, agent
    agricol; II M;G 24.450 25.050 25.750 26.450
22. Casier, magaziner, arhivar, agent
    agricol; III M;G 22.050 22.650 23.250 23.850
23. Casier, magaziner, arhivar, agent
    agricol; debutant M;G 21.400 - - -
24. Portar, paznic, îngrijitor, guard,
    bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250 -
25. Portar, paznic, îngrijitor, guard,
    bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400 -
26. Curier I 20.900 21.400 22.050 -
27. Curier II 19.550 19.900 20.400 -
28. Muncitor I 32.200 33.150 34.150 -
29. Muncitor II 29.600 30.400 31.300 -
30. Muncitor III 27.150 27.950 28.800 -
31. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450 -
32. Muncitor V 23.250 23.850 24.450 -
33. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650 -
34. Muncitor necalificat I 20.400 20.900 21.400 -
35. Muncitor necalificat II 19.200 19.550 19.900 -
----------------------------------------------------------------------------
                          B. Funcţii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                            - lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1. Director 17.800
 2. Director adjunct Salariul de baza 14.400
 3. Contabil şef corespunzător 10.300
 4. Şef serviciu funcţiei de execuţie 9.300
 5. Şef birou 7.300
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limba străină în medie peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.).

       C. Funcţii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate


----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                           - lei -
----------------------------------------------------------------------------
                  a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultura
 1. Consilier teritorial Salariul de baza corespunzător
    la judeţe *) funcţiei de execuţie 14.400
                  b) Din cadrul inspectoratelor şcolare
 1. Inspector şcolar
    general Salariul de baza corespunzător 15.700
 2. Inspector şcolar funcţiei îndeplinite şi gradului
    general adjunct didactic 14.400
----------------------------------------------------------------------------

––
    *) Salariile de baza sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2 – 4 din prezenta anexa.

     D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baza


                                               Spor maxim - lei -
                                               -------------------
 - Medic (farmacist) inspector 10.300
 - Inspector şcolar de specialitate 10.300

    NOTA:
    1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public naţional, Ministerul Finanţelor poate aproba salarii de baza mai mari cu pînă la 15% pentru personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi din unităţile subordonate acestora, în funcţie de rezultatele concrete obţinute. Salariile de baza ale personalului încadrat în direcţiile pentru probleme de munca şi protecţie socială sunt mai mari cu 10%, cu excepţia salariilor de baza ale personalului cu atribuţii în controlul şi urmărirea constituirii şi virarii la buget a contribuţiei pentru asigurări sociale si, respectiv, a fondului de şomaj, care sunt mai mari cu 15%. Salariile de baza ale personalului încadrat în inspectoratele de protecţie a muncii, judeţene şi al municipiului Bucureşti, în inspectoratele şi secţiile teritoriale cu atribuţii de control în domeniul resurselor minerale, precum şi ale celui încadrat la inspectiile teritoriale în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15%.
    2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din instituţiile prevăzute la pct. 1, precum şi cel încadrat în alte instituţii publice, care pînă la data aplicării Legii nr. 33/1993 a fost încadrat cu salariile prevăzute în anexa nr. 8 sau în alte anexe specifice unităţilor bugetare, se vor reincadra pe funcţii, grade, trepte profesionale şi gradatii, astfel încît sa se asigure încadrarea în alocaţia bugetară stabilită, precum şi corelaţiile corespunzătoare între funcţii, conform prezentei legi, fata de celelalte categorii de personal cu pregătire şi răspundere similară încadrat în unităţile teritoriale respective. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadraţi în gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.

    ANEXA 10


                SERVICII DE CONTENCIOS
                Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
                A. Funcţii de execuţie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de baza - lei
crt. studiilor Gradatia
                                                   -------------------------
                                                     1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
 1. Consilier juridic gradul I A S 62.400 64.800 67.100 69.400
 2. Consilier juridic gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.300
 3. Consilier juridic gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.500
 4. Consilier juridic gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.250
 5. Consilier juridic gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.900
 6. Consilier juridic debutant S 36.150 - - -
----------------------------------------------------------------------------
                       B. Funcţii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere
crt. maxima
                                                           - lei -
----------------------------------------------------------------------------
 1. Şef serviciu contencios Salariul de baza 13.900
                                      corespunzător
                                    funcţiei de execuţie
----------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadraţi pe gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.

    ANEXA 11

                DREPTURILE
persoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale de specialitate şi instituţii asimilate acestora.

    Persoanele utilizate în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de pînă la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanta lucrărilor efectuate.
    Dacă aceste persoane desfăşoară activitatea de colaborare în alta localitate decît în cea care domiciliază au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurna, în condiţiile stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea.

Lasă un comentariu