LEGE NUMAR: 80 DIN 21/7 /92 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 180 DIN 29/7 /92

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Agricultorii si proprietarii de terenuri forestiere, precum si membrii lor de familie in virsta de peste 15 ani, care presteaza o munca nesalariata in cadrul gospodariilor individuale sau in cadrul formelor asociative din agricultura, in conditiile si limitele asigurarii facultative prevazute de prezenta lege, au dreptul la:
a) pensie pentru limita de virsta;
b) pensie pentru pierderea capacitatii de munca;
c) pensie de urmas;
d) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
e) indemnizatie pentru sarcina si lehuzie;
f) indemnizatie pentru cresterea copilului in virsta de pina la un an;
g) ajutor de deces;
h) alte drepturi de asigurari sociale.

ART. 2
(1) Pensiile de asigurari sociale cuvenite agricultorilor nu sint impozabile.
(2) Dreptul la pensie este imprescriptibil si netransmisibil.
(3) Cererile privind stabilirea si plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale sint scutite de taxe de timbru.

CAP. 2

Organizarea sistemului de pensii si asigurari sociale al agricultorilor

ART. 3
Pensiile si celelalte drepturi de asigurari sociale prevazute in prezenta lege se stabilesc si se platesc prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

ART. 4
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale efectueaza, in conditiile legii, toate operatiunile privind constituirea si administrarea fondurilor de pensii si a celorlalte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori.

ART. 5
(1) Fondurile destinate platii pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor se constituie din: contributia persoanelor asigurate, a agentilor economici si din alte surse.
(2) In cazurile in care sursele aratate la alin. (1) nu acopera integral cheltuielile pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, se vor aloca fonduri de la buget, care se vor stabili si aproba prin legea anuala privind bugetul de stat.
(3) Persoanele asigurate, in conditiile prezentei legi, in virsta de peste 18 ani, vor achita o contributie de pensii si de asigurari sociale stabilita in cota de 7% asupra venitului mediu lunar asigurat.
(4) Agentii economici, cu personalitate juridica, care produc, industrializeaza sau comercializeaza produse agricole si alimentare, vor achita la fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor o contributie cuprinsa intre 2 si 4% din veniturile realizate din activitatea lor, dupa deducerea impozitului pe circulatia marfurilor.
(5) Incadrarea agentilor economici prevazuti la alin. (4) pe tipuri de activitate si niveluri de contributie, precum si modalitatea urmaririi si incasarii acesteia se stabilesc prin hotarire a Guvernului.
(6) Neplata contributiei prevazute la alin. (4), la termenele prevazute, atrage majorarea sumelor datorate cu 0,2% pentru fiecare zi de intirziere, fara ca majorarile calculate sa depaseasca suma datorata. Sumele reprezentind majorarile de intirziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale pentru agricultori.

ART. 6
(1) Pentru membrii de familie ai persoanelor asigurate, in virsta de pina la 18 ani, contributia prevazuta la art. 5 alin. (3) se considera achitata.
(2) Contributia de pensii si asigurari sociale a tinerilor agricultori in virsta de peste 18 ani si care nu au depasit virsta de 30 ani va reprezenta in primul an de asigurare 50% din nivelul contributiei prevazute la art. 5 alin. (3), 65% in anul al doilea si 80% in anul al treilea.

CAP. 3

Categorii de pensii si caracteristicile dreptului la pensie Sectiunea I Pensia pentru limita de virsta

ART. 7
Persoanele care au o durata de asigurare, in sistemul organizat prin prezenta lege, de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, au dreptul la pensie integrala la implinirea virstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile.

ART. 8
(1) Pensia integrala pentru limita de virsta se stabileste prin aplicarea cotei de 60% asupra venitului mediu lunar asigurat in ultimii 10 ani pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale.
(2) Venitul mediu lunar asigurat nu poate fi mai mic decit jumatate din salariul de baza minim brut pe tara, reglementat la data achitarii acestei contributii.
(3) Persoanele care au o durata de asigurare mai mare de 30 ani barbatii si 25 ani femeile beneficiaza pentru fiecare an in plus din primii 5 ani de un spor la pensie de 1% si, pentru fiecare an in plus peste aceasta perioada, de un spor de 0,5% din venitul mediu lunar asigurat.
(4) Persoanele care au o perioada de asigurare mai mica de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, dar nu mai putin de 10 ani de contributie, beneficiaza de o pensie calculata in conditiile alin. (1), proportionala cu numarul anilor de asigurare.
(5) Pensia minima integrala pentru limita de virsta, stabilita conform prevederilor prezentei legi, nu poate fi mai mica decit jumatate din cuantumul rezultat prin aplicarea cotei de 60% asupra salariului de baza minim brut pe tara, reglementat la data stabilirii acesteia.

ART. 9
(1) Durata efectiva a contributiei se stabileste in ani. Fractiunile de timp mai mari de 6 luni se intregesc la un an, daca cel in cauza are vechimea minima necesara in vederea pensionarii.
(2) Se considera perioada de asigurare si timpul in care persoanele asigurate au fost in concediu pentru sarcina si lehuzie, au fost internate in spitale sau sanatorii, au indeplinit obligatii militare, chiar daca nu a fost achitata contributia de asigurari sociale.
(3) De aceleasi drepturi beneficiaza si mama care a ingrijit copilul in virsta de pina la un an.
Sectiunea a II-a Pensia pentru pierderea capacitatii de munca

ART. 10
(1) Persoanele asigurate potrivit prevederilor prezentei legi care, datorita unor accidente sau boli produse sau contractate in perioada asigurarii, si-au pierdut total sau in cea mai mare parte capacitatea de munca, fiind incadrate in gradul I sau II de invaliditate, primesc pensie pe timpul cit dureaza invaliditatea.
(2) Pensia de invaliditate de gradul I se determina in raport cu perioada de asigurare si cu venitul mediu lunar, in aceleasi conditii ca si cele prevazute la acordarea pensiei pentru limita de virsta. Atunci cind perioada de asigurare efectiva este mai mica de 10 ani, in calcularea pensiei se are in vedere media veniturilor lunare din perioada de asigurare.
(3) Cuantumul pensiei de invaliditate de gradul II reprezinta 85% din pensia de invaliditate de gradul I.

ART. 11
In cazul schimbarii gradului de invaliditate, pensia crespunzatoare noului grad se stabileste pe baza cuantumului pensiei avute la gradul de invaliditate anterior.

ART. 12
(1) La implinirea virstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile, pensionarilor de invaliditate li se calculeaza, la cerere, pensia pentru limita de virsta, daca au dovada de contributie de peste 10 ani.
(2) In situatia in care, prin recalculare, rezulta o pensie mai mica, la implinirea virstei de 62 ani barbatii si 57 ani femeile se mentine cuantumul pensiei de invaliditate.

ART. 13
Incadrarea in grad de invaliditate se face in conditiile aplicabile persoanelor cuprinse in sistemul asigurarilor sociale de stat.
Sectiunea a III-a Pensia de urmas

ART. 14
(1) Pensia de urmas se acorda copiilor si sotului supravietuitor, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Pensia de urmas se acorda daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile prevazute pentru obtinerea unei pensii.

ART. 15
(1) Copiii au dreptul la pensie de urmas pina la implinirea virstei de 16 ani sau, daca continua studiile, pina la terminarea acestora, fara a depasi virsta de 25 ani, respectiv 26 ani, in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani.
(2) Daca s-au aflat in stare de invaliditate de orice grad la implinirea virstelor prevazute la alineatul precedent, copiii primesc pensie de urmas pe toata durata invaliditatii.

ART. 16
(1) Sotia sau sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii la implinirea virstei de 57 ani, respectiv 62 ani, daca au avut cel putin 15 ani de casatorie. Daca durata casatoriei a fost mai mica, dar de cel putin 10 ani, pensia se acorda proportional cu anii de casatorie.
(2) Sotia sau sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de virsta si de durata casatoriei, pe timpul cit este invalid de gradul I sau II.
(3) Sotia sau sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de virsta sau durata casatoriei, daca la data decesului sotului nu are alte venituri in afara celor realizate din activitati agricole productive si are in ingrijire unu sau mai multi copii in virsta de pina la 7 ani.
(4) Sotia sau sotul supravietuitor isi pastreaza dreptul la pensie de urmas si in cazul in care s-a recasatorit.

ART. 17
Pensia de urmas se stabileste in conditiile prevazute pentru acordarea acesteia in sistemul asigurarilor sociale de stat.

CAP. 4

Alte drepturi de asigurari sociale

ART. 18
(1) Persoanele asigurate pe timpul incapacitatii temporare de munca, determinata de boala sau accident, beneficiaza de o indemnizatie, daca au contribuit la fondul de asigurari al agricultorilor o perioada de minimum 6 luni din ultimele 12 luni calendaristice.
(2) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se stabileste in cota de 80% din media lunara a venitului asigurat din ultimele 6 luni pentru care a fost achitata contributia.
(3) Femeile au dreptul la aceasta indemnizatie, in caz de sarcina si lehuzie, pe o durata de 112 zile calendaristice, precum si in cazul cresterii copilului in virsta de pina la un an, pe toata aceasta durata.

ART. 19
(1) Persoanele asigurate, pensionarii, precum si membrii lor de familie au dreptul, in caz de imbolnavire, la asistenta medicala si medicamente, pe timpul internarii in spital si ambulatoriu, in conditiile legii aplicabile in sistemul asigurarilor sociale de stat.
(2) Persoanele asigurate si pensionarii beneficiaza de tratament in statiunile balneoclimaterice, in conditiile legii aplicabile in sistemul asigurarilor sociale de stat.

ART. 20
(1) La decesul asiguratului se acorda un ajutor de inmormintare egal cu cuantumul pensiei minime integrale pentru limita de virsta.
(2) In cazul decesului unui membru de familie, cu drept la pensie de urmas, se acorda asiguratului un ajutor de inmormintare egal cu jumatate din pensia minima integrala pentru limita de virsta.

CAP. 5

Stabilirea si plata pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale

ART. 21
(1) Pensia se stabileste la cererea persoanei in cauza inregistrate la oficiul de pensii pentru agricultori din cadrul directiei de munca si protectie sociala in raza careia solicitantul domiciliaza.
(2) Dosarul, in vederea pensionarii, va cuprinde si carnetul de asigurare cu inregistrarile la zi, precum si alte acte necesare stabilirii dreptului la pensie.

ART. 22
(1) Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de oficiul de pensii pentru agricultori din cadrul directiei de munca si protectie sociala, care va cuprinde temeiurile de fapt si de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare.
(2) Decizia se comunica in scris petitionarului in termen de 45 zile de la data inregistrarii dosarului complet.

ART. 23
(1) Impotriva deciziei, emise in conditiile art. 22, persoana interesata poate introduce contestatie, in termen de 30 zile de la comunicare, la comisia de contestatii ce functioneaza pe linga directia judeteana de munca si protectie sociala, respectiv de pe linga Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti.
(2) Deciziile comisiilor prevazute la alin. (1), date in materie de pensii, pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

ART. 24
(1) Pensia pentru limita de virsta poate fi solicitata la implinirea virstei de pensionare si se acorda cu data de intii a lunii urmatoare inregistrarii dosarului complet, intocmit in vederea pensionarii.
(2) Pensia de invaliditate se acorda cu incepere de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca.
(3) Pensia de urmas se acorda de la data decesului sustinatorului, daca acesta nu era pensionar, sau de la data de intii a lunii urmatoare decesului pensionarului.
(4) La pensionarea de invaliditate, dosarul se depune in cel mult 30 zile de la primirea hotaririi de incadrare intr-unul din gradele de invaliditate, iar pentru urmas, in cel mult 30 zile de la data decesului sustinatorului.
(5) In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (4), plata pensiei se face de la data depunerii cererii.

ART. 25
Pensionarii care, dupa data stabilirii pensiei, continua sa contribuie la fondul de pensii pot cere recalcularea acesteia in momentul incetarii contributiei catre acest fond, dar nu mai devreme de un an.

ART. 26
(1) Sumele platite fara temei legal se recupereaza potrivit legii de la beneficiarii acestora, pe baza deciziilor emise de catre directia judeteana de munca si protectie sociala sau Directia generala de munca si protectie sociala a municipiului Bucuresti. Deciziile constituie titlu executoriu.
(2) Sumele ramase nerecuperate de pe urma pensionarilor decetati nu se mai urmaresc.

ART. 27
Pensia se suspenda pe perioada cit pensionarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau are domiciliul stabil pe teritoriul altei tari. Dupa incetarea cauzelor de mai sus, plata pensiei se reia la cerere.

ART. 28
Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentind pensia pe luna in care a avut loc decesul si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pina la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor sau, in lipsa acestora, parintilor celui decedat ori persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pina la data decesului.

ART. 29
Dispozitiile legii din sistemul asigurarilor sociale de stat, precum si ale art. 21-23 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si la stabilirea si plata celorlalte drepturi de asigurari sociale.

CAP. 6

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 30
(1) Drepturile de pensie ale agricultorilor, stabilite pe baza legislatiei in vigoare pina la data prezentei legi, se mentin in continuare si se achita indexate si majorate cu sumele fixe reprezentind compensarea cresterii preturilor si tarifelor in cuantumurile aplicabile pensiilor de asigurari sociale de stat, atit timp cit sint indeplinite conditiile in baza carora au fost acordate.
(2) Pensia minima pentru vechime integrala, stabilita pe baza legislatiei in vigoare pina la data prezentei legi, indexata si majorata in conditiile alin.
(1), devine, incepind cu 1 iulie 1992, 4.700 lei lunar.

ART. 31
(1) Constituie timp util la pensie si perioada in care persoanele cuprinse in asigurarea sociala organizata prin prezenta lege au realizat un volum de munca in fostele cooperative agricole de productie in care au avut calitatea de cooperator sau au achitat contributia minima prevazuta in Legea nr. 5 din 30 iunie 1977. Pentru fostii cooperatori contributia minima prevazuta de prezenta lege, determinata corespunzator salariului de baza minim brut pe tara, reglementat la data intrarii in vigoare a legii, se considera achitata pentru perioada in care au prestat volumul de munca.
(2) Timpul util se stabileste in ani prin raportarea volumului de munca exprimat in norme, insumat pe intreaga perioada in care persoana asigurata a lucrat in fosta cooperativa agricola de productie, la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generala in perioada respectiva.
(3) Timpul util stabilit in conditiile alin. (2) nu poate depasi numarul de ani in care volumul de munca a fost prestat.
(4) Persoanele care la implinirea virstei de pensionare prevazute de art. 7 nu au realizat 10 ani vechime potrivit prevederilor alin. (2), dar nu mai putin de 5 ani, in fostele cooperative agricole de productie sau au achitat contributia minima prevazuta de Legea nr. 5/1977 si care nu au drept de pensie din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare, beneficiaza, la cerere, de o pensie de 60% din cuantumul pensiei minime prevazute de prezenta lege.
(5) De acest drept beneficiaza, la cerere, si persoanele care au depasit virsta de pensionare prevazuta de prezenta lege, chiar daca li s-a stabilit un drept de pensie suplimentara.

ART. 32
Persoanele care au o vechime utila la pensie, realizata potrivit normelor prezentei legi, mai mica de 30 ani barbatii si 25 ani femeile, pot beneficia de pensie, in conditiile acestei legi, daca contribuie la fondul de pensii si asigurari sociale al agricultorilor pina la implinirea virstei de pensionare.

ART. 33
(1) Persoanele care primesc pensie din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor beneficiaza de aceasta pensie, chiar daca li se cuvine o pensie si din alte sectoare cu sisteme proprii de asigurare.
(2) Pensia de asigurari sociale a agricultorilor poate fi cumulata cu alte venituri.

ART. 34
(1) Activitatea de pensii si asigurari sociale pentru agricultori trece la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Casa Autonoma de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii isi inceteaza activitatea.
(2) Patrimoniul Casei Autonome de Pensii si Asigurari Sociale a Taranimii, precum si cel al fostei Uniuni Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al uniunilor sale judetene, indiferent de detinatorii actuali, se preiau de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – Directia generala de pensii, asigurari sociale si tratament balnear pentru agricultori.
(3) Unitatile de odihna si tratament balnear ale taranimii trec in administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pina la clarificarea situatiei lor juridice, cu respectarea destinatiei pentru care au fost infiintate. Profitul net obtinut din activitatea acestor unitati se face venit la bugetul asigurarilor sociale al agricultorilor.
(4) Salariatii aferenti activitatii de pensii si asigurari sociale pentru taranime si ai unitatilor de odihna si tratament balnear ale taranimii, preluate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, se considera transferati in interesul serviciului.
(5) Predarea-primirea intregii activitati si a patrimoniilor prevazute la alin. (2) se face prin protocol, pe baza de bilant.
(6) Organizarea sistemului de pensii si asigurari sociale, a unitatilor de odihna si tratament balnear pentru agricultori, precum si numarul de salariati se stabilesc prin hotarire a Guvernului, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a legii.
(7) Dupa preluarea patrimoniilor prevazute la alin. (2), Guvernul va organiza controlul gestionarii anterioare a acestor patrimonii, iar in cazul con statarii unor nereguli, va lua masuri pentru recuperarea pagubelor si tragerea la raspundere a vinovatilor.

ART. 35
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 4 din 30 iunie 1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie, Legea nr. 5 din 30 iunie 1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale taranilor cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, Decretul-lege nr.53/1990 privind majorarea pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din

Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI

Academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Lasă un comentariu