HG 281/1993

Hotărâre cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

Art. 1. _ Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatică, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, unităţi de cultură, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional.

Art. 2. _ (1) Salariile personalului din unităţile prevăzute la art. 1 cuprind:

_ salariul de bază, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate;

_ sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază;

_ premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii;

_ premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 marimi de premii, în raport, cu valoarea sau cu importanţa realizărilor obţinute.

(2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natură: masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinţă de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

Art. 3. _ (1) Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de bază sunt stabilite pe 3-6 gradaţii, iar în învăţământ, pe tranşe de vechime.

(2) Salariile de bază pentru personalul de conducere _ şef birou, şef serviciu, director şi director general, adjuncţii şi asimilaţii acestora, prevăzuţi în anexele la prezenta hotărâre _ sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradaţiei deţinute, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţilor şi subunităţilor. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi în cazul în care funcţia de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decât cea la care s-a stabilit funcţia de execuţie de bază.

Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere sau de celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Îndemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce-i revine.

(3) Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizaţia prevăzută la alin. (2).

(4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin (3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă şi se stabileşte de ministru, conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, după caz.

Art. 4. _ (1) Salariile de bază pentru funcţiile din unităţile de învăţământ, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţă socială, de informatică, de cultură şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11.

(2) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de bază.

(3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţii bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.

Art. 5. _ (1) Trecerea în gradaţia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere, trecerea în gradaţia imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcţii.

(2) La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul ‘foarte bun’ sau ‘bun’ în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.

(4) Angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1, cu excepţia cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe tranşe de vechime. Pentru personalul sanitar reuşit la concurs pe aceeaşi funcţie, salariul de bază se poate stabili la nivelul gradaţiei avute anterior concursului la funcţia în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la această prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant.

(5) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, pentru unităţile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.

În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu.

(6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru angajare sau avansare _ doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele _ se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, pentru unităţile subordonate.

(7) Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută.

(8) Avansarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învăţământ sau obţinerea gradelor didactice II sau I.

Art. 6. _ Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unităţii _ la propunerea şefului ierarhic _ şi se acordă calificativele ‘foarte bun’, ‘bun’, ‘satisfăcător’ sau ‘slab’.

Art. 7. _ (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

_________________________________________________________

Tranşa de vechime în muncă Cota la salariu de bază

_________________________________________________________

între 3 şi 5 ani 5%

de la 5 la 10 ani 10%

de la 10 la 15 ani 15%

de la 15 la 20 ani 20%

peste 20 ani 25%

_________________________________________________________

(2) Pentru personalul încadrat în muncă, după data aplicării prezentei hotărâri, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare, dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin.

(3) Trecerea într-o tranşă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel pin calificativul ‘bun’.

(4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obţinut calificativul ‘slab’.

(5) Sporul corespunzător vechimii în muncă, calculat potrivit prevederilor alin. (2) _ (4), se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranşa respectivă.

(6) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se reangajează în muncă potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândită după data pensionării.

Art. 8. _ În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate următoarele categorii de sporuri:

 1. a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariu de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Pentru condiţii deosebit de periculoase, vătămătoare, nedorite sau pentru condiţii dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, după consultarea sindicatelor;

 1. b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii de muncă deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază.

De acest spor poate beneficia:

_ personalul de specialitate din unele activităţi medicale, cum ar fi: neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, inclusiv cardiologie intervenţională şi chirurgia toracică, ortopedie-traumatologie, arşi, chirurgie plastică şi reparatorie, anestezie şi terapie intensivă, hemodializă;

_ personalul din unităţile sanitare cu specific deosebit stabilite de Ministerul Sănătăţii;

_ personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare, precum şi şoferii de pe autosalvări;

_ personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie, obstetrică-ginecologie şi în unităţi de asistenţă socială şi de ocrotire;

_ personalul din instituţiile care se ocupă de: îngrijirea şi/sau educarea specială a copiilor; calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficienţilor; îngrijirea bătrânilor;

_ personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învăţământul primar; care îndrumă practica psihopedagogică; care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor; personalul navigant din Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă care execută misiuni de instruire în zbor; personalul de pe navele şcoală pe perioada cât se află în larg; personalul de pază din cadrul unităţilor bugetare cu obiective de patrimoniu.

Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor;

 1. c) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor;

 1. d) salariaţii care lucrează, potrivit, contractului individual de muncă, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontieră.

Pentru condiţii deosebit de grele, în mediul rural la altitudine şi cu căi de acces dificile, mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre.

Criteriile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor;

 1. e) pentru activitatea desfăşurată de nevăzători, un spor de 15% din salariu de bază brut pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
 2. f) pentru activitatea de imersiune, o indemnizaţie de 750 lei/oră de scufundare.

Art. 9. _ (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel:

 1. a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;
 2. b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituţiei respective, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite, ministerele, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcţii în aceeaşi unitate, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 10. _ Munca prestată în unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de ocrotire, precum şi în unităţile vamale în sâmbăta liberă, în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenţă sau a continuităţii activităţii unităţilor vamale, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază şi se aprobă de conducătorul unităţii. Munca astfel prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art. 11. _ (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.

(2) În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de ocrotire, unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi, în locul sporului prevăzut la alin. (1), un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei ture.

Art. 12. _ (1) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, cum ar fi: profesor-diriginte de clasă, soră-şefă şi altele, personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă, care se adaugă la salariul de bază şi face parte din acesta, conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Pentru îndeplinirea unor activităţi în afara funcţiei de bază (expertize medicale, tehnico-economice şi altele asemenea), plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe, care nu fac parte din salariul de bază. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condiţiile prezentei hotărâri.

(2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învăţământ medico-farmaceutic va beneficia, pe lângă salariul funcţiei didactice, şi de o indemnizaţie clinică de până la 50% din salariul de bază lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătăţii.

Art. 13. _ Unităţile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. Din acest fond, consiliul de administraţie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.

Art. 14. _ (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare beneficiază, după caz, la sfârşitul anului calendaristic, anului şcolar, stagiunii etc., de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.

(2) Consiliul de administraţie sau, după caz, organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.

Art. 15. _ Instituţiile publice organizate pe regim extrabugetar, precum şi cele care au organizate activităţi pe regim extrabugetar şi care realizează prin efort propriu venituri suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu prin activităţi cum ar fi: lucrări de cercetare, expertizare, analize de laborator şi altele similare, valorificarea unor prestaţii proprii către terţi executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din ţară sau din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturile nete realizate suplimentar.

Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 16. _ (1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanţă naţională din cultură, ocrotirea sănătăţii şi din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, indiferent de unitatea în care se realizează, se pot acorda, o dată pe an, premii speciale, după cum urmează:

 1. a) 10 premii a 300.000 lei;
 2. b) 15 premii a 200.000; c) 20 premii a 150.000 lei.

(2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Premiile individuale se aprobă, după caz, de ministrul culturii, de preşedintele Academiei Române, ministrul învăţământului, ministrul sănătăţii, ministrul cercetării şi tehnologiei, respectiv de preşedinţii Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole.

Art. 17. _ În anumite domenii de activitate, unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi redistribuite, în cadrul programului normal de lucru, între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare, pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi, care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora, în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoanelor titulare. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora, în sensul prevederilor de mai sus, se stabilesc de ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice.

(2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţii pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. În învăţământ, plata cu ora se poate aplica şi pentru unele discipline sau activităţi care nu se pot constitui în posturi didactice complete. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora, potrivit celor de mai sus, se stabilesc anual de Ministerul Învăţământului.

(3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. În situaţiile prevăzute la alin. (2) se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcţii. Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora în învăţământ, calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală, cu funcţia didactică îndeplinită şi cu vechimea recunoscută în învăţământ, cu obligaţia îndeplinirii şi a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu.

(4) Personalul sanitar cu pregătire superioară, care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu salariul orar al funcţiei de bază.

Art. 18. _ Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate, precum şi pentru munca remunerată prin plata cu ora, potrivit art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (1), nu poate depăşi un salariu de bază lunar, corespunzător încadrării fiecăruia.

Art. 19. _ (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcţia de bază în afara unităţii şi care se salarizează la nivelul gradaţiei funcţiei, gradului 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcţii.

(2) În învăţământul de toate gradele, posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului şcolar (universitar), cât şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcţiei didactice îndeplinite, vechimii recunoscute în învăţământ şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar).

Posturile vacante din unităţile de asistenţă socială sau de ocrotire a sănătăţii şi din cultură, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. Salarizarea acestora se face la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei, gradului sau treptei profesionale, prevăzute în statul de funcţii. Posturile vacante ocupate în condiţiile de mai sus se comunică lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială.

(3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat; în acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art. 20. _ Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere, care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.

Art. 21. _ (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o altă muncă, persoana în cauză îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul de bază avut anterior.

(2) Când detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu de bază mai mare, persoana detaşată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detaşării sau trecerii temporare în altă muncă, salariaţii primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) sau (2), şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. Face excepţie personalul detaşat în perioada de sezon la unităţi bugetare din staţiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detaşat.

Art. 22. _ (1) Personalul mutat, în cadrul aceleiaşi unităţi, în altă localitate are dreptul la:

 1. a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale, precum şi pentru gospodăria sa;
 2. b) plata unei indemnizaţii egale cu salariu de bază lunar;
 3. c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar, pentru fiecare membru de familie;
 4. d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această menţiune. Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul.

Art. 23. _ (1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat; în cazul medicilor şi farmaciştilor, indemnizaţia de instalare se acordă, după terminarea stagiaturii sau a internatului, de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs.

(2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate, stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor.

(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de instalare vor restitui, în condiţiile legii, indemnizaţia primită, calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 24. _ (1) În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul public naţional, fiecare minister, alte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice defalcă fondul pentru unităţile subordonate.

(2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte anual statul de funcţii în raport cu necesităţile activităţii respective, care cuprinde denumirea funcţiei, gradul sau treapta profesională, numărul de posturi, nivelul studiilor şi nivelul salariilor de bază pe gradaţii. Statele de funcţii pentru unităţile organizate în structura ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice se aprobă de către acestea.

(3) Pe baza statelor de funcţii se întocmeşte statul de personal, care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcţii şi fondul de salarii corespunzător. Statele de personal ale unităţilor bugetare, centralizate de ministere şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice, se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.

Art. 25. _ (1) Prevederile art. 13 şi 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat, începând cu anul 1994. Pentru anul 1993, se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

(2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru personalul din unităţile subordonate acestora. Premiile individuale se aprobă de către conducătorul unităţii.

Art. 26. _ (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază, împreună cu sporurile, premiile, treceri în gradaţii superioare, avansări în grade sau trepte şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocaţiile bugetare stabilite cu această destinaţie.

(2) Ministerul Sănătăţii, cu consultarea celorlalte ministere sau instituţii centrale ale administraţiei publice, care au în subordine unităţi sanitare şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, va stabili modul de echivalare a noilor funcţii specifice acestor unităţi, prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre, cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum şi modul de încadrare pe gradaţii a personalului respectiv, astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţiile bugetare. În situaţia în care, prin reîncadrarea la gradaţia 1, unii salariaţi ar urma să beneficieze de o majorare a salariului de bază de peste 22%. Ministerul Sănătăţii, precum şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice pot stabili pentru personalul încadrat în unităţile din subordine salarii de bază mai mici cu până la 20% decât cele prevăzute la gradaţia 1, gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv.

Art. 27. _ (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradaţiilor, sporurilor, premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau, după caz, a altor organe de conducere similare, respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unităţii bugetare.

(2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă.

(3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterală a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţă de aceasta.

Art. 28. _ Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă şi avansarea, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 29. _ Prevederile din prezenta hotărâre se aplică şi instituţiilor publice a căror finanţare se face din mijloace extrabugetare.

Art. 30. _ Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele, beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice.

Art. 31. _ Se recomandă ca salariile pentru unităţile de cult să fie stabilite, la propunerea acestora, de către Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita fondurilor proprii şi a contribuţiei din partea statului, acordată cu această destinaţie unităţilor de cult.

Art. 32. _ Ministerele, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii pentru unităţi şi unele funcţii care nu sunt specifice acestora, dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective, prin preluarea acestor funcţii din celelalte anexe la prezenta hotărâre.

Art. 33. _ Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor, în aplicarea prezentei hotărâri, pot da îndrumări metodologice şi avizează, la propunerea celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora, forme specifice de salarizare, tarife sau sume fixe, sporuri şi adaosuri la salarii, pentru unităţile bugetare sau extrabugetare. În mod similar se procedează şi în cazul reorganizării unor unităţi bugetare sau extrabugetare.

Art. 34. _ Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilirea salariului de bază la încadrarea, avansarea în funcţii a personalului, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 35. _ Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în toate unităţile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare, stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.

Art. 36. _ (1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile, potrivit legii, şi cuprind toate indexările aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993.

(2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993, în procentele prevăzute de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor publice interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Art. 37. _ Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 38. _ Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993.

Pe aceeaşi dată se abrogă art. 1-29, art. 31-36 şi anexele nr. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

ANEXA NR. 12

CONDIŢII

privind angajarea şi avansarea personalului în funcţii

 1. Angajarea personalului într-o unitate bugetară se face prin concurs, pe un post vacant. La concurs pot participa persoane din unitate sau din afara unităţii.
 2. În vederea participării la concurs, persoanele care urmează să se angajeze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

_ să fie cetăţean român. În anumite domenii de activitate, conducerile ministerelor, ale celorlalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice ori ale instituţiilor asimilate pot aproba, de la caz la caz, în funcţie de necesitate, angajarea unor specialişti, cetăţeni străini;

_ să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompatibile cu funcţia pentru care candidează;

_ să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, pentru absolvenţii care se angajează prima dată. Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;

_ să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.

 1. În cadrul fiecărei unităţi bugetare, conducerea unităţii constituie o comisie de examinare care verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, precum şi competenţa profesională a candidaţilor.

Din comisie fac parte, în mod obligatoriu, şeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea, conducătorul ierarhic al acestuia şi, dacă este cazul, 2-3 specialişti din învăţământul superior de specialitate, din unităţi de cercetare de profil din ministerul ori din celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice coordonatoare. Reprezentanţii numiţi în comisie din afara unităţilor bugetare vor fi desemnaţi de conducătorul instituţiei unde sunt încadraţi. Comisia va fi condusă de un preşedinte desemnat de membrii comisiei şi un secretar ce va fi numit de conducătorul unităţii. Secretarul răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studii şi a altor condiţii prevăzute de lege.

 1. Posturile vacante existente în statul de funcţii al unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs, în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare, publicarea făcându-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afişarea acestora la sediul unităţilor respective, cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului.
 2. O dată cu publicarea posturilor vacante se vor publica şi data şi locul susţinerii concursului, precum şi modalităţile de informare privind condiţiile de participare prevăzute la pct. 2. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţia solicitanţilor de către unitate.
 3. Tematica pentru concurs se va întocmi de organele de specialitate din fiecare minister, instituţie centrală sau locală a administraţiei publice sau va fi avizată de o comisie specială de angajare, pregătire şi avansare a personalului ce se organizează la nivelul fiecărui minister, instituţie centrală sau locală a administraţiei publice, în condiţiile stabilite de ministrul ori conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice.
 4. Concursul constă într-o probă scrisă, o probă orală sau interviu.

Probele scrise şi orale vor fi notate cu note de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. Rezultatul concursului se va consemna într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei de examinare. Pe baza notelor obţinute, comisia de examinare va stabili ordinea reuşitei la concurs.

La medii egale obţinute la probele scrise şi orale, comisia va stabili candidatul reuşit în raport cu datele personale cuprinse în recomandări sau cele referitoare la nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, aspirantură, cursuri postuniversitare şi altele).

Pentru funcţiile de pază, de deservire şi de întreţinere a curăţeniei, stabilite de conducătorul unităţii, concursul va consta într-o probă practică.

 1. Dosarele cuprinzând notele obţinute de candidaţi la concurs împreună cu toate actele acestora vor fi depuse la preşedintele comisiei de angajare, pregătire şi avansare din ministerul, instituţia centrală sau locală a administraţiei publice în structura cărora se află unitatea. Verificarea dosarelor se va face în termen de 5 zile de la primirea acestora.

Rezultatul verificării se comunică unităţii, care va afişa lista candidaţilor admişi la concurs. În termen de 3 zile de la afişare se pot face eventualele contestaţii. Contestaţiile se analizează şi se soluţionează de conducerea ministerului sau a instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice şi se comunică petiţionarului în termen de 5 zile.

După confirmarea, de către ministere, celelalte instituţii centrale sau locale ale administraţiei publice, a rezultatelor obţinute la concurs, se fac comunicările către candidaţii reuşiţi şi către persoanele care urmează să fie angajate.

 1. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă. În cazul neprezentării la post, la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane, declarată reuşită la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
 2. Condiţiile prevăzute la pct. 8 şi 9 se aplică şi specialiştilor angajaţi pentru anumite obiective, programe sau lucrări de importanţă deosebită pentru o perioadă determinată, în situaţia în care unitatea nu are asemenea specialişti sau nu pot fi executate cu angajaţii unităţii.
 3. Persoanele angajate pe funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de probă potrivit legii.

Dacă, la sfârşitul perioadei de probă, persoana angajată s-a dovedit corespunzătoare, angajarea va fi definitivă de la data începerii perioadei de probă. Definitivarea se acordă pe baza notărilor şefului ierarhic, ale conducătorului unităţii sau organului ierarhic superior, potrivit legii. După expirarea acestei perioade, dacă persoana nu corespunde sarcinilor ce-i revin, va fi trecută pe un post de execuţie vacant potrivit pregătirii şi competenţei sau, după caz, i se desface contractul de muncă.

 1. (1) Promovarea în funcţiile de director general, director, respectiv de adjunct şi asimilatele acestora, se face prin concurs din rândul specialiştilor care se încadrează în gradul profesional I, II sau III.

La concursul pentru funcţia de conducere se au în vedere următoarele elemente de apreciere:

_ rezultatele obţinute la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei de execuţie în care este încadrat, precum şi în activitatea desfăşurată până la data concursului;

_ calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;

_ calităţile de asigurare a unui climat favorabil de muncă în colectivul pe care urmează să-l conducă;

_ capacitatea de a lua decizii.

Testele pentru formularea unei aprecieri corecte a unei persoane pentru ocuparea unei funcţii de conducere sunt de competenţa celui care organizează concursul.

Personalul de conducere va fi supus unei perioade de probă de 3 luni. Dacă, la sfârşitul perioadei de probă, persoana respectivă s-a dovedit corespunzătoare va fi definitivă de la data începerii perioadei de probă. În cazul în care, în perioada de probă, persoana nu a dovedit că poate face faţă sarcinilor ce-i revin în funcţia de conducere respectivă, aceasta va fi trecută în funcţia de execuţie avută anterior sau în alta echivalentă.

(2) Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul conducătorilor unităţilor de învăţământ, cercetare, sanitare, de cultură şi ai altor unităţi care ar urma să fie aleşi conform statutelor sau altor reglementări specifice domeniilor respective.

(3) Criteriile pentru angajarea şi avansarea în grade şi trepte profesionale, precum şi pentru promovarea în funcţii superioare a personalului de specialitate din unităţile de învăţământ, cercetare, sanitare, de cultură şi organele administraţiei publice se stabilesc prin statute sau alte reglementări specifice acestor instituţii.

 1. Pentru personalul care trece de la o instituţie la alta din funcţii cu salarii fixe sau între limite pe funcţii la care salariile sunt stabilite pe gradaţii, încadrarea se face pe postul vacant respectiv până la gradaţia care să-i asigure un salariu de bază apropiat de cel avut.
 2. În urma unor reorganizări ale instituţiilor publice dispuse prin acte normative, personalul căruia i se menţin atribuţiile va putea fi reîncadrat pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii, care să-i asigure nivelul de salarizare avut anterior reorganizării.
 3. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de bază, care fac parte din salariul de bază

Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştrii Spor maxim

_ lei ______________

_ Profesor-diriginte 2.900

 1. b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază Indemnizaţia maximă_ lei _––––––-

_ Preşedintele Comisiei de bacalaureat:

_ la o comisie de până la 100 de candidaţi 1/2 din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat

_ la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar corespunzător funcţiei didactice în care este încadrat

Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind conpensaţia de 10.160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 177/1993.

Lasă un comentariu