HOTĂRÂRE nr. 127 din 25 februarie 1991 cu privire la stabilirea salariilor pentru angajaţii societăţilor comerciale în anul 1991
EMITENT GUVERNUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 7 martie 1991

În baza prevederilor Legii salarizarii,Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte prin contracte colective de muncă negociate în condiţiile prevăzute în Legea privind contractul colectiv de muncă, avându-se în vedere posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale.

(2) Salariile individuale se stabilesc, fără a fi limitate, prin contracte individuale de muncă, ţinându-se seama de rezultatul negocierilor prevăzute la alin. (1).

(3) Salariile conducătorilor de societăţi comerciale se stabilesc de către organele împuternicite sa numească aceste persoane, nefiind negociate în condiţiile prevăzute la alin. (1).

Articolul 2

(1) Pentru franarea procesului inflationist şi a somajului, în vederea moderarii creşterii salariilor, în cazurile în care se stabilesc, prin contracte individuale de muncă, salarii de baza peste nivelurile prevăzute în anexa nr. 1, societăţile comerciale suporta un impozit suplimentar calculat în raport cu gradul de depasire a acestora, conform prevederilor anexei nr. 2.

(2) Salariile de baza orare sau zilnice se stabilesc de consiliile de administraţie pe baza salariilor de baza lunare şi a regimului legal de lucru.

Articolul 3

(1) Pe lîngă salariile de baza, societăţile comerciale pot acorda adaosuri şi sporuri, stabilite prin contractul colectiv de muncă.

(2) Sporurile cuprinse în anexa nr. 3 se pot acorda cu respectarea nivelurilor maxime prevăzute la fiecare dintre acestea.În cazul depăşirii nivelurilor maxime se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 4 din prezenta hotărîre. (3) Societăţile comerciale vor pune în aplicare măsurile de imbunatatire a condiţiilor de muncă stabilite împreună cu organele teritoriale de protecţie a muncii, urmând ca sporurile acordate să fie preluate prin alte elemente ale sistemului de salarizare în cazurile în care condiţiile de muncă s-au normalizat şi la aceasta a contribuit şi personalul de la locul de muncă respectiv.

(4) Pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, fondul pentru cointeresarea prin premiere a personalului se constitue din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, în limita a 10% din fondul lunar plătit sub forma de salarii.

Articolul 4

Pentru reducerea presiunii asupra preţurilor prin acordarea unor adaosuri la salarii necorelate cu creşterea reală a productivitatii muncii, suma totală a adaosurilor nominalizate în anexa nr.4, care depăşeşte pe ansamblul societăţii comerciale 20% din suma salariilor de baza cuvenite tuturor angajaţilor pentru timpul lucrat, se impune cumulat cu profitul impozabil al societăţii comerciale.

Articolul 5

Stabilirea sistemului de salarizare prin contractele colective de muncă, precum şi a salariilor individuale, se face astfel încît societatea comercială să poată asigura, pe toată durata aplicării acestora, acordarea drepturilor respective numai din veniturile proprii, convenindu-se în acest scop, prin contractul colectiv de muncă, asupra modalităţilor concrete de acordare a salariilor în toate situaţiile care pot să apară.

Articolul 6

Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor în ce priveşte salarizarea ca parte integrantă a contractului colectiv de muncă, se pot negocia, pentru anul 1991, în mod distinct şi pot fi aplicate înainte de încheierea întregului contract care se referă şi la alte drepturi şi obligaţii.

Articolul 7

În cazul în care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergenţe care nu pot fi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind soluţionarea conflictelor colective de muncă.

Articolul 8

Prevederile prezentei hotărîri se aplică şi la regiile autonome, cu excepţia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern, pentru care sistemul de salarizare se aproba prin hotărîre a acestuia.

Articolul 9 (1) La societăţile comerciale cu sediul în România care desfăşoară activitate în străinătate, salariile pentru personalul român se stabilesc în valută, prin negociere, în limita sumelor cu aceasta destinaţie avute în vedere la contractarea lucrării cu partenerul extern.

(2) La stabilirea salariilor în valută potrivit alin. (1) nu se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 2, 3 şi 4 din prezenta hotărîre.

(3) În contractele colective de muncă se poate stabili ca o parte din salariu să fie plătit în moneda tarii în care se executa lucrările sau în care se încasează contravaloarea acestora, iar diferenţa să fie plătită în ţara, în lei, la cursul oficial în vigoare la data efectuării plăţilor.

Articolul 10

La societăţile comerciale cu capital străin sau reprezentantele acestora, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 9.

Articolul 11

Pentru sustragerea de la plata impozitelor prevăzute în prezenta hotărîre, precum şi pentru achitarea cu întîrziere a acestora, se suporta de către societatea comercială sancţiunile şi majorările prevăzute de reglementările în vigoare.

Articolul 12

Prezenta hotărîre se aplică şi unităţilor care sînt în curs de organizare ca societăţi comerciale sau regii autonome, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 şi Legii nr. 31/1990.

Articolul 13

(1) Salariile brute prevăzute în prezenta hotărîre se aplică în condiţiile menţinerii prin Legea impozitului pe salarii a cotelor de impozit stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 52/1991.

(2) Modificarea cotelor de impozitare prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 52/1991 atrage după sine corectarea corespunzătoare a salariilor prevăzute în prezenta hotărîre. Corectarea salariilor brute respective se va face prin hotărîre a Guvernului.

Articolul 14

Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor da precizări în legătură cu modul de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 2, 3 şi 4 din prezenta hotărîre.

Articolul 15

Prezenta hotărîre intră în vigoare o dată cu Legea salarizarii nr. 14/1991.O dată cu intrarea în vigoare a contractelor colective de muncă îşi încetează aplicarea orice reglementări contrare prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN

Anexa 1 SALARIILE DE BAZA BRUTE

pentru a căror depasire societăţile comercialesuporta un impozit suplimentar

Categorii de personal sau funcţii Salariul de bază – lei/lună – Coeficient de ierarhizare la salariul de bază
A. Muncitori:
1. necalificaţi 4.250 100
2. calificaţi 8.750 206
B. Funcţii de conducere şi de execuţie
1. Funcţii de execuţie:
a) cu pregătire liceală sau postliceală:
– pentru activităţi administrative (dactilograf, funcţionar etc.); 5.750 135
– pentru activităţi de specialitate (tehnician, contabil etc.) 8.750 206
b) maiştri 9.300 219
c) cu pregătire superioară de subingineri şi altele similare 10.750 253
d) cu pregătire superioară 12.350 290
2. Funcţii de conducere a compartimentelor funcţionale, de producţie, cercetare, proiectare şi altele similare (şef serviciu, birou, secţie, laborator etc.) 14.000 329
3. Funcţii din conducerea societăţii (director general, director, inginer şef, contabil şef etc.) 18.450 434

NOTĂ:

1. La societăţile comerciale care renunţa la acordarea sporului de vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, incluzandu-l în salariul de baza, limitele salariilor de baza prevăzute în prezenta hotărîre sînt mai mari cu 10%.

2. Salariile de baza pot fi stabilite peste limitele prevăzute în prezenta anexa, fără a se aplică prevederile art. 2, pentru activitatea de salvare, inclusiv exerciţiile din: minerit, foraj marin, metalurgie, transporturi navale şi altele asemenea, pentru activitatea de foraj şi extracţie a ţiţeiului de pe platformele marine, precum şi pentru activitatea în imersiune.

3. Funcţiile specifice din unele ramuri sau activităţi care la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri erau încadrate în categoria personalului operativ, cum ar fi: comandant aeronava, comandant nava şi altele, se pot asimila de către societăţile comerciale cu funcţiile prevăzute în prezenta anexa, avându-se în vedere pregătirea şi cerinţele postului.

Anexa 2

IMPOZITULsuportat de societatea comercială pentru salariile de baza brutelunare individuale stabilite peste limitele prevăzute în anexa nr.  1
Gradul de depăşire a salariilor de bază prevăzute în anexa nr. 1

Impozitul asupra sumei stabilite în plus faţă de salariul de bază prevăzut în anexa nr. 1
– pînă la 20% 40%
– peste 20% 50%
– peste 30% 65%
– peste 40% 80%

Anexa 3

SPORURI la salariul de baza ce se pot acorda de societăţile comerciale

Denumirea sporului  Cuantumul maxim brut
A. Sporuri ce se pot acorda în funcţie de condiţiile de muncă, pentru timpul lucrat în aceste condiţii:
– spor pentru lucrul în subteran la: exploatări miniere, extracţie ţiţei, construcţii hidro, construcţii subteran metrou; pentru lucrul pe platformele marine de foraj şi extracţie 40%*);**)
– indemnizaţia de zbor 130 lei/ora de zbor*)
– spor pentru condiţii grele de muncă 15%
– spor pentru condiţii nocive 455 lei lunar
– spor pentru condiţii periculoase 15%
▪ pentru activitatea minieră în subteran Salariul de bază minim pe ţară*)
▪ pentru producţia produselor explozive 50%
– spor pentru timpul lucrat în cursul nopţii 25%
– spor de şantier 35 lei/zi
▪ în industria minieră – lucrări de investiţii – în subteran – industria extractivă de petrol şi gaze 60 lei/zi
B. Alte sporuri
– spor pentru ore lucrate suplimentar peste programul lunar de lucru, indiferent de modul de organizare a programului de lucru 100% din salariul de bază pentru aceste ore
– spor pentru lucrul sistematic peste programul normal (în locul sporului pentru ore suplimentare) 25%
– spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare 30% din salariul de bază al funcţiei înlocuite
– spor pentru utilizarea cel puţin a unei limbi străine acolo unde necesităţile postului o impun 10% din salariul de bază
– spor de vechime în muncă (care se acordă şi în funcţie de rezultatele obţinute). Acest spor înlocuieşte sporul pentru vechime neîntreruptă în aceeaşi unitate, dacă nu a fost inclus în salariul de bază în condiţiile prevăzute la pct. 1 din nota la anexa nr. 1 15%
––- Notă *) Se include în salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate sporurile care se acordă în raport cu acesta. Notă **) La exploatările miniere se diferentiaza pe patru grade de periculozitate potrivit criteriilor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1306/1990.

NOTĂ:

1. Limita maxima a sporurilor exprimată în suma fixa se corecteaza în aceeaşi proporţie în care se va aproba creşterea salariului de baza minim pe ţara.

2. Denumirea sporurilor, nominalizate în prezenta anexa, poate fi adaptată prin contractul colectiv de muncă specificului diferitelor activităţi, mentinandu-se conţinutul şi cuantumul maxim al sporului respectiv.

3. Pentru activităţile la care pînă la aplicarea prezentei hotărîri s-a prevăzut prin legi sau hotărîri speciale acordarea de sporuri avînd alta natura decât cele cuprinse în prezenta anexa sau sporurile au fost aprobate la un nivel superior, cuantumul aprobat pentru acestea, în condiţiile prevăzute de reglementările respective, constituie limita maxima faţă de care se aplică prevederile art. 3(2) din prezenta hotărîre.

4. a) Pînă la adoptarea unor noi reglementări în domeniul asigurărilor sociale şi pensiilor, la stanilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă se iau în calcul, pe lîngă salariul de baza, şi:

– sporul pentru lucrul în subteran, precum şi pentru lucrul pe platformele marine de foraj şi extracţie;- indemnizaţia de zbor;

– spor pentru condiţii grele de muncă;

– spor pentru lucrul sistematic peste programul normal;

– spor pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;

– spor de vechime în muncaContribuţia pentru pensia suplimentară se retine avându-se în vedere şi sporurile prevăzute mai sus.

b) La calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pe lîngă sporurile prevăzute la lit. a) de mai sus se mai iau în calcul şi sporul pentru condiţii nocive, precum şi sporul pentru condiţii periculoase.

Anexa 4

ADAOSURILE ŞI SPORURILE LA SALARIUL DE BAZA care se iau în calcul la stabilireaimpozitului pe profit, potrivit art. 4 din hotărîre1. Premii care se plătesc din fondurile constituite din veniturile realizate (cu excepţia celor acordate din fondul de participare a angajaţilor la profitul societăţii, precum şi cele acordate inventatorilor).

2. Adaosul de acord (diferenţa dintre suma încasată potrivit formei de salarizare aplicate

– acord direct, acord progresiv, acord indirect, cote procentuale, etc.

– şi salariul de baza corespunzător timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective).

3. Sporul pentru ore lucrate suplimentar.4. Adaosurile în bani şi sporuri – altele decât cele prevăzute în anexa nr. 3

-, stabilite prin contractul colectiv, precum şi sumele corespunzătoare sporurilor cuprinse în anexa nr. 3, acordate peste cuantumul maxim prevăzut.––––

În vigoare de la 11 martie 1991 până la 31 martie 1992, fiind abrogat prin Legea 49/1992.

Lasă un comentariu