ORDIN   Nr. 687 din 15 septembrie 2006

pentru aprobarea procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestata in timpul noptii si de valorificare a acestuia in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie

ACT EMIS DE:      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 801 din 25 septembrie 2006

Având în vedere:

–   Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

–   Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

–   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată şi modificată prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare;

–   Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se va aplica de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale şi locale de pensii, angajatori, precum şi de către deţinătorii arhivelor.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  1. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Minai Constantin Şeitan,

secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie

Prezenta procedură reglementează modul de întocmire şi eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, în perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, de care au beneficiat persoanele care au lucrat pe schimburi, precum şi modul de valorificare a acestui tip de spor salarial în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie.

  1. Cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverinţelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade de activitate, anterioare datei de 1 aprilie 2001, au prestat muncă organizată pe schimburi şi că, pe cale de consecinţă, au beneficiat de sporul prevăzut de lege pentru munca prestată în timpul nopţii se depun la angajatori sau la deţinătorii arhivelor acestora, după caz.
  2. Ponderea medie a timpului de muncă prestată noaptea în totalul timpului de muncă dintr-o perioadă în care activitatea a fost organizată pe schimburi este de 31,51%.
  3. Procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul nopţii se determină prin produsul dintre ponderea prevăzută la pct. 2 şi procentul în care a fost acordat, conform legii, sporul salarial pentru munca prestată în timpul nopţii.
  4. Adeverinţele prevăzute la pct. 1 vor fi întocmite şi eliberate, conform modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură, numai după consultarea documentelor aflate în evidenţele angajatorilor sau deţinătorilor de arhive.
  5. Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe care le întocmesc şi le eliberează.
  6. In procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensii se va utiliza un spor mediu lunar pentru munca prestată în timpul nopţii, determinat conform formulei:

Sporul(mediu lunar) = salariul tarifar de încadrare lunar x procentul mediu al sporului pentru munca prestată în timpul nopţii

  1. In situaţia în care munca a fost prestată ocazional pe timp de noapte, în cadrul unor activităţi care nu erau organizate pe schimburi, adeverinţele vor cuprinde sumele acordate, lună de lună, cu titlu de spor de noapte.
  2. In situaţia persoanelor care, prin natura sarcinilor de serviciu, au desfăşurat activitate numai în timpul nopţii, adeverinţele vor cuprinde procentul în care, potrivit legii, sporul de noapte a fost acordat.

ANEXĂ la procedură

Denumirea persoanei juridice care eliberează actul …………………………..

Adresa: localitatea …………….., str……. nr……., judeţul ……………………..

Telefon ……………………………………………, fax ………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………..

Nr……………………………………. din ……………………………………………….

ADEVERINŢĂ

Adeverim că domnul/doamna ……………………………………………………, CNP ………………………., născut/născută la data de ……………………………………. în localitatea …………………………………….., judeţul ……………………………………, fiul/fiica lui ………………………………… şi al/a ………………………………., a fost angajatul/angajata unităţii …………………………………………. în perioada ……… şi a desfăşurat activitate organizată pe schimburi, beneficiind de spor pentru munca prestată în timpul nopţii, după cum urmează:

Nr. crt.Perioada în care a desfăşurat  activitate organizată pe schimburiSporul acordat pentru munca prestată în  timpul nopţii, conform legii

(%)

Procentul mediu al sporului pentru  munca prestată în timpul noptii

(col. 3 x 31,51%)

De la dataPână la data

0

1

2

3

4*)

*) Se completează cu două zecimale.

Temeiul legal în baza căruia a fost acordat acest spor este  ………………………………..

Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

Reprezentant legal:                                              Intocmit:

Numele şi prenumele …………………………                        ……………………………….

Funcţia …………………………………………..                         ……………………………….

Semnătura ………………………………………                         ……………………………….

De reținut că sporul de noapte a avut valoarea  de 15% conform art 114 aliniat 2) al  legii nr 10/1972 și de 25% conform art 11 aliniatul 1) din HG 281/1993 privind salarizarea personalului din unitățile bugetare.

Lasă un comentariu