Sistemul de pensie olandez este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai performante din Europa, şi asta datorită diversităţii surselor de finanţare, a acurateţei în calcularea costurilor contribuţiilor şi distribuirii echitabile a acestora.Actualmente, vârsta de pensionare în Olanda este de 65 de ani, însă aceasta va creşte gradual la:
-67 -68 de ani începând cu anul 2018;

Începând cu anul 2022 vârsta de pensionare va fi corelată cu indicele speranţei de viaţa. Venitul celor cu vârsta peste 65 de ani este format în special din pensia de stat pentru limită de vârstă  şi o pensie complementară de la locul sau locurile de muncă anterioare.

(As of 1 July 2016, Cornelia Coman, formerly CEO of NN Hungary, will be appointed CEO of Nationale-Nederlanden Spain, pending regulatory approval. Cornelia will succeed Robin Buijs, who will be moving on to a new role within NN Group.)
Este de asemenea posibilă pensionarea anticipată, această opţiune necesitând însă o perioadă mai mare de contribuţie. Există de asemenea sisteme de pensii pentru rudele supravieţuitoare şi o aşa-numită pensie de invaliditate. Informaţii despre diversele tipuri de pensii sunt disponibile la Banca de Asigurări Sociale (Sociale Verzekeringsbank) şi de la companiile ce administrează sisteme de pensii.
Pensia de stat, sau pensia AOW (basispensioen) se plăteşte începând cu vârsta de 65 de ani şi este un sistem de plată de bază care poate ajunge lunar până la 70% din valoarea salariului mimim pe economie. Suma care se acordă în cadrul acestui pilon depinde de valoarea contribuţiilor pe care le-aţi virat către statul olandez şi de perioada în care aţi fost angajat.
Pentru fiecare an în care o persoană a fost asigurată în cadrul sistemului naţional de pensii, aceasta va primi 2% din valoarea pensiei acordată de stat.
Este important de ştiut faptul că pensia de stat asigură resurse financiare limitate, iar aceastea trebuie suplimentate cu sume din Pilonul 2, Pilonul 3 sau ambele. Pensia de stat (AOW) se plăteşte prin intermediul Băncii de Asigurări Sociale, iar informaţii suplimentare se pot obţine accesând site-ul instituţiei, la adresa www.svb.nl.
Transferul pensiilor în Olanda
Aderarea României la Uniunea Europeană a impus renunţarea la clauzele de reşedinţă (şedere obişnuită) în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene (UE) şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European (SEE). Potrivit legislaţiei comunitare în vigoare, persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislaţiei române, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE, SEE şi Elveţia.
De asemenea, pentru a asigura egalitatea de tratament între toţi beneficiarii sistemului public de pensii şi luând în considerare solicitările venite din partea celor care nu au domiciliul pe teritoriul unui stat membru al UE, SEE şi Elveţia şi nici nu îşi pot desemna un mandatar cu domiciliul pe teritoriul României, a fost prevăzută posibilitatea plăţii drepturilor cuvenite din sistemul public şi pe teritoriul statelor extracomunitare.În vederea asigurării exportului prestaţiilor pe teritoriul statului de domiciliu (de şedere permanentă), titularul drepturilor de pensie fie transmite detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară – BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă, fie completează declaraţia de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii, însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă. Transmiterea declaraţiei de transfer în străinătate al drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postate de instituţia menţionată pe site-ul acesteia.
Formularele necesare în vederea realizării transferului pensiei în Olanda, pot fi descărcate de pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice, https://www.cnpp.ro/.
Formularele electronice
Pentru obţinerea în Olanda a anumitor drepturi se aplică principiul exportului de prestaţii, conform căruia lucrătorul poate beneficia în Olanda de anumite prestaţii la care are dreptul în România, ceea ce face necesară corespondenţa între instituţiile omologe din cele două state, pentru recunoaşterea şi stabilirea acestora.
În acest caz este nevoie de formularele europene, prin intermediul cărora instituţia olandeză va obţine toate informaţiile necesare pentru a determina şi atesta drepturile la prestaţii sociale. Lucrătorul trebuie să solicite instituţiilor competente române să îi furnizeze formularele potrivite, înainte de a pleca în Olanda. Dacă lucrătorul nu a cerut formularele potrivite înainte de a pleca, dreptul la prestaţii poate fi solicitat şi direct din Olanda, fie de către lucrător, fie de o persoană împuternicită, iar instituţia competentă din Olanda are posibilitatea să comunice direct cu instituţia competentă din România pentru a obţine informaţiile de care are nevoie, furnizate prin formulare.
În aplicarea prevederilor noilor regulamente europene, pânâ la sfârșitul anului 2014 a fost acceptată transmiterea informației atât prin intermediul vechilor formulare (E-urile) cât şi al celor două noi tipuri de formulare europene:
– documente portabile, care circulă în relaţia institutie – client – institutie.
– SED-uri/documente electronice structurate, care circulă de la instituţie la instituţie. Acestea sunt utilizate în cadrul schimbului electronic de date între instituţiile competente din două sau mai multe state membre.
Semnificaţia documentului portabil A1:
Documentul portabil A1 dovedeşte exclusiv menţinerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestaţii familiale) din statul de trimitere (statul de care aparţine instituţiacare a emis respectivul document), lipsa acestuia nefiind de natură a  împiedica desfăşurarea de activităţi profesionale pe teritoriul altui stat membru, într-un astfel de caz devenind aplicabilă regula generală în domeniu – cea a asigurării conform legislaţiei locului de desfăşurare a activităţii.

date în curs de actualizare….

Ianuarie 2018

Lasă un comentariu