Prin Ordin al preşedintelului Agenţiei Naţionale de Adminstrare Fiscală (ANAF) a fost aprobată recent procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabilii persoane fizice (obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Codului fiscal) a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat.

Adeverinţa se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.
Procedura – aprobată prin OPANAF nr. 3093/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 761/2014 – se aplică pentru contribuţiile sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor, dacă aceste persoane datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, şi numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit Codului fiscal.

Certificarea modului de îndeplinire a obligaţiei de plată se face pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin (CERERE PENTRU EVIDETIEREA CONTRIBUTIEI DE ASIGURARI SOCIALE). Cererea se depune de către contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal.
În cazul în care, în urma verificărilor, din evidenţa fiscală se constată că există obligaţii neachitate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate, organul fiscal vă dă decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.
Procedura obligă contribuabilul să achite în aceeaşi zi obligaţia restantă, la Trezorerie, după care organul fiscal verifică – în ziua următoare – înregistrarea plăţii şi stinge obligaţile fiscale.
Dacă, după efectuarea stingerii, la o nouă verificare, organul fiscal constată că nu mai există astfel de obligaţii fiscale, vă eliberează adeverinţa solicitată.
Adeverinţa este scutită de taxă extrajudiciară de timbru şi se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
Adeverinţa se emite în termen de cel mult cinci zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.
        Contribuabili vizaţi
În capitolul II din Titlul IX2 din Codul fiscal, la care se referă procedura, se încadrează următoarele persoane care au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 (venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, mai puţin veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), anume persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;
g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole (cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea; creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală);
h) persoanele care realizează venituri:
– din activităţile agricole anterioare, pentru care nu au fost stabilite norme de venit, dar sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente”, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă;
– veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole;
i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
                                                                BAZA DE CALCUL
Pentru persoanele prevăzute la literele a)-e), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig.
Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat nu datorează contribuţia de asigurări sociale.
Pentru persoanele prevăzute la litera f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.
Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut prevăzut în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul persoanelor care obţin venituri din:

  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent (cu excepţia
  • veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară
  • activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie);
  • activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut de lege, nu sunt obligaţi să se asigure şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul fiscal următor.
Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevăzut de lege nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Lasă un comentariu