Asigurati obligatoriu cu Declaratie Individuala de Asigurare

In sistemul public de asigurari sociale sunt asigurate obligatoriu persoanele care realizeaza, in mod exclusive, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

 • administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
 • membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
 • persoane autorizate sa desfasoare activitati independente, respectiv:
  • expert contabil;
  • contabil autorizat;
  • consultant de plasament in valori mobiliare;
  • medic;
  • farmacist;
  • medic veterinar;
  • psiholog cu drept de libera practica;
  • notar public;
  • auditor financiar;
  • practician in reorganizare si lichidare;
  • persoane autorizate sa realizeze si sa verifice lucrarile de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;
  • expert tehnic;
  • urbanist;
  • restaurator;
  • persoane autorizate sa furnizeze servicii publice conexe actului medical;
  • consilier in proprietate industriala;
  • expert criminalist;
  • executor judecatoresc;
  • arhitect;
  • traducator autorizat;
  • consultant fiscal;
  • broker;
  • oricare alte persoane care realizeaza venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfasurata in mod independent, in conditiile legii, precum si persoanele care realizeaza venituri din practicarea unei meserii.
 • persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
 • alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

  Aceste persoane sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate anterior. Venitul lunar asigurat pentru persoanele mentionate anterior este cel stabilit prin declaratia de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

  Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele mentionate mai sus, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute de art. 6 alin. 1 pct. I,II,III,V.

  Declaratia individuala de asigurare(Declaratie de Asigurare) se depune personal la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

  Nedepunerea declaratiei individuale de asigurare constitutie contraventie si se sanctioneaza conform legii.

  In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca intr-un an calendaristic nu se realizeaza venituri la nivelul prevazut de lege, declaratia se suspenda la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii.
  Constatarea nerealizarii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevazute de legislatia in materie, a adeverintelor eliberate de organele fiscale competente sau, dupa caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de catre organelor fiscale.
  Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, au obligatia sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de incetare a declaratiei individuale de asigurare in sistemul public (Solicitare de incetare a declaratiei de asigurare).
  Incetarea opereaza cu data de intai a lunii urmatoare in care asiguratul nu se mai regaseste in una dintre situatiile pentru care asigurarea este obligatorie.
  Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie de asigurare, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

  Actele necesare:

 • persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente /asociatii familiale
  • Declaratia de asigurare sociala ( – 2 exemplare)
  • BI sau CI (original si copie)
  • Actele II-ului sai IF-ului (certificat constatator, hotarare judecatoreasca, CUI) – original si copie
  • dosar cu sina
 • medici
  • Declaratia de asigurare sociala ( 2 exemplare)
  • BI sau CI (original si copie)
  • autorizatie de practica medicala eliberata de ministerul sanatatii, directia sanitara a judetului
  • certificat de acreditare conform legii 145/1992
  • dovada eliberata de DGFPCFS-directia administrarii veniturilor publice ca exista in evidentele fiscale ca liber profesionist
  • certificat de inregistrare eliberat de directia de sanatate publica
  • certificat de inregistrare fiscala
  • dosar cu sina
 • notari
  • Declaratia de asigurare sociala (2 exemplare)
  • BI sau CI (original si copie)
  • certificat de inmatriculare
  • certificat eliberat de curtea de apel Bacau
  • ordin eliberat de ministerul de justie
  • dosar cu sina
 • medici veterinari
  • Declaratia de asigurare sociala ( 2 exemplare)
  • I. sau C.I. (original si copie)
  • cod fiscal
  • atestat
  • aviz special de la directia sanitara
  • adresa de la directia sanitar veterinara
  • dosar cu sina
 • executori judecatoresti
  • Declaratia de asigurare sociala (2 exemplare)
  • I. sau C.I.(original si copie)
  • certificat privind activitatea executorilor judecatoresti
  • aviz de confirmare a activitatii
  • ordin 685/c cu anexa 1
  • dosar cu sina
 • administratori sau manageri care au incheiat contracte de administrare sau management
  • Declaratia de asigurare sociala (2 exemplare)
  • I. sau C.I. (original si copie)
  • contract de administrare sau management (original si copie)
  • statut, cod fiscal, certificat de inmatriculare , hotarare judecatoreasca (original si copie)
  • dosar cu sina
 • Declaratia de asigurare sociala se depune la Casa  de Pensii Publice Judeteana/Sector ,Serviciul Evidenta Contribuabili;

Lasă un comentariu