Dosarul de pensionare, DATA DEPUNERE, DOCUMENTE NECESARE, Intocmire dosar, dreptul la pensie, legislație, muncă cu program redus, cum se calculează vechimea in acest caz ? Servicii disponibile, date de contact.

Dosarul de pensionare reprezintă baza de calcul a drepturilor bănești cuvenite la stabilirea rentei viagere, adică a sumei lunare achitate de către casa de pensii. Un dosar incomplet sau care conține documente ce nu sunt redactate conform cerințelor legale în vigoare, precum și dacă nu conțin toate datele necesare, înseamnă cu siguranță pierdere de bani , sau o pensie mai mică pe toată viața sau cel puțin până când se aduc documente noi la dosar.

Cine poate deschide dreptul la pensie ?

Potrivit art. 103 alin. (1) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabileste ca pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala.

Cand inceteaza Contractul Individual de Munca ?

Contractul individual de munca inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare in baza art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii potrivit caruia contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
Astfel, independent de vointa salariatului si a angajatorului sau de comunicarea deciziei de pensie, contractul individual de munca inceteaza de drept in ziua in care salariatul indeplineste cumulativ conditiile de varsta standard si stagiu minim de cotizare pentru pensionare.
In baza art. 56 alin. (2) din Codul Muncii , constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. Prin urmare, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care salariatul a indeplinit conditiile de varsta standard si stagiu minim de cotizare pentru pensionare, aveti obligatia sa emiteti decizia prin care constatati incetarea contractului individual de munca.
Data incetarii CIM este data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si stagiul minim de cotizare si nu data emiterii de catre angajator a deciziei prin care constata incetarea in temeiul art. 56 alin. (2). Aceasta, intru-cat, decizia angajatorului are rolul de a constata incetarea contractului individual de munca si nu de a dispune aceasta incetare.


Citeste si : Calcul Pensie 2020  sau o pensionare realizata profesionist;


 Cine poate depune Dosarul de Pensionare ?
Prin urmare, conform art. 103 alin. (2) din Legea 263/2010, cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la Casa Teritoriala de Pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana. In acelasi sens sunt si prevederile art. 74 alin. (1) din norma de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, potrivit cărora, cererea de pensionare, insotita de actele doveditoare, se depune la casa de pensii publice competenta teritorial in functie de domiciliul solicitantului, incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare.

 

Care sunt documentele de baza  pe care trebuie sa le contina Dosarul de Pensionare ?

Cererea pentru acordarea pensiei se depune incepand cu data indeplinirii conditiilor de pensionare de catre persoana beneficiara a pensiei( împuternicit, tutore), la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana impreuna cu urmatoarele documente:

-cerere tip pentru înscrierea la pensie( a se avea în vedere că fiecare casă de pensii are un format propriu agreat);
-Declarație prin care se acceptă utilizarea datelor cu caracter personal ( sau o frază inclusă într-o altă cerere privind stagiul de cotizare de după 2001 , funcție de casa de pensii);

– procura specială, pentru mandatar (original şi copie), după caz;

Acte care adeveresc stagiile de cotizare:
– carnetul de muncă (original şi copie);
– adeverințe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii ( până la 01.04.2001);

-adeverință cu datele de contact ale ultimului angajator.
– adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original). Atenție la conținut și suportul juridic.
– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiții (original);

Extras cu veniturile și perioada muncită în UE sau țara cu care România are acord de recunoaștere reciprocă a stagiilor de cotizare. ( după caz).

Actele de stare civilă ale solicitantului:
– BI/CI ( Copie);
– certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);
– Sentință de divorț pentru femei , mai ales în cazul în care în carnetul de muncă sunt menționate 2, sau mai multe nume (după caz);

Acte stagii asimilate:
– livretul militar (original şi copie);
– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățămât superior.

– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

Documente specifice pensiilor anticipate sau de urmaș(copii):
– dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

– adeverință privind calitatea de student la o instituție de învățământ superior;

Documente necesare in cazul legilor speciale:
– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

– extras-ul de cont.

 Am desfășurat activitate în bază mai multor contracte de muncă. Cum se calculează la pensie ?

În situația în care o persoană a fost asigurată, simultan, în bază mai multor contracte de muncă, perioadele de activitate se suprapun ceea ce înseamnă că la determinarea stagiului de cotizare pentru intervalul respectiv acestea se au în vedere o singură perioadă de cotizare , de 8 ore/zi, chiar dacă suma orelor din contracte depășește 8 ore, în cazul în care din mai multe contracte de muncă nu rezultă 8 ore/zi , atunci perioada utilizată la calculul stagiului de cotizare este direct proporțională cu timpul de muncă raportat la 8 ore, mai puțin pentru perioada de după 01.07.2005 când , munca realizată cu 1/2, 1/4 sau 3/4  normă (, 2,4 sau 6 ore/zi) este asimilată cu norma întreagă la stabilirea stagiului de cotizare. În schimb veniturile realizate din fiecare contract de muncă sunt fructificate în totalitate la stabilirea punctajului lunar ( cf legii). Dacă aceste contracte au fost realizate înainte de 01.04.2001 și nu sunt menționate , toate, în carnetul de muncă, trebuie obținute adeverințe de la deținătorii arhivelor.

Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului este stagiu de cotizare?

Anterior anului 1990, perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului nu este recunoscută ca stagiu de cotizare ( vechime în muncă), decât dacă întoarcerea în activitate s-a petrecut după maxim 3 luni. Începând cu 18 ianuarie 1990 concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an, perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, este perioada asimilată stagiului de cotizare. Atenție perioada de după 01.01.2006 nu se poate valorifica la stabilirea pensiilor anticipate.

  Serviciul Intocmire Dosar de Pensionare( TEL 0751 141 800)
este  oferit in doua variante :

1. Pentru cei care se pot prezenta personal cu documentele
la Tg Mures Str Bolyai Nr 28 Mures cu programare la Tel.0742 602 033 sau 0724 414 043
– consultanta pentru momentului cel mai favorabil pentru depunerea dosarului functie de tipul de pensie (dupa caz);
– identificare documente specifice necesare la dosar;
– verificarea corectitudini datelor si informatiilor continute in documente;
– verificare format pentru adeverinte;
– completare cerere de pensionare;
– realizare copii xerox dupa documente;
– dosar cu sina;
– intocmire dosar;
COST SERVICIU: 100 LEI;

2.Pentru cei care trimit documentele in format electronic: la calcul@pensiata.ro  sau  calculpensiata@gmail.com .
-consultanta pentru momentului cel mai favorabil pentru depunerea dosarului functie de tipul de pensie (dupa caz);
– identificare documente specifice necesare la dosar;
– verificarea corectitudini datelor si informatiilor continute in documente;
– verificare format pentru adeverinte;
– completare cerere de pensionare;
– realizare copii xerox dupa documente;
– dosar cu sina;
– intocmire dosar;
– expediere prin posta fizica dosar complet;
COST SERVICIU: 100 LEI PLUS TAXELE AFERENTE SOCIETATII DE CURIERAT ALESE;

Serviciul Obținere documente lipsă la dosar

Descriere .
Pentru obținerea documentelor lipsă la dosar este necesară o împuternicire notarială (veți primi un model) prin care persoana împuternicită va face toate demersurile necesare pentru obținerea în cel mai scurt timp a documentelor de tipul:

 • Adeverințe cu perioadele de activitate de pînă la 01.04.2001 ( carnet de muncă pierdut);
 • Adeverințe cu sporuri care nu sunt cuprinse în carnetul de muncă;
 • Adeverință cu perioada serviciului militar obligatoriu;
 • Adeverință cu persioada studiilor superioare;
 • Adeverință cu perioada desfășurată în grupe superioare de muncă;

Pe lângă identificarea arhivatorului, vom asigura și validitatea documentelor obținute în sensul că acestea vor trebui să cuprindă toate datele și informațiile necesare pentru validarea lor la casa de pensii.
Costul de bază al serviciului este de 300 lei la care, funcție de tipul societății care deține arhiva, sunt posibile și alte costuri ce vă vor fi comunicate și pentru care vă vom cere acordul de accesare. Pentru situațiile în care este necesară deplasarea la sediul arhivatorului vom căuta soluții pentru un cost minim acceptat ptr ambele părți.

Contact: TEL 0742 602 033

Serviciul depunere dosar

Pentru depunerea dosarului este necesară o împuternicire notarială (veți primi un model) prin care persoana împuternicită va depune dosarul de pensionare la Casa de Pensii.

De regulă acest serviciu este asociat serviciului de întocmire dosar pe care îl realizăm, prin care garantăm eligibilitatea dosarului pentru a fi acceptat la data solicitării serviciului.

În acest caz trebuie cunoscut că sunt necesare la dosar documentele originale ( mai puțin C.I.): Certificat naștere/căsătorie( dacă e cazul), Livret Militar, Carnet de Muncă, Adeverințe, etc,

După depunerea dosarului se vor înapoia imediat documentele originale ( certificatele de naștere și căsătorie, Livret Militar) iar carnetul de muncă îl veți primi de la casa de pensii după emiterea deciziei.

Vă vom informa asupra numărului  și datei de înregistrare a cererii de pensionare ce poate fi verificat telefonic la casa de pensii.

Funcție de caz, serviciul se poate desfășura pe timpul a 1-2 zile și are un cost negociabil între părți funcție de distanța dintre Tg Mureș și casa de pensii în cauză, dar nu mai puțin de 300 lei.

Contact: TEL 0742 602 033 . Pentru sprijin gratuit scrieți la consultanta@pensiata.ro .

Mai multe detalii ACTE NECESARE LA DOSAR ;

Dec. 2020 .


Mesaje de la clienţi

05.03.2017 :Buna ziua domnule Covaciu
 Va multumesc  pentru raspunsurile ce mi le-ati dat de-a lungul timpului cat si pentru acest mesaj pe care mi l-ati trimis, ce denota responsabilitate , profesionalism si bunavointa.
Multumesc inca o data si va doresc sanatate si  succes in continuare
Cu stima si consideratie      A. Popescu

Domnule Ioan COVACIU, Am primit de la CJP Dambovita decizia de pensionare. Punctajul total in calculul dumneavoastra a fost de 91,80499. CJP Dambovita mi-a obtinut un punctaj de 96.54538 adica o pensie (in valoare bruta) de 3490 lei. Valoarea neta este de 3341 lei. Din calculul dumneavoastra ea ar fi fost de 3318 lei brut adica 3186 lei net. Diferenta provine (asa cum mi-ati spus si dumneavoastra in expertiza primita) de la faptul ca in perioada ianuarie 2001-iunie 2018 veniturile brute obtinute de mine au fost mai mari. In aceasta situatie m-am prezentat la Resurse Umane si mi-am incheiat activitatea in firma. Din 22 august sunt deja pensionar ! Va multumesc inca odata pentru expertiza efectuata si va doresc sa fiti sanatos, sa ajutati cat mai multi oameni in a-si obtine drepturile care li se cuvin. Dumnezeu sa va aiba in paza si sa va daruiasca multi ani de acum inainte. Cu multa stima,

Vasile I.(24.08.2018)

III.V. MMXX     www.pensiata.ro 

134 Comentarii

 • Ma numesc Despina Ioan si sunt nascut in 17 03. 1951.Am cca. 40 de ani stagiu de cotizare si as dori sa stiu cand pot depune dosarul de pensionare pentru limita de varsta ?Va multumesc !

  • Stimată Stoian, tatăl dumneavoastră se poate pensiona imediat prin pensie la limită de vârstă redusă dacă anii de gr 1 sunt realizați în condiții 100%. Detalalii suplimentare au fost expediate pe adresa de e-mail.

 • Bună seara! Mă numesc Carmen și as dori și eu sa știu cand poate ieși tatăl meu la pensie. Este născut la 01. 02. 1954 și are un stagiu de cotizare de 43 ani . Mă interesează și sa va trimit o copie de pe carnetul de munca în vederea calculării pensiei, dacă mă puteți îndruma cum sa fac. Mulțumesc frumos!

  • Stimată Aura, dacă sunt realizați minim 24 de ani vechime în muncă , atunci mai primiți încă 7 pentru grupa 1 și vă puteți pensiona imediat prin Pensie la Limită de vârstă Redusă. Pentru detalii și siguranță puteți accesa serviciul de calcul pensie dezvoltat de http://www.pensiata.ro.

 • BUNA ZIUA,DATA NASTERII ESTE 12.02.1963 LUCREZ DIN DATA DE 29.10.1982CU INTRERUPERE DE 6 LUNI DIN26.101983 PINA IN 01.04.1984 NU AM BENEFICIAT DE GRUPA ,AS VREA SA STIU CIND MA POT PENSIONA PARTIAL ANTICIPAT

  • Stimată Adriana, pensionarea anticipată parțială va fi posibilă din 2020 dacă veți avea minim 33 ani stagiu de cotizare eligibil pensiilor anticipate.

 • Buna seara! Tata are 38 ani cotizati si 60 vîrstă când poate sa iasă la pensie anticipat chiar si cu penalizări! Multumesc

  • Stimată Linta Simona, în cazul în care datele furnizate sunt corecte și în cei 38 ani se regăsesc minim 35 ani vechime ”în câmpul muncii” atunci este posibilă pensionarea imediată prin Pensie Anticipată Parțială. Detalii suplimentare au fost trimise pe adresa dumneavoastră de e-mail.

 • Buna ziua, Data nasterii este 17 februarie 1961, am o vechime de 15 ani 4 luni cotizatie la Casa Nationala de Pensii in perioada 10 apr. 1981 si 01 febr 1997. Apoi m-am transferat la Cultul Baptist unde lucrez si in prezent, care aparține unui sistem de pensii neintegrat, respectiv Casa de Pensii a Cultului Creștin Baptist. Intrebarea mea este cand pot beneficia de pensie pentru perioada cotizata la Casa Nationala? Multumesc.

 • Buna ziua,tatal meu este bascut pe 20.06.1955,are 32 de ani de munca,fara grupa. Credeti ca este posibila vreo forma de pensionare pt el?

  • Stimată Roată Anda Mihaela,
   pentru ca tatăl dumneavoastră să se poată pensiona mai devreme de 65 ani, trebuie să realizeze stagiul complet de cotizare de 35 ani.
   Pentru detalii legate de modul în care se pot completa cei 35 ani precum și informații legate de valoarea pensiei puteți accesa serviciile de calcul și expertiză pensii dezvoltate de http://www.pensiata.ro

 • Stimată Gabriela, mama dumneavoastră trebuie să se prezinte la medicul de expertiză medicală, pentru evaluarea din punct de vedere a încadrări în grad de invaliditate.

 • Buna ziua,

  Sunt nascuta pe 22.07.1959 si am lucrat 29 de ani in Romania . Din 2008 domiciliez si lucrez
  in Austria.
  Cind am dreptul sa depun in Romania dosar de pensionare pentru perioada lucrata in tara?

 • Stimate domnule Covaciu,
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns . Sunt cetatean roman cu domiciliul in strainatate in urma casatoriei, dar intre timp am ramas vaduva,iar acum ma confrunt cu o grava problema de sanatate. Am facut cele mai sofisticate investigatii si m-au diagnosticat cu artroza degenerativa la toate articulatiile inclusiv coloana,partial rigidizate in urma uzurii mecanice care in ultimii 2 ani mi-au ingradit mobilitatea iar durerile nu pot fi controlate cu nimic. Intrebarea mea este daca in Romania aceasta boala este considerata invaliditate , deoarece trebuie sa ma intorc in tara, singura nu pot sa ma mai descurc. Ce demersuri trebuie sa fac in acest sens si unde ma adresez?
  Cu multumiri anticipate

 • Buna ziua ma numesc Sicra-Eugenia-Ana sunt nascuta 25-10-1964 am lucrati 11 ani grupa 1 si 2 ani grupa 2 si am fost pensionata in urma unui acident de munca 9 ani dupa care am mai lucrar 2 ani si 6 luni in Danemarca si 2 ani somaj. Va rog as vrea sa stiu cind am dreptul la pensie. Multumesc

 • Buna ziua

  Ma numesc Alexandrina, sant nascuta in 1956, am lucrat 11 ani la o fabrica de tricotaje in acord individual, daca imi scot certificat ca salariul castigat , sporul de noapte, nu sunt trecute in cartea de munca , casa de pensii va tine cont de asta la calculul pensiei. Am avurt intrerupere ptr. crestere copil in1982- 1983, perioada se considera vechime? Unele sectii aveau grupa a 2 a de munca dar nu a fost trecuta in cartea de munca, (eu am lucrat bobinator) exista o lege unde aceste meserii sunt cuprinse in grupa a2 a de munca? daca da imi puteti comunica care este ?
  Va multumesc.
  As dori sa primesc raspuns pe email. O zi buna

 • Ma numesc Nelu nascut iulie 1963 angajat din 1982 din septembrie si pana in prezent,(2 ani militar in termen , octombrie 1982-octombrie 1984 cu continuitate in cartea de munca) am lucrat 14 ani in grupa I de munca. In septembrie 2017 fac 35 de ani de cotizatie (cu armata). Va rog frumos sa-mi spuneti cand pot iesi la pensie sau daca pot iesi anticipat. As dori raspuns pe Email.
  Va multumesc. O zi buna!

 • Buna ziua,
  Va rog sa -mi spuneti daca calculul pensiei se face din perioada in care am indeplinit varsta de pensionare sau din momentul introducerii dosarului de pensie?
  Va multumesc!

  • Stimată Iulia, calculul pensiei începe de la data la care decizia de pensionare intră în vigoare şi acesta se întâmplă de la data la care sunt îndeplinite TOATE condiţiile pentru accesarea tipului de pensie solicitat în cerere. Decizia de pensionare nu se emite dacă vîrsta este mai mică decât cea necesară tipului de pensie solicitat.

 • Buna ziua! Ma numesc Adriana , sunt nascuta in anul 1963 angajata din anul 1986 -1987 cu intrerupere 1 an, apoi angajata din anul 1988 pana in anul 1990 beneficiind de somaj 9 luni. Din anul 1995 lucrez pana in ziua de azi la o clinica , nebeneficiind de sporuri salariale. Rugamintea mea este cand as putea sa fiu pensionata la limita de varsta ? Multumesc!

 • sunt nascuta in luna 07.anul 1957 si am 9 ani in munca.
  pot sa beneficiez de vre-o pensie? sau ce forma exista pentru a beneficia de pensie?
  va multumesc

  • Stimata Iulia, pentru a putea accesa pensia la Limită de Vârstă trebuie să realizaţi stagiul minim de cotizare, care în cazul dumneavoastră este de 15 ani. În acest sens puteţi cupăra stagiu retroactiv de maxim 5 ani, iar următorul an va trebui cumpărat prin cotizare lunară, altfel nu veţi putea accesa decât pensie de invaliditate.

 • Buna ziua ,as dori sa stiu daca mama poate intra in pensie de boala , are 61 ani dar are doar 7 ani lucrati pe cartea de munca . Are mai multe boli si nu este in stare sa poate lucra . Va multumesc anticipat.

 • Buna ziua ma numesc Luparu Zoica nascuta in Galati la data de 26.12.1963 am lucrat la INTFOR sa Galați in perioada 17.11.1982 – 21.09.2002 din care perioada 17.11.1982 – 01.10.1997 la grupa 1 de muncă. Din 2007 contributiile pentru pensie le trimit lunar la casa de pensii din Galați. As dori sa stiu cand am dreptul la pensionare. Multumesc anticipat.

 • Buna ziua. Mă numesc Ana-Justina,sunt născută in 24 01 1961, am lucrat in perioada 10 01 1980-17 09 1999,toată această perioadă fiind încadrată în grupa a ll-a de muncă. Când aș putea ieși la pensie vă rog? Vă mulțumesc mult!

 • Buna ziua. Sunt cadru didactic si urmeaza sa ma pensionez la limita de varsta si ar trebui sa depun dosarul de pensionare pana la 30.06.2017 deoarece prin legea de fundamentare a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 s-a prevazut ca valoarea punctului de pensie sa creasca cu 9 % incepand cu 01 iulie 2017 de la 917,50 lei la 1000 lei. Deoarece indicele de corectie acordat conform art 170 din legea pensiilor263/2010 se calculeaza in functie si de valoarea punctului de pensie acest indice de corectie este de 1,14 pana la 01 iulie 2017 si mai mic cu 9 %, adica 1,05, dupa aceasta data.
  Iar anomalia este ca cei care ies la pensie inainte de 01 iulie 2017 beneficiaza si de un indice de corectie de 1,14 si dupa 01 iulie cand creste valoarea punctului de pensie vor beneficia si de aceasta crestere cu 9 %.
  Pana azi, 26.06. stiam acest lucru. Am aflat tot azi de la un director de scoala care se pensioneaza si el ca s-ar anulat aceasta prevedere privind modificarea indicelui de corectie. As dori sa aflu ce informatii oficiale detineti dvs in legatura cu acest aspect. Nu stiu ce sa fac cu dosarul deoarece
  • ritmul de completare a dosarului de pensie e f sustinut in conditiile temperaturilor de 37,38 grade, iar eu am un handicap fizic
  • in invatamant urmeaza sa primim banii pe concediu de odihna- iulie si august- la care avem drepptul si abia apoi sa depunem dosarul de pensie. Astept un raspuns in timp util. Va multumesc.

  • Stimată Cristina, vestea buna este că indicele de corecție va putea rămâne constant pină la sfârșitul anului, așa cum au decis deputații in 20 iunie.

 • Buna ziua, d-le Covaciu ! Ma numesc Mihalcea Emilian si am 63 de ani. In tara am lucrati 17 ani, iar in Spania 11ani.Pana in anul 2000 am locuit efectiv in Rm Valcea( din 1964). Dupa aceasta data am plecat in Spania. In luna iunie a fost aprobata o lege prin care, persoanele care au locuit minim 35 de ani in anumite orase(printre care si Rm. Valcea) care au avut un grad ridicat de poluare, pot iesi la pensie cu 2 ani mai devreme. Intrebarea mea este daca pot beneficia de aceasta lege ca sa ma pot pensiona deja. Cu multumiri !

  • Da, în acest caz puteți accesa pensia anticipata parțială comunitară dacă adeverință eliberată de serviciul evidenta populației de la primărie atestă că locuiți de minim 30 de ani în zonele prevăzute în lege la articolul 65.

 • Buna ziua ,ma numesc Maria si sunt nascuta pe 9 noiembre 1958,am lucrat 21 ani in tara ,din care 8 ani am lucrat in grupa a2a si 9 ani am lucrat in Italia.In prezent ,nu mai pot lucra pentru ca sunt invalida.Care sunt posibilitatile de a iesi la pensie ,si ce tip de pensie am dreptul,anticipata sau de boala? Va multumesc.

 • Buna. Sunt nascut in 18.11.1963. Lucrez din 1982 luna 10. In perioada 07.01.1983 – 27.08 1984 am satisfacut stagiul militar dupa care mam reintors la vechiul loc de munca ca sofer. Din dec. 1987 lucrez la cfr si in prezent ca IDM. Ma intereseaza cand as putea iesi la orice fel de pensie. Grupa 1 am avut pana in 2011. Va multumesc.

 • Stimate Domnule Covaciu,
  Sunt nascuta in 1954, am 6 ani de studii universitare si am cotizat in Romania 12 ani. Lucrez in Belgia din 1993. Am 2 ani pana voi ajunge la limita de varsta belgiana (65 de ani). Intrebare : pot sa beneficiez in prezent de pensia la limita de varsta din Romania ?
  Va multumesc.

 • Buna ziua.Numele meu este Ilie Palivan si am si eu o întrebare si anume: mama mea nu a lucrat niciodată dar tatăl meu cand a murit avea 42 de ani de vechime cu grupa a doua plus armata. Inainte sa moară a fost pensionat pe caz de boală avand probleme cu inima .După ce a murit mama mea a luat 6 luni pensie.Mama in aprilie 2018 face 57 de ani .Intrebarea este daca mama mea poate lua pensie de urmas?Mai mentionez ca mama are 3 copiii majori si ca nu are nici un venit de 9 ani de cand a murit tata.Va multumesc.

  • Stimate ILIE Plavian, din păcate mama dumneavoastră va putea depune dosarul pentru pensie de urmaș numai la împlinirea vârstei standard de pensionare.

 • Buna ziua,
  Ma numesc Mirela Pociumb. Sunt nascuta in 1968 (21.09.1968), lucrez de 30 ani, din noiembrie1987, cu o intrerupere de 1 luna si jumatate. As vrea sa stiu cand ma pot pensiona anticipat. Multumesc

  • Bună seara, pensia anticipată sau anticipată parțială de la împlinirea vârstei de 58 de ani, cf Anexa Nr 5 , dacă legislația nu se schimbă între timp. Desigur trebuie să realizați minim 35 ani stagiu de cotizare contributiv.

 • Buna ziua,domnule Ioan Covaciu,
  Numele meu este Florin Panait si sunt nascut in 1964 ianuarie 29,in 1983 am intrat in stagiul militar recrutare obligatorie iar imediat dupa stagiul militar m-am angajat,am inceput relatiile de munca ,pana in anul 2015 luna iunie.in toata perioada am avut doua perioade intreruperi de activitate,o intrerupere de 6 luni in anul 1986 (mai -octombrie) si o intrerupere de 9 luni in anul 2010 (februarie-octombrie).Din 2015 iunie si pana in prezent (dezavantaj varsta) nu am reusit sa ma angajez,,,daca platesc prin contract cu casa de pensii ,CAS pe ultimii ani din iunie 2015 pana in decembrie 2018 ,ma pot pensiona anticipat?Cu stima si respect Florin Panait

  • Din păcate stagiul de cotizare realizat prin Contract de Asigurare nu poate fi utilizat la calulul pensiilor anticipate ci doar la pensia pentru limită de vârstă.

 • Buna ziua am si eu o intrebare, daca se poate sa ma ajutati cu un raspuns. Ma aflu in italia , la anul trebuie ză depun dosarul de pensionare print.o persoană împuternicit …intrebarea mea este: decizia de pensionare va fi trimisă pe adresa împuternicit? Va multumesc frumos

 • Ma nu mes Vaideanu Lidia, sunt n’ascuta 27/03/1955,am lucrat in Romania 12ani,acum sunt angajat à in Belgia ! Am cetatenie belgiana ! Vreau sa stiu daca pot depune in Romania dosar de pensionare ptr perioada lucrata in Romania! Am carte de identité belgiana ! Nu mai posed nici un act de identité romanesc ! Am carte de munca si toate actele din Romania in original. Virsta de pensionare in Belgia este 65 ani, ptr anii lucrati in Belgia am dreptul sa fac cererea un an inainte de a iesi la pensie ! Vreau sa stiu daca pot depune cererea ptr anii din Romania Acum pe Baza unui act de identité Belgian Sau sa fac cererea in belgia atunci Cind am dreptul legal? Va multumesc! Astept raspuns dumneavoastra !

 • Stimate Domnule Covaciu!
  Sunt nascut in apr. 1953, intre oct. 1973 si febr. 1975 am efectuat stagiul militar, iar din mai 1975 pana in prezent sunt angajat (cu cateva intreruperi de cateva luni acum vreo 10-15 ani).
  As dori sa apelez la serviciile dumneavoastra de „Intocmire Dosar” si „Calcul Pensie” intrucat ma apropii de varsta de pensionare. Pana acum nu am indraznit sa fac o programare telefonica (asa cum scrie pe site), deoarece lucrez ca sofer si nu stiu dinainte in care zi/zile din saptamana sunt acasa. Mentionez ca locuiesc foarte aproape, langa Gara Mica (Tg. Mures Nord). Ce ma sfatuiti?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns, cu stima.

 • Buna ziua ! Nascut in 02.04.1966 . Lucrat in gr 2 din 20.08.1984-07.11.1990 cca. 6,2 ani din care serv militar 1,4 ani. Lucrat in gr 1 din 07.11 1990-27.03.2000 9 ani 3 luni 19 zile din care 4 luni si 3 zile curs calificare gr 3. Din 27.03 2000-01.04.2001 , 1 an curs calificare mec. locom. gr 3. Din 01.04 2001 si in prezent pana la implinirea varstei de 52 ani pe 02.04 2018 17 ani conditii speciale. As dori sa stiu cand pot depune dosarul pentru pensionare . Cu stima ,va multumesc anticipat.

  • Stimate Florian Stan, dacă datele menționate sunt regăsite ca atare și în documentele ce atestă munca desfășurată în grupe superioare de muncă, atunci pensionare se va putea realiza cu 13 ani mai devreme decât 65 de ani. Un răspuns clar și sigur vă pot oferi numai după analiza dosarului de pensionare.

 • Sunt nascut pe 12.03.1959, lucrez din 01.03.1980 grupa 1, 7 ani. Din 1987 până în prezent grupa normală de muncă. Pot iesi anticipat la pensie? Si care ar fi repercursiunile daca ies anticipat. Va multumesc.

 • Bună seara!!
  Tatăl meu a lucrat la mai multe firme ca și frigotehnist și a avut grupa dar nu ii este trecuta în cartea de munca și firmele numai exista ce pot face pentru a-și primii adeverință de grupa. Va mulțumesc

  • Bună ziua stimată Cosmina, în acest caz trebuie să căutați deținătorii de arhive pentru societățile la care a muncit tatăl dumneavoastră. Dacă nu vă descurcați, puteți acesa serviciul nostru pentru recuperarea documentelor la dosarul de pensionare, în acest sens puteți scrie la consultanta@pensiata.ro .

 • Lucrez in invatamant din 1981(sunt nascuta in 27 martie 1962);va rog sa imi spuneti cand pot iesi la pensie anticipata si cu ce penalitati?multumesc!

 • Buna dimineata,

  Sunt nascuta la data de 18.09.1961 si lucrez din noiembrie 1982. Am lucrat 7 ani si jumatate in grupa II de munca. Cand pot iesi la pensie? As dori raspunsul pe email.

  Va multumesc anticipat.

 • In cat timp vine decizia pt pensia comunitara din Grecia,Am depus anul trecut in august dosarul

 • Buna seara.Numele meu este Burcea Leonid nascut in 22 12 1958 lucrez din 1976 si am si 5 ani gr.2 am 42 ani cotizatie ma pot pensiona si in ce conditii.Multumesc anticipat.

 • Buna seara. Am 54 ani, născută în 15.04.1964,lucrez din septembrie 1980 ,din care 22 ani grupa 2
  Când pot ieși la pensie anticipată fără penalizare?
  Va multumesc

 • Domnule Covaciu, am o intrebare strategica legata de pensie insa nu are legatura cu calculatiile aplicabile ci mai degraba legata de “timpul calculatiei” Am trimis din UK in RO toate documentele necesare acum 5 luni (asta facuta de autoritatile British in numele meu) Nu am auzit absolut nimic si nu am nici cea mai vaga idee cat timp le va lua autoritatilor Romane sa imi calculeze cei 35 ani lucrati acasa. Stiti ceva legat se pensiile internationale? Plus cum as putea sa verific la ce stagiu sunt cu dosarul meu de aici din UK?

 • Buna, ma numesc Kovacs Denes si am o intrebare legat de acte necesare la dosarul pt pensie anticipata partiala
  La depunerea dosarului este nevoie de o adeverinta de la angajatorul actual sau aceasta adeverinta se cere ulterior dupa desfacerea contractului de munca,
  Multumesc

  • Stimate Denes, la completarea cererii pentru pensia anticipată veți bifa ”sunt asigurat” dacă doriți să plecați din serviciu imediat ce ați depus dosarul sau ”nu sunt asigurat” dacă doriți să activați pensia numai după plecarea din serviciu, caz în care va trebui să duceți la casa de pensii adeverința care arată desfacerea contractului individual de muncă. Pentru mai multe scrieți al consultanta@pensiata.ro .

 • am iesit la pensie in 2000 pe cartea de munca nu am avut trecuti 5ani sporu de vechime si 12 ani sporu de noapte daca trimit adeverinta acum daca mai pot beneficia va multumim

 • BUNA ZIUA D-le Covaciu . In prezent sun salariat la o institutie publica .Sunt nascut in anul 1955 , si lucrez din anul 1980 4 August neintrerupt . Am 1 an si 4 luni in grupa 1 si 5 ani si 9 luni in grupa a 2 a As putea sa ies mai devreme la pensie la limita de virsta
  va multumesc
  cu respect
  Aurel Virna

  • Stimate Aurel Virna, Anii realizați în grupe superioare de muncă vă reduc varsta standard de pensionare cu 1 an, astfel varsta standard dredusă de pensionare este 64 de ani. Imediat ce ați împlinit această varsta se poate depune dosarul de pensionare. Pentru ae detalii scrieți la consultanta@pensiata.ro .

 • Domnule Ion Coavaciu,as dori sa stiu cand as putea depune doasrul de pensionare,la limita de varsta ,anticipata partial,fiind nascut in 29 01 1957,am 37 ani cotizati si 1,7 ani la grupa 1,…multumesc mult

 • Buna ziua as dori sa stiu si eu cind pot depune dosarul de pensie daca pe 30 septembrie fac 65 de ani am cotizat 30 de ani cucepensie pot iesi. Va multumesc astept raspuns

 • Buna ziua. Sunt nascuta in 29.02.1964 si lucrez din 1 noiembrie 1983 cu o intrerupere intre 1.08.2009 si 1.12.2010. Va rog sa imi spuneti cand pot depune dosarul de pensie si daca stagiul de cotizare este deajuns. De asemenea, va rog sa imi spuneti, daca incepand de luna viitoare voi lucra doar 4 ore pe zi, cum se socoteste vechimea . Va multumesc anticipat si va doresc numai bine !

  • Stimată Bele Mirela, vârsta standard de pensionare este 62 ani și 7 luni( Septembrie 2026) iar stagiul complet de cotizare 33 ani si 6 luni, în aceste condiții pensionarea anticipată parțială se va putea accesa din Septembrie 2021. Programul de muncă cu timp parțial ( 2,4 sau 6 ore) se va valorifica la stabilirea stagiului de cotizare ca fiind program de 8 ore, încă din 1 iulie 2005 prin OUG 65/2005;

 • La data de 12 septembrie 2018 o salariata indeplineste conditii de pensionare la limita de varsta.
  Poate salariata sa opteze pentru a ramane in activitate pana la varsta barbatului de pensionare (65 de ani), luand in considerare prevederile Deciziei CC 387 din 5 iunie 2018? Multumesc

  • Stimată Tănase Camelia, pensionarea ( la limita de varsta) nu mai este un motiv de rezilere a contractului de muncă, deoarece prin art 118 litera a) din legea 263/2010 pensia pentru limita de varsta poate fi cumulata cu venituri de natura salariala. Cat priveste Decizia CC 387 din 5 iunie 2018 trebuie legiferata pentru a face obiectul modificarii legii pensiilor si a codului muncii.

 • Bună ziua.As dori sa știu cum primesc pensia din cadrul armatei,de când am făcut cererea de pensionare și am depus dosarul sau de când am primit decizia de pensionare. Dosarul l-am depus și decizia am primit-o după 5 luni iar pensia după 1 luna după ce am primit decizia iar bani doar pe o luna. Este corect sau trebuia sa primesc și pe cele 5 luni??

  • Stimate Lungu Ilie, pensia se calculează si se plătește de la data depunerii dosarului de pensionare dacă ați avut indeplinite condițiile de pensionare.

 • Ma numesc Marian Baltac si as dori sa stiu daca sotia mea are vreo sansa vreodata la pensie in Ro si cind? (acum locuim in Montreal de vreo 16 ani, dar am dori sa revenim in Ro, la pensie). A lucrat in Ro din 01 sept.1989 pina in 16 sept 2002 ca si profesoara de chimie. (si bine-nteles are 4 ani de faculatate, Politehnica).
  Multumesc anticipat si multa sanatate!

 • Buna seara mn.umesc Simeria maricel am35 ani cotizati din care19 zece luni si trei zile si 15 ani grupa normala . Am 59 de ani si sunt in pensie de invaliditate de 9 ani din 209 pina in prezent.Cind pot sa es la limita de virsta

  • Stimate Maricel Simerea, dacă rămâneți fără pensie de invaliditate și aveți 35 ani stagiu de cotizare fără perioada de invaliditate, atunci începând cu împlinirea vârstei de 60 ani puteți accesa pensia anicipată parțială, altfel veți trece din oficiu la pensia pentru limită de vârstă de la 65 ani.

 • Buna ziua,

  Ma numesc Ileana Jeleboglu, nascuta in martie 1964, am 31 ani stagiu de cotizare plus 4 ani de facultate la zi, as dori sa stiu in ce conditii ma pot pensiona anticipat si la limita de varsta.

  Multumesc!

  • Stimată ILEANA, vârsta standard de pensionare în cazul dumneavoastră este 62 ani și 7 luni iar stagiul complet de cotizare ( vezi Anexa Nr 5 din legea 263/2010) este 33 ani și 7 luni. Conform legii curente pensionarea anticipată parțilă se va putea aaccesa din Octombrie 2021 dacă veți avea minim 33 ani și 7 luni stagiu contributiv, dacă legea nu va stabili altfel în 2021.

 • Buna ziua, daca tatal meu are doar 10 ani contribuiti si a implinit varsta de 65 ani are dreptul la o pensie ?
  Astept raspunsul dumneavoastra Va multumesc!

 • Buna ziua,am 60 de ani ,sunt nascuta la data de 27 08 1958 ,am 3 copii si vechime in munca numai 7 ani si 10 luni ,cand pot iesi la pensie asistata social si unde trebuie sa ma adresez neavand nici un venit ? Va multumesc

  • Stimată Maria pentru a putea solicita o pensie trebuie să aveți minim 15 ani stagiu de cotizare. Prevederea legată de educerea varstei standard de pensionare pentru 3 sau mai mulți copii încă nu a fost legiferată.

 • Buna ziua!
  AS DORI SA AFLU DACA STAGIUL MILITAR SE CONSIDERA VECHIME IN MUNCA SI DE CITE PUNCTE BENEFICIEZ IN ACEST CAZ .AM FOST RECRUTAT LA DATA DE 12.10.1976 SI TRECUT IN REZERVA LA DATA DE10.02.1978

  • Stimate Liviu, perioada stagiului militar obligatoriu este considerată stagiu asimilat și se fructifică la stabilirea drepturilor pentru pensiile la limită de varsta, urmaș si de invaliditate. Valoarea adusă pensiei se calculează utilizând salariul minim lunar pe economie din perioada respectivă. De regula valoarea adăugată la pensie este de cca 15-20 lei.

 • Buna seara,
  De aproximativ 10 ani contribui (foarte greu) la pensii prin Contract de asigurari sociale. Peste 8 luni as avea 35 de ani contribuiti, si peste 60 de ani. As dori sa ies la pensie anticipat partial. Am aflat cu surprindere ca Legea Pensiilor s-a modificat si perioada contributiva prin Contract de asigurare sociala nu se mai ia in considerare pentru pensia anticipata partial. Avand in vedere ca in momentul in care am incheiat contractul, nu era prevazuta o astfel de limitare, aceasta se aplica si contractelor deja in derulare, sau numai celor incheiate de la o anumita data? E foarte imporatanta aceasta lamurire, pentru ca nu mai are rost sa mai contribui inca 8 luni. Am platit degeaba 10 ani, daca trebuie sa astept pana la 65 de ani ca sa ies la pensie.

  Va multumesc.

  • Stimate Dan Iliescu, doar stagiul de cotizare plătit prin contract de asigurare după 01.01.2018 nu poate fi valorificat la stabiliea pensiilor anticipate sau de invaliditate. Urmare este recomandat să realizați diferența necesară pentru accesarea pensiei anticipate parțiale prin angjare sau Declarație de Asigurare Socială.

 • Bună ziua ,numele meu este Constantin Popa născut în 26/04/1954…și ar trebui conform legii sa mă pensionez in aprilie 2019..Problema este că am cartea de munca ,sau cel.putin așa tind sa cred la tmucb București…Am trimis mail ,am vorbit cu dânșii pentru recuperarea cărții și nu primesc răspuns,sper sa nu o fi pierdut dânșii.In momentul de fata nu.locuiesc in țară…și as dori sa ajung sa recuperez cartea sau adeverințele in luna mai 2019…as putea apela la serviciile dumnevoastră pentru întocmire și recuperare acte ?! As economisi bani și timp …având în vedere birocrația și timpul scurt pe care îl am pentru a veni in Romania….Doar actele referitoare la vechime îmi lipsesc… Mulțumesc

 • am trei copii din 1983 pana in 2004 lucrati in colhoz m-am nascut in 1962 spuneti va rog cand sa prezint actele pentru pensie?

 • Am 19 ani lucrați în viață civilă în perioada2002-2019 si 2o de ani lucrați în armata în grupa a-2-speciala .Am vîrsta de 63 de ani născut la25 .12.1956.Intrbare,pot sa bag dosarul de pensionare ?.

  • Stimate Duma Vasile, deoarece aveți un total de peste 35 ani stagiu de cotizare, veți putea accesa pensia anticipată parțială. Anii realizați în grupa speciala (sector militar) sunt validati ca 20 de ani condiții normale în sector asimilat sectorului public, însă la stabilirea valorii pensiei se vor procesa doar veniturile din cei 19 ani în care ați cotizat la sistemul public de pensii conform legii 263/2010 si a normelor de aplicare.

 • Buna seara!
  1.Trebuie sa imi anunt angajatorul in momentul depunerii dosarului de pensie?
  2.Din ce moment mi se calculeaza pensia si cum ? Exemplu : depun actele de pensie pe data de 15 decembrie 2020 .Mi se va aplica indicele de corectie de 1.4 sau indicele de corectie care va fi stabilit pentru 2021.Pot intra si beneficia de CO in anul 2021?

  Multumesc!

  • Stimate TUDOR Gabi, legat de anunțarea angajatorului la momentul depunerii dosarului de pensionare, trebuie cunoscut că în cazul pensiei anticipate sau anticipate parțiale aceasta nu se poate cumula cu venituri de natură salarială astfel că imediat ce ați primit decizia de pensionare admisă va trebui să anunțați angajatorul și apoi să duceți la casa de pensii adeverința prin care vă încetează raporturile de muncă. Urmare la depunerea dosarului de pensionare NU este obligatoriu să anunțați angajatorul.
   Indicele de corecție aplicat pensiei va fi cel legal stabilit la data depunerii cererii de pensionare, astfel că dacă depuneți dosarul în Dec 2020 în decizia de pensionare va fi înscris indicele de corecție valabil în Decembrie 2020 și nu cel din 2021.
   Cumulul pensiei cu venituri de natură salarială va fi posibil funcție de tipul angajatorului si al formei de pensionare. Cu siguranță CO nu se va putea cumula cu pensia dacă angajatorul este o societate cu capital majoritar de stat sau una bugetară, în cazul altui tip de angajator cumulul pensiei ( limită de vârstă) se va putea face cu venitul primit pentru Concediul de Odihnă (CO).

 • Buna ziua.sunt nascut in 06.08.1962.lucrez din 18.02.1980 din care am lucrati 18 ani si 06 luni in grupa a 2.a.va rog sa.mi spuneti cand pot iesi la pensie. va multumesc.

 • Bună ziua, am depus dosarul pentru pensionare din data de 16 iulie 2020. Nu am primit nici până azi decizia de pensionare,sau altă informație.Cât ar trebui să mai aștept,sau ce altceva să mai fac?

  Vă mulțumesc.

  • Stimat Lucian Dambeanu, de o vreme dosarele se emit destul de repede ( 1-2 luni), urmare va trebui să vă informați dacă la dosar sunt necesare date sau informații noi. Casa de pensii vă contactează la numărul de telefon menționat în cerere sau prin corespondență la adresa din buletin. După caz reveniți la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua,

  Am lucrat in grupe/conditii speciale de munca, datele sunt precizate in carnetul de munca. Am nevoie si de adeverinta de la angajator? Cum s-o obtin daca firma s-a desfiintat?

  Va multumesc.

  • Stimată Camelia, dacă inscrisurile din Carnet sun complete si corecte atunci NU mai trebuie adeverințe. Pentru clarificare trimiteți un e-mail cu pagina din carnetul de muncă în care sunt inscrisuri cu privire la grupa superioară de muncă la calcul@pensiata.ro .

 • Sunt pensionar din luna iulie 2020 dar lucrez incontinuare ca functionar public bugetar.In 30 03 2021 implinesc 65 de ani si raportul de munca se incheie automat.Noua lege inca nu a fost promulgata si publicata in MOf. Doresc sa renunt la pensie si sa continuu activitatea . Ce trebuie sa fac?

  Astept raspunsul si va multumesc anticipat.

  • Stimat Augustin, veti depune o cerere de prelungire a activitatii profesionale conform codului muncii, apoi imediat ce s-a uscat cerneala de pe noua lege repetati solicitarea.

 • Buna ziua stimate domn ,apreciez raspunsurile d-voastra, .am si eu o rugaminte, munca in acord din anii 1979-1996,al 13-lea salar nu apar pe cartea de munca,sunt luate in calcul la pensie. Rog raspuns pe adresa de email.

  • Bună seara, sunt născută în 05.04.1965.Am 38 de ani vechime din care 36 sînt în gr. II. Știu că pot să mă pensionez. Întrebarea mea e:la calculul pensiei ce stagiu complet de cotizare se folosește? Cel de acum(31/8)sau cel care va fi la împlinirea vîrstei de pensionare (34/1l? Vă multumesc

 • Bună ziua,
  Sunt născută în 13.08.1967.Lucrez din 20.09 1985 din care 15 ani și 6 luni în grupa 1 de muncă. Vă rog mult să-mi spuneți când pot iesi la pensie.Va mulțumesc mult!

  • Stimata Ioana, varsta standard in cazul dumneavoastra este 63 de ani iar stagiul complet de cotizare 35 de ani (Anexa Nr. 5 din Legea 263/2010), pentru cei peste 15 ani realizati in grupa a I-a varsta standard de pensionare se reduce cu 7 ani si 6 luni. Astfel pensionarea cea mai timpurie, in cazul dumneavoastra, se va realiza de la 57 ani si 6 luni.
   Pentru un calcul preliminar puteti accesa si serviciile noastre de calcul.

 • Buna ziua,
  Multumim mult pentru colaborarea cu dvs.Azi a primit sotul decizia de pensionare si este foarte apropiata de calculul primit de la dvs.Va dorim multa sanatate si sa ne auzim cu drag cand ajung si eu la varsta de pensionare.

 • Buna seara. In 2020 am cumparat 4 ani stagiu de cotizare.Venitul asiguratat este de 2230 lei(salariul minim din acel an.)Perioada cumparata :2016-2019.Va rog sa imi spuneti daca punctajul lunar pentru aceasta perioada difera de la un an la altul in functie de salariu mediu brut sau va fi identic pentru toti anii.Daca este identic, la care salariu mediu brut (din ce an)impart suma asigurata? Multumesc.

  • Stimata Maria, punctajul difera deoarece pe toata perioada cumparata venitul cumpărat este constant 2230 lei iar salarium mediu brut lunat a crescut, urmare punctajul lunar cumparat este descrescator. Pentru detalii concrete scrieti la calcul@pensiata.ro.

 • Va salut ! Am si eu doua intrebari legate de actele necesare la dosarul de pensie pt. limita de varsta (inca nu l-am depus pt ca mai lucrez) :
  1- Daca sunt inca angajat , imi trebuie vreo adeverinta de la angajator in momentul depunerii dosarului?
  2- De la un angajator mai vechi, care nu mai exista, am reusit cu chiu cu vai sa obtin o adeverinta de grupa si de vechime. Chestia este ca nu mi-au dat si adeverinta de venituri sau/si sporuri permanente – este aceasta adeverinta obligatorie la dosar? (venituri si sporuri)..In cartea de munca sunt trecute aceste venituri si sporuri

  • Stimat Adrian, este importnat să obțineți adeverințele care completează datele existente în carnetul dde muncă până la 01.04.2001, după acestă dată nu mai sunt necesare alte documente, decât dacă ați realizat stagii de cotizare in UE sau statele cu care Romania are incheiat acord de recunoastere reciproca a stagiilor de cotizare la sistemul public de pensii. Dupa caz reveniti la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna seara,
  daca sotia indeplineste conditiile de pensionare anticipata partiala la data de 14 mai 2022 cand trebuie sa depuna dosarul de pensionare? Poate depune inainte de 14 mai 2022 sau va depune dosarul dupa aceasta data? Va multumesc!

  • Stimat Liviu Butnariu, dosarul nu se poate depune înainte de data de la care îndeplinește condițiile de pensionare dacă doriți să primiți o decizie de pensionare ADMISĂ.

 • De unde se obtine adeverinta care atesta perioada lucrata dupa data de 1 ian 2011 cand au iesit din uz cartile de munca.

 • Buna ziua!
  intentionez sa imi depun dosar de pensionare la sfarsitul lunii decembrie pentru a beneficia de indicele de corectie de 1.41
  sex:feminin
  data nasterii :08.11.1961
  vechime in munca :42 ani si 3 luni
  Intrebare:
  1. in ce categorie de pensie ma incadrez avand in considerare ca detin o adeverinta de locuit in zona poluanta (zona Copsa Mica)?

  pensie limita varsta sau anticipata nediminuata?
  Multumesc!

  • Stimată Mihaela, sper ca acest răspuns să vă găsească sănătoasă alaturi de cei dragi. Veți completa cererea de pensionare la care veți adăuga adeverința de la Serviciul de Evidență a Populației. În cererea de pensionare lăsați 2 opțiuni: Pensia Anticipată și Pensia Anticipată parțială, deoarece este posibil ca să aveți minim 40 de ani și 5 luni realizați prin conntribuție caz în care se va primi direct pensia anticipată fără diminuare, altfel grașie adeverinței cu rezidența, veți primi pensia anticipată parțială fără dimnuare. Desigur adcă aveți ani realizați în grupe superioare de muncă atunci se poate chiar solicita pensia la limită de vârstă redusă. După caz reveniți la consultanta@pensiata.ro.

Lasă un comentariu