Pensia de invaliditate, extras din lege, conditii de acordare, beneficiari, grade de invaliditate, incetare, suspendare,

vezi aici calculul pensiei de invaliditate.

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

De reținut : Stagiu de cotizare cumpărat prin Contract de Asigurare Socială pentru perioada 01.01.2018-prezent NU mai poate fi utilizat la stabilirea drepturilor pentru pensia de invaliditate ci doar pentru pensia la limită de vârstă, conform OUG_103_2017

MODEL CERERE DE EXPERTIZARE MEDICALĂ anexa10-expertiza medicală

Extras din lege

Art. 68. – (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard de pensionare
prevăzută în anexa nr. 5 și care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

1.1 De prevederile alin. (1) lit. c) beneficiază persoanele care au realizat stagiu de cotizare de cel puţin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în grad de invaliditate.
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate, în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

3 grade de invaliditate

Art. 69. – În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Art. 70. – 1) Criteriile și normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu avizul
Ministerului Sănătății.

Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă

(2) CNPP, prin intermediul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de
Muncă, organizează, îndrumă și controlează activitatea de expertiză medicală și recuperare a
capacității de muncă.
Art. 71. – (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente în funcţie de domiciliul solicitantului.
(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii .
(7) Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (9), necontestate în termen rămân definitive.
Art. 72. – În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituţiile subordonate, poate încheia contracte de prestări servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 73. – Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.   Articol modificat prin legea 37/2013;

TABEL NR 3

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de muncaStagiul de cotizare necesar (ani)
până la 20 ani1
de la 20 – 23 ani2
23 – 25 ani3
25 – 29 ani6
29 – 33 ani9
33 – 37 ani11
37 – 41 ani14
41 – 45 ani17
45 – 49 ani20
49 – 53 ani23
53 – 57 ani25
57- 60 de anipeste 60 de ani2627

Art. 74. – Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4).
Art. 75. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă dintre stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5  la prezenta lege şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.
Art. 76. – (1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

(2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”
Art. 77. – (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.

4) În cazul pensionarilor încadrați în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de
invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizația pentru însoțitor se acordă de
ultimul sistem în care aceștia au fost asigurați
Art. 78. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale, periodic, în funcție de afecțiune, la
intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la
termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie
medicală asupra capacității de muncă, prin care se stabilește, după caz:
a) menținerea în același grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacității de muncă.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 71.

Fără revizuire medicală

Art. 79. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.
Art. 80. – (1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive.

Suspendarea plății pensiei de invaliditate

(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de Muncă , din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.
Art. 81. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 79 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale.
(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
(3) Cabinetele de expertiză medicală  efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.

Reluarea in plata

(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.
Art. 82. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

 Procedura de contestare a deciziilor

Împotriva deciziei de încadrare sau reîncadrare în grad de invaliditate sau a deciziei de revizuire medicală, emise de medicul expert, se poate face contestaţie la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare. Decizia casei teritoriale de pensii dată în soluţionarea acestei contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Decizia necontestată în termen este definitivă.

 Programe recuperatorii

Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale în aceeaşi muncă sau în alta.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.

 Data acordării

 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare socială;
 •   de la data depunerii cererii, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, în cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare socială, ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului de 60 de zile;
 •   de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.

Alte informaţii utile privind pensia de invaliditate

Contractul de Munca al pensionarului de Invaliditate inceteaza:

 • Pensionar Invaliditate Grad 3 : la data comunicarii Deciziei de Pensionare;
 • Pensionar de Grad 1 si 2 : la data comunicarii Deciziei Medicale privind capacitatea de munca;

La împlinirea vârstei-standard prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

Indemnizația de Însoțitor

Indemnizaţia de însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul l se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.
Acte necesare

 •     cerere-tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
 •     decizia medicală privind gradul de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 •     carnetul de muncă (original şi copie);
 •     alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 •     livretul militar (original şi copie);
 •     diplomă de studii (origina! şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 •     pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 •     adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 •     adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 •     procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 •     acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.
 •     adeverinţă din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;

Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistenţa medicală. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:

 1.     diagnosticul clinic complet şi ordinea afecţiunilor, reflectând importanţa lor în afectarea capacităţii de muncă;
 2.     diagnosticul funcţional;
 3.     diagnosticul capacităţii de muncă şi încadrarea (sau neîncadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
 4.     cauza invalidităţii: boală obişnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie – în toate situaţiile se va specifica documentul justificativ;
 5. data ivirii invalidităţii (cu zi, lună, an);
 6. termenul de revizuire şi valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau menţiunea sau , după caz;    planul de recuperare eşalonat pe acţiuni şi perioada de timp până la data revizuirii medicale;
 7. formele şi condiţiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate şi cazurile respinse.

De reținut ! Dacă ești pensionar de invaliditate și ai realizați ani de muncă în grupe trebuie să cunoști dacă anii de grupă îți aduc mai repede pensionarea pentru limită de vârstă.

Actualizat 04.05. 2020 ( Datele se copletează după caz.)

523 Comentarii

 • dumneavoastra de ce nu raspundeti la toate intrebarile care vi se pun?raspundeti ce va convine.sa va fie rusine „domnule „covaci.daca tot nu raspundeti.ceea ce e ne…..stergeti.postarea cu numele meu de pe sait,ca,oricum de acum ma adresez direct la minister.credeti ca putem sa traim si maiales sa ne tratam cu pensiile acestea?cu bataia de joc facuta de expertii medicali si medicii la care ne tratam?sa va fie rusine.astept din septembrie raspuns.sa va fie rusine.

  • Buna ziua intreb am pensie de invalid 520 lei si acum am primit certificat gard 1 baiatu meu cu insositor eu si intreb se poate amandoua insotitor plus pensie invalid? Multumim frumos

   • Stimată Marina Andreea, legea prevede în acest caz că puteți alege o singură indemnizație de însoțitor, chiar dacă aveți pensie de invaliditate grad 1 si handicap grav.

   • DACA AVETI GR1…GRAV PUTETI BENEFICIA DE AMBELE…PENSIA DE INVALIDITATE CAT SI DE INDEMNIZATIA PT INSOTITOR….

  • Buna ziua.
   Am avut un accident grav de munca in 2018 in Norvegia, unde locuiesc. Sunt in faza de evaluare a invaliditatii, va fi peste 50%. Trebuie sa depun dosar ptr. pensie de invaliditate si in Romania?
   Specific am lucrat intre 1987-2011 in tara si din 2011 aici legal.
   multumesc.

   • Stimată Dana Maria, aveti dreptul si la pensie din Romania daca gradul de invaliditate stabilit de catre medicul de expertiză medicală din România se incadrează în gradele 1,2 sau 3 coform legii 263/2010. Documentele se depun la instituția care gestiinează pensiile din Norvegia. Pentru detalii si sprijin scrieți la contact@europensie.ro .

    • Multumesc pentru raspuns, am sa va contactez pentru sprijin in cateva luni. E incurajator ca pot avea online ajutor, mai ales in zilele astea cand e dificil sa calatorim . Numai bine.

 • Stimata Iancu Olimpia,
  venitul lunar compus din pensia proprie+indemnizatia sociala =400 lei se majoareaza cu 5% astfel: (pensia proprie+5% ) + indemnizatia sociala = 400 lei; In situatia in care pensia proprie +5% este mai mare decat 400 lei atunci nu se mai primeste indemnizatie sociala; Cat despre cei care primesc pensie de 400 lei fara sa fi muncit o zi au cel putin o problema cu legea;

  • BUNA ZIUA ! LA SFARSITUL LUNII TRECUTE AM PRIMIT DECIZIA DE PLATA, AS DORII SI EU SA STIU CAT DUREAZA PANA VIN BANII.

  • Buna seara Am o intrebare daca se poate. Ar avea voie un executor sa imi puna propire pe pensia de invaliditate gradul 2??

  • Bună domnule covaci sint bolnav de tbc,diabet,și inima as putea pune un dosar de pensie de boala

   • Stimate Tapordei Nicu, sper să aveți parte de o însănătoșire grabnică. Dosar de pensie se poate depune..de primit pensie ..mai greu. Va trebui să primiți o trimitere de la medicul specialist ( diabet sau inimă) către Comisia de Expertiză Medicală iar dacă de acolo veți primi ung grad de invaliditate mai trebuie să aveți realizat stagiu de cotizare pentru a primi o pensie de invaliditate.

 • Stimata Mariana Rotaru, daca ati realizat venituri in acesta perioada prin angajare si ati mai cumulat minim 5 luni stagiu de cotizare, atunci veti fi in starea de „nerevizuibil” altfel pensionarea „de drept” se va realiza in 2 Noiembrie 2017;

 • Stimata SOS IRINA NAMARIA, incadrarea in gr.2 invaliditate va aduce o pensie mai mare decat incadrarea in gradul 3 de invaliditate deoarece punctajul aferent stagiului asimilat este mai mare pentru gradul 2 decat gradul 3;

  • da dar se calculeaza din gradul 3 dat initial cand ma aflam in concediu medical.data depunerii actelor dat de experta Stelian ,Policlinica 2 Constanta era de 3 Iulie ,2015.Si la indicat iile expert Vatafu,policlinica CFR,am depus actele pe 16 Iunie 2015.Asta va explic dvs. MAI ALES ,CA IN ACTE SE AFLA PRECIZAREA DE LA NEUROVHIRURG DE OPERATIE DE HERNIE DE DISC IN 2 SAPTAMINI,DECI,NU SE PUTEA LUCRA,DEOARECE ERAM IN TRATAMENT NEUROLOGIC SI DE SCADERE A ORICARUI TRATAMENT ,INCLUSIV A TROMBOFLEBITEI PROFUNDE.TOTUL A FOST UN ARANJAMENT DEOARECE PE 1IULIE ,EU ERAM DEJA OPERATA SI ,SE DADEA DIN START GRADUL DOI,NEMAIFIIND DIMINUAT DE CALCULUL DIN GRADUL 3.CEEA CE EU NU AM STIUT.CUM NU AM STIUT PANA LA FINELE SRPTEMBRIE CA,MA INCADRAM IN BOALA PROFESIONALA.NICI UN MEDIC NU MI A SPUS.MAU MANCAT DE VIE.IN 6 LUNI 2 OPERATI.PRIMA DE LEZIUNE DE MENISC IN DEC 2014.SI A DOUA IN 1 IULIE 2015.LA PRIMA OPERATIE MI S A PRODUS LEZIUNEA DE MENISC LA MUNCA.SI A DOUA ZI DIMINEATA IN CADRUL INTRPRINDERII M A LUAT SALVAREA DEOARECE ATUNCI A CRAPAT MENISCUL,DE NU MAI PUTEAM MISCA PICIORUL SI DURERI CRUNTE,CRUNTE.LA SPITAL ,MEDICUL DE GARDA NICOLAE A MINTIT ,CA,MEDICUL MEU NU ESTE SI A TRECUT GONARTROZA ,GHIPS PARTIAL SI MARS ACASA.CAND AM ACUZAT DURERI ,A ZIS CA EL NU MA TRATEAZA,NU MI DA MEDICAL,NU MA SCOATE LA PENSIE.DE UNDE SA IESI LA PENSIE ,M AM INTREBAT?STIA DE LA MEDICUL FIRMEI SI NU AU VRUT SA DEA BOALA PROFESIONALA SI ACCIDENT DE MUNCA.DEOARECE SI HERNIA SE TRAGE TOT DIN ACCIDENT DE MUNCA,DAT PE 11.06.2014NEBAGAT IN SEAMA LA LOCUL DE MUNCA.DE UNDE SA STIU TOATE ACESTEA ?SI UNDE SA MA MAI DUC? CONTESTATII AM FACUT,DEGEABA.PENSIA DE 560 ACUM,TRAITI SI VA TRATATI DIN EA?EU,NU!!!!UNDE SA MA DUC FARA BANI.RMN URILE LA COLOANA SI GENUNCHI FACUTE ULTERIOR AU IESIT F PROASTE.NICI MACAR MEDICUL NU A VRUT SA LE INTERPRETEZE IN SCRIS PTR. COMISIE,NICI SA MA OPEREZE IARA.AM SI SPONDILOZA ANCHILOZANTA DE LA 30-31DE ANI,CARE REUMATOLOAGA S A INTELES TELEFONIC,CA MI A SPUS PRINTRE RAGETE,CA,CINE MI A BAGAT IN CAP.UNUI OM BOLNAV CARE NU PUTEA UMBLA DE DURERI DE COLOANA ,BAZIN,DURERI IN UMERI,MAINI PANA LA DEGETE SI PICIOARE.TRATATA DE DOCTORI DOCENTI 15ANI CU BALNEAR CU HLA FACUT CU INFILTRATII IN COLOANA O VIATA SI MULTE ALTE MEDICAMENTE.SA VA MAI ZIC? NU MA INCADREZ NICI LA HANDICAP.DESI IN LEGE SCRIE CA ATAT SPONDILOZA CAT SI CELELATE AFECTIUNI SUNT DE GRAD DE HANDICAP.CE SA MAI FAC?UNDE SA MAI MERG?CINE IMI DA BANI SA POT FI EVALUATA CAP,COADA ODATA PTR.TOTDEAUNA.NU MAI POT UMBLA,SUNT ATAT DE DEPRESIVA CA DE ABIA IES LA 3 ZILE 5-10MIN DIN CASA.MI S AU DISTRUS RINICHII,FICATUL.M AM INGRASAT ENORM.POATE REUSITI SA NU FIE POSTATE PE INTERNET ACESTE COMENTARII DE PE SAIT UK DUMNEAVOASTRA.E PROTECTIA BOLNAVULUI SI DIVULGAREA IDENTITATII.MULTUMESC,ASTEPT RASPUNS.SA MA ADRESEZ LA MAI?

   • Ancercati sa faceti si Electromiografie care arata suferinta neurologica si nu o poate tagadi nimeni.

  • Bună ziua…La ce grad de invaliditate te poate pensiona medicul fără a mai veni la revizuire?sau cine decide dacă vi la revizuire? Medicul specialist? Mulțumesc

   • Toate gradele sunt revizuibile. În principiu revizuirea se poate stabili de fiecare parte: medicul conform graficului stabilit sau invalidul dacă starea lui de sănătate s-a schimbat. Mediciul nu pensionează, ci doar stabilește gradul de invaliditate apoi condițițiile de pensionare asociate invalidității le stabilește Casa de Pensii.

 • Buna ziua!
  Ma numesc Suciu Maria Magdolna,sunt din Tg Mures.
  In perioada 1982 – 1989 am lucrat la I.C.S.A. P. Tg Mures ,intr-un restaurant.Eu si alte cateva colege am fost angajati „fara calitate de angajare”,cea ce insemna ca primeam salarul pe stat de plata oficial ca restul angajatilor, dar nu se considera vechime.Anii lucrati nu apar in cartea de munca.
  Ce se poate face ca acei ani sa nu fie pierduti?
  Cu stima Suciu Maria

  • Din pacate nu exista acest termen in lesislatia muncii ,,fara calitate de angajare”. Inseamna ca ati lucrat ,,la negru”, statul de plata se intocmea doar ca o evidenta a banilor care vi se cuveneau in raport cu timpul lucrat, sau ca sa vi se dea impresia ca e legal ceea ce faceau. Din pacate nu prea se mai poate face nimic. Probabil acea intreprindere nici nu mai exista.

  • Stimate Gaspar Alin, pe cuponul de pensie trebuie sa fie mentionat punctajul mediu anual, acesta se inmulteste cu valoarea indexata cu 5% a punctului de pensie (871,7 lei) rezultand noul cuantum al pensiei majorat cu 5%; Altfel va rog sa-mi scrieti mai multe detalii la consultanta@pensiata.ro;

 • Sunt pensionar grad 1 invaliditate cod boală H35 și am certificat handicap grav boală oftalmologică.
  Pot să mă angajez în bază art. 118 lit. b ca nevăzător și să păstrez și pensia de invaliditate?
  Ca persoană cu handicap grav boală oftalmologică am cotizat 3 luni până am primit decizia de încadrare în grad de invaliditate. Stagiul potențial se va calcula ca durată 20 ani (am 45 ani) sau ca o treime din stagiul total de 35 ani cât trebuie să cotizeze nevăzătorii. Specific că nicăieri în nici un document nu apare sintagma „nevăzător”. Mulțumesc.

 • buna ziua sant mama unui baiat cu handicap grav care are 23 ani are handicap din nastere iar eu sant insotitorul lui,vreau sa va intreb poate beneficia de pensie de invaliditate tinand cont ca el nu primeste decat o indemnizatie de handicap?

 • Buna ziua, ma numesc Georgescu Romeo, am 55 ani si in urma unui accident de circulatie m-am pensionat ( pentru un an) pe caz de boala cu grad de invaliditate I cu insotitor- asa cum am primit decizia comisiei de expertiza medicala. Intrebarea mea este daca acest tip de pensie este inpozabil si in cazul in care nu este ce trebuie sa fac pentru a beneficia de aceasta facilitate. Va multumesc si astept raspunsul dumneavoasrta

 • Buna seara mă numesc Adina și sunt operată de hernie de disc,am 38ani ,16 ani de muncă și cineva luni la ce grad mă voi încadra la pensie revizuibila la 1 an

 • Bună ziua! Am 21 de ani și am LES de 4 ani. Am făcut toate demersurile pentru pensie și mi-au dat grad 2 de invaliditate. Menționez ca am lucrat 1 an. As dori un calcul exact al pensiei sa știu ce ma așteaptă. Mulțumesc!

 • Am decizia de pensionare gr. 3 din februarie 2016, iar la CAS apar ca neasigurat .
  Ce trebue sa fac.
  Va multumesc

 • Am 54 de ani varsta,34 de ani de munca si grupa (daca se aduna si se scad griupele 1 si 2 la un loc ) mai am 5ani si 6 luni,care se scad din varsta de pensionare (65 de ani comform legii155/2015).
  Mentionez ca am boala profesionala din 2011(pneumoconioza minerului la carbune -este principala si pe langa aceasta mai sunt inregistrat si cu gonartroza bilaterala la ambii genunchi,bronsita cronica acuta,discopatielombara) .
  Intrebarea mea este
  1.Este mai bine sa ies la pensie pe caz de boala profesionala din cadrul muncii si cat la % pot lua pensie din salariul de incadrare ?
  2.Este mai bine sa iau salarii compensatorii si apoi sa iau pensie de boala profesionala si cat la % din salariu pot lua ?
  3. Daca iau acum pensie de handicap pentru pneumoconioza minerului la carbune comform legii ,mai am dreptul sa lucrez si cate ore ?
  4 Daca iau pensie de handicap , pot beneficia de scaderea vechimei cu 5 ani din vechimea de pensionare ,sau mi se scade cumva niste ani din varsta de pensionare si de cati ani pot beneficia?
  5. Ce drepturi mai pot avea persoanele cu handicap ?
  Va multumesc !!

 • Buna ziua! Am si eu o intrebare va rog frumos, am hepatita b si C cronica. Am 34 de ani, exista vre’o pensie ptr aceste boli?

 • Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un sfat !
  Mamei mele tata-l vitreg nu ia dat voie sa lucreze sau si daca a lasat-o sa lucreze , lucra 1-3 luni si o batea tot timpul era gen de om gelos ;
  În momentul de cauza tata-l vitreg a intrat in pensionare iar mamei mele doresc sa-i obtin o pensie sau un venit la care sa aibe si dansa niste banuti! Date contact :emilradudinu@yahoo.ro/0742882670

 • Vă rog să mă lămuriți dacă trecerea de la pensie de invaliditate grad 2 la pensie de invaliditate grad 3 trebuie comunicată la DGASPC și dacă aceasta determina schimbarea gradului de handicap din accentuat în mediu (certificatul de handicap este permanent).

 • Buna seara, am certificat de încadrare grad trei cu diagnostic surditate bilaterală severă, pe termen nerevizuibil, dar nu mi-a mai venit pensia din august 2015 e posibil sa fie vreo eroare sau s-a schimbat ceva?

 • Buna ziua..!!
  A primit decizie pensie de invaliditate gr 2 la 14 ani vechime..cu suma de 207 lei..
  V-a primi diferenta pana la 400 lei pe cupon ca pensie minima..???
  S-au ramne cu 207 lei..pensie ..

 • Buna ziua mama are decizie de pensionare gradul 1 cu insotitor, eu am grija de ea dar nu stiu cum sa fac sa pot beneficia de acea indemnizatie de insotitor, am fost la primaria sector 5 si mi-au spus ca ei nu pot face nimic ca aceasta pensie o da casa de pensie nu primaria. Ce pot sa fac?

 • In prezent am pensie de invaliditate grad 2 si certificat handicap grad accentuat. Daca trec la pensie invaliditate grad 3 se modifica si incadrarea in handicap mediu?

 • Buna ziua mă numesc Viorica și sunt operată de hernie de disc anul acesta de doua ori. Coloana este afectata . Dl.Doctor mia propus pensionare de invaliditate . La ce grad de pensie am dreptul?
  Va Multumesc!

  • Sunt pensionat caz boala gr II. am 58 ani Cotizatie 23 ani… Mi.s.a calculat 389 lei….la care mai contribuie statul cu 11 lei. In cazul cand mai platesc anticipat …pentru inca 5 ani.. ptr a avea ..la 65 de ani stadiul complet de cotizare … se va recalcula si pensia de handicap?…. unde, dupa ce voi plati ptr acesti ani ….se va ajunge la stadiul de acordare a stagiului potential . de 26 ani ..in cazul meu ..conf art 75 / 1 ..!
   Cu respect GH Pavel

 • am suferit de o masectomie totala la sanul drept .pot beneficia de pensie de handicap sau pensie de boala . am 45 de ani.

 • Am ciroza hepatica si 19 ani vechime in munca daca doresc sa ma pensionez in ce grad de pensionare voi fi incadrat si ce pensie voi primii. Va multumesc.

  • Stimate Ciceu, pentru a afla dacă vă încadrați într-un grad de invaliditate dotorat afecțiunilor pe care le aveți trebuie să primiți o trimitere de la medicul de familie pentru Comisia de Expertiză Medicală. Aceasta va stabili dacă sunteți eligibil pentru pensionare de invaliditate.

   • Buna ziua. Sunt incadrat in gradul de handicap usor (cod boala F70, cod handicap 5) auzisem mai demult ca se propusese o lege prin care cei cu gradul de handicap usor vor primi o suma de bani, stiti ceva in legatura cu asta? Va multumesc anticipat, Paul .

 • Buna ziua . O ruda ( femeie ) a primit pina acum gradul grav cu insotitor iar acum am fost anuntati ca i se schimba cu gradul ii , fara insotitor .Operata in 2001 neoplasm mamar , recidiva metastaze pleurale 2006 , metastaze cerebrale 2008 , actual chisturi cerebrale , unul de 4,5 cm , Parkinson g. 3 , stari depresive , incapabila sa-si ia medicatia si sa se descurce singura . Personal , mi se pare scandalos dar as avea nevoie de un sfat , ceva , sa fac o contestatie ? Va multumesc .

 • buna ziua ..ma numesc Andreea,am 21 de ani.si am o problema din nastere, nu am o urechie,si nu aud foarte bine. pot beneficia de o pensie???

  • Din cauza acestei probleme, am si o fisura de canal la gat .. ce curge un lichid de fiecare data cand beau multe lichide sau mananc. Va multumesc

 • buna sint tata cu doi copi credintat de lege pina la majoratspre crestere si deucarea lor , da eu persoana cu handicap locomotor acentuat , venitul meu mu depaseste 7on , ce va rog daca fosta sotie mu plateste la cei doi copii pensia alimentara si in prezent da parchetul de 10 ani spune nu are nu lucreaya legal e fara suflet si intint maternal ok, asa pot legal sa mai optin un venit find intretinator de fam . da rog la tel . 0747996802 nu povesti fapte rog serozitate .

 • Buna ziua, am 41 ani. Cam 15 ani vechime munca, in 20 aprilie am fost operata hetnie disc , discul fiind rupt in doua , ma simteam f rau dupa operatie ,iar la doua zile am f operata a doua oara , dar om fost taiata pe toata burta avand 26 copci , avand complicatii . – leziune vena iliaca comuna stanga , artera iliaca comuna stanga , fisula arteriovenoasa cu debit mare , anemie secundara, trombofeblita picior stang, insuficienta hepatica acuta , pleurezie bilaterala , in conditoile de fata nu ma dimt bine deloc , ma doare f tare spatele , nu pot sta in picioate f mult. Ma pot pensiona pe caz de boala ? Am pana acum 150 zile medical , daca da , cum trebuie sa procedez, ce pasi trebuie sa urmez, va rog din suflet sa ma ajutati cu un raspuns , va multumesc.

  • Stimată Ionela, va trebui să primiți de la medicul de familie o trimitere către comisia de expertiza medicala în vederea stabilirii gradului de invaliditate la care vă încadrați.

   • Va multunesc mult, cu diagnosticul prezentat se poate pensiona ? Iar med de familie imi poate spune ca pasi trebuie sa urmez ?

    • sunt pesionar de boala din anu 2006 dianosticat cu neoplsm de colon operat as-m brosic si am etate 63 ani eu pot sa ie-s la pensia de drept si pensia deboala sa socoteste ca vechime

     • Stimate Traian, pensia de boală(invaliditate) este stagiu de cotizare ce se valorifica la stabilirea drepturilor cuvenite pentru pensia la limită de varsta. Puteți trece din pensie de ivaliditate in pensie pentru limită de varsta redusă, chiar de la 63 de ani, dacă aveți realizat stagiu in grupe superioare de muncă ( grupa 2 sau grupa 1 ) si cel realizat plus perioada de invaliditate depășesc 35 ani. Altfel varsta de pe pensionare la limită de varstă rămâne 65 de ani.

  • sunt pesionar de boala diacnostic asm operat noplasmde colon stang plamani din 206 si am 63de ani eu si ovechime 22 eu pot sa beneficiez de finitiva varog sa mi dati un respuns

 • Buna seara, sunt nascuta in februarie 1960 pensionata de invaliditate gradul III din anul2006. La data pensionarii stagiul de cotizare realizat era 28 ani 5 luni 13 zile din care in grupa II 11 ani 6 luni 3 zile conditii normale 13 ani 11 luni 8 zile stagiu aferent gr.I si II 2 ani 9 luni.Imi puteti spune va rog la ce varsta ma pot pensiona la limita de varsta si care va fi stagiul total de cotizate.Anii de pensie de invaliditate sunt considerati vechime si grupa II se scade din varsta? Va multumesc pentru raspuns.

  • Stimată Ioniță Victoria, vârsta standard de pensionare, în cazul dumneavoastră, este 61 de ani și 8 luni (Octombrie 2021) iar stagiul complet de cotizare 31 de ani si 8 luni. Perioada în care sunteți pensionata de invaliditate este stagiu de cotizare și va fi adăugat la cel existent urmând să fie valorificată la calculul pensiei pentru limită de vârstă. Pentru cei 13 ani, 11 luni si 8 zile stagiu de cotizare realizat în grupa 2, vârsta standard de pensionare se reduce cu 2 ani si 6 luni, astfel ca pensionarea la limită de vârstă redusă va fi la 59 de ani si 2 luni. În cazul în care doriți sa cunoașteți detalii legate de valoarea pensiei puteți accesa servicul de calcul al pensiei dezvoltat de http://www.pensiata.ro .

 • As dori sa stiu daca pot avea si ce suma pt o pensie de invaliditate. Am neo col uterin iradiat si operat( operatie wertheim) . Mentionez ca am 3 ani si 5 luni vechime in munca( am lucrat mult fara carte de munca in strainatate dar si in tara) si virsta de 51 ani. In speranta ca imi veti raspunde cit mai precis ‘ Va multumesc anticipat

 • Copilul meu a implinit 18 ani, are gr. de handicap 1 nerevizuibil si definitiv cu asistent personal. Va rog sa-mi spuneti daca poate primi pensie de invaliditate in cazul in care nu a cotizat la sistemul public iar handicapul din nastere nu-i permite angajarea.

  • Sunt asistenta medicala cu vechime 38 ani din care 1 an si 6 luni cancediu medical pentru neoplazie din 2016 pana acum.As dori sa stiu care tip de pensie este mai avantajos…pensia parțial anticipata sau pensia de boala?.Menționez ca ma încadrez pentru ambele .

    • Mulțumesc pentru răspuns! Domnule Covăciu daca am sa obțin gradul 3 de invaliditate si o sa lucrez cu jumătate de norma pensia de invaliditate va fi tot la jumatate sau va fi integrala?

     • Domnule Covaciu as vrea sa mai stiu daca o sa obțin gr.2 la pensia de invaliditate in condițiile in care am contribuit 38 ani si am 57 de ani, cuantumul pensiei va penalizat ca si in cazul pensiei anticipate parțiale? Mulțumesc!

     • Pensia de invaliditate gradul 2, este mai avantajoasă( financiar) decât pensia anticipată parțială, deoarece constutuie stagiu de cotizare contributiv la stabilirea drepturilor cuvenite la pensia pentru limită de vârstă.

     • Gradul pensiei de invaliditate nu poate fi obținut, el este acordat funcție de starea sănătății de către medicul de expertiză medicală. Pensia de invaliditate este integrală chiar dacă veți munci 4 ore pe zi sau nu veți munci deloc.

    • Domnule Covăciu daca am beneficiat de 545 zile concediu medical pentru neoplazie acum sunt obligata sa îmi depun dosar pentru obținerea gr.de invaliditate si apoi dosar la casa de pensii sau este alegerea mea.Mentionez ca starea de sănătate de acum îmi permite sa lucrez dar nu stiu daca am posibilitatea sa ma pot pensiona pentru invaliditate peste 1 an daca nu o sa mai am continuitate la concediu medical .Mulțumesc!

     • Stimată Angela, obținerea Buletinului de Expertiză Medicală, ce poate conție încdrarea într-un grad de invaliditate, vă oferă posibilitatea deschiderii drepturilor pentru pensia de invaliditate și nu obligația de a vă pensiona. Altfel trebuie știut că pensia pentru invaliditate de gradul 3 vă permite să realizați o activitate profesională cu durată de maxim 4 ore pe zi.

     • Mulțumesc mult Domnule Covaciu.Am înțeles .O sa îmi depun dosarul pentru obținerea gradului de invaliditate si sper sa obțin gr.3 . Daca vreau sa lucrez 8/ zi pot sa păstrez decizia pt.invaliditate si sa depun dosar pensie daca doamne fereste boala revine?

     • Decizia ( Buletinul de expertiză medicală) nu poate fi păstrată deoarece emiterea deciziei pentru pensia de invaliditate se acordă numai pe durata valabilității buletinului de expertiză medicală, altfel va trebui să faceți o nouă expertiză la data la care veți dori să deschideți dreptul de pensie pentru invaliditate.

     • Domnule Covaciu sunt pensionata cu gr.2 din 2000 cu 14 ani,4 luni si un punctaj mediu 0,50487cu o pensie 150 lei.In 2005 am dus spor de vechime la anii lucrati mi s a calculat pensia 189leisi un punctaj 0,63835.In 2009 am primit gr.1 cu indemnizatie de insotitor si culmea pensia de la 445 cat o aveam mi s a micsorat la 426 binenteles si punctajul s a micsorat la 0,61021.Eu nu am stiut ca acest puntaj este important in calcularea pensiei!Am fost la casa de pensii si mi au spus ca acum am vazut?Ca mi s a micsorat punctajul ca am trecut la gr.1.Va rog sa ma ajutati!

     • Buna ziua.Domnule Covaciu am primit decizia de invaliditate gr.3 si am depus dosar pentru pensie urmând sa ma întorc la locul meu de munca pentru program redus 4 h/ zi.Vreau sa stiu sunt obligata sa lucrez 4 ore in fiecare zi 5 zile pe săptămână sau pot lucra 8 ore într.o zi si liber a doua zi fara sa depășesc 84 ore într.o luna cu 21 zile lucratoare? Mulțumesc!

     • Stimată Angela, legea este clară 4 ore/zi în documentele de angajare, de asemenea trebuie știut ca pensioarea de invaliditate grad 3 nu vă obligă să aveți un loc de muncă , decât dacă doriți acest lucru.

     • Domnule Covaciu am gr.3 invaliditate si am depus dosarla casa de pensie..Peste câteva zile incep serviciul cu jumătate de norma si doresc sa stiu daca pot sa lucrez 8 h într.o zi iar a doua zi sa fiu libera astfel încât sa nu depasesc84 ore lucrate într.o luna cu 21 zile lucrătoare sau sunt obligata sa lucrez 4 h/ zi 5 zile pe saptamana??Mulțumesc!

     • Bună ziua, de muncit, zilnic, puteți legal doar 4 ore (acte), altfel non stop. Uitați cât de repede se poate ideea cu media orelor pe lună, pentru că ”invaliditatea” arată cu NU puteți munci 8 ore zilnic.

 • Stimate d-nl Covaci as vrea sa stiu daca mai pot primi inca o pensie de invaliditate tinand cont ca am una de handicap de gradul 2 si pensia pe caz de boala dupa ce am suferit in 2011 o peratie pe creer de tumore cerebrala .Nu inteleg pensia de invaliditate este una si cea pe caz de bola este alta
  sau este una si aceasi ?

 • Buna seara, sunt Lucian am 47 ani si 28 ani de serviciu in urma cu 10 ani am suferit un AVC ischemic cu hemipareza pe stanga dar mi-am revenit, acum pare ca se agraveaza lucrurile si doctorul neurolog mi-a propus pensionarea .Zice ca nu-i place cum raspund membrele la stimuli plus am ceva probleme cu coloana.Intrebarea mea este in ce grad as putea fi incadrat si cum se calculeaza pensia . M-ar interesa daca o sa pot sa ma descurc cu banii si daca as putea lucra cu jumatate de norma.

 • Buna seara,

  va rog frumos sa-mi spunet cum secalculeaza vechimea in cazul in care sant pensionat gr.3 si lucrez 4 ore. fiecare an se considera vechime in munca sau se cumuleaza 2 ani.

 • Buna ziua,ma numesc Adriana am 51 ani si in 2014 am facut prima criza de epilepsie,si de atunci tot asa,cam 2-3 pe saptamana,cu convulsii sau fara.Am fost la cabinet de expertiza medicala chiar azi,m-au incadrat la caz invaliditate 3 revin la ei peste un an.Stiti cumva daca la calculul pensiei are importanta vechimea in munca?am in jur de 15 ani vechime.exista ceva care m-ar ajuta sa iau suma mai mare?
  Stiti care e cuantumul pensiei grad 3?multumesc.

 • As fi eu sa stiu cat ar putea fi pensiamea de invaliditate (aproximativ), in conditiile in care ma incadrez in gradul 3 de invaliditate, anul acesta am absolvit facultatea si in limba aceasta am depus dosarul pt pensie.
  Multumesc anticipat.
  Cu respect

 • As fi eu sa stiu cat ar putea fi pensiamea de invaliditate (aproximativ), in conditiile in care ma incadrez in gradul 3 de invaliditate, anul acesta am absolvit facultatea si in luna aceasta am depus dosarul pt pensie.
  Multumesc anticipat.
  Cu respect

 • Buna ziua as dori si eu citeva informati,am 38 ani,am stat 6 luni internat in spital,am tbc mdr,se poate pensiona,va rog sa imi raspundeti si mie,va multumesc

 • si in ce grad ma incadrez,va rog sa-mi raspundeti si mie,am 1 an si 2 luni de cind sint in tratament si termin in 2017

 • Buna dimineta as dori si eu o informatie in legatura cu decizia.in luna iunie anul curent am renoit decizie .si nu am ptimt pessa pina acum .trebuua sa o depun la casa de pensi ?va multumesc

 • Mariana Din anul 2002 am o indemnizatie de handicap gradul 2 accentuat .Va rog daca imi puteti spune , pot beneficia si de pensie de invaliditate ? Va multumesc …

  • Eu am facut acest luceu de o saptamana. Cu actele medicale si cu un referat medical de munca am mers la comisia de expertiza. Acolo am primit aviz favorabil si o decizie de gradul doi. Apoi am mers cu aceasta decizie la casa de pensii si cu adeverinta ce am cotiza o luna ( eu nu am lucrat nici o zi ) Si am depus un nou dosar la casa de pensii. Mi-a zis sa astept o luna jumate pentru primirea unei noi decizii.

 • Buna seara !
  Numele meu este Biclea Alexandru am 44 ani cu o vechime in munca de 20 ani si urmeaza sa primesc o pensie de boala de gradul 3 . Am rugamintea sa-mi spuneti in ce cuantum am sa primesc pensia . Multumesc mult ! Astept raspuns pe adresa de e-mail : andrei_ducu2003@yahoo.com. O sera buna in continuare !

 • Buna seara, Va rog sa mi spuneți care este valoarea pensiei in cazul: am pensie de invaliditate fr 3, din 2011, am vrut sa mai lucrez, am 23 ani in învățământ, si in continuare am jumătate de norma, peste 30 de ani cotizație. Doresc sa mi spuneți când pot ieși la pensie nerevizuibila, daca se insista gr2, născută 19/07/1960 sau pensie de drept. Va mulțumesc anticipat!

 • Buna ziua. Va scriu in numele unui nepot cu virsta de 27 de ani tatal lui este decedat( fratele meu) iar mama lui are un grad de handicap si locuieste la sora ei in alta comuna. Are gr 2 din 2007 . cu diagnosticul retard mental . pina anul trecut mam mai descurcat cu el cit de cit eu locuind in comuna vecina, insa anul acesta a trebuit sa fiu in permanenta linga el deoarece boala sa agravat. Pleaca de acasa, da foc la diverse lucruri in curte, unbla cu surubelnit la prize, si multe lucruri interzise. Cum trebuie sa procedez , unde trebuie sa ma adresez pt trecerea de la gradul 2 la gradul 1 de invaliditate. ? La ora actuala are decizie definitiva cu gr 2. Si ce acte trebuiesc? Multumesc anticipat.

 • buna seara, am o vechime in munca de 34.de ani si 10 luni, din „82febr. gr. ll pana in 2001, cand am inteles ca s-au taiat aceste drepturi. Mentionez , ca pana in 2016 aprilie cand am facut o pancreatita cu crize majore si tratament agresiv , dar care mi-a salvat viata;, nu am intrerupt serviciul deloc; lucrez in Spit de Psihistrie de atunci am fost in Concediu Medical, iar de azi sunt pensionata gr.lll. Intrebarea mea este; -s-a revenit asupra acordarii gr ll, daca da, cum se face calculul –in tot acest timp am lucrat aprox. 25 de ani ture de noapte; –am nascut , si crescut 5 copii ,cel mic are deja 18,5 ani; sunt nascuta in 27.06.1964.Venitul meu brut era de aprox. 2 500 cu toate sporurile si orele suplimentare, iar net undeva la 1600. In perioada conc,med. primeam in jur de 1200-lei.Va rog un mic si cu aprox. calcul al pensiei, si daca am interdictie de a munci pe viitor mai usor 8 ore pe zi, cu acordul sefului de sectie, unde este mare nevoie de personal, si desi scos la concurs , postul nu s-a ocupat. _-_va multumesc anticipat pentru timpul acordat si raspunsul oferit. Multa , multa sanatate .

 • Buna ziua, ma numesc Eugeniu si as dori sa aflu daca daca la data de 31.03.2015 aveam vechimea in munca de 30 ani si etatea 54 ani , dupa acea data fiind incadrat pensionat gr. 3 ,mi se considera vechime in munca perioada pensionarii si am posibilitatea la 60 ani sa ma incadrez pensie anticipata, avand in vedere ca as cumula si diferenta de 5 ani prevazuta de lege. Va multumesc anticipat.

 • Buna ziua. Ma numesc Marius D. Am rugamintea la dumneavoastra sa-mi spuneti cat ar fi diferenta(ma refer la valoare, in procente %) intre gradul 3 de invaliditate si gradul 2,avand o vechime de 21 ani si 5 zile si o varsta de 49 de ani.

 • Buna ziua! Sunt persoana cu handicap grav, am decizie din anul 2010,nerevizuibila, ca urmare a protezarii aortice a cordului si a implantarii unui stimulator cardiac. Lucrez din anul ian.2000 si pana in prezent. Sunt absolventa de facultate 1994-1999. As dori sa ma ajutati cu un calcul, chiar si aproximativ, al pensiei pe care as putea sa o iau. Multumesc!

 • buna seara !
  sunt pensionat de invaliditate in portugalia dar cand a fost facuta cererea de pensie a fost trimisa si in romania pt ca am si in romania cativa ani de munca in cartea de munca dar de un an si jumatate inca nu am nici un raspuns din partea autoritatilor din romania cat este timpul mediu de a astepta un raspuns ? pt ca din portugalia mia fost acceptata pensia cu o invaliditate de 80 % care nu stiu in ce grad este considerat in romania

 • Buna ziua , din suflet va rog un raspuns , mama mea este nascuta in 1949 , are o pensie handicap gr 3 , in valoare ffff mica , adica 34 lei. , cum sa traiasca cu asa ceva , are ani lucrati pe timpul cap -ului 8 , poate lua pensie de drept avand doar atatia ani lucrati , mi sa spus ca nu poate la cada de pensii , dar ce este de facut ptr a beneficia si ea de niste banuti ptr medic , va multum .

 • Multumesc din suflet , are gr 3 de la varsta de 58 de ani , dar pe cupon scrie ajutor de handicap , va rog mult sa mi spuneti ce este de facut pentru a avea si ea niste banuti macar de medicamente pe care le ia tot timpul .

 • Buna Ziua, am si eu o intrebare, fratele meu este incadrat in gradul 1 de handicap de la nastere, pensia de urmas difera in functie de gradul de handicap? La el pe cuponul de pensie scrie gradul 2

 • Buna,
  Am 54 de ani (1962) in perioada 1981 oct. – 1984 aug. am fost pensionat de invaliditate cu grad II de handicap.
  Din 1985 pina in prezent am lucrat cotizind la pensie 24 ani si ceva luni din care am pe cartea de munca 11 ani gr.II de munca, ma pot pensiona mai devreme cu 10 ani datorita handicapului preexistent cotizarii…????
  Cum este incadrat gr.II de handicap acum ca nu prea am gasit ( grav, accentuat sau mediu)
  Multumesc!

 • Va salut cu respect! Sunt cadru militar activ de 17 ani. In anul 2003, din imprudenta unui coleg, am suferit un traumatism cerebral prin impuscare, in zona planseului suborbital drept. Glontul a patruns la cca 1 cm sub ochiul drpet si s-a oprit in zona cervicala, de unde a fost extras printr-o operatie. In urma acestui eveniment nefericit, acuitatea vizuala ochiului drept a fost afectata iremediabil, in sensul ca nu disting decat forme, umbre, fara detalii. De atunci am „driblat” sistemul de acordare a aptitudinii militare pe zona oftalmologica, din dorinta de a continua caiera. Daca as dori sa ies la pensie acum in baza acestei probleme, cum m-as incadra?

 • Buna dimineata, o intrebare; sotul meu are 51 de ani, 17 ani cotizati in Romania si 15 ani cotizati in Spania, acum 4 ani a avut un accident de munca in Spania fiind operat de doua ori la coloana vertebrala si nici dupa a doua operatie nu este bine. De profesie este mecanic de camioane, in Spania ii pregateste dosarul de pensionare pentru accident de munca, intrebarea mea este daca poate sau are dreptul sa solicite si in Romania pensie de boala, tinand cont ca are 17 ani cotizati +15 in Spania? Cum trebuie sa procedam, deoarece in Spania pentru accident de munca va primi o pensie nationala, deci nu trimite INSS dosarul in Romania. Va multumesc, cu mult respect !

 • Buna dimineata dl Covaci, va multumesc pentru acest site, ne ajutati foarte mult cu raspunsurile si indicatiile dvstra. In aceste zile 6-7-8 nov. v-am trimis un mail cu rugamintea de-a ma ajuta sa clarific situatia in care ma aflu eu si problemele care ma confrunt, poate trebuia sa postez aici intrebarea, motiv pentru care am sa va spun pe scurt (din nou) nelamurirea mea.
  Sunt nascuta in august 1969, in 1999 am fost incadrata in gr II pensie invaliditate pentru LES, in anul 2000 am plecat in Spania pt motive medicale, starea mea de sanatate fiind foarte grava, urmand acolo tratamentele necesare. Binenteles ca pentru neprezentare la comisie pensia mea a fost suspendata desi am trimis scrisori medicale la comisia de expertiza unde dovedea agravarea starii de sanatate si faptul ca sunt la tratament, fiind vorba de o boala incurabila si progresiva. Fiind cu pensia taiata ani de zile, simtindu-ma mult mai bine am lucrat efectiv 3-4 ani si 6 ani am stat in concediul medical pentru agravare si aparitia multiplelor patologii si afectiuni, infart+2 stent, insuficienta renala, hernii discale, osteoporoza, noduli pulmonari…etc. Dupa 10 ani de plangeri, memorii si corespondenta cu CNPP, avocatul poporului si in 2010 la Comisia Europeana, in decembrie 2010 mi-a venit decizia de pensie gr.I, tinandu-se cont de toate patologiile existente pana la acea data. Intrebarea mea este, din 1999 cand am benificiat de primele pensii, aveam cam in jur de 450 lei, in 2010 cand am fost incadrata in gr.I beneficiez de indemnizatia de insotitor dar pensia este de 485 lei. In acest moment in Spania beneficiez de o pensie NOcontribuitiva, pentr faptul ca am 70% grad de minusvalie, deci, deocamdata nu beneficiez de pensie de invaliditate, doar de acest ajutor pentru persoane impsibilitate sa lucreze pentru gr de minusvalie (handicap).
  INSS a trimis in Romania decizia de „ajutor” pensie pt handicap ce-mi este recunoscuta in Spani, dupa care am primit decizia de pensie comunitara. Nelamurirea mea este ca vechimea anilor de cotizare in grad de invaliditate sunt luati in considerare, nu stiu daca si cei din Spania, dar de atatia ani s-au efectuat cateva majorari de pensie si dupa cum va explicam, pensia mea s-a marit nesemnificativ, in atatia ani doar vreo 30-40 de lei. Va rog sa ma lamuriti daca este legal sau posibil sa existe o gresala, deoarece sunt ajutoare sociale, fara sa se fi contribuit la CASS si beneficiaza de aproape acelasi venit. Mentionez ca am mobilitate redusa pe langa celelalte probleme de sanatate, motiv intemeiat pentru insotitor…dar pensia mea nu mi se pare in regula.
  Va multumesc din suflet pentru raspunsul prompt care sper sa mi-l dati.
  O zi buna va doresc !

 • Buna ziua as vrea si eu citeva informati.va rog sa-mi raspundeti si mie.am depus dosarul de pensie pe data de 27-09-2016 si nu mia dat nici o decizie este normal sa intirzie atita timp,astept si eu un raspuns va multumesc

 • Buna ziua. Ma numesc Anatolie am 38 de ani, sint cetatean ai R. Moldova. Eu am handicap fizic din copilarie, Paralezie cerebrala infantila. In R. Moldova sunt angajat in cimpul muncii, lucrez ca contabil. Am o intrebare daca devin cetatean ai Romaninei mi se cuvine o pensie pentru ivaliditate si daca da cit valoreaza ea? Ce trebue sa fac ca sa obtin pensie, adica ce comisie si unde trebue sa trec? Multumesc anticipat.

 • Buna seara.
  In primul rand vreau sa va mulțumesc pentru răspuns.
  Am in continuare rugămintea la dumneavoastră să-mi spuneți dacă este corect ca cei de la Casa de pensii să-mi nu atribuie stagiul potențial (Decizia de la Casa de pensii datata 16.11.2016,iar Decizia medicala din 31.10.2016),desi mi s-a atribuit gradul II de invaliditate, am vârstă de 49 de ani(născut la data de 25.08.1967)_0 vechime de 21 de ani si 5 zile in muncă. De asemenea, va rog să-mi spuneți, daca anul trecut având gradul III de invaliditate aveam dreptul la stagiul potențial, prin aplicarea art.76 alin.1,cu trimitere la art.74,art.68 si respectiv alin.49. alin.1lit.c si g,din Legea 263/210 republicata. Pensia de invaliditate nu este ca urmare a unei boli profesionale sau accident de munca,ci din cauza altor boli. Eu nu sunt jurist,dar lecturând legea,am văzut aceste articole cu trimiteri. Este posibil sa fie corect sa fii beneficiat si la gradul III de stagiul potențial cu punctajul de 0,35% ?
  Va mulțumesc.
  Cu deosebită stimă și respect,
  M.Dumitrescu

 • Nu este normal am 16 ani lucrati am cotizat la stat iar acum mam inbolnavit de tbc cu forma mdr si am stat 6 luni internat in apital am tratamet 2 ani,am depus dosaru de pensie la comisie de unde apaetin pe data de 27-09-2016,nu mia dat nr de dosar mi sa spus ca ma suna,dar nici in ziua de astazi nu am primit nimic nici o urma de decizie,trece anu si nimic nu este normal,sint cazuri care sau pensionat cu spaga si nu sufera de nici o boala si iau pensi,as vrea si eu un raspuns.

 • Buna ziua .Va rog un raspuns anul trecut noiembrie 2015 am fost operat picior drept aputatie gamba picior drept .Am depus dosarul de pensi grad 2 handicap accentuat .Am varsta de 49 ani vechime in munca 27 ani nu am primit decizia de calcul pensie boala .E posibil dupa atatea ani sa primesc pensie sociala de 400lei dupa cea contribuit la stat cu contributie sa primesc casi cum as contribui 2 ani credeti cai normal sau e greseala .Va multumesc

 • Buna ziua,am o nelamurire , va rog sa ma ajutati urgent , am pensie invaliditate gr 3 ( cod pensie N23 ) , am primit decizie unde scrie , adica aceasta va fi pensia mea sau ce inseamna , oare numai atat ? Am 13 ani vechime in munca , sau mai primesc ceva dupa aceea , va rog un raspuns urgent ca sunt f xezamagita , eu fiind operata de 3 ori in 6 luni de zile , nu imi ajung nici de medicamente , va mulrumesc !

 • Buna ziua ma numesc Ciuchina ionica am primit decizia de pensie pentru invaliditate gradul 2. dupa 28 de ani 2 luni si 26 de zile de munca am primit o pensie de 475 de lei este normal asa ceva? eu cred ca e o bataie de joc din partea acestui stat mafiot

 • buna ziua ma numesc adomnitei mihaela elena am 38 ani si dupa nasterea celui de al doilea copil la 2 saptamani mi s.au umflat picioarele si am fost diagnosticata cu tromboza vena cava.am fost operata si mai am un tromb undeva in zona ficatului care nu mai poate fi operat, dar sunt predispusa sa fac cheaguri de sange sau chiar alt tromb daca ma lovesc ,ma tai sau accidentez.acum sunt in crestere copil, dar am lucrat sau lucrez inca in invatamant si am 15ani vechime. daca se poate va rog sa.mi spuneti in ce grad mas putea incadra si cata pensie as putea avea, pentru ca mi sa spus de catre doctorul care ma operat si la care merg la control ca nu as mai putea sa merg la servici.va multumesc

 • Bună ziua am 21 de ani si am gradul 2 de handicap vizual și mi am făcut pensie de invaliditate gr 2 și aș dori să știu daca pot să merg la o școală postliceala speciala pt cei cu deficiențe de vedere. Daca mă înscriu la școală trebuie să renunț la pensie de invaliditate ? Vă mulțumesc și vă rog din suflet să îmi răspundeți

 • Bună ziua.Sotia mea este născută în 27.08.1964 , are vechime in munca de 33de ani , si v.a primii o pensie de invalid.gr.ll . La un net de 1350 lei îmi puteti spune cat va fi pensia de invaliditate.Vă mulțumesc anticipat.Cu stimă Traian Toma.Vă rog raspuns pe mail.

 • Buna seara, Am varsta de 26 de ani si sufar de 4 operatii de hernie ombilicala (ultima este facut de aproximativ 1 an) ,am o hernie femurala care trebuie operata si posibil si o inghinala. Imi este foarte greu sa mai fac fata la locul de munca si nici nu ma pot angaja in alta parte avand in vedere aceste probleme… Cel putin momentan. Intrebarea mea este: ma incadrez cumva in vreu unul dintre grade? Pur si simplu nu mai stiu ce sa fac.. Va multumesc anticipat!

 • Buna ziua domnul covaci. Am o problema delicata am gradul 1grav perman nr.Am pensie de boala gradul 2 .in urma cu 3 ani am cerut sa muncesc si am cerut gradul 3 .Am incercat.1 an am primit pensie cu grad 3 de invaliditate adica de la 400lei am trecut la 300.acum am revenit la gradul doi de invaliditate ca nu mam descurcat cu munca.Si am revenit la gr2 dar cu o pensie mai mica si ca grad3.adica200 lei.va intreb si va rog din suflet sa imi răspunderi de ce asa.??

  • Buna seara domnule Covaci. Sunt pensionara si am fost diagnosticata in anul 2013 cu Boala Parkinson. Pensia mea este de 892 lei. Am certificat de incadrare in grad de handicap MEDIU, cod boala G20, cod handicap 1., obtinut in decembrie 2015,valabilitate, permanent ,in urma caruia primesc 39 de lei. Spuneti-mi va rog daca am dreptul acordarii pensiei de invaliditate de 400 de lei,conform Legii Pensiilor de Invaliditate actualizata in 2016, si daca da cui ma adresez in acest caz pentru a depune un dosar cu actele necesare. Intre timp boala mea s-a agravat mult, am fost spitalizata atat pentru Boala Parkinson cat si petru Boala Zona Zoster care a aparut exact pe partea afectata., drept pentru care momentan imi este foarte greu sa ma deplasez petru a ma interesa de actele necesare in cazul in care am dreptul la acesta pensie. Multumesc anticipat si astept un raspuns pe mail.

 • Buna ziua.am o matusa de 84 ani cu indemnizatie de handicap accentuat permanent de 272 lei.eu sunt curatorul ei.acest handicap il are din nastere,nu a lucrat niciodata.locuieste cu mine.as putea sa-i fac pensie de boala?daca da,ce trebuie sa fac,ce acte si unde sa le depun?

 • Buna ziua domnul covaci Mama mea are o pensie handicap gr 3 , primeste 39 lei , are probleme si cu coloana si multe altele , are multe internati in spitale , are varsta de 67 ani , poate depune dosar pentru pensie boala ( invaliditate ) , , daca da ce trevuie sa faca ? Mentionez ca decat aceasta pensie are , avand doar 8 ani lucrati , va rog mult ce trevuie facut , chiar si in momebtul de fata este internata in spital , fiindca nimeni nu spune ce trebuie facut. Va multum mult si astept raspuns si eu , din suflet va rog

 • buna seara. ma numesc ioana radulescu. de la data de 01 iulie 2014 beneficiez de pensie de invaliditate gradul II ( diagnosticata cu LES cu multiple afectari:pulmonara, renala, neurologica ) .la data emiterii deciziei ,aveam 46 ani si 9 luni si un stagiu total de cotizare realizat de 28 ani 3luni 16 zile. ulterior au aparut si simptome ale sistemului nervos ( dureri de cap, pierderea memoriei, dificultati de concentare, anxietate,depresii).mentionez ca inainte de pensionare eram economist-contabil. in octombrie 2016 comisia de expertiza medicala a stabilit un nou termen de revizuire pentru octombrie 2018 , incadrandu-ma in acelasi grad de invaliditate. v-as ruga frumos daca se poate sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare: este posibil ca la revizuirea din octombrie 2018 sa fiu pensionata definitiv? astept cu interes un raspuns din partea dvs pe adresa mea de mail. va multumesc anticipat.

 • Buna ziua,ma poate ajuta cineva sa imi raspunda? Sant o prrsoana cu handicap accentuat permanent si am vrut ca sa ma duc o data la 2 ani la comisia de expertiza ptr pensia de invaliditate,ce credeti comidia inmrnm bucuresti imi face acum pensia cu gr 3 ,la o jumate de rinichi care am ,ulcer varicos tromboze ect…sa imi spuna si mie daca aceasta comisie procedeaza corect?

 • Buna seara! In data de 05.02.2007,am fost pensionata pe caz de boala,pensie invaliditate,avand vechime in munca 24 ani si 3 luni.Stagiul complet de cotizare necesar care apare pe decizia de pensionare este de 30 ani.In legea 19/2000 am gasit pentru perioada februarie 2007,stagiu complet de cotizare necesar 26 ani pentru femei. Cum este corect?
  Multumesc

 • buna ziua,legea spune clar ca daca s-a pierdut in totalitate capacitatea de munca ,nu se mai face revizuire la pensia de invaliditate.eu am un picior amputat si sunt chemat la revizuire .cum e posibil?ce pot face?multumesc.

  • Stimate Caramidaru Gheorghe, revizuirea poate stabili dacă invaliditatea s-a agravat şi este necesară o înccadrarea în grad de invaliditate superior şi implicit o pensie mai mare.

 • Buna am 23 de ani și nu am un picior din anul 1999 nu am lucrat deloc și as vrea sa stiu dacă am dreptul la vreo pensie .Am indemnizație

  • Stimate Asaftei, pensiile din sistemul public se pot accesa doar de cei care au realizat stagiu de cotizare, astfel că în lipsa stagiului de cotizare nu puteţi accesa pensia de invaliditate.

 • ma puteti ajuta cu o antrebare am si eu un handicap accentuat permanent din 2009 si am o vechime de 23 ani an campu munci can as putea sa ma pensionez la limita de varsta nascut pe 15.10.1965 handicapu al am din 2009 luna august.Astept un raspuns va multumesc din inima

 • Sint pensioata pe caz de boala gr 3 cu drept de munca 4 ore . Lucrez la o firma privata 4 ore , imi opreste impozit pe salari , cas si sanatate .intebarea mea este legal sa platesc toate astea daca sint pensionata pe caz de boala

 • Buna ziua, sotul meu 50 ani a suferit un infract cu implant de stent, in luna iulie 2016.La momentul acela nu era incadrat in munca si nici acum.Are o vechime de 13 ani in tara si vreo 6 in strainatate.Ar putea iesi la pensie medical chiar daca nu este incadrat in munca momentan?Care ar fi etapele pentru un demers in sensul acesta?

 • Buna ziua!Am o pensie de handicap de 273 lei vreau sa stiu daca de la 01.03.2017 se va mari.Va multumesc anticipat.

 • Domnule Doctor , am 30 de ani jumate vechime , sunt pensionat in gradul 2 de invaliditate . Cam cati bani ar trebui sa primesc ?

  • Stimate Pintea Vasile, valoarea pesiei de invaliditate se calculează după reguli clare pe baza documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare specific pensiilor de invaliditate, fără un calcul după aceste documente nu vă pot spune. Personal vă doresc o pensie cât mai MARE !

 • Buna ziua !! Am vârsta de 43 de ani sânt operată pe cord deschis am doua valve schimbate mitrala și aorta și plastie pe tricuspidă probleme cu coagularea la un an de la operație am depus dosarul pentru pensie de invaliditate ținând cont că am o vechime în muncă de22 ani la comisie misa spus că nu mă încadrez în grad de invaliditate că valvele sunt normo funcționale în ritm normal am depus contestație și același răspuns !! Eu nu pot face efort!Nu mă simt în putere acum cînd am fost la comisie am racit poate am luat și un microb că nici nu pot vorbi !! Ce as putea face in cazul acesta ???

  • Stimată Mihaela, îmi pare sincer rău pentru situaţia în care vă aflaţi. Din păcate doar medicul de expertiză medicală poate stabili gradul de invaliditate. Vă doresc multă sănătate !

 • am 58 ani.am muncit in grupa a 2 a ,17 ani alti 5 ani in italia ca sofer cind pot sa ma pensionez ,acum fiind si bolnav cu inima , va multumesc ., si daca da ,aproximativ cu ce suma .

  • Stimate Alexandru, pentru a cunoaște care sunt posibilitățile reale de pensionare trebuie cunoscute mai multe informații legate de total stagiu de cotizare (România+Italia) dar nu numai, motiv pentru care vă rog să scrieți mai multe la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua sotul meu are 53 de ani nu mai lucraeaza de10 ani find bolnav cu astm la plamani dar nimeni nu al pensioneaza dupa ultimul control la medic i sa pus diagnostic fibron am dori sa stim la cine sa ne adresam daca are drept la pensie de boala multumim

 • Buna seara,
  Am fost diagnosticata si operata in martie 2015 cu neoplasm colon. La dat de 5 septembrie 2016 am depus dosarul de pensionare pe caz de boala gr.III. Decizia mi-a iesit in 11 ianuarie 2017 si am intrat in posesia ei pe data de 26 ian (dupa 5 luni). Pana la data de azi 26.02.2017 nu am primit niciun ban cu toate ca am fost anuntata ca intre 20 – 25 feb voi primi sumele din urma iar in martie mi se va vira direct in cont (extrasul de cont l-am depus la sfarsitul lunii ian. dupa primirea deciziei). Deasemenea am avut neplacerea sa aflu ca figurez neasigurata la CASMB, fapt care a dus la imposibilitatea efectuarii controalelor si analizelor necesare in acest tip de diagnostic. Am ajuns la capatul rabdarii si nu doar pentru sumele de bani ce mi se cuvin cat pentru umilinta la care sunt supusa. Nu mai am nicio siguranta ca voi primii sumele restante in luna urmatoare. La CASMB mi s-a comunicat ca dureaza o luna de zile pana se reglementeaza (a trecut deja) iar eu platesc analize si investigatii pe care as fi avut dreptul sa la fac gratuit pentru diagnosticul meu (sumele nu sunt de neglijat) . Ce ma sfatuiti sa fac? Ce cai ar trebui sa urmez pentru recuperarea banilor si pentru CASMB?
  Va multumesc anticipat.

  • Stimată Marinescu Carmen, o copie după buletin şi după decizia de pensionare veţi prezenta la casa de asigurări de sănătate, apoi veţi merge la casa de pensii pentru a afla când au virat pensia în cont/poşta.

   • Bună seara tatal meu a fost operet acum 3 ani de proteză sold medicul care a făcut operația ia datscrisoare medicala ca se încadrează la pensiamezi de boala și ia scăzut capacitatea de a munci dar de de 3 ani în se tot respinge dosarul menționez suntem din Tulcea și a fost operat la Constanța acum a depus iar dosarul din luna iunie dar nu a primit nici un răspuns

 • PS. Mentionez ca am fost la ofic. postal si nu exista nicio suma de bani sosita pe numele meu si nici macar talonul gri tiparit.

 • Bună ziua, mă aflu de aproximativ 8luni în tratament pentru TBC ,mi-am întrebat doctorul dacă pot ieși la pensie neavând niciun venit, și mi-a spus că legile sau schimbat, și, numai celor cu rezistenta li de mai acordă acest drept.Dar totuși ,o pensie socială,un ajutor social aș putea obține?Am doi copilași de crescut ,care au fost și ei internați pt aceeași boală, soțul a avut primul această boală,numai că ne-a părăsit când am intrat noi în spital.Va rog sămi spuneți dacă am vreo șansă să obțin vreun venit .Am 42 de ani dar nu am cei 17 ani de cotizare .Va mulțumesc anticipat.

  • Stimată Carmen Enache, îmi pare rău pentru situaţia în care vă aflaţi. Medicul de Expertiză Medicală poate stbili dacă este cazul pentru încadrarea într-un grad de invaliditate şi apoi va trebui prrezentat dosarul pentru pensionare la casa de pensii. Ajutorul social se stabileşte şi acordă de către consiliulul local al unităţii administrative de pe raza domiciuliului dumneavoastră.

 • Buna ziua as dori si eu cateva informati,am o boala tbc,cu o forma mdr,si as dori daca ma pot pensiona pe caz de boala de handicap,mentionez am pensia de boala de 400 lei dar as dori sa o bag si pe cea de handicap si as dori daca am dreptu,va multumesc

 • Va salut Dl Covaciu
  intrebare
  o persoana cu pensie de handicap gr.II, poate beneficia si de pensie din sistemul social de stat daca face dovada ca alucrat la IAS, CAP, sau in alt loc de munca

 • BUNA ZIUA
  VA ROG SA MA AJUTA-TI CU UN RASPUNS REFERITOR LA FAPTUL CA SUNT NEVAZATOARE CU UN OCHI DIN NASTERE.,IAR LA CELALALT AM DIOPTRIE BINEANTELES.
  NU AM SPUS ACEST LUCRU NICI MACAR SOTULUI ASA INCAT TOATA VIATA AM MUNCIT CA UN OM NORMAL.
  CITIND MAI MULTE ARTICOLE DE SPECIALITATE M-AM GANDIT CA SA IMI POT PROTEJA OCHIUL BUN DACA AM O SANSA SA MA PENSIONEZ MAI DEVREME.
  LUCREZ CU CM DE APROX.33 DE ANI.
  CU SPERANTA CA VOI PRIMI UN RASPUNS VA MULTUMESC ANTICIPAT.

 • Buna ziua , ma numesc Francisc N.J. , am 35 de ani, de 3 ani sunt diagnosticat cu scleroza multipla (dupa un accident de munca) in Spania.De aici mi s a deschis caz de pensionare , sunt bolnav oameni buni…. Curand am primit o scrisoate din Romania (CASA JUDETEANA de PENSII MURES) unde scrie ca mi se acorda pensie de invaliditate de gradul III , mentionez ca stagiul de cotizare realizat in Romania e de 2 ani si 9 luni, in Spania de 2 ani si 11 luni. CUANTUMUL DE PENSIE scrie ca e de 18 LEI.. cE E ASTA OAMENI BUNI ?

 • Fiica mea este persoana cu handicap gr.1 cu insotitor, are 8 clase si a lucrat un an, pot cere pensie daca acum a implinit 36 de ani?

  Multumiri, Lorica Chisca

 • Buna seara!Este posibil ca dupa ce am fost trecuta in gradul de invaliditate2 din gr.3 ,pensia sa-mi fie diminuata?Este o eroare de calcul sau legile sant gresit interpretate?Astept raspuns,multumesc anticipat!

  • Stimată Iulia, de regulă pensiile de invaliditate grad 3 sunt mai mici decât cele de grad 2, deoarece stagiul potenţial primit la pensia de invaliditate grad 2 dispare de la cea de grad 3 de invaliditate. Oricum un răspuns concret nu vă pot oferi decât pe baza documentelor. Urmare îmi puteţi scrie la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua domnule avocat. Am o persoana in neam, varsta 43 de ani, gradul I de handicap (nerevizuibil). Primeste si pensie de invaliditate. NU ARE NICIO VECHIME IN MUNCA . Intrebarea este: la ce varsta se incadreaza spre a iesi definitiv la pensie ( spre a nu mai fi purtat la comisiile de expertiza de pe langa Casa de pensii). Poate beneficia de acea reducere de l5 ani ? Va multumesc !

 • As dori sa stiu daca oficiul bratelor de munca face parte din comisia de expertiza ! Boala definitiva cine o decide ! Medicul expert sau femeia de servici ! Va multumesc ☺️

 • Bună ziua, Ași dori să vă întreb dacă am locuit în Spania 9 ani și am o boala Depresie stabilita prin Comisie Tribunal Medic Definitiva, se ea în Considerare în România dacă o traduc în România, deoarece nu am nici un venit și vreau să mă pensionez. Vă mulțumesc

 • Buna ziua,
  Mama mea implineste 59 de ani in apr 2017, dar nu are stagiul minim de cotizare de 15 ani realizat, deci nu poate sa solicite pensie decat la limita de varsta, in mai 2019.

  In acelasi timp ea a fost diagnosticata cu o forma de depresie si urmeaza un tratament de cativa ani (cel putin 5 ani din cate stiu).
  Din cate am inteles, pentru pensia de boala, s-a eliminat din lege stagiul minim de cotizare in functie de varsta (legea initiala spunea ca daca aveai intre 53 si 57 de ani trebuia sa ai un stagiu minim de cotizare de 25 de ani), acum am inteles ca nu se mai aplica (prin decizia Curții Constituționale din iunie 2012 s-au declarat ca fiind neconstituționale dispozițiile articolului 73, alin 1) și articolului 74 din Legea nr. 263).
  Imi puteti spune daca s-ar incadra in pensie pe caz de boala si daca da, imi puteti spune care e procedura si pasii care se fac?
  De asemenea, exista si alta forma de ajutor (indemnizatie handicap / ajutor social) de care poate beneficia?

  Va multumesc anticipat.

 • Buna ziua.Am 47 de ani si o vechime de 27 de ani.Am avut un infart in 2.02.2016 in urma caruia am pus un stent.Am avut concediu medical pana pe 01.02.2017 adica un an de zile.Nu am dorit sa ma pensionez crezand ca pot continua munca, asadar m-am intors la munca ,dar ma simt rau si as dori sa stiu daca dupa ce iau ordonanta pot apoi sa ma pensionez pe caz de boala? Va multumesc frumos!

 • Buna ziua! Recent am fost incadrat la handicap grad 3.Cat o sa am pensie, daca am facut facultatea(+licenta),dar nu am muncit deloc?Multumesc

 • Buna ziua!
  As dori sa stiu cata pensie voi avea. Tin sa precizez ca sunt cu boala Limfom Hodkin cu scleroza nodulara, gradul 2 pensionare (invaliditate) iar acum am cerut gradul 3 ca sa pot munci. Pt gradul 2 am o pensie de 544 Ron dupa ultimile mariri de pensie ‘2017’.
  informatii cupon pensie:
  Punctaj 0,59258 VAL punct 732,80

  diagnostic clnic cod afectiune: C81
  Va multumesc din suflet!

 • Buna ziua,ma numesc PIRVULESCU MIHAELA ,si am fost diagnosticata cu cancer mamar san stang.In urma tratamentului cu citostatice si operatiei aferente la sanul sting,am fost pensionata pe caz de boala cu incapacitate de munca gradul 2.decizia nr.268432,din 06.04.2017.Mentionez ca pina la aparitia bolii am fost angajata.Valoare pensiei stabilita este de 458 lei.As dori sa-mi dati un sfat unde sa ma adresez pentru a face sesizare.Va intreb cum se poate descurca cineva bolnav cu aceasta suma.Multumesc anticipat,si astept raspunsul dv.

  • Stimată Pîrvulescu Mihaela, deși suma finală încasată va fi de 520 lei, sunt de acord că nu vă poate acoperi cheltuielile lunare vitale. Pentru a cunoaște dacă la calculul pensiei dumneavoastră au fost cuprinse toate veniturile eligibile trebuie să realizez o recalculare, funcție de rezultat vă pot spune dacă trebuie corectată pensia, cu recomandările și concluziile de rigoare. Pentru alte soluții am să vă scriu pe adresa de e-mail. Multă sănătate !

 • Buna ziua , ma numesc Eugen Gabriel si am fost diagnosticat cu posibil Ictus in teritoriul V-B si Hemipareza stanga ataxica precedat de AIT . Mentionez ca am varsta de 44 ani si o contributie de aproximativ 15 ani . Daca m-as pensiona cu gradul 3 de invaliditate , care at fi valoarea pensiei ? Va multumesc .

  • Stimate Eugen Gabriel, pensia de invaliditate grad 3 nu va fi mai mică de 520 lei. Pentru a afla valoarea exactă trebuie realizat un calcul pe baza documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare. În acest sens puteţi accesa serviciile de calul dezvoltate de http://www.pensiata.ro .

 • Buna ziua. Am nevoie de indrumare. Sora mea are 63 de ani, de jumatate de an a ramas fara gamba stanga, deci eu umblu pentru ea oriunde este necesar. Nu are pensie. Am luat eu un stagiu de cotizare de la casa de pensii Bucuresti. Pe acel stagiu de cotizare apar si SRL uri care probabil ca nu mai exista. As avea nevoie sa ma indrumati – chiar nu stiu cum sa incep si de unde. Astazi am ridicat certificatul ei de handicap, termen 12 luni, handicap accentuat. Astia se asteapta sa i creasca piciorul probabil, asa ca, avand in vedere ca este singura si nu va putea trai din 272 lei, va trebui sa umblu dupa actele necesare pensionarii ei. Multumesc pentru ajutor!

  • Stimate DANAS, va trebui să faceţi demersurile pentru pensia de invaliditate. În acest sens va trebui să mergeţi cu sora dumneavoastră la comisia de expertiză medicală pentru încadrarea în grad de invaliditate.

 • Buna seara.
  Am 49 ani si din cauza nenumaratelor operatii nu pot lucra.
  Am 4 op la ochi, 2 cataracta, 2 strabism, am op de tumora anexiala, op de histerectomie, op de bila, op de eventratie.
  Am si nevralgie de trigemen.
  Credeti ca pe baza acestor interventii ma pot pensiona medical?
  Mentionez ca am lucrat pana in 2011.
  Daca da, unde trebuie sa-ma adresez.
  Multumesc.

  • Cereți o trimitere de la medicul de familie pentru Comisia de expertiza medicala, aceasta stabilește gradul de invaliditate și apoi veți putea depune dosarul de pensionare.

 • In 2005 am fost depistat cu hepatita C,pentru care am urmat un tratament cu interferon si pegasys de 12 luni încheiat în mai 2017.Chiar dacă de atunci până în prezent virusul ar ieși nedetectabil,în urma analizei markerilor virali,virusul ar mai fi încă prezent în sânge…
  Personal mă simt destul de nașpa…Problema mea este că nu mai fac față la serviciu…După 30 de ani în câmpul muncii,în prezent activez în sistemul de învățământ unde am obținut gradul I didactic și chiar dacă pot spune că am făcut carieră în ultimii 10 ani,m-aș opri aici măcar cu jumătate de normă,pentru că elevii,care își cunosc doar drepturile și mai puțin obligațiile, sunt din ce în ce mai răi,nu mă mai ascultă,nu învață și mai încercă să mai râdă și de mine pt că văd că nu mă mai pot concentra să îi țin în mână cum se spune.Credeți-mă că la 50 de ani pe care îi fac anul acesta și al oboseala pe care o acumulez și datorită afecțiunilor hepatice,nu mai am răbdare cu ei,motiv pentru care vreau să cer gradul 3 de invaliditate,adică să vin doar cu jumătate de normă la serviciu.Medicii interniști cu care am vorbit până acum,se uită lung la mine,dau din umeri și îmi spun că după analizele de sânge pe care le am,nu cred că o să reușesc.Totuși la ecograf ficatul niese neomogen și destul de mărit,iar markerii virali arată prezența virusului C în sânge…Mai mult,recent mi s-a descoperit și o insuficiență venoasă la picior unde a apărut și un ulcer varicos.De asemenea am și un psoriazis care începe să îmi facă probleme.
  Ce e drept,în ultimile 12 luni abia am acumulat 10 zile de concediu medical.
  Totuși dacă m-ar ajuta cineva să mă consilieze pentru a face demersurile în vederea pensionării și mai ales dacă aș și obține această pensionare măcar cu jumătate de normă,viața mea s-ar putea prelungi cu cel puțin 10 ani.Altfel nu știu dacă apuc să ies la pensie la limită de vârstă.
  Vă rog,ajutați-mă.Vă mulțumesc.

 • buna ziua am o indemnizatie de deportat politic legea 118/1990 si sant pensionata pe caz de boala gradul 3 si primesc o pensie de 24 leiam fost incadrata in munca 1 an si 4 luni si vreu sa stiu daca la pensia la limita de varsta primesc o pensie mai mare de cat o am acum adica 24 lei ,va multumesc si astept raspuns

  • Stimat TUDOR Romica,
   pensia este calculata conform cu perioada cotizata, iar pe langa cei 24 de lei rezultati din calcul, primiti inca maxim 776 lei, cel mai probabil compusi din indemnizatia de deportat si indemnizatie sociala care sa va asigure venitul minim garantat de 800 lei. Este important sa valorificati din timp sansa de a muncii pe durata a 4 ore asa cum pensia de invaliditate gradul 3 permite, deoarece in acest fel veti cumula venituri care va vor creste valoarea pensiei la trecerea in limita de varsta. Legat de mmunca efectuata pe durata a 4 ore trebuie sa va asigurati ca veti avea un venit mai mare de 1000 lei deoarece indemnizatia sociala ce completeaza pensia si indemnziatia de deportat nu se va mai acorda pe durata in care realizati venituri.

 • Buna ziua! Am depus acum 2 luni Dosarul pentru Handicap(am fost diagnosticat cu spondilita anchilozanta) si inca nu am primit un raspuns. Ma puteti ajuta sa aflu ce se intampla cu Dosarul meu? Multumesc!

 • buna eu am fost la cas si mia cerut 288 sa platesc si dupa imi face expertiza medicala .daca nu iese bn la expertiza sau altceva imi da banii inapoi. eu nu am un picior din coapsa

 • Buna ziua ! Am rugamintea la dv. sa ma lamuriti cum s-a procedat la calcularea pensiei inval. gr. 3 , varsta 47 ani si4 luni, stagiu de cotizare realizat 15 ani 9 luni si 9 zile,nr total puncte realizate 14.74057, punctaj mediu anual 0.48012, total pensie 441 lei. Multumesc mult !

 • sunt pensionat pe caz de boala, gradul 2 fara drept de munca si am varsta de 50 de ani.
  in momentul pensionarii eu am acumulat 35 ani una luna si o zi. se poata sa primesc pensia de boala fara revizuire anuala pana cand ies de drept la pensie.

 • Buna ziua ! Domnul doctor am vârsta de 25 ani si am 4 ani de munca , am avut un accident de masina ! Accidentul nu sa produs in timpul munci . nu mai am un picior ! Am dreptul la vreo pensie de invalid . Ce acte imi trebuiesc !

 • Conform legii, pensia de invaliditate se poate suspenda si la initiativa pensionarului. Se poate suspenda pensia in vederea angajarii? Unde se depune cererea, la Casa de pensii sau la Comisia de expertiza a capacitatii de munca? Daca dupa o perioada de timp se doreste reluarea pensiei, mai este posibil?

 • buna ziua as dori sa mi spuneti daca pensia de boala gr 3 se ia in calcul ca si vechime atunci cand voi avea dreptul de pensie de varsta? va multumesc anticipat

 • Bună ziua. Am suferit o intervenție chirurgicală și la revizuirea periodică mă aflam în spital operat. Soția sa a prezentat la medic cu actele medicale spunandui că sunt în spital operat. Pensia mi a fost sistată iar următoarea lună m am dus la comisie la doctor , doctorul mi a scris următoarea comisie anul următor. Pensia pe luna respectiva nu am primit o ( din urmă, pe luna sistată). O voi mai primi sau nu? Am pensie de invaliditate gradul 3. Va mulțumesc frumos.

 • Sunt angajat ISU am suferit intrun an fracturi la ambele picioare am avut 300 zile de concediu medical dar nu sunt refacut .Pot beneficia de pensi temporara apoi sa ma intorc la serviciu?

  • Stimate Costel, sper să vă refaceți starea de sănătate optimă cât mai curând. Pentru a putea accesa pensia de invaliditate trebuie să vă prezentați la comisia de expertiza medicala care va stabili gradul de invaliditate apoi va trebui să întocmiți dosarul de pensionare.

 • Buna seara
  Sorea mea in varsta de 43 de ani este in gradul de handicap 2 accentuat sufera de Shizofrenie, este pensionata .
  si face revizuirea la un an .
  poate sa nu mai faca anula acea revizuire? avind capaciatatea de munca total preduta.

  • Stimată Mariana Sigart, pentru ca revizuirea să nu mai fie necesară trebuie ca medicul de expertiză să treacă în buletinul de expertiză medicală NEREVIZUIBIL sau să împlinească varsta de 58 ani.

 • Buna ziua,
  1. a venit decizie pt pensie de invaliditate gr. 3 – 34 lei/luna
  2. stagiu de cotizare 4 ani

  Nu trebuie sa se acorde macar pensia minima garantata de og 6/2009?
  multumiri

 • Buna ziua d-le Covaciu,sotul meu este in pensie de invaliditate cu revizuire grad1 si handicap grad1 fara revizuire din anul 2013.01.09,cnp:1591004133124.Va rog sa-mi spuneti cand are dreptul la nerevizuibil. Vecime:37de ani.Va multumesc!

 • Buna ziua sînt in pensie de invaliditate cu revizuire din 2005 grad 3 si handicap grad 3 fara revizuire sînt nascut 25.08.1956 am o vechime de 29 ani si 6 luni cînd pot iesi la pensie de drept ? Va multumesc !

 • d-le covaciu va multumesc mult pentru promptitudinea cu care ati raspuns ,vreau sa adaug ca din cei 37 de ani , 13 ani sunt in grupa 2 de munca cu 90%. va multumesc mult si va doresc multa sanatate!!!

  • Stimate Victor, vă doresc multă sănătate. Cu un handicap te naști o invaliditate se dobândește ca urmare a unei boli sau a unui accident urmare nu se poate accesa indemnizația de handicap.

 • Va salut cu respect.Pensia de invaliditate grad 3 se recalculeaza daca lucrezi norma de 4 ore si platesti toate contributiile si ce ar trebui facut pt. a beneficia de recalculare daca e cazul?Va multumesc f. mult pt. timpul acordat!

 • Va salut cu mult respect.Pensia de invaliditate grad 3 se recalculeaza incazul cand pensionarul lucreaza cele 4 ore si contribuie la stat ?Ce demersuri trebuiesc pt. a beneficia de recalculare?Multumesc ,multa sanatate va doresc!

  • Stimate Iosif, practic valoarea pensiei poate fi recalculată oricând, dar vă recomand să nu cereți recalculare după fiecare lună. Veți depune o cerere de recalculare la casa de pensii, de regulă au formular tipizat, la care atașați o copie după Cartea de Identitate și după decizia de pensionare.

 • Buna ziua!
  Am varsta de 33 ani, am 10 ani vechime in munca norma intreaga si sunt incadrat in grad handicap accentuat cu diagnosticul Charcot-Marie-Tooth . Incadrarea s-a facut acum circa 20 de ani si in ultimi ani resimt o agravare accentuata si greautatea de a-mi realiza sarcinile de serviciu, motiv pentru care ma gandesc la acest lucru.
  Ma intereseaza sa aflu daca s-ar putea sa obtin pensie medicala; in ce conditii si ce valoare ar avea in acest caz, daca se poate.

  Mai jos redau perioadele lucrate si veniturile brute realizate/luna.
  01/03/2004-31/12/2004
  1/01/2005-30/06/2005 (310lei)
  01/01/2009-30/06/2009 (1300lei)
  01/07/2009-31/03/2010 (1800lei)
  01/04/2010- 31/12/2011(1890lei)
  01/01/2012-30/09/2014 (2500lei)
  01/10/2014-31/11/2015 (2900lei)
  01/12/2015-19/12/2016 (2990lei)
  20/12/2016-prezent (3309lei)

  Va multumesc!

  • Stimate ADI, cea mai timprie vârsta de pensionae este cu 10 ani mai repede decât vârsta standard de pensionare deoarece, cf art 58 lit b din legea 263/2010 ați realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare în condiții de handicap accentuat. Astfel vârsta standard redusă de pensionare este 55 ani. Pentru a cunoaște dacă această afecțiune vă crează o invaliditate trebuie să vă prezentați la comisia de expertiză medicală de pe lânga Casa de Pensii.

 • Dle Covaciu,ma scuzati pentru ca revin,dar am omis urmatorul lucru:sotul meu este pensionar gradul 1 revizuibil si handicap grad 1 nerevizuibil,din septembrie 2013.are vechime in munca 37 ani din care 13 ani si 11 luni grupa 2 de munca.CNP:1591004……Va rog sa-mi spuneti cand poate iesi la pensie la limita de varsta ? Va multumesc mult!

 • Buna ziua, sotul meu in varsta de 60 de ani si 4 luni, cu amputatie de rect si stoma permanenta a obtinut zilele trecute de la comisia medicala decizia medicala grad handicap grav (1), Cod C20 (neoplasm rectal) insa pe termen de 1 an, adica cu revizuire. Zilele urmatoare urmeaza sa-si depuna dosarul de pensionare la Casa de pensii.
  Vreau sa va intreb, cum este posibil ca decizia sa fie cu revizuire, dat fiind ca are peste 60 de ani si diagnosticul de neoplasm rectal? Ce putem face in acest caz? Oare Casa de pensii il va pensiona tot cu revizuire,pe termen de 1 an?
  Multumesc anticipat!

  • Pensia de invaliditate se acordă pe grad de invaliditate și nu pe durată limitată, dar la revizuire se poate stabili un grad de invaliditate diferit funcție de evoluția stării de sănătate. Dacă stagiul complet de cotizare este realizat (35 ani) atunci pensia de invaliditate nu va mai fi revizuibila pentru sistare ci doar pentru a se stabili un alt grad de invaliditate, acesta urmând să se transforme în pensie pentru limita de vârstă la împlinirea vârstei de 65 ani.

 • Bună ziua sunt un tânăr de 21 ani cu dizabilități și vă rog să mă lămuriți la câteva întrebări. În primul rând menționez că sunt încadrat în gradul 2 de handicap vizual având mai multe boli congenitale la ambii ochii: cataractă, nistagmus, aniridie, degenerescență corneană, miopie mare,atrofie de iris ….După ce am terminat liceul (cu toate că mi-a fost foarte greu am facut școala la normal nu în regim special pentru persoane cu deficiențe de vedere) la vârstă de 20 de ani cei de la asociația de nevăzătoari care mă ajută mi au făcut dosar pentru expertiza capacități de muncă(nu am știut că este pentru persoanele care vor să se pensioneze) la presiune părințiilor m-am prezentat și am fost încadrat tot in gr. 2 de invaliditate. Cu toate aceste eu imi doream să îmi continui studiul sau să muncesc unde aș fi putut și mi s-a recomandat atât de către medici oftalmologi cât și de către cei de la asociație să fac o școală postliceală specială pentru deficiențe de vedere cu specializarea asistent maseur în București, unde sunt în prezent în anul 2 .
  Vă rog să mă lămuriți cu:
  1 Cum aș putea după ce termin școala să suspend legal pensia de invaliditate deoarece eu chiar îmi doresc să muncesc și să îmi fac un viitor. Se poate depune o cerere de suspendare a pensiei la casa de județeană de pensii după ce îmi găsesc un loc de muncă? sau pot să cer schimbarea gradului de invaliditate în gr. 3 ca să pot munci măcar 4 ore chiar daca din punct de vedere medical nu mă încadrez în acesta?
  2 Dacă nu există o soluție de suspendare atunci fac școala aceasta degeaba?
  3 Dacă se poate suspenda atunci se anuleaza decizia administrativă de pensionare de la casa de pensii împreună cu dosarul pe care l-am depus și trebuie să mă prezint la vreun medic care să îmi spună în ce condiții pot munci înainte să îmi găsesc un loc de muncă?
  4 Iar dacă să zicem că muncesc câțiva ani și starea de sănătate nu îmi va mai permite să muncesc după aceia la reluarea pensie de invaliditate se recalculează și se va emite altă decizie administrativa de la casa județeană de pensii?
  Sau ce aș putea să fac ca să muncesc și eu că nu pot ca toată viață să stau și să nu fac nimic?
  Mai menționez că în momentul de față mă pot deplasa singur și pot să citesc în negru ( fișe medicale) cu ajutorul unor lupe și sper că defectele de vedere să nu mi se înrăutățească și mai mult
  Vă mulțumesc anticipat!

 • Bună ziua soția mea este născută în 10 aprilie 1961 are vechime 38 ani din care 22 și 11 luni grupa 2 acuma sa înbolnăvit și nu ma mai poate munci cînd poate ieși la pensie. Vă mulțumesc anticipat.

 • Salut,sufar de anus contra naturii,pot sa mi fac pensie de invaliditate?! Sunt Din bucuresti,cine vrea sa ma ajute sa indrume lasa-ti nr tel.

 • Buna ziua, Sunt in pensie de invaliditate din 2015 cu o vechime de 38 de ani in campul muncii din care 22 si 10 luni in grupa a 2, Sunt nascuta pe 13.04.1961. Cand as putea iesi la pensie anticipata sau de drept?

  • Stimată Eleonora, veți putea accesa pensia pentru limita de vârstă redusă din 14.04.2018 grație celor 5 ani cu care se reduce vârsta standard de pensionare (62 ani în cazul dumneavoastră) pentru cei 22 de ani realizați în grupa 2.

 • Buna ziua.Va multumesc f. frumos pt. raspuns.Am fost la Casa de pensii de unde apartin si nu mi-a acceptat formularul pt.recalcularea pensiei,cu mentiunea:doar la plecarea in pensia standard pt. varsta mi se vor lua in calcul anii de contributie din timpul pensiei de invaliditate.Cred ca ori nu se doreste ,ori sunt alte motive .Ce ma sfatuiti,daca imi mai permiteti inca o intrebare.Va multumesc pt. amabilitate! Sanatate si numai bine va doresc.

 • Buna ziua ma numesc ion sunt in pensie de boala si am o intrebare daca am 14 ani si 9luni de mina si 2ani de grupa1 metalurgie cati ani am reducere la pensia standard adica din 65 cat scade??? Va multumesc

  • Stimate Ion, dacă mina este de subteran și nu de suprafață atunci cumulați 16 ani de grupa 1 astfel că reducerea potențială este de 8 ani. Pentru a cunoaște posibilitățile reale de pensionare este recomandat să facem o analiza a documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare.

 • buna ziua
  am fost diagnosticat cu trombageita obliteranta .si mi sau amputat doua degete de la picior drept dupa care la numai cateva zile a trebuit sa amputeze si restul degetelor moment in care am luat piocianic din spital si sa ajuns la amputare de gamba.in ce grad de handicap m-as incadra ?

  • Bună ziua stimate Robert, gradul de invaliditate va stabilit de către comisia de expertiză medicală, cel mai probabil gradul 2 de invaliditate, cel mai sigur gradul 3.
   (Handicapul este din naștere, invaliditatea ca urmare a unei boli sau a unui accident.)

 • Buna ziua! Am 60 de ani si sunt pensionata cu gr. 2 din 2009 datorita unei tumori la colon. Am o pensie de 520 lei. In noiembrie 2018 voi iesi la pensie de drept, va rog sa-mi spuneti daca se iau in considerare anii cat am fost in pesie de invaliditate si ce pensie voi avea daca am lucrat 14 ani si 9 luni intre 1977 si 1991 si daca se iau in calcul si cei 3 ani de scoala profesionala facuti intre 1974 si 1977 in care am avut o bursa de 320 lei. Va multumesc anticipat!

  • Stimată Florentina, perioada pensiei de invaliditate este stagiu contributiv pentru pensia la limită de vârstă. Pentru perioadă de practică în producție realizată în timpul școlii profesioale va trebui să obțineși o adeverință de fostul angajator sau de la deținătorul arhivei.

 • Va salut cu mult respect.V-am scris in urma cu ceva vreme despre eventuala posibilitatea de a fi recalculata pensia de invaliditate grad 3,in urma contributiei pe perioada cat s-a muncit cele 4 ore,mai precis din 2008.La sfatul dv.s-a mers la Casa de pensii unde este arondat si i s-a comunicat ca doar la plecarea in pensia standard de varsta poate beneficia de recalculare,nu acum.Se mai poate face ceva ,avand in vedere raspunsul dv.ca pensia ar fi trebuit recalculata in fiecare an(2008-2017)?Va multumesc !

 • Buna ziua,d-le Covaciu,ieri am primit buletinul de calcul pensie de invaliditate grad 1 si as vrea sa stiu cand are dreptul sa iasa la pensie cu vechime redusa:36,10ani vechime din care 11 ani si 6 luni grupa 2 de munca,pensie invaliditate din 01.09.2013.Nascut la data de 04.10.1959.Va multumesc mult,si scuze pentru deranj!

  • Stimată Ecaterina Vintilă, pensia la limită de vârstă redusă se va realiza la 63 de ani, valoarea acesteia nuva fi mai mică decât pensia aflată în plată. Vartsa standard de pensionare , 65 ani, se reduce cu 2 ani pentru cei peste 11 ani de grupa 2.

 • Buna seara! Tatal meu este pensionat pe caz de boala-diabet insulino-dependent. De curand a fost diagnosticat si cu Alzheimer, sufera de obezitate, cataracta, este cardiac, are o boala renala, hepatita si multe alte afectiuni. In urma cu 6 luni a depus actele necesare pt o pensie de handicap dar raspunsul a fost negativ. In conditiile in care recent a fost internat de urgenta pt ca si a administrat mai multa insulina iar medicul ne a spus clar ca nu are voie sa si administreze singur nici insulina nici medicamentele necesare cum este posibil sa nu beneficieze nici macar de o astfel de pensie sa nu mai vorbim de insotitor?! Va rog spuneti mi ce este de facut in cazul acesta, ce pasi ar trebui sa urmam?

 • Buna ziua,
  1. a primit decizie pt pensie de invaliditate gr. 3 – 39 lei/luna
  2. stagiu de cotizare 13 ani si 6 luni

  Am o nelamurire :aceasta va fi suma in fiecare luna .

  Multumesc.

 • Buna seara,sunt pensionat medical cu gradul de invaliditate 2,de regula eram chemat la comisia de expertiza anual in luna noiembrie,in ultimii ani am fost chemat la evaluare la interval de 2 ani,acum 2 ani mi-a dat termen de revizuire tot la doi ani,insa au gresit luna si au trecut luna septembrie 2017. In perioada iunie-septembrie 2017 am avut mai multe decese in familie in urma carora am avut traume si depresii datorita pierderilor celor dragi si a mamei si nu m-am prezentat la comisia de expertixza medicala in luna septembrie stiind ca urma sa maprezint in luna noiembrie 2017. Pe data de 15 octombrie 2017 am constatat ca nu mi-au intrat banii de pensie in cont si mi-am dat seama ca ceva nu este in regula,am costatat ca trebuia sa merg la comisia medicala in luna septembrie in loc de noiembrie 2017 si m-am reprogramat imediat la comisia medicala pentru data de 17 octombrie 2017,data la care starea de invaliditate gradul 2 a ramas neschimbata si am o decizie medicala in acest sens,dar a fost data cu valabilitate de 2 ani incepand cu data de : 01 noiembrie 2017. – AM SI EU O INTREBAREA : – ESTE NORMAL SI LEGAL SA-MI FIE ANULATA PENSIA PENTRU O LUNA PENTRU CA AM DEPASIT TERMNUL DE PREZENTARE CU NUMAI 17 zile calendaristice (sfarsitul lunii septembrie – 17 octombrie 2017 ????(avanand in vedere ca nu a fost rea credita,ci o problema delicata de familie si de sanatate) – Cum pot rezolva aceasta situatie de a-mi recupera pensia ??????

  • Stimate Florin, din păcate legea este clară în acest caz, deși nu este normal, imposibilitatea prezentării la termenul stabilit trebuia acoperită cu o cerere de amânare a datei de revizuire.

 • Buns seara!Ma numesc Iontsi SUNT pensionat pe caz de boala cu diagnostic cu de schizofrenie.As dori sa stiu daca ma mai pot angaja desi pe decizie scrie da mi am pierdu in totalitate capacitatea de munca.Eu iau tratament si ma simt foarte bine. MULTUMESC

  • Stimate Mihai, în acest caz e bine să vă prezentați la comisi de expertiză medicală și dacă vă încadrează în gradul 3 de invaliditate atunci puteți cumula pensia cu venituri de natură salarială printr-un contrat care să nu depășească 4 ore. Altfel venituri fiscalizate nu puteți realiza.

 • buna as dori o lamurire.am lucrat in italia 5 ani unde am pierdut vederea la un ochi operata si am certificat permanent invaliditate 70 la suta cu dizabilitate din 2911 acum locuiesc in romania si mi sa deteriorat vederea si la ochiul celalalt am glaucom si vederea aproape dusa intrebare cum pot cere pensie pt agravare din italia ce tre sa fac nascuta in 1967 am pensie comunitara gr 3 in ro si handicap grav cu asistent

  • În acest caz trebuie să vă prezentați în Italia la comisia de expertiză pentru a vă restabili gradul de invaliditate și apoi , acel document va trebui depus la INPS Italia.

 • Buna ziua!
  As avea si eu o intrebare/nelamurire: daca am lucrat si in strainatate cativa ani , acestia se adauga la calculul punctului de pensie de boala/ invaliditate? Adica : sumele de bani din strainitate vor fi calculate sau doar anii de vechime din stainatate se aduna pe langa cei din tara?

  • Stimate Victor în acest caz se aplică prevederile legilsației europene în domeniul pensiilor. Astfel, deși în rândul statelor comunității europene există criterii diferite de a stabili gradul de invaliditate ( la noi sunt 2 grade de invaliditate, iar in unele state se acordă procent de invaliditate ex. 70%) trebuie să primiți pensie de invaliditate din ambele state calculată prin calculul veniturilor realizate în amebele state. Pentru detalii scrieți la calcul@pensiata.ro .

 • Buna ziua,
  Am o vechime in munca de aproape 35 de ani, fara stagiul militar si fara anii de facultate. In ianuarie 2018, voi implini 62 de ani. Deoarece am fost diagnosticat cu cancer de prostata, grad II, cu interventii chirurgicale, radioterapie, hormonoterapie, va rog sa estimati cuantumul pensiei medicale, la un venit brut lunar de 3000 lei. Daca nu imi puteti da un raspuns, unde as putea face aceasta simulare, pentru pensie medicala gr III? Multumesc anticipat.

 • Am 63 de ani și am fost refuzată sa mai primesc pensia de invaliditate am cotzati 3 ani sint persoana cu handicap

 • Am 63 de ani și am fost refuzată sa primesc pensia de invaliditate. am cotizat 3 ani sint persoana cu handicap. motivul a fost ca am depasit virsta , este corect ? Va multumesc !

 • Sunt angajata ca asistent personal al unei persoane cu handicap grav si va rog să-mi Spune-ți daca are dreptul si la o pensie de invaliditate……in prezent ea avind acea indemnizatie de handicap.Va multumesc !

 • Buna seara,domnule Covaciu. Recent (luna octombrie 2017) am fost trecut de la gradul 2 de invaliditate la gradul trei,iar zilele trecute mi-a sosit prin posta decizia prin care sunt instiintat ca totalul drepturilor este in suma de 54 lei. Aceasta va fi pensia mea sau se va completa pana la suma minima de 520 lei? Am o vechime mica in munca,5 ani,7 luni si 14 zile,sunt in vârsta de 44 ani. Va multumesc,cu respect.

 • Bunä ziua, sint cetätean austriac din 1997 si sint pensionat de invaliditate in Austria. In Romania am din 1978 pinä in 1990 anii lucrati färä intrerupere. Am virsta actualä de 57 de ani,as vrea sä stiu la ce virstä pot detine o pensie de la statul roman. Cu respect Octavian.

  • Stimate Octavian, coform regulamentelor europene de aplicare în domeniul pensiilor puteți accesa pensia de invaliditate și din România. Pensia la limită de vârstă o veți putea accesa de la 65 de ani.

 • Bună seara, vă deranjez cu următoarea problemă, am 47 de ani și la momentul actual am calitatea de asigurat, cu o vechime de 31 de ani.De un an am căpătat o suferință medicală numită îngustare canal vertebral L4-L5 din cauza căreia îmi este afectat mersul şi statul în picioare.Întrebarea mea este dacă mă pot adresa pentru pensie de invaliditate şi care este procedura.Vă mulțumesc pentru ajutor și timpul acordat, cu respect,Belei Mihaela

  • Stimată Mihaela, în acest caz medicul specialist sau medicul de familie trebuie să vă dea o trimitere către Medicul(Comisia) de Expertiză Medicală. După stabilirea gradului de invaliditate ( Buletin de Expertiză Medicală) veți întocmi dosarul de pensionare ce va fi depus la casa de pensii.

 • Buna ziua! As vrea sa ma lamuriti va rog daca mama mea (48 ani) poate beneficia de pensie pe caz de boala. Istoricul e urmatorul: in decembrie anul trecut a facut un infarct si a fost transportata de urgenta la Targu Mures (ea locuieste in Bistrita) unde a fost operata si i s-a pus un stent. In februarie anul acesta a suferit a doua interventie in urma careia i-a mai fost pus un stent. Diagnosticul este cardiopatie ischemica. Are probleme si cu glanda tiroida, hiper-tiroidism si urmeaza un tratament si pentru aceasta problema. De asemenea, are si spondiloza, a primit tratament si pentru aceasta problema. De anul trecut din 23 decembrie este tot in concediu medical (aprox.330 de zile), iar luna viitoare va fi ultima in care mai poate beneficia de concediu. Ea nu se poate intoarce la munca, are zile in care oboseste foarte tare si se simte rau si ar vrea sa isi faca dosarul de pensie insa medicul specialist sub supravegherea caruia este spune ca nu poate beneficia pentru ca bolile si diagnosticul nu sunt pt pensionare pe caz de boala.

 • Buna ziua ,
  Ma numesc Zaharia Maria Petronela ,sunt internata intr-un centru de ingrijire sociala , pana in luna septembrie 2017 am fost incadrata la gradul de invaliditate II ,nr de puncte de pe cuponul de pensie era 0,68862 deci 688 lei pensie , in urma revizuirii dosarului meu medical am fost incadrata la gradul I de invaliditate , am primit decizia de pensionre si am ramas stupefiata ,mi-a fost micsorata pensia de la 688 lei la 0,44649 punctaj mediu anual , deci o sa primesc 520 lei pensia minima garantata ,pana sa ma pensionez medical am lucrat 14 ani si 3 luni .
  Cum este posibil la gradul I de invaliditate sa primesc o pensie mai mica ?

 • Buna ziua !
  Tatal meu (61) are o pensie de 400lei lunar . Mai bine spus avea pt ca l-au retrogradat avand gradul II si i-au taiat complet pensia . Boala lui se numeste spondilita iar coloana lui e intepenita deci nu se poate apleca decat daca se asaza in genunchi.
  Va rog sa-mi spuneti ce ar fii de facut pt ca boala lui nu se poate ameliora deci nu inteleg cum poate fi asa neindreptatit.
  Multumesc o zi buna !

  • Stimată Elena Lupulescu, deși nu cunosc în detaliu care au fost motivele pentru care pensia de invaliditate a fost retrasă, știu că o decizia a comisiei de expertiză poate fi contestată.

 • Buna ziua.
  Am cateva intrebari.
  1.Decizia medicala de pensionare pe caz de boala trebuie trimisa si la locul de munca?
  2.Cand inceteaza efectiv contractul de munca si acordarea drepturilor salariale,cu data inaintarii deciziei medicale la locul de munca, sau a deciziei de pensionare de la Casa de pensii?
  Va multumesc

  • Stimate Miclea Damian, decizia medicală prin care se stabilește gradul de invaliditate ( Buletin de Expertiză Medicală) este un pas spre pensia de invaliditate. Contractul de muncă încetează de la data comunicării de către angajator și cel mai sigur după ce se comunică faptul că sunteți pensionat (decizie de pensionare). Mai multe .. în codul muncii.

 • Buna ziua.
  De 10 luni am fost operata la san si de 3 luni sunt incadrat in grad de handicap accentuat.luna viitoare ma voi reintoarce la lucru dupa 11 luni intrebarea mea e daca nu voi putea muncii cele 8 ore pot cere sa mi se reduca orele de munca la 4 ore si daca da pot cere si pensia de gr 3 ?

  • Stimată Tunde, schimbarea încadrări se face de către angajator funcție de locurile de muncă disponibile, etc și mai ales de recomandările făcute de către medicul specialist. Încadrarea în gradul 3 de invaliditate din radul 2 se poate stabili doar de către mediciul de expertiză medicală după stabilirea evoluției stării de sănătate. Mai mult va trebui să cunoașteți ce implicații aduce asupra valorii pensiei trecerea din gradul 2 de invaliditate în gradul 3.

 • Buna ziua!

  Daca am pensie de invaliditate cu gradul 3, drept de munca cu 4 ore, dar nu muncesc, cand voi ajunge la limita de varsta pentru pensie, cum se va considera vechimea in munca pentru perioada pensiei de invaliditate? Trebuie sa cotizez la CNPAS pentru cele 4 ore, ca sa se ia in calcul vechimea integrala? Multumesc!

  • Stimate Licu, aveți dreptul de a munci cu program de maxim 4 ore pe zi și nu obligația de a munci 4 ore, urmare NU trebuie să achitați nici un leu. Perioada în care v-ați aflat în pensie de invaliditate este stagiu de cotizare fructificat la stabilirea pensiei de invaliditate.

 • Buna, am o cunostinta, barbat la 50 de ani, nu are lucrati pe cartea de munca decat 5 ani, acum cateva luni in urma unui accident vascular hemoragic, a ramas cu creierul atrofiat, incontenente, pierderi de memorie, etc. Sufera si de hipertensiune, oscilanta, sau asta inteleg din referatele medicale. De la comisie a primit gradul II. Din cate am inteles pensia ajunge undeva la 200-300 lei, bani din care nu putem asigura ingrijirile medicale si asistenta necesara, familia fiind depasita din punct de vedere financiar, se mai poate face ceva? Se poate obtine o pensie pe caz de boala sau asistenta sociala?

  • Chiar dacă pensia rezultată din cei cinci ani nu va depăși 200-300 lei, va primi o indemnizație socială care va completa suma primită până la 520 lei și 640 din ianuarie 2018.

  • Buna ziua sufar de tulburare schizotipala si ma incadrat in gradual 3 de invaliditate cat este aceasta pensie

   • Stimate Dan, pensia de invaliditate nu poate fi mai mică decât 704 lei, dacă nu încasași și alte venituri sau indemnizații. Altfel valoarea pensiei va fi cea rezultată din calculul efectiv al pensiei raportat la veniturile realizate pentru care ați plătit și vi s-a reținut CAS.

 • Buna seara,ma numesc Cristi am 45 de ani si am fost diagnosticat cu boala cronica de rinichi std 4 nefropatie glomerulara cronica,hipertensiune arteriala secundara,cardiomiopatie hipertensiva,diabet zaharat tip 2 ado tratat,sindrom anemic,am lucrat in campul muncii in jur de 15 ani daca depun la comisie dosarul de pensionare sar aproba? in ce grad mar putea inscrie? Va multumesc anticipat.

  • Stimate Cristin Grasim, pentru stabilirea gradului de invaliditate trebuie ca medicul de familie sau medicul specialist să vă trimită la Comisia de Expertiză Medicală care va stabili gradul de invaliditate, apoi dacă acesta va stabili un grad de invaliditate va trebui să vă depuneți dosarul la casa de pensii.

 • Buna seara. Am si o nelamurire,am 27 de ani,dintre care aproape 2 ani am lucrat in strainate la negru,dupa care am suferit o depresie,am stat internata 2 luni si ceva la psihiatrie si am stat 2 ani si ceva pe tratament anti-depresiv. Am venit in tara m-am angajat,am lucrat 2 ani dupa care au inceput problemele de sanatate lesinam,am slabit 30 kg si oboseala permanenta,hepatita B ,tahicardie,gastrita,thiroida,un rinichi ptozat si de 1 an am descorperit ca am HPV,m-am operat la oncologie la Fundeni,dar tot nu imi iese bine papanicolau,luna de luna ma duc la controale,ecografii etc.ideea este ca,cu toate tratamentele,investigatii nu mai fac fata financiar,m-am dus sa ma reangajez la firma care am lucrat,m-au respins la fisa medicala,la fel si in alte parti. Oare eu pot beneficia de vreo pensie? Stiu ca sunt tanara,am incercat sa ma angajez dar nu ma primesc si am nevoie de bani pentru analize,ca unele se fac numai la privat si sunt ff scumpe

  • Stimată Nicoleta, îmi pare rău pentru situația în care vă aflați și sper într-o însănătoșire cât mai grabnică. Va trebui ca medicul specialist sau medicul de familie să vă dea o trimitere către comisia de expertiză medicală care va stabili gradul de invalidtate, după care veți pregăti dosarul pentru pensia de invaliditate. Condiția legată de stagiu este să aveți minim 2 ani de vechime în muncă în ultimi 5 ani.

 • In legatura cu legea 217/17 nov. 2017 din Monitorul Oficial 908/20 nov. 2017, va rog sa precizati daca un pensionar cu grad 2 de invaliditate poate sa presteze activitate de creare programe de calculator fara sa piarda pensia si daca acestea se incadreaza la drepturi de autor. Trebuie sa isi faca PFA? Am sunat la Casa de pensii si au spus ca nu poate lucra ca programator fara sa piarda pensia pentru ca, de exemplu, un arhitect isi plateste CAS singur si poate lucra fara a pierde pensia, pe cand un programator lucreaza petru o firma si nu poate plati singur CAS, dar daca are PFA de ce nu poate?

 • Buna ziua.
  Am formulat o serie de cereri catre MM si MS pentru includerea acestei afectiuni genetice, letale si incurabila în Criteriile de încadrare în grad de handicap şi invaliditate.
  Sunt reprezentanta a 100 pacienti cu angioedem ereditar / deficit C1 INH. O boala genetica, rara, afecţiune ireversibilă şi de un handicap nerecuperabil, pacientii având o deficienţa funcţională gravă şi accentuată.
  Pacienţii se prezinta la comisiile de handicap şi expertiza a muncii unde obţin decizii de respingere, motivat de faptul că:”afectiunea nu este inclusă in aceste criterii de handicap si invaliditate”, astfel că, pacientii sunt nevoiti sa isi castige dreptul la pensie in instantele de judecata.
  Din punct de vedere al gravităţii şi al formei de manifestare, speranţa de viaţă a acestor pacienţi este semnificativ redusă întrucât pacienţii duc o viaţă de coşmar. Ei se confrunta cu:
  1) atacuri abdominale/dureri toracice, (durata 4-5 zile si nopti continue), care se generalizeaza rapid in tot abdomenul. Pacientul are durere abdominală acuta, violentă, chirurgicală severă,insuportabilă, dureri mai mari decât la nasterea unui copil, cu intense greturi, varsaturi, diaree cu sange, transpiratii reci, balonare, dureri in piept, agitatie datorita lipsei de aer cauzat de lichidul se ascita care invadeaza in abdomen, disconfort digestiv persistent, crampe, palpitatii, vedere incetosata, lesin, anurie.
  2) Edemele faciale, linguale dureaza 8-10 zile şi pot să reapară în scurt timp . devii monstru, astfel că împiedică pacientul să iesă pe stradă, să intre în colectivitate, să se expună, deseori primele zile ochii sunt atât de umflaţi încât nu vede.
  3) Edemele glotice: raguseala,respiratie suieratoare, constrictie la nivelul gatului, obstructia cailor respiratorii semnificative, care te ucide in scurt timp.
  4) Prin edemul mucoasei vezicii urinare bolnavii pot manifesta de asemenea anurie, pacientul din cauza edemului la organele genitale şi la vezica urinară nu poate urina
  5) Edemele periferice (mâini, braţe, picioare) nu te lasă să îţi desfăşori activitatea de zi cu zi, nu poţi să îţi utilizezi mâinile, picioarele din cauza edemelor masive, a durerilor – dureri osoase, articulare.
  Crizele sunt bruşte, nicio criză nu poate trece neobservată, iar altele sunt dramatice, avem cazuri de deces în randul acestor bolnavi.
  Frecvenţa atacurilor variază considerabil si apar instantaneu.
  Atacurile de angioedem ereditar/dobândit sunt deosebit de periculoase şi incomode atât pentru pacienţi cât şi pentru persoanele din anturajul acestora, colegi de şcoală, muncă.
  Pacienţii sunt marginalizaţi, batjocorâţi din cauza acestor edeme masive, din cauza crizelor bruşte.
  Angajatorul refuză încadrarea lşor în câmpul muncii datorită frecvenţei şi a intensităţii atacurilor
  Această boală genetică, cronică şi invalidantă, creează un handicap estetic, senzorial, motor sau/şi mental, o adevarată povară medicală, emoţională şi financiară, nu numai pentru aceşti pacienţi dar şi pentru familiile lor şi, bineînţeles, pentru societate în ansamblu.
  Atacurile apar instantaneu, sunt imprevizibile şi crizele sunt mai mari decat la nasterea unui copil.
  Intrebare:
  Cat timp pacientii trebuie sa astepte pana sa isi castige dreptul la pensie ? Chiar este nevoie de hotarare judecatoreasca pentru obligarea institutiilor competente in a decide soarta acestor suferinzi, deformati in monstrii si respinsi de catre comisii, doar pe motivul ca nu au temei legal pentru includerea lor la pensie ?
  Este inuman si discriminator. Pentru pacientii cu alte afectiuni (rare,cronice, genetice) există această şansă, cu toate că manifestările acelora nu sunt atat de dezastruoase, dureroase, monstruoase si letale.
  Multumesc

  • Într-adevăr aici este cazul unei acțiuni de revizuire a legislației, motiv pentru care un răspuns concret și un ajutor vă pot oferi după ce studiez mai bine cazul și situații similare. Acum legea prevede încadrarea în grad de invaliditate pentru situații în care afecțiunea este prezentă constant, din studiul sumar al speței constat că această afecțiune are episoade lunare sau anuale, dar cu risc letal. Voi reveni pe adresa de e-mail. Vă doresc tuturor putere de luptă sănătate și un an nou cât mai bun și cu multe realizări !

 • Buna ziua si la multii ani
  Am 32 de ani sunt nevazator grad 1 permanent ,mentionez ca nu am lucrat niciodată nu am carte de munca ,in acest caz pot beneficia de aceasta pensie de invaliditate si daca da ce acte -mi sunt necesare
  Va multumesc

  • Stimată Alina Grigore, din păcate singura cale prin care se putea obține această formă de pensionare a fost blocată de la 01.01.2018 de către guvern prin Ordonanța de Urgnță Nr 103/2017 ce stabilește că stagiul de cotizare realizat prin Contract de Asigurare Socială nu poate fi utilizat la stabilirea stagiului de cotizare necesar la pensiile de : invaliditate, anticipată parțială sau antcipată.

 • Buna ziua! Daca am lucrat si am cotizat in 2 tari europene 17 ani in Romania si 14 ani in Grecia se ia in considerare toata perioada sau numai cea lucrata in RO?
  MULTUMESC

  • Stimate Ioan, la mulți ani ! Perioada realizată în cele două tări este recunoscută reciproc de fiecare țară în parte, urmare aveți 31 de ani stagiu de cotizare. Pentru detalii legate de pensia ce va trebui achitată de fiecare stat în parte vă stau la dispoziție la calcul@pensiata.ro.

 • La multi ani Stimate Ioan Covaciu!

  Sunt pensionar de inavliditate dn 2008 pana in prezent .Din 2017 mi s-a dat gradul 2 accentuat. datorita inrautatiri sanatatii .Am o vechime in munca de 15 ani in campul muncii,10 in grupa 1 de munca si 5 in grupa 3 de munca Cei de la Casa de Pensii mi-au calculat o pensie de 520 de lei , Eu am contentesta aceasta pensie pt ca nu au tinut de ani de cotizatie in munca .. dar raspunsul a fost unul de favorabil.. adica am primit tot pensia de 520 de lei. Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns in aceasta problema. Va multumesc frumos !

 • Buna ziua! Va rog sa îmi spuneti, in 2018 se mai pot face acte pentru aceasta pensie ? Am auzit ca s-a scos aceasta lege! Multumesc!

 • Buna seara ! Am o intrebare .am un frate de 30 de ani cu handicap grad 2 accentuat din nastere.Primeste 274 de lei indemnizatie . Mai are dreptul si la pensie ?

  • Stimate Stoleriuc Petrică, pentru a putea primi o pensie, cf legii 263/2010, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile minime pentru forma de pensionare dorită. În cazul persoanelor cu handicap se solicită, de regulă pensia de invaliditate, stabilindu-se un grad de invaliditate pe baza handicapului existent de către mediciul de expertiză medicală. Din punctul meu de vedere este o abordare greșită, deoarece handicapul se dobândește din naștere iar invaliditatea ca urmare a unei boli sau al unui accident. Guvernanții, în loc să țină cont de această realitate, au blocat accesul persoanelor cu handicap prin eliminarea stagiului de cotizare realizat cu Contract de Asigurare Socială ca fiind eligibil doar pentru pensia la limită de vârstă. Astfel stabilirea unui ”grad de invaliditate” pentru persoanele cu handicap și apoi realizată plata unei luni de stagiu prin Contract de Asigurare Socială pentru a se putea accesa pensia de invaliditate și implicit asigurarea unui venit minim de 520 lei lunar nu mai este posibilă. Consider că în cazul persoanelor cu handicap indemnizația primită (272 lei lunar) este mult sub cheltuielile lunare vitale ale unei persoane sănătoase darmite pentru una cu handicap.

 • Bună ziua. As vrea sa știu dacă ma pot pensiona pe caz de boala. Sunt operată de tunel carpian la mâna dreaptă de două ori. Acum urmează a treia oara. Este mana cu care muncesc. Am aproape 15 ani lucrați.

  • Stimată Alexandrina, în acest caz va trebui să primiti o trimitere de ma mediciul de familie sau cel de specialitate către medicul de expertiză medicală, acesta va stabili dacă vă încdrați în grad de invaliditate iar in caz afirmativ puteți depune dosarul pentru pensia de invaliditate.

 • buna ziua sunt eugen tepeliga fost pensiunar din 2010,in urma unui accident rutier ,din care ,am suferit sold sting rupt ,operat si introdus un mecanizm cu tije ,trei coste rupte ,rinichi eliminat ,fiere ,eliminata ,doua herni efectuate deorece ,operatile au fost facute clasic ,si praporul ,sa perforat tot toracele ami era plin de gilci mi sa facut 2 operati pe rind ,si mau invelit in plasa elastica aprope tot toracele ,mai urmeza ,cocsatrosa .,nu pot ridica mai mult de 10 kg ,dureri groznice de spate ,HTP schinbari mai de tensiune ,urmez tratament ,la urechea dreapta av suferit un accident ,care mi sa perforat tinpanul ,cu cea stinga aud doar 20/suta si cu dreapta 30/suta ,am un aparat auditiv care al fooseam dar sadefectat ,cas numi nu maajuta cu nimic ,respiratia este forte grea ,din cauza plamanilor ,si a nasului deviatie de sep ,noptile sunt infernale ,am nevoie de un tratament lunar in valore de 300 lei ,din ultima comisia facuta in brasov ,mi-sa teat ,pensia pe motivul ca pot munci ,am o virsta de 60 ani iar cotizarea este de 23 ani ,munca de santier ,constructi metalice doctorul ,de comisia ,mi-sa adresat ca ,ce am facut cu rinichiul ,ca mine sunt multi ,si ca trebuie sa ,mai cotizez la stat .am facut contestsatie ,sunt deja 9 luni ,fara nici un raspuns ,la nr de tef ,de la expertiza din bucuresti nu raspunde nimeni ,si nici cei ,de la brasov ,nui de vob cu nimeni ,ce se in anpla cu pensia mea ,daca o mai pot recupera ,mai am 5 ani pina la cea de drept ,daca oi mai prindeo ,neavind bani de medicamente si mincare ,vas ruga sa ma indrumati pe drumul bun ,ce sa fac ,unde sa ma adresez ,sa pot sa-mi recuperez pensia ,sa mise dea ,cel putin un raspuns va multumesc din totsufletul si va rog sa ma ajutati cu respect eugeniu

  • Stimate TEPELIGĂ EUGEN, medicul de expertiză stabilește doar gradul de invaliditate și nu are în competență stabilirea stagiului de cotizare necesar pentru primirea pensiei de invaliditate. Sper ca răspunsul la contestația dumneavoastră să fie unul pozitiv și primit într-un timp cat mai scurt. În cazul în care pînă la 01.02.2018 nu primiți un răspuns vă rog să reveniți fie pe adresa de e-mail fie la un nr de telefon din cele expuse la contact.

 • Buna seara, pentru pensia de invaliditate am inteles ca trebuie deschis un cont la casa de pensiei,pentru a plati o cotizatie. Dar am fost refuzata spunandu-mi ca nu se mai plateste de la 1ianuarie 2018 la casa de pensii,dar nici nu ma indrumat unde anume. Imi puteti spune unde as putea merge pentru a continua dosarul? Ps: Persoana indreptatita pentru aceasta pensie este in varsta de 33 de ani cu handicap grad 1 permanent din nastere. Va multumesc!

  • Stimată Margareta, din păcate din 1 ianuarie, prin OUG 103/2017 guvernul a limitat accesul la pensia de invaliditate prin eliminarea stagiului de cotizare realizat prin Contract de Asigurare Socială, stagiu ce va putea fi fructificat numai la calculul pensiei la limită de vârstă. Astfel că pentru a putea accesa pensia de invaliditate, o persoană cu handicap, va trebui să realizeze stagiu de cotizare prin…angajare. Desigur rămâne ca mediciul de expertiză medicală să stabilească existența unui grad de invaliditate, dobândit după ivirea handicapului. Desigur consider că de o maximă urgență este creșterea indemnizației pentru persoanele cu handicap, 272 lei lunar este mult prea puțin pentru o persoană cu handicap în condițiile în care se oferă 520 lei pensie minimă garantată social unei persoane sănătoase.

 • Buna seara. Pentru pensie de invaliditate ,mi sa spus de la casa de pensii ca de la 1 Ianuarie 2018 nu se mai dau persoanelor cu handicap din nastere.se mai dau doar celor care au contribuit la stagiul de cotizare necesar pentru primirea pensiei de invaliditate Sa inteleg ca cei ce au facut dosar PINA la 1 ian. vor primi iar restul de-acum încolo nu …..va multumesc

  • Stimată Margareta, nu mă pot pronunța asupra condițiilor de acordare a pensiilor de invaliditate pentru persoanele cu handicap deoarece numai medicul de expertiză medicală poate stabilii gradul de invaliditate. De știut, rămâne faptul că pensiile în România nu se pot acorda fără îndeplinirea condițiilor legale, printre care este cea de stagiu. Urmare înainte de a accesa o formă/tiP de pensionare trebuie să avem realizat suficient stagiu de cotizare pentru pensia solicitată. Este adevărat că de la 1 ianuarie 2018, stagiul de cotizare realizat prin Contract de Asigurare poate fi fructificat doar la pensia pentru limită de vârstă ( Vezi OUG 103/2017)

 • Buna ziua, Am 29 de ani, sunt persoana cu handicap accentuat permanent din nastere, cu capacitate de munca procentual. In ultimii 6 ani am lucrat program normal de 8 ore. Vreau sa va intreb daca am contribuit suficienti ani la stagiul de cotizare necesar pentru primirea pensiei de invaliditate? Va Multumesc !

  • Stimate Antonio, handicapul este din naștere iar invaliditatea se dobândește ca urmare a unui accident sau boli. Dacă pe fondul handicapului preexistent ați dobândit o invaliditate, atunci mediciul de expertiză medicală va stabili gradul de invalditate pe baza cărui se poate obține pensia de invalidtate. Aveți suficient stagiu pentru această formă de pensionare.

 • Nu s-a marit indemnizatia pentru persoane cu handicap de la 1 ianuarie? Sotul meu are aceasta indemnizatie si a luat aceeasi suma ca si pana acum.

 • Bună ziua, vă rog să mă ajutați cu o lămurire , dacă o persoana este în CM apoi i se întocmesc actele pentru pensie de invaliditate , când trebuie să lichideze de la locul de muncă ?sau dacă este încadrată în grad 3 de invaliditate (cu posibiliatea de incadrare in muncă de 4 ore) se poate să nu lichideze ci să se facă modificarea încadrării în munca de la 8 ore la 4 ore?
  Vă mulțumesc

  • Stimată Pop Groza Ioana, recomand lichidare de la locul de muncă ( încetarea relațiilor contractuale) doar după ce aveți decizia de pensonare în mână. Apoi dacă angajatorul vă poate oferi un contract de muncă pe durata de 4 ore, va trebui să cântăriți între venitul necesar pentru cheltuielile lunare vitale și recuperarea stării de sănătate optime pentru o muncă de 8 ore.

 • Buna ziua, am depus dosaru pt pensia de invaliditate pentu prima oara,in octombrie 2017,decizia a venit in decembrie 2017,dar fara nici un ban.?! de ce?cand o sa mi vina si banii?Multumesc.

  • Stimate Ionuț, dacă decizia nu are data de emitere la începutul lunii decembrie, atunci dispoziția de plată s-a făcut pentru luna ianuarie iar prima/primele pensii se achită întotdeauna (prin poștă cel puțin) la sfîrșit de lună( 28-30). Dacă nici în acestă lună nu primiți pensia vă rog să reveniți.

   • Buna ziua,stiti ca zilele trecute v-am zis ca inca nu am primit inca pensia de invaliditate,ca am depus pt prima oara dosaru in octombrie 2017,decizia am primit-o in decembrie pe data de 22 ..vad ca nici in ziua de azi nu am primit-o ce e de facut?am sunat la casa de pensii ilfov nu raspunde nimeni..

    • Dacă așteptați pensia prin poștă, în mod special, au în ianuarie o problemă de lichidități( surse ) și e posibil să primiți pensia la început de februarie. Dacă va fi altfel va trebui să mai insistați la casa de pensii pentru a vedea dacă a fost semnată dispoziția de plată.

 • Buna ziua. Azi am promit decizia asupra capacitati de munca cu gradul 2 de invaliditate conform legii 263/2010 art.68 alon. 1 lit.c .As vrea sa stiu daca am dreptul si la incadrare cu grad de handicap.Va multumesc si astept un raspuns.

  • Stimate Vasile, invaliditatea se dobândește din accident sau boală iar handicapul din naștere, chiar și așa în România este o adevărată ”zacuscă” în acest domeniu, urmare veți prezenta autorităților de profil ( Direcția pers cu handicap etc.) dosarul cu starea de sănătate. Practic invalizii primesc indemnizație de handicap și pensie de invaliditate iar persoanele cu handicap, pensie de invaliditate și indemnizație de handicap…”zacuscă”.

 • buna ziua ,doream sa intreb in urma taeri pensiei .de boala din iunie 2017 ,am facut contestatie ,si nu am primit nici un rasp ,vroeam sa stiu ,daca pot beneficia de o pensie Sociala ,care au scoso acum din ianoarie ,2018 ,ce conditi treb sa indeplinesc am 22 de ani de cotizare ,cea de boala nu se stie daca o mai pot primi, vas rouga daca se pote sa ma informati ,multumesc se afisa ca pensiea este de 500 si ceva lei

  • Stimate Tepeligă, așa cum probabil ați citit în site la condițiile de stabilire a cuantumului minim garantat pentru o pensie din România, ați aflat cu nu există pensie socială ci o indemnizație socială care se adaugă la pensia caculată pentru a o completa pînă la 520 lei. Astfel că fără o decizie de pensionare admisă nu se poate primi indemnizația socială. În cazul dumneavoastră va trebui să vă adresați consililului local pentru ajutor social.

  • Stimate Andrei Cirebea, pensia calculată a vea valoarea de câțiva lei la care se va adăuga indemnizația soclială care completează pensiile sub 520 lei până la 520 lei suma ce reprezintă în România pensia minimă social garantată.

 • Buna ziua, am 24 de ani si am poliatrita și sclerodermie, am pensie de hanicap grad 2, as dori sa incep sa lucrez part-time. Mai beneficiez de pensie?

 • Buna seara domnule Covaciu,O am pe mama mea bolnava de epilepsie si nu se poate descurca singura o are de la vatsta de 16 ai acum face 60 in martie.
  Si e trecuta gr 2 si nu a muncit niciodata si are 273 de lei pe luna asi putea sa mai fac o pensie ceva pe langa cei 273 de lei?Multumesc anticipat astept un raspuns.

 • Buna seara! Am decizia de invaliditate g1 unu cu insotitor si este 322 plus 800 de insotitor…pensia sociala nu este minim520 roni? Eu am rezidenta in spania din cauza ca nu pot sta singura in rominia si locuesc la fata mea..am dreptul sa cotizeze fata mea pt mn in spania sa pot obtine si aici o vechime pt pensionare?? Mentionez ca mai am 8 luni din ainte de a ma pensiona…si va rog inca o intrebare..se poate lua pensia de invaliditate si handicap si in rominia si in spania?? Va multumesc

 • Buna ziua,
  Doresc sa mi spuneti ce trebuie sa fac ca sa ma pensionez pe handicap.
  Precizez ca am varsta de 64 ani si 11 luni .
  Ani cotizati – 47 ani.
  Am certficat de handicap cu grad accentuat permanent.
  Nu sunt pensionar deoarece mai am o luna pana la implinirea varstei de 65 ani.
  Multumesc

  • Stimate Ioanide, dacă în cei 47 de ani stagiu de cotizare aveți minim 35 stagiu contributiv, puteți să vă pensionați imediat prin pensie anticipată parțială, iar dacă aveți minim 43 de ani stagiu contributiv puteți accesa imediat pensia anticipată fără diminuare. Pentru indemnizația de handicap va trebui să vă deplasați la Direcția de Sistență Socială de pe raza domiciliului dumneavoastră.

 • Bună dimineața. Am 54 ani, am vechime în muncă 17 ani. Am esit la pensie pe caz de boala gradul 2 din munca direct acolo mam îmbolnăvit și an avut pensie din anul 1994 până în 2008,in continuare am pierdut deoarece am plecat din țară, anul trecut am revenit în România și mi s-a făcut pensie gradul 2 revizuire la an, mea făcut o pensie de 520, ce vroeam sa va întreb ani acea de pensie din 1994 pana în 2008.am contribuit de ce nu misa calculat. Am născut si șapte copii in acel timp de 17 ani calculați, vă rog să-mi spuneți dacă sunt născută la data 23.12.1963.cand am dreptul la pensie de drept. Va mulțumesc

  • Stimată Ifrim Lidia, e greu de crezut ca stagiul de cotizare aferent perioadei pensiei de invaliditate realizat pînă în 2008 nu s-a luat în calculul pensiei curente, totuși acest fapt poate fi verificat. Altfel vârsta standard de pensionare ( 62 de ani și 7 luni) trebuie să fie menționată în decizia de pensionare pe care ați primito pentru invaliditate de gradul 2. Reducerea varstei standard de pensionare pentru femeile care au crescut 3 sau mai mulți copii încă nu a fost legiferată.

 • Bună seara îmi cer mii de scuze, După cum vam mai spus am cotizat 17 ani apoi din acea fabrica mam îmbolnăvit și am eștit pe caz de boala gradul 2 din 1994. Pana in 2008, de ce pe decizia de pensie nu mi-a pus nimic nu mea luoat in consideratie, acea inca 12 ani de pensie sunt cotizați nu, și mai fi încă ceva in aceasta perioada cât am fost angajata 17 ani in fabrica am născut 7 copii, nu mai pune nimic pentru copii. Am 54 ani asi dori sa es la pensie nerevizuibil, vă mulțumesc anticipat

  • Stimată Lidia, prevederea prin care mamele care au născut și crescut 3 sau mai muți copii să aibă vârsta standard de pensionare mai mică cu un număr de ani încă nu a fost legiferată. Cât despre anii de stgiu care au fost sau nu inclusi in calculul pensiei dumneavoastră , nu vă pot spune decat dacă voi vedea decizia de pensionare si alte acte pe baza cărora se stabilește valoarea pensiei.

 • Bună seara! Am 72 de ani, beneficiez de pensie de limită de vârstă. Recent am fost operat de cancer de prostată. Doresc să știu dacă mă încadrez pentru a beneficia de ajutor de handicap. Vă mulțumesc!

 • buna ziua! Am o matusa ( 81 ani). In 1993 a primit de la expertiza gr. 2 de invaliditate cu caracter permanent. In 2003 i s-a suspendat plata indemnizatiei . Avand si alte probleme de sanatate, nu s-a interesat de cauza suspendarii si nu a mai facut niciun demers. Ce trebuie facut pentru a remedia situatia, tinand cont ca la momentul respectiv nu mai are niciun sprijin, membrii familiei care o ingrijeau fiind decedati?

  • Stimată ADNANA POPESCU, la implinirea varstei standard de pensionare pensia de invaliditate se transformă în pensie pentru limită de vârstă , indemnizația de însoțitor se menține și pe durata pensiei la limită de vârstă, atât timp cât starea de sănătate o impune. Astfel că va trebui să refaceți demersurile pentru obținerea indemnizației de însoțitor.

 • Bună ziua!
  Mă numesc Sàndor Katalin. Sora mea este pensionată de boală gradul 3. Are drept de muncă cu jumătate de norma. Primește o pensie de 87 lei și ajutor social ( nu știu exact suma aprox. 450 lei).
  As dori să aflu că în cazul în care începe să lucreze cu jumătate de normă își pierde ajutorul social? Și are ea obligația să anunțe undeva (la ANAF sau altă instituție) că a început să lucreze cu jumătate de norma?
  Vă mulțumesc!
  Cu stima,
  Sándor Katalin

  • Stimată Șándor Katalin, indemnizația socială care completează pensia pînă la 520 lei se acordă dacă nu există alte venituri care adunate la valoarea pensiei (87 lei) depășesc 520 lei. Angajarea cu normă de 4 ore, indiferent de valoarea salariului primit, trebuie anunțată la casa de pensii.

 • Buna ziua , am depus dosarul de pensionare cu gradul 2 de invaliditate pe data de 18 ianuarie, as dori sa stiu cand ar trebui sa vina decizia de pensionare, cand trebuie sa apara prima pensie si aprox. ce suma lunară ( mentionez ca am 9 ani pe cartea de munca si varsta de 39 de ani ).

 • Buna ziua ,am si eu o matusa nu are pe nimeni are o pensie de cap,este imobilizată la pat are coxartroza .Poate avea un intretinator.Va multumesc.

 • Nika ,
  Buna ziua , sunt nascuta in 1960 , iunie si am 24 de ani de munca cotizati, sunt inca angajata . Am urmatoarele probleme de sanatate ; de la 9 ani am epilepsie sub tratament cu crize frecvente , am tiroidita cronica hipotiroidie , histerectomie totala iar starea sanatatii in general nu imi mai permite decat cu mari eforturi sa fac fata . Intrucat nu ma pot pensiona ca nu am nici varsta nici anii de cotizare , va rog sa-mi spuneti daca cu aceste boli pot sa ma pensionez de boala . Multumesc anticipat.

  • Stimată NIKA, în acest caz este recomandat să primiti o ”trimitere” de la medicul specialist către Comisia de Expertiză Medicală unde se va stabili dacă stare dumneavoastră actuală de sănătate este eligibilă unui grad de invaliditate.

 • BUNA ZIUA ma numesc Marga si sotul meu are 47 ani cu diagnostic polineuropatie .A primit decizie de pensionare gradul 3 .Stagiul de cotizare este de 28ani as dori sa stiu cum se calculeaza pensia de gradul 3?este in functie de stagiu de cotizare?si daca poate beneficia de pensie de handicap? va multumesc

  • Stimată Focan Margareta, pensia de invaliditate grad 3 se calculează pe baza stagiului de cotizare realizat, mai puțin cel platit prin Contract de Asigurare Socială ce va fi adăugat la pensia pentru limită de vârstă. Indemnzația de handicap se acordă celor care au dobândit un handicap de la naștere.

 • Buna ziua,
  Sunt mama unui tanar de 20 ani , a terminat un liceu pentru personae cu dizabilitati intr-o clasa de masa. Nu am avut un certificate de incadrare grad de handicap, neacceptand ideea unui handicap, insa am solicitat la Directia pentru protectia copilului certificat de orientare scolara, profesor de sprijin…etc. In certificatul de orientare scolara scria grad handicap cod 6(psihic), intarziere mintala usoara asta la varsta de 8 ani. Deficienta fiind constata la varsta de 5 ani.
  Acum imi dau seama ca fiul meu nu se va descurca singur din momentul in care nu vom mai fi…noi parintii.
  Rugamintea mea, indrumati-ma : pot obtine pentru el un certificat cu incadrare intr-un grad de invaliditate?
  Citind in lege despre pensia de urmas, ma gandesc ca in urma acestui certificat poate beneficia de pensie de urmas. IN acest moment nu vrem si nu solicitam nici o pensie sau indemnizatie.
  Va multumesc!
  T

 • Am pensie de boala din 2005. Invaliditate gadul ll. Vechime totala 31 ani si 4 luni. Grupa a ll a 14 ani. Din 14.10.1956. La ce varsta am dreptul la pensie. Multumesc anticipat. Gigi

  • Stimate Gigi, cei 14 ani de muncă realizată 100% în grupa 2 vă reduce vârsta standard de pensionare(65 de ani) cu 3 ani dacă perioada de stagiu plus perioada pensiei de nvaliditate plus 3 ani si 6 luni ( stagiu primit ptr munca in gr 2) este de minim 35 ani. Astfel că în acest caz pensionarea prin pensie la limită de vârstă redusă se va putea acesa de la 62 ani.

 • V am contact mai demult sa aflu dacă mai o sa mai beneficiez de pensia se gradul 2 dacă lucrez la 4 ore. În luna februarie am primit 600 lei salariu și 350 de lei pensie. Trebuie sa merg undeva sa întrerup pensia sau cum se procedează? Mulțumesc!

 • Buna Ziua, am 29 de ani si sunt persoana cu handicap accentuat din nastere, am vechime 6 ani si 4 luni cu program normal de 8 ore/zi, am primit de la comisia de expertiza invaliditate gradul 3,am depus dosar pentru pensie de invaliditate iar decizia de la casa de pensii dispune total drepturi 73lei, vreau sa stiu daca asta e pensia totala pe care o s-o primesc, sau daca se indexeaza de la stat pana la 610 cat inteleg ca este pensia minima ? Va Multumesc

  • Stimate Antonio George, dacă indemnizația de handicap plus pensia de invaliditate nu depășesc 520 lei, veți primi o indemnizație socială care completează venitul total până la 520 lei, iar din 01.07.2018 până la 640 lei.

 • Bună ziua! Am 46 ani si jumate,de la 45 ani sunt pensionat invaliditate cu o vechime de 24 ani din care 20 grupa 1 comisie militară gr 2 cu revenire nov 2019.Am început să fac Dializa in ian 2018 iar DGASP cu handicap imi da grad handicap grav. Credeți că ar trebui să solicit comisiei militare o alta expertiză deoarece doresc si o indemnizație asistent personal. Vă mulțumesc!

  • Stimate Bocanet Gigi, indemnzația de însoțitor se acordă pentru pensia de invaliditate grad 1, în cazul gradului de handicap vă recomand să studiați legislația la zi pentru peroanele cu handicap.

 • Buna, am 38 de ani și sunt o persoana încadrată în Gr 2 de handicap,cu o indemnizație de 350 Ron.Stiu că persoanele încadrate într-un grad de handicap au dreptul să depună dosarul pentru pensia de invaliditate,chiar daca nu au lucrat niciodată.Întrebarea mea este aceasta, ce documente trebuie depuse la acest dosar ?Daca îmi puteți spune care e procedura ,pas cu pas.Va mulțumesc.

  • Stimată Chiva, afirmația dumneavoastră este corectă pînă la ..”chiar daca nu au lucrat niciodată” însă trebuie să aibă stagiu de cotizare, care din 2018 este valabil numai prin angajare ( Ord 103/2017) deoarece stagiul de cotizare realizat prin Contract de Asigurare Socială se poate fructifica NUMAI la pensia pentru limită de vârstă .

 • Buna ziua! La stabilirea pensiei medicale gradul 3, se ia in calcul perioada lucrata in sistemul militar (5 ani si 4 luni), adaugata la vechimea din sistemul public de asigurari sociale (29 ani si 11 luni)? Sunt nascut in ianuarie 1956. Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • Stimate domnule Covaciu, astept un raspuns la intrebarea mea din 25.04. 2018.
   Va multumesc anticipat!

 • buna ziua.am lucrat in perioada 1995 2005 in cadrul ministerului de interne ca militar angajat.in 2005 am plecat in strainatate si am lucrat la negru pana in 2015 cand m-am intors in tara.am facut un infarct am decizie medicala gradul 2 si am depus dosarul in urma cu apoximativ 2 luni inca nu am primit decizia de pensionare.vreau sa ma lamuriti daca am dreptul la pensie daca in ultimi 10 ani nu am cotizat. va multumesc.

 • buna ziua ma numesc Cristian 48 ani . In data de 4 ianuarie am suferit un infart foarte puternic ,luat cu salvarea de acasa [daca mai stateam putin nu mai eram] internat sa pus stend . am am inca o vena infundata 50 la 100. am vb cu doctora de pensionare si pot iesi pe caz de boala.. intrebarea mea este dupa 22 de ani lucrati plus 1 an de armata cam cat ar fi pensia pe ntru gradul 2…???

 • Buna ziua am primit decizia de pensionare cod n23 dar nu specifica nici unde cat e pensia stiti cuva cat ar fi?

 • Buna ziua domnule Covaciu ! sunt nascuta in anul 1964,iulie. am lucrat cu carte de munca , 6 ani si 3 luni ,apoi din 1987 imbolnavindu-ma ,am fost pensionata medical intai gr.2 ,si de 8 ani pana in prezent gr.3 . ,adica un total de ani de invaliditate de 31. as dori sa stiu daca atunci cand voi avea cu 5 ani inaintea varstei standard de pensionare , pot fi pensionata definitiv ,fara a mai fi nevoita sa merg anual la comisia de expertiza..? fiindca am inteles ca, acest lucru este posibil cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare .sau pentru ca, ”vechimea” mea este in majoritate constituita de anii de pensionare de invaliditate trebuie sa astept si sa ma prezint la comisie pana la implinirea varstei prevazuta lege?..adica 63 ani? va multumesc

  • Stimată Bunea Adriana, stagiul complet de cotizare, stabilit prin Anexa Nr 5 din legea 263/2010, este in cazul dumneavoastră de 33 ani si 9 luni iar varsta standard de pensionare 62 ani si 8 luni(Martie 2027). In aceste condiții prezentarea la revizuire nu va poate anula decizia de pensionare ci doar gradul de invaliditate ( din 2 in 1 spre exemplu) . Urmare din Martie 2020, dacă legislația nu va stabili altfel, veți avea garantată pensia.

 • Bună ziua , sunt d-na Cristea as vrea si eu un raspuns : sunt pensionata pe caz de boala gradul 3 , lucrez 4 ore , sunt operata de o luna de zile de hernie de disc , as vrea sa stiu de cîte zile de concediu medical pot beneficia stiind ca înainte de a ma operă la coloana am mai avut 35 zile , total medicul neurochirurg mea dat 90 zile, mea facut documentar pentru comisie. Comisia de expertiza îmi mai aprobă concediu medical stiind ca sunt în pensie de invaliditate.Astept un raspuns multumesc

  • Durata concediului medical este de maxim 90 de zile pentru ultimele 12 luni, perioada la care doar comisia mai poate adăuga perioadă de timp suplimentară.

 • Bună ziua! Mă numesc Leontina.Am și eu o întrebare. Soțul meu a beneficiat de gradul II. El a fost în concediu medical până în 25 iulie 2018.A depus dosarul de pensionare pentru caz de boală pe 12 iulie 2018. A mers la firma unde a fost angajat pentru a face lichidarea și ia spus că nu poate până nu duce decizia de pensie. Este corect? Ce se întâmplă în perioada aceasta? Mai este asigurat? Vă mulțumesc anticipat !

  • Stimată Leontina, în acest caz soțul dumneavoastră este asigurat pe durata cât societatea plătește asigurarea de sănătate, apoi imediat ce primește decizia de pensionare trebuie să comunice casei de asigurări de sănătate că este pensionar ( asigurat din oficiu) deoarce comunicarea dintre casa de pensii si cea de sănătate este greoaie, nu puține au fost cazurile când proaspeții pensionari au aflat de la cumpărarea medicamentelor că nu mai sunt asigurați.

 • Buna seara,
  Bunicul meu are o pensie de 40 de lei pentru invaliditate de gradul 3 dobandita in anul 1955 in timp ce isi efectua stagiul militar . Pe langa aceasta mai are o pensie de 340 de Ron pentru cei 34 de ani petrecuti in CAP.
  Pensia de invaliditate a fost intrerupta din anul 1974 din 1992.
  Cum s-a ajuns la suma de 40 de Ron, este ridicol, nu cumva este o greseala? Se poate face ceva in sensul asta ?
  Multumesc

  • Stimate Câmpeanu Ciprian, situația nu este deloc roz în acest caz, deoarece suma totală ce trebuie încasată este de minim 640 lei, apoi este important de știut dacă la stabilirea pensiei, rezultată după cei 34 ani de CAP, sau inclus toate normele/veniturile realizate. Pentru un răspuns concret trebuie analizat întreg dosarul, motiv pentru care vă recomad să accesați serviciile de calcul dezvoltate de http://www.pensiata.ro .

 • D-le Covaciu,ma numesc ecaterina vintila si as vrea sa va intreb daca sotul meu nascut in 4 oct.1959 pensionat invaliditate grad 1,din 2013.vechime in munca 35ani din care 14 ani grupa 2 in proportie de 90%, beneficiaza de recalcularea pensiei

  dupa noua lege si daca da de cand. Va multumesc !

 • buna ziua,sotul meu vintila constantin(cnp:1591004133124)vechime in munca 35 ani ,din care 14 bani grupa 2 de munca 90%,PENSIONAT PE CAZ DE BOALA GRAD 1 si handicap grad 1cand poate iesi la pensie normala? VA MUTUMESC!

  • Stimată Domană, în acest caz pensinonarea prin pensie la limită de varsta redusă se va realiza de la 62 ani si 6 luni, dacă există ani de muncă realizați în grad de handicap atunci pensionarea la limită de varsta se va putea realiza chiar mai repede. În acest sens va recomand să reveniți la calcul@pensiata.ro .

 • Buna ziua domnule Cristian
  Dacă Spania va pensionat de boala tot ei ar fi trebuit sa se ocupe cu toate demersurile pentru a primi pensie din România
  Sunt și eu pensionar și va spun din cunoștința de cauza
  O zi buna

 • BUNA ZIUA,MA NUMESC ANGHELESCU VASILE SI AM O VECHIME IN MUNCA DE 32 ANI 11 LUNI SI 22DE ZILE SUNT PENSIONAR PE CAZ DE BOALA GRAD 2 ACCENTUAT DIN 01.01.2010, AS VREA SA STIU CAND POT IESI LA PENSIE NORMALA FARA A MAI FI CHEMAT LA COMISIA DE REVIZUIRE, VA MULTUMESC. ACUM SUNT CHEMAT LA COMISIE IN NOIEMBRIE 2019 LA VARSTA DE 63 ANI SI 6 LUNI.

  • Stimate Anghelescu Vasile, conform legii 263/2010 dacă aveți cumulat vechime în muncă plus perioada de invaliditate, cel puțin, 35 ani atunci cu maxim 5 ani inainte de varsta standard de pensionare (65 ani) nu mai trebuie să fiți supus revizuirii decât dacă se constată o agravare a starii de sănătate. Practic dumneavoastră în acest caz ar fi trebuit să fiți declarat nerevizuibil, altfel pensia la limită de varsta se va realiza la 65 de ani iar dacă ați avut anii realizați în grupe superioare de muncă, chiar mai repede. Pentru alte detalii reveniți la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna seara.Sant de 24 ani in italia si am o pensie de invalidi(cu gradi 2) aici.as vrea sa ma retrag acasa.c’è drepturi as avea daca EU nu am muncit deloc in ro.si daca Pot sa imi Tin aceasta pensi

  • Stimate TATU GHEORGHE, pensia de invaliditate primită în Italia se păstrează, statul italian vă va achita pensia atat timp cat gradul de invaliditate se păstrează, conform legislației din domeniul pensiilor din Italia. Va trebui să alegeți cu grijă modul in care veți incasa pensia din Italia in România și de asemenea să comunicați la INPS noua dumneavoastră adresă de corespondență.

 • Buna ziua, as avea și eu o întrebare pentru o situație mai complexa: tatăl meu a avut grad de handicap 2 cu pierderea totala a capacităților de munca după care a decedat la vârsta de 61 de ani, acesta a cotizat timp de 35 de ani. Pensia de urmaș care mi s-ar cuvenii se calculează ca o pensie de invaliditate grad 1? Dacă răspunsul este da nu se mai tine cont de cât a cotizat și punctajul lunar este 0.7 puncte? As aprecia enorm dacă m-ați anunța sa ies din aceasta încurcătura.

 • 08.08.2018 la 09:52
  buna ziua,sotul meu vintila constantin(cnp:1591004….)vechime in munca 35 ani ,din care 14 bani grupa 2 de munca 90%,PENSIONAT PE CAZ DE BOALA GRAD 1 si handicap grad 1cand poate iesi la pensie normala? VA MUTUMESC!

 • BUNA ZIUA,MA NUMESC ANGHELESCU VASILE , SUNT NASCUT IN DATA DE 05.08.1956 SI SUNT PENSIONAR PE CAZ DE BOALA DIN 01.01.2010 GRADUL 2 DIAGNOSTIC ACCENTUAT, DECIZIA DE PENSIONARE PE COD N22( DACA AJUTA CU CEVA) AM O VECHIME DE 32ANI 11LUNI SI 22ZILE, SUNT CHEMAT LA COMISIE IN NOIEMBRIE 2019, AS VREA SA STIU DACA MAI SUNT CHEMAT LA COMISIE DUPA ACEASTA DATA SAU SUNT TRECUT LA PENSIE DEFINITIV, VA MULTUMESC ANTICIPAT.

  • Stimate Anghelescu Vasile, deși legea prevede că pensionarii de invaliditate care au mai putini de 5 ani pțnă la 65 de ani ( barbatii) si un stagiu total de 35 de ani nu mai trebuie supusi revizuirii, medicii de expertiză contnuă să-i cheme la revizuiri. Cel mai probabil nu o să vă mai cheme.

 • Buna ziua ! Va rog frumos din tot sufletul daca imi puteti raspunde.. tatal meu in urma unui accident de munca a suferit o amputatie de la gamba in jos… in 2 saptamani i se termina concediul medical.. se va prezenta in fata unei comisii pt pensie .. are sanse sa iasa la pensie pe caz de boala ? Inca nu are proteza deoarece mai are dureri si ne facem griji ca va ramane doar cu pensia de handicap de 350 de ron.. cu 2 copii la facultate…precizez ca are 52 de ani si o vechime in jur de 32 de ani de munca
  ..multumesc

  • Stimată Alexandra, comisia de expetiză medicală va acorda cel mai probabil gradul 2 de invaliditate sau cel mai sigur gradul 3 de invaliditate, apoi se va depune imediat dosarul pentru pense la casa de pensii. Pentru orice altă informație vă stau la dispoziție.

 • Buna ziua , as dori o infomatie legata de Art. 79. alin (1) lit. a, trebuie sa fac cerere pentru a-mi da certificatul de invaliditate permanent ? Eu am si certificat de handicap accentuat care e permanent cu diagnosic parapareza spastica accentuata,sindrom extrapiramidal parkinson. Certificatul de invaliditate la fel grad accentuat diagnostic la fel dar revizuibil in fiecare an. Parkinsonul nu se vindeca mai mult se agraveaza. In fiecare an imi cere referat neurologie, de la oftalmologie , analize. Intrebarea este ce trebuie sa fac sa obtin certificatul permanent? Ma incadrez in art 79 alin 1 lit a nu cred ca un parkinson care e prezent de 18 ani cu medicatie semai vindeca. Multumesc

 • Buna seara!
  Va rog frumos daca aveti timp sa-mi raspundeti si mie la urmatoarea intrebare legata de pensie.
  Sunt un tinerel de 60 de ani din care am muncit 20 de ani in Romania si 18 ani lucrati in Spania, unde lucrez si in prezent.
  Va rog sa’mi spune ti care varianta e mai buna pentru mine in momentul de fata:
  1- sa astept varsta de pensionare din Spania si sa cer pensia cumulata in Spania
  2- sau sa ma pensionez separat in Romania la cerere in momentul de fata?
  Va multumesc anticipat.
  O seara buna!

  • Stimate Oproae IOAN, ( tinerețea bato vina :) ) , pensionarea se va realiza conform legislațiilor din cele două țări cu respectarea regulamentelor EU în domeniul prestațiilor sociale. Astfel veți primi 2 pensii de al fiecare stat in parte de la data solicitării, după indeplinirea condițiilor pentru fiecare pensie in parte, tinandu-se cont de stagiul de cotizare realizat in cele două state. Pentru o situație calară veți putea accesa serviciile noastre de calcul si analiză pentru pensiile internaționale.

 • Buna ziua,
  Mama mea este diabetica (dependenta de insulina) iar din cauza complicatiilor nu mai vede cu un ochi.
  Este originara din R. Moldova si are cetatenie Romana de aproximativ 3 ani.
  Este posibil sa obtina pensie de handicap tinand cont ca nu a fost angajata in Romania?
  Unde ar trebui sa se adreseze mai intai?
  Multumesc mult!

  • Stimate Alexandru Ous, imi pare rau pentru situația dată, sper ca mama dumneavoastră să dobândească o stare de sănătate cât mai bună. În acest caz, însă, pensia de invaliditate nu se poate accesa deoarece nu există cotizare la sistemul public de pensii din România. Pentru indemnizație de handicap va trebui să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială de pe raza domiciliului avut în România.

 • Buna seara am si eu o intrebare ,
  Mama mea are 61 de ani, a lucrat cam 10 ani cu carte de munca si in prezent nu are niciun venit, ar putea beneficia de pensie Sociala. sau ce fel de pensie?

  • Stimată Georgiana, pentru ca mama dumneavoastră să poată beneficia de pensia pentru limită de vârstă este necesar un stagiu de cotizare de minim 15 ani. Pensia minimă garantată social se acordă numai celor care îndeplinesc condițiile pentru accesarea unei pensii, în acest caz dacă starea de sănătate nu reclamă un grad de invaliditate pentru care să se poată acorda o pensie de invaliditate, nu se poate accesa nici o altă formă de pensionare. Urmare ținta poate fi realizarea unui stagiu de 15 ani sau anul 2021 în care pentru 10 ani se acorda un ajutor social. Este adevărat că legea privitoare la acest ajutor social încă nu a fost nici măcar creionată.

 • Buna ziua.Am fost operata de cancer rect si sunt in concediu medical.As dori sa stiu daca ma pot pensiona ,am 15 an vechime. Iar daca am dreptul de lucru la 4 ore pensia o sa fie jumatate? O sa fiu obligata sa lucrez 4 ore?Multumesc.

  • Stimată Adela, posibilitatea pensionării prin pensie de invaliditate o va putea stabili numai medicul de expertiză medicală, deoarece ân urma expertizei va trebui să stabilească dacă există un grad de invaliditate asociat cu starea actuală de sănătate. Pensia de invaliditatate grad 3 permite muncă desfășrată pe maxim 4 ore/zi dar fără a fi obligatoriu. Pensia de invaliditate funcție de grad se calculează conform legii și NU reprezintă 50% din ceea ce ar fi trebuit să primiți.

 • Buna ziua.Sotul meu a fost operat la cap de tumoare.El nu a fost angajat dar a avut venituri din agricultura neplatind nimic pentru pensie.Are si o vechime de 5 ani in munca.Vreau sa stiu si eu daca se poate incadra pentru pensie de invaliditate.Are 46 de ani. Multumesc frumos!

  • Stimată Nicoleta, deoarece există stagiu de cotizare se poate solicita pensie de invaliditate dar numai dacă medicul de expertiză medicală va confirma existența unui grad de invaliditate.

 • Buna seara. Am 43 ani și o vechime în muncă de 23 ani, sunt surd și am băgat dosarul de pensie pe caz de boala. Dacă primesc decizia cam cât ar fi cuantumul pensiei de gradul de invaliditate 2sau3? Dar am lichidare preaviz 15 de zile dupa se poate rezolva cu pensie de boala pt surd in handicap gradul 2? este lege cu asta?

  • Stimate Gaspar, valoarea pensiei de ivaliditate se calculează în raport cu stagiul de cotizare realizat în cazul invalidității de grad 3, iar în cazul invalidității de grad 2 valoarea pensiei este ceva mai mare deoarece primiți un punctaj suplimentar pentru stagiul potențial pe care îl veți primi. Desigur aceste date sunt informative deoarece un răspuns concret se poate acorda numai daca se face o analiză a dosarului de pensionare. Indemnizația de handicap se acordă în baza altei legi cae nu are nici o tangență cu casa de pensii.

   • Stimate domn Covaciu, va multumesc pentru raspuns.
    Am pus in dosar toate documentele pentru comisia de expertiza a capacitatii de munca in vederea obtinerii pensiei de invaliditate. Desi sunt surdomut din nastere si am toate documentele care dovedesc acest lucru, dosaru meu a fost respins de doctor de la comisie. A spus ca asta nu este boala si pot sa muncesc. Intreb cu respect daca asta e adevarat? Nu am dreptul la pensie de invaliditate? Ce trebuie sa fac. Multumesc pentru ajutor

    • Stimate Oliver Gaspar, sigur în acestă situație trebuie remarcat că aveți un handicap și nu o invaliditate. Pentru acest handicap trebuie să primiți o indemnzație de handicap, mai mult, afirmația mediciului de expertiză medicală este parțial acoperită de adevăr în sensul că există puține activități ce pot fi realizate chiar și în cazul dumneavoastră, dar nu cred că acum pe piața muncii există multe șanse să ocupați un loc de muncă. În concluzie, handicapul nu este o invaliditate apoi pentru accesarea pensiei de invaliditate trebuie să aveți realizat stagiu de cotizare.

     • Stimate domn Covaciu, mulțumesc pentru că ați explicat diferența între handicap și invaliditate. Eu acum nu mai am de muncă dar am muncit 23 de ani și am stagiu de cotizare. Aș vrea să accesez pensia de invaliditate. Ce acte sau documente sunt necesare pentru dosar.

     • Bună ziua, în acest caz este șosibil, chiar sa accesati pensia pentru limită de varsta cu 15 ani mai devreme deoarece ați realizat stagiu de cotizare în condiții de handicap. Documente: adeverința cu starea de handicap preexistent calității de asigurat(angajat), copie carnet de muncă, certificat de naștere , certificat de căsătorie(după caz), copie carnet de identitate, cerere de pensionate , etc. În acest caz vă stau la dispoziție cu întocmirea dosarului de pensionare ( gratuit) și calculul pensiei ( gratuit). Reveniți la calcul@pensiata.ro .

 • Buna ziua .am 61 de ani si am lucrati numai 5 ani ,cotizatii. Acum sint co asigurat ,sint bolnava cu inima HTA ES GRAD III RISC F. INALT .Am suferit un A V C , am asm bronsic ,gusa nodulara .si am si 3 operati facute .Pot sa fac actele pentru invaliditate . va multumesc OBREJA ELENA

  • Stimată Elena, mediciul specialist trebuie să vă trimită la mediucul de expertiză medicală care va trebui să stabilească dacă aveți sau nu un grad de invalaliditate și apoi să puteți depune dosarul pentru pensia de invaliditate.

 • Stimate domn Covaciu, eu am doar 43 de ani. Nu cred că pot accesa pensia de vechime. pentru pensia de invaliditate, ce acte sunt necesare?
  Cu respect Oliver

 • Buna ziua,
  Am depus un dosar (274922/13.08.2018 -sector 2) pentru pensie de invaliditate gr. II si de vreo 3 zile incerc sa dau telefoane la numerele de telefon afisate pe site-ul casei de pensii sector 2 si bineinteles ca nu raspunde nimeni.
  am trimis si un e-mail (tot afisat pe site – bucuresti.clps2@cnpp.ro) dar mi- fost trimis inapoi ca “ Illegal/domain name found.
  In concluzie cum pot sa aflu ceva despre dosarul meu in afara drumului la sediu.
  Noi contribuabilii de rand, nu vorbim de cei cu pensii speciale, care platim la timp taxe si impozite nu avem posibilitatea sa accesam site-ul si sa vedem care este situatia, mai ales ca au trecut 60 zile si nu am primit nici un raspuns (asa mi s-a la depunere ca in termen de 60 zile primesc decizia acasa).
  Totusi este vorba de o pensie medicala si am nevoie medicamente, investigatii de facut ( ca, de, foarte putine se mai fac gratuite). In spital se fac anumite investigatii gratuit ( cateodata poti astepta si 3 luni de zile; iar altele cum sunt markeri sau alte specifice trebuiesc facute in privat, deoarece spitalul de vreo 10 luni nu a achizitionat reactivi).
  Ma scuzati ca am apelat la dumneavoastra, poate aflu de la dumneavoastra ceva.
  Cu sima,

  • Stimată Istrătescu Mihaela Ileana, aveți dreptate trebuia ca în 60 de zile decizia să fie deja emisă și comunicată, dar eu cred că volumul de muncă la Casa de Pensii deja este crescut având în vedere recalcularile demarate începând cu 01.10.2018 pentru cei care au muncit în grupe superioare de muncă. Urmare cred că în scurt timp decizia va fi emisă.

 • Buna ziua! Ma numesc Fortu Aurel si am 49 ani! In urma cu un an am suferit un infarct si in urma complicatiilor am decizie medicala asupra capacitatii de munca de la comisia de expertiza cu urmatoarea incadrare: gradul 1 de invaliditate cu pierderea in totalitate a capacitatii de munca si autoingrijire cu revizuire la 1 an. Va rog sa-mi spuneti si mie de ce drepturi pot beneficia avand in vedere ca am 28 ani de munca in grupa speciala si la 52 ani ar trebui sa ies de drept la pensie si daca nu cumva decizia comisiei trebuia sa fie fara revizuire anuala avand in in vedere ca am cu mai putin de 5 ani pana la pensia de drept? Multumesc anticipat!

  • Stimate Aurel , cei 5 ani sunt raportați la varsta standard de pensonare , 65 de ani în cazul dumneavoastră. Astfel că 52 de ani va fi data la care vă veți pensiona prin pensie la limită de vârstă redusă.

 • Buna ziua domnule Covaciu! De 7 ani sunt stabilita definitiv in Austria si primesc pensie de invaliditate ca urmare a unei boli incurabile. In Romania am lucrat 24 de ani si de curand mi.a fost acordat gradul 2 de invaliditate si acolo. Intrebarea mea este ùrmatoarea: cat timp primesc pensie gradul 2 de invaliditate din Romania as putea sa lucrez in Austria 2 ore pe zi sau mi se suspenda pensia din Romania? Mentionez ca legea din Austria permite realizarea de venituri reduse in acest caz. Va multumesc anticipat!

  • Stimată IONESCU Ioana, este adevărat că în România pensia de invalditate grad 2 nu poate fi cumulată cu venituri de natură salarială, dar dacă dumneavoastră le veți realiza în Austria, unde acest lucru este permis , atunci nu există interdicții, având în vedere că veniturile realizate în Austria vor fi utilizate strict pentru calculul pensiei plătite de Austria.

 • Buna seara!
  Am varsta de 57 de ani, vechime in munca 32 de ani,ramas somer din anul 2015 din cauza depresiei. Am fost internat in spital de psihiatrie in jur de o luna si jumatate, am incercat sa ma pensionez pe caz de boala , dar dosarul a fost respins. In iulie 2018 am fost diagnosticat cu cancer rinofaringian, am terminat in septembrie tratamentul de chimio si radioterapie.
  Va rog sa ma ajutati cu un sfat, ma pot pensiona pe caz de boala?
  Va multumesc!

  • Starea de invaliditate se poate stabili numai de către mediciul de expertiză medicală, rezultatul expertizei poate fi contestat dacă considerașți că nu este corect.

 • Bună ziua soțul meu a împlinit vîrsta de 62 ani în luna octombrie 2018, este în pensie de invaliditate gradul II din anul 2015, de asemenea are și 3 ani și vreo 52 de zile în grupa a-2-a de muncă, aș dori să știu la ce vârstă intră în pensia pentru limită de vârstă?

  • Stimată Tămășan Marinela-Monica, dacă nu există mai mulți ani realizați în grupa 2 de uncă, pensionarea la limită de vârstă se va putea realiza doar la 65 de ani. Dacă există minim 35 ani de cotizare contributivă (excuse perioadele asimilate) atunci în cazul încetării pensiei de invaliditate se poate accesa pensia anticipată parțială. Pentru detalii concrete scrieți la consultanta@pensiata.ro .

 • Bună ziua.Daca puteți să mă lămuriți și pe mine intr-o problema.Locuiesc in Spania și am lucrat aici până în 2017 cand am suferit un atac vascular cerebral find paralizat .Acum primesc o pensie de incapacitate permanentă absoluta revizuibila in 2020.Cei de la INSS au trimis si in România actele pentru pensia de invaliditate.Dar nu înțeleg de ce mi sa dat gardul trei spunandu-mi ca pot lucra patru ore zilnic. Am sunat la casa de pensii din România intrebandu-i de ce mi sa dat gardul trei și nu gradul doi.raspunsul a fost ca așa este legislația. I-am întrebat cum pot sa lucrez 4 ore dacă eu în Spania am interzis pentru a lucra și urmez tratament.Mi să spus ca atunci sa nu lucrez.Cum pot să fac ca să obțin gardul doi cum este normal.Cei de la casa de pensii din România cu medicii pe care-i au nu acordă corect gradele de invaliditate pentru a nu plati ceea ce i se cuvine unui bolnav.Va multumesc.

  • Stimate Emiliean, de la început trebuie să precizez că încadrarea în grad de invaliditate se face diferit în statele EU, urmare spre exemplu există cazuri în care o persoană în Spania primeste pensie de invaliditate pentru că nu mai poate să muncească în meseria de bază, dar ar putea muncii in alte domenii. Acum în România o comisie de xepertiză medicală stabilește unul din cele 3 grade de invaliditate prevăzute de lege. În cazul în care considerați că încadrarea nu este corect făcută se poate contestat încadrarea în grad de invaliditate. Posibilitatea de a muncii 4 ore nu este o obligație ci o facilitatea acordată pensionarilor de gradul 3 pentru ași completa veniturile lunare. Pentru alte informații crieți vă rog la contact@europensie.ro .

 • BUNA ZIUA ..ACUM 6 LUNI DE ZILE AM AVUT O INTERVENTIE CHIRURGICALA LA COLOANA DATORITA UNUI PLASMOCITOM IN URMA CARUIA MERSUL MEU ESTE FOARTE DIFICIL NUMAI CU INSOTITOR DEOARECE AM PARAPAREZA SPASTICA SURVENITA TOT DE LA PLASMOCITOMUL OPERAT ,,,PE LANGA ASTA LA INSTITUTUL FUNDENI MI-AU DESCOPERIT MIELOM MULTIPLU LA CARE URMEZ TRATAMENT CHIMIOTERAPII SI RADIOTERAPII MENTIONEZ CA AM MEDICAL DE 6 LUNI SI AS VREA SA STIU CAND POT IESI LA PENSIE PE CAZUL ACESTOR BOLI INCURABILE ….AM 46 DE ANI …15 ANI DE MUNCA …UNDE MA POT ADRESA ??…VA MULTUMESC

  • Stimată Georgeta, va trebui să cereți o trimitere de la mediciul de familie sau medicul specialist către comisia de expertiză medicală care va stabii gradul de invaliditate, apoi după caz, veți înainta dosarul la casa de pensii penru pensia de invaliditate.

 • Buna ziua, sotul meu in varsta de 44 de ani a fost operat de cancer de colon in iunie 2017, si beneficiaza de indemnizatie de handicap din noiembrie 2017. Poate fi pensionat pe caz de boala, si daca da, ce trebuie facut? Are peste 20 de ani vechime in campul muncii. Cum trebuie s procedam?Multumesc.

  • Stimată Elena, va trebui ca medicul specialist sau cel de familie să vă dea o trimitere căre comisia de expertiză medicală în vederea stabilirii gradului de invaliditate apoi va trebui intocmit dosarul pentru pensionare.

 • Bună seara, domnule Covaciul! Mă numesc Fericel Mirela,. am 45 de ani și am muncit 27 de ani profesor în învățământul primar. Acum sunt purtătoarea unei boli psihice de 20 de ani încoace. Nu mai am aceeași putere de muncă și de concentrare. Dacă m-aș pensionarea pe caz de boală, ce cuantum ar avea pensia? Sufăr de tulburare afectivă bipolară.
  Vă mulțumesc anticipat!

  • Stimată Florica, pensia de invaliditate se calculează prin fructificarea anilor de cotizare ( 27 ani) iar valoarea rezultată reprezinta pensia de invaliditate la care. după caz, se adaugă punctajul aferent stagiului potențial, desigur valoarea pensiei nu va fi mai mică decât 640 lei iar o valoare concretă nu se poate oferi decât în urma unui calcul.

 • Buna ziua.Ma numesc Paul,am 60 de ani 30 de ani de cotizare si as dori sa stiu daca pot sa ma pensionez de boala avand 7 boli cronice, actualmente nefiind angajat.Va multumesc.

  • Stimate Paul, medicul specialist sau medicul de familie trebuie să vă dea o ”trimitere”( adresă, a nu se înțelege altceva) către medicul de expertiză medicală/Comisia de Expertiză Medicală . Dacă această comisie stabilește un grad de invalditate atunci vă veți putea pensiona imediat.

   • Buna ziua, daca am pierdut saptamana asta anexa 5 originala ( program recuperator ) si am ramas cu o copie xerox ( o copie alb negru si copie color) , de unde pot face rost de o alta anexa 5 pana la comisia de anul viitor. Sau poate continua doctorita prigramul pe acea copie. ? Sunt disperata sa aflu . Multumesc

 • Buna ziua
  Ma numesc Violeta am 47 ani si sunt cu handicap din nastere gr2 accentuat.De 2 ani tot ma cheama pt decizia de pensionare definitiva.In primul an au zis ca sa astept 45 zile sa fiu chemata la comisia mare din panduri.Am asteptat si nimic.Akm in febr iar treb sa ma duc la comisie.Eu nu inteleg dc atata ma cheama cand eu am handicap din nastere ca nu mai imi creste mie piciorul sau degetele la mana?Nu se vede clar ca de 47 ani daca nu mi-a crescut piciorul de acum incolo nici atat?Imi este si mie greu sa fiu chemata de atatea ori si pe timp de iarna🤨
  Ce trebuie facut in acest caz?

  • Stimată Violeta, este un lucru ciudat cum s-a acordat pensie de invaliditate la o persoană cu handicap. Desigur sunt de acord că este MARE nevoie ca indemnizația de handicap să fie majorată, cel puțin la nivelul pensiei minime garantate social. Dacă la handicapul existent s-a mai dobândit o invaliditate atunci trebuie incadrata in grad de invaliditate această nouă situație. Sigur nu se poate aștepta ca handicapul din naștere să se elimine peste noapte. Atunci când invaliditatea este definitivă, revizuirea este necesară numai dacă se impune creșterea gradului de invaliditate ( dn 2 in 1 spre exemplu) altfel revizuirile nu au scopul, in acest caz, de a elimina pensia.

 • ASOCIATIA PACIENTILOR CU ANGIOEDEM EREDITAR
  27.12.2017 la 15:19
  REVIN CU MESAJUL DE ACUM 1 AN SI CU RUGAMINTEA :

  Am formulat o serie de cereri catre MM si MS pentru includerea acestei afectiuni genetice, letale si incurabile – angioedem ereditar/dobandit, prin deficit de C1 Inhibitor esteraza, în criteriile de încadrare în grad de invaliditate.
  Sunt reprezentanta a 100 pacienti cu angioedem ereditar / deficit C1 INH. O boala genetica, rara, afecţiune ireversibilă şi de un handicap nerecuperabil, pacientii având o deficienţa funcţională gravă şi accentuată.
  Pacienţii se prezinta la comisiile de handicap şi expertiza a muncii unde obţin decizii de respingere, motivat de faptul că:”afectiunea nu este inclusă in aceste criterii de handicap si invaliditate”, astfel că, pacientii sunt nevoiti sa se adrese instentelor de judecata.
  Din punct de vedere al gravităţii şi al formei de manifestare, speranţa de viaţă a acestor pacienţi este semnificativ redusă întrucât pacienţii duc o viaţă de coşmar. Ei se confrunta cu:
  1) atacuri abdominale/dureri toracice, (durata 4-5 zile si nopti continue), care se generalizeaza rapid in tot abdomenul. Pacientul are durere abdominală acuta, violentă, chirurgicală severă,insuportabilă, dureri mai mari decât la nasterea unui copil, cu intense greturi, varsaturi, diaree cu sange, transpiratii reci, balonare, dureri in piept, agitatie datorita lipsei de aer cauzat de lichidul se ascita care invadeaza in abdomen, disconfort digestiv persistent, crampe, palpitatii, vedere incetosata, lesin, anurie.
  2) Edemele faciale, linguale dureaza 8-10 zile şi pot să reapară în scurt timp . devii monstru, astfel că împiedică pacientul să iesă pe stradă, să intre în colectivitate, să se expună, deseori primele zile ochii sunt atât de umflaţi încât nu vede.
  3) Edemele glotice: raguseala,respiratie suieratoare, constrictie la nivelul gatului, obstructia cailor respiratorii semnificative, care te ucide in scurt timp.
  4) Prin edemul mucoasei vezicii urinare bolnavii pot manifesta de asemenea anurie, pacientul din cauza edemului la organele genitale şi la vezica urinară nu poate urina
  5) Edemele periferice (mâini, braţe, picioare) nu te lasă să îţi desfăşori activitatea de zi cu zi, nu poţi să îţi utilizezi mâinile, picioarele din cauza edemelor masive, a durerilor – dureri osoase, articulare.
  6) Edeme cerebrale (cefalee, pierderea cunostintei).
  Crizele sunt bruşte, nicio criză nu poate trece neobservată, iar altele sunt dramatice, avem cazuri de deces în randul acestor bolnavi.
  Frecvenţa atacurilor variază considerabil si apar instantaneu.
  Atacurile de angioedem ereditar/dobândit sunt deosebit de periculoase şi incomode atât pentru pacienţi cât şi pentru persoanele din anturajul acestora, colegi de şcoală, muncă.
  Pacienţii sunt marginalizaţi, batjocorâţi din cauza acestor edeme masive, din cauza crizelor bruşte.
  Angajatorul refuză încadrarea lor în câmpul muncii datorită frecvenţei şi a intensităţii atacurilor
  Această boală genetică, cronică şi invalidantă, creează un handicap estetic, senzorial, motor sau/şi mental, o adevarată povară medicală, emoţională şi financiară, nu numai pentru aceşti pacienţi dar şi pentru familiile lor şi, bineînţeles, pentru societate în ansamblu.
  Atacurile apar instantaneu, sunt imprevizibile şi crizele sunt mai mari decat la nasterea unui copil.
  Intrebare:
  Cat timp pacientii trebuie sa astepte pana sa isi castige dreptul la pensie de invaliditate ? Chiar este nevoie de hotarare judecatoreasca pentru obligarea institutiilor competente in a decide soarta acestor suferinzi, deformati in monstrii si respinsi de catre comisii, doar pe motivul ca nu au temei legal pentru includerea lor la pensie ?
  Este inuman si discriminator. Pentru pacientii cu alte afectiuni (rare,cronice, genetice) există această şansă, cu toate că manifestările acelora nu sunt atat de dezastruoase, dureroase, monstruoase si letale.
  Pe rolul instantelor de judecata avem inregistrate dosarele unor pacienti pentru acordare pensie invaliditate. Problema este ca judecatorul care judeca si apoi se pronunta nu este medic, de aceea pacientii ajung sa piarda procesul atat pe fond cat si in calea de atac. Motivarea judecatorului este bazata pe concluziile rapoartelor de expertiza pe care le intocmesc medicii de la medicina muncii, respectiv INEMRCM. Spre surprinderea neplacuta, chiar si medicii de la aceste institutii (care au obligatia sa cunoasca sau/si sa se informeze despre afectiuni, in special rare) habar nu au, confunda aceasta afectiune cu alergia sau/si solicita respingerea incadrarii unui astfel de pacient, motivand ca nu este o boala periculoasa si care nu poate fi tinuta sub control !!! Urlam de durere, de teama ca urmatoarele clipe nu le vom mai traii deoarece puseul apare imprevizibil, evolueaza foarte rapid, de la maini la abdomen, apoi la laringe, apoi la fata, limba, organe genitale… In cateva momente te transformi in monstru, iar viata poate sa iti fie fatala. Doar durerea in intreg abdomenul, o durere difuza, (expertii si pacientele spun ca este mai mare decat in travaliu) saptamanala pana la 5 zile şi nopti continue este o invaliditate, iar despre restul semnelor si simptomelor. Rusinos, medicii din cadrul comisiilor de expertiza a muncii recomanda acestor pacienti niste analize medicale aiurea, analize care nu au nici o tangenta cu diagnosticul sau simptomele în aceasta boala genetica (spirograma ! teste alergice la zi !), iar mai apoi, avizul acestor „experti” este respingere a deciziei de incadrare in grad de invaliditate. Este strigator la cer, este o mare discriminare in randul bolnavilor (rari).
  Am inteles si ca, această boală fiind complexă, este greu de cunoscut de către corpul medical (experţi, profesori, etc) şi de către oficialii din sistemul de sănătate, insa atunci cand se prezinta un astfel de pacient nu este permis sa treci niste concluzii intr-un raport de expertiza la instanta de judecata (care se bazează excat pe concluziile medicilor, deoarece judecatorul nu este de profesie si medic si nu are competenta sa analizeze deficienta functionala, tulburarile pacientului, deficitul acestuia).
  Această boală priveşte toate specialităţile medicale necesitând întotdeauna abordări coordonate interdisciplinar şi sunt de gravitate extrem de variabilă.
  Va rog frumos, cata vreme acesti pacienti vor fi uitati din criteriile de incadrare in grad de invaliditate. Am ajuns la sfarsitul rabdarii, ne-am propus sa actionam in judecata toate institutiile competente sa solutioneze problema in care ne aflam, inclusiv Statul Roman. O boala rara nu inseamna pacienti uitati din toate punctele de vedere.
  La multi ani cu sanatate !
  Multumesc

 • Buna ziua,ma puteți lămuri si pe mine,va rog ,intr-o situatie? Am lucrat 22 ani,4 luni,4zile ,din care: 1 an,8 luni,23zile,gr.ll de munca, șomaj 7 luni,15 zile,m -am pensionat în anul 2010 martie,pensie grad 3, cu diagnostic:poliartrita reumatoida,spondilita anchilozanta,acum în decembrie,de la IN EMRCM mi sa spus că nu mă mai incadrez în grad de invaliditate,cu toate problemele pe care le am,intebarea mea este(am dat naștere la 3 copii,varsta de 56 ani) menționez faptul că am pensie de handicap grav.II, ce asi mai putea face în situația asta,cand m-aș încadra la pensia anticipată!Va mulțumesc!

 • Buna ziua, sunt pensionata gradul 2 de invaliditate si as vrea sa stiu daca in baza noii legi a pensiilor pe 2019, pot cumula pensia de invaliditate cu alte venituri. Multumesc.