Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 245/26.06.2017).

Trebuie amintit că accest proiect de lege a fost inițiat în 27.02.2017 de către Doamna Deputat PSD Lucreția Roșca . Vezi aici Lege promulgată 26.07.2018.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Legea se referă la persoanele care au desfăşurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I şi/ sau grupa a II-a de muncă.
Astfel, după articolul 169 indice 1 se introduce un nou articol, articolul 169 indice 2, cu următorul cuprins: „(1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169 indice 1 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflată în plată sau, după caz, cuvenită la data de 31 decembrie 2015. (2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018. (4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.
„Art. II (1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”, mai prevede legea. ( sursa http://www.presidency.ro)

De asemenea modificare adusă articolului 56 aduce un stagiu complet de cotizare scăzut pentru cei care se regăsesc în anexele 2 și 3 ( vezi mai jos) , fapt ce atrage după sine pensii majorate la recalculare .

Exemplu cine a avut 70 de puncte realizate și un stagiu complet de cotizare de 35 ani (bărbați) a avut un punctaj mediu anual de 2 puncte și o pensie brută de 2200 lei ( iulie 2017), acum prin reducerea stagiului complet de cotizare la 25 ani , după recalculare va avea un punctaj mediu anual de 2,8 puncte , rezultând o pensie brută de 3080 lei, practic o creștere brută de 880 lei.

Pentru a vedea dacă acestă lege te include și pe tine cere ajutor la calcul@pensiata.ro sau la Tel 0724 414 043.

Anexa 2

LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

 1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:

a)manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafaţă şi artificieri;

b)manipularea materiilor toxice şi pulverulente, a produselor chimice şi petrochimice, a cărbunilor şi a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;

c)fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor;

d)fabricarea muniţiilor şi a elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în contact direct cu aceştia;

e)asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor portamorsă şi a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

f)asanarea terenurilor şi a apelor de muniţii, de produse pirotehnice, de materii explozive şi mine;

g)operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice;

h)delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive sau incendiare.

 1. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III şi IV din centrale nuclearoelectrice, unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unităţi de fabricare a combustibilului nuclear, unităţi de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive, instalaţii radiologice şi alte instalaţii nucleare
 2. Activitatea desfăşurată în subteran la construcţii hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum şi de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri şi galerii
 3. Activitatea desfăşurată în subteran: lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum şi galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m
 4. Activităţile desfăşurate în subteran în cadrul metroului pentru:

a)mecanic de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

b)mecanic ajutor de locomotivă şi ramă electrică de metrou;

c)mecanic instructor.

 1. Activitatea de revizie, întreţinere, exploatare şi reparaţie de la metrou, care se desfăşoară 100% în subteran
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din siguranţa circulaţiei, care îndeplineşte funcţia de mecanic de locomotivă şi automotor, mecanic ajutor şi mecanic instructor
 3. Activitatea de exploatare portuară desfăşurată de docheri şi de docheri-mecanizatori
 4. Activitatea desfăşurată de personalul navigant din unităţile de transport maritim şi fluvial, care lucrează în sala maşinilor de pe navele maritime şi fluviale cu capacitate de peste 600 CP
 5. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandri şi chesonieri
 6. Activitatea desfăşurată de personalul de pe platforme marine
 7. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funicularişti, tractorişti, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori
 8. Activitatea desfăşurată la forajul sondelor de ţiţei şi gaze: intervenţii, probe de producţie şi reparaţii capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde şi săparea puţurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operaţii speciale – pentru timpul efectiv lucrat la sondă; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepţia turlelor rabatabile
 9. Reparaţii şi întreţinere la mori cu capacitate mai mare de 7.000 t
 10. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura – operaţii executate complet nemecanizat la ţeavă, preluând priza din cuptorul de topire – şi din ţeava de sticlă greu fuzibilă
 11. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate, semiautomate şi prese;

b)Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;

c)Cuptoarele pentru topirea sticlei.

 1. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre şi fibre de sticlă
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

a)cocserie: maşina de şarjare, aşezarea şi etanşarea uşilor, încălzirea bateriilor şi a colectoarelor de gaze – platformele de pe bateriile de cocs şi semicocs, scoaterea uşilor, transportul cocsului la stins, stingerea şi sortarea cocsului;

b)sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate şi fabricate;

c)arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;

d)operaţia de gudronare a lingotierelor.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici şi de sudură:

a)măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea şi presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;

b)calcinarea cocsului de petrol şi a antracitului;

c)prepararea smoalei, a electrografitului, precum şi a deşeurilor crude şi a antracitului şi dozarea acestor componente;

d)coacerea, recoacerea, grafitarea şi impregnarea electrozilor;

e)recuperarea produselor cărbunoase;

f)prelucrări mecanice pe maşini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitaţi şi ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.

 1. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de aglomerare:

a)sectorul de aglomerare din siderurgie: operaţiile de la maşina de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate – retur, expediţia aglomeratului;

b)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

c)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;

d)prăjirea şi aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum şi granularea cuprului;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul de la furnale:

a)încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi – operaţie ce se execută sub silozuri;

b)instalaţia de dozare şi de încărcare a materialelor de şarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curăţarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea şi expandarea zgurii, precum şi epurarea gazelor de furnal.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul din oţelarii:

a)încărcarea cuptoarelor, precum şi elaborarea oţelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalaţii de retopire sub zgură şi tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puţin 5 t pe şarjă;

b)turnarea oţelului prin procedeul continuu şi în lingouri la uzinele siderurgice;

c)pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului;

d)cazanele recuperatoare de la oţelăriile cu convertizoare.

 1. Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau de curăţare a pieselor în hala de turnare
 2. Activitatea desfăşurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

a)încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea şi refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea şi sortarea la cald;

b)încărcarea şi descărcarea cuptoarelor adânci – macarale Tiegler, precum şi macaralele de la scoaterea oţelului din cuptoarele cu propulsie;

c)încălzirea ţaglelor în cuptorul cu vatra înclinată pentru laminorul de 6 ţoli, precum şi încălzirea bandajelor şi a discurilor pentru roţile de material rulant; încălzirea oţelului pentru laminare în cuptoare adânci;

d)încălzirea, scoaterea şi transportul platinelor şi al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;

e)extragerea manuală a oţelului cald pentru laminare din cuptoare sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie;

f)extragerea manuală a lingourilor sau a ţaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al ţaglelor de la cuptor la linia de laminare;

g)striparea lingourilor şi curăţarea cu flacără a lingourilor, bramelor şi a ţaglelor, precum şi curăţarea cu ciocane pneumatice a lingourilor şi laminatelor.

 1. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane şi prese de peste 200 kg/forţă
 2. Activităţile efectuate de zidari-şamotori:

a)zidirea şi repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;

b)executarea la cald, la utilajele menţionate mai sus, a operaţiilor de zidire şi de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată – activitate permanentă.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la:

a)uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor cinabrifere;

b)distilarea şi purificarea mercurului în proces continuu; instalaţiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargentifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargentifere;

c)electroliza cuprului şi fabricarea industrială a pulberilor de cupru;

d)electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;

e)prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor şi a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea şi turnarea metalelor neferoase;

f)afinarea aurului şi a argintului;

g)fabricarea pulberii de aluminiu;

h)fabricarea feroaliajului şi a siliciului metalic.

 1. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la producţia şi prelucrarea plumbului, zincului şi cositorului:

a)măcinarea, prăjirea, aglomerarea, şarjarea, precum şi topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;

b)topirea aliajelor cu peste 50% plumb şi turnarea de piese din aceste aliaje în procesul de fabricaţie industrială: topirea, elaborarea şi rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;

c)fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;

d)metalurgia zincului;

e)personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.

 1. Activitatea de tratare şi acoperire a metalelor prin următoarele:

a)metalizarea cu nichel-carbonil;

b)instalaţiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;

c)operaţiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;

d)deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă şi benzilor de oţel;

e)instalaţii de zincare a tablelor, ţevilor şi profilelor în industria metalurgică;

f)operaţii de încălzire, tratament termic şi emailare prin pudrare a pieselor din fontă;

g)acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafaţa totală a pieselor care suferă această operaţie depăşeşte 20 m²/oră.

 1. a) Fabricarea abrazivelor din cuarţ – toate operaţiile aferente procesului de fabricaţie;

b)Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului şi finisarea pietrelor de polizor.

 1. Activitatea de perforare, forare, împuşcare şi transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc şi autobasculante mai mari de 25 t
 2. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepţia instalaţiilor ermetizate
 3. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează la fabricarea şi ambalarea negrului de fum
 4. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice
 5. Activitatea desfăşurată în instalaţiile care fabrică, vehiculează şi depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic şi de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat
 6. Fabricarea acrilonitrilului şi a derivaţilor cianici, în cazul în care se desfăşoară în aceeaşi instalaţie; utilizarea în industrie a acrilonitrilului
 7. Curăţarea canalelor subterane care conţin substanţe foarte periculoase sau cancerigene din unităţile industriei chimice şi petrochimice
 8. Activitatea desfăşurată în instalaţii de fabricaţie a benzenului şi tetraclorurii de carbon
 9. Activitatea desfăşurată în instalaţia bitum – fabricarea, ambalarea, prepararea mixturilor asfaltice
 10. Fabricarea fenolului
 11. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de fabricare a oxidului de etilenă
 12. Activitatea desfăşurată în instalaţiile de electroliză pentru producerea clorului
 13. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil şi a policlorurii de vinil
 14. Activitatea de fabricare a pesticidelor
 15. Fabricarea şi utilizarea industrială de alfa şi betanaftilimină
 16. Fabricarea şi ambalarea benzidinei
 17. Fabricarea hidrobenzenului
 18. Dozarea manuală a antioxidanţilor, a acceleratorilor şi a agenţilor de vulcanizare
 19. Activitatea desfăşurată de personalul care lucrează în leprozerii
 20. Fabricarea ferodourilor – toate operaţiile; fabricarea şi prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest – toate operaţiile

Anexa nr. 3

UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare

Nr.

crt.

 

 

 

Societatea/Localitatea

 

 

Codul

fiscal

 

 

Nr. registrul

comerţului

 

 

Aviz nr./

dată

 

 

Poziţia

din lista

locurilor

de muncă

1.

 

Societatea Comercială Semifabricate –

S.A., localitatea Braşov

 

R14787559

 

J08/982/2002

 

1/25.05.2004

 

24, 26

2.

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petromar Constanţa,

localitatea Constanţa

 

 

 

1908756

 

 

 

J13/2810/1997

 

 

 

2/12.11.2004

 

 

 

8, 9, 11

3.

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Arpechim, localitatea Piteşti

 

 

10122420

 

 

J03/11/1998

 

 

28/15.02.2005

 

7, 36, 37,

39, 40, 42

4.

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Târgovişte,

localitatea Târgovişte

 

 

 

10072411

 

 

 

J15/426/1999

 

 

 

33/3.05.2005

 

 

 

13

5.

 

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Videle, localitatea

Videle

 

 

 

 

3746480

 

 

 

 

J34/522/1997

 

39/6.05.2005,

40/6.05.2005,

66/8.07.2005,

67/8.07.2005,

68/8.07.2005

 

 

 

13

 

6.

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Moineşti, localitatea

Moineşti

 

 

 

9691198

 

 

 

J04/52/1998

 

 

 

47/1.07.2005

 

 

 

13

7.

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Timişoara, localitatea

Timişoara

 

 

 

10143369

 

 

 

J35/33/1998

 

 

 

50/1.07.2005

 

 

 

13

8.

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrorep Moineşti, localitatea

Moineşti

 

 

 

96912001

 

 

 

J04/51/1998

 

 

 

54/4.07.2005

 

 

 

13

9.

 

 

 

Societatea Naţională a Petrolului

Petrom – S.A., localitatea Bucureşti –

sucursala Petrom Suplacu, localitatea

Suplacu de Barcău

 

 

 

10241960

 

 

 

J05/123/1998

 

 

 

72/14.07.2005

 

 

 

13

10.

 

Societatea Comercială Romplumb – S.A.,

localitatea Baia Mare

 

R2206334

 

J24/54/1991

 

3/12.11.2004

 

21, 29

11.

 

Societatea Comercială Star Glass – S.A.,

localitatea Târgu Jiu

 

R2162017

 

J18/49/1991

 

4/12.11.2004

 

15, 16, 27

12.

 

Societatea Comercială RIG Service –

S.A., localitatea Constanţa

 

R14320668

 

J13/2053/2001

 

5/12.11.2004

 

11

13.

 

Societatea Comercială Grup Servicii

Petroliere – S.A., localitatea Constanţa

 

R16020764

 

J13/6322/2004

 

6/12.11.2004

 

11

14.

 

Societatea Comercială Grup Petrol

Marin – S.A., localitatea Constanţa

 

R7471838

 

J13/1755/1995

 

7/12.11.2004

 

11

15.

 

Societatea Comercială Ampelum – S.A.,

localitatea Zlatna

 

R1772840

 

J01/27/1991

 

9/3.12.2004

 

7, 21, 26

16.

 

Societatea Comercială Acumulatorul –

S.A., comuna Pantelimon

 

R478901

 

J23/177/2002

 

10/30.11.2004

 

29

17.

 

 

Societatea Naţională de Transport

Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” –

S.A., localitatea Bucureşti

 

 

R11054545

 

 

J40/9764/1998

 

 

11/30.11.2004

 

 

7

18.

 

 

Societatea Naţională de Transport

Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A.,

localitatea Bucureşti

 

 

R11054537

 

 

J40/9775/1998

 

 

12/30.11.2004

 

 

7

19.

 

Societatea Comercială Aversa – S.A.,

localitatea Bucureşti

 

R850

 

J40/924/1991

 

13/3.12.2004

 

24, 26

20.

 

Societatea Comercială Ario – S.A.,

localitatea Bistriţa

 

R2736489

 

J06/38/1991

 

14/22.12.2004

 

24

21.

 

Societatea Comercială Saturn – S.A.,

localitatea Alba Iulia

 

R175057

 

J01/186/1991

 

15/22.12.2004

 

24

22.

 

 

 

 

Regia Autonomă pentru Activităţi

Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea

Drobeta-Turnu Severin – sucursala

Cercetări Nucleare Piteşti, localitatea

Piteşti – Mioveni

 

 

 

 

11057002

 

 

 

 

J03/515/1998

 

 

 

 

16/22.12.2004

 

 

 

 

2

23.

 

 

 

 

Regia Autonomă pentru Activităţi

Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea

Drobeta-Turnu Severin – sucursala

ROMAG – PROD., localitatea

Drobeta-Turnu Severin

 

 

 

 

12611350

 

 

 

 

J25/300/1998

 

 

 

 

55/4.07.2005

 

 

 

 

36

24.

 

 

Regia Autonomă pentru Activităţi

Nucleare – R.A.A.N. – S.A., localitatea

Drobeta-Turnu Severin

 

 

R10882752

 

 

J25/282/1998

 

 

172/22.09.2005

 

 

2

25.

 

Societatea Comercială Mittal Steel

Hunedoara – S.A., localitatea Hunedoara

 

R2126855

 

J20/41/1991

 

18/22.12.2004

 

7, 23, 25

26.

 

 

 

Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie

Nucleară „Horia Hulubei”, comuna

Măgurele

 

 

 

332134

 

 

 

J23/1945/2002

 

 

 

22/15.02.2005

 

 

 

2

27.

 

 

 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Devamin Exploatarea

Minieră, localitatea Deva

 

 

 

R11669346

 

 

 

J20/334/1999

 

 

24/15.02.2005

58/6.07.2005

 

 

 

20

28.

 

 

 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Poiana Ruscă Teliuc,

localitatea Teliucu Inferior

 

 

 

R14990030

 

 

 

J20/843/2002

 

 

 

25/15.02.2005

 

 

 

20

29.

 

 

 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Roşiamin, localitatea

Roşia Montană

 

 

 

R4330648

 

 

 

J01/468/2001

 

 

 

27/15.02.2005

 

 

20, 28 (b,

e), 32

30.

 

 

 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Certej, localitatea

Certeju de Sus

 

 

 

14271549

 

 

 

J20/763/2001

 

 

 

31/15.02.2005

 

 

 

20

31.

 

 

 

Compania Naţională a Cuprului, Aurului

şi Fierului Minvest – S.A., localitatea

Deva – filiala Bradmin – S.A.,

localitatea Brad

 

 

 

R14271514

 

 

 

J20/765/2001

 

 

 

74/14.07.2005

 

 

 

20, 26, 29

32.

 

Societatea Comercială Rempes – S.A.,

localitatea Deva

 

2119262

 

J20/2070/1992

 

26/15.02.2005

 

24

33.

 

Societatea Comercială Glassrom – S.A.,

comuna Berca

 

R2810240

 

J10/2713/1992

 

29/15.02.2005

 

15

34.

 

 

Societatea Comercială Roşia Montană

Gold Corporation – S.A., localitatea

Roşia Montană

 

 

9762620

 

 

J01/443/1999

 

 

30/15.02.2005

 

21 (c),

29 (a)

35.

 

Societatea Comercială Rulmenţi – S.A.,

localitatea Bârlad

 

2808089

 

J37/8/1991

 

32/3.05.2005

7, 24,

26, 27

36.

 

 

 

 

 

Societatea Comercială Industria Sârmei –

S.A., localitatea Câmpia Turzii

 

 

 

 

 

199710

 

 

 

 

 

J12/67/1991

 

 

 

 

 

34/4.05.2005

 

 

 

 

19 (a, d,

f), 23 (a,

b), 24,

25 (a, b,

e, f, g),

26

37.

 

 

 

Societatea Naţională a Sării – S.A.,

localitatea Bucureşti Exploatarea

Minieră Râmnicu Vâlcea, localitatea

Râmnicu Vâlcea

 

 

 

R2536030

 

 

 

J38/204/1998

 

 

23/R/

/29.04.2005

 

 

 

20

38.

 

Societatea Comercială Moldomin – S.A.,

localitatea Moldova Nouă

 

11932018

 

J11/233/1999

 

37/5.05.2005

 

32

39.

 

Societatea Comercială Armătura – S.A.,

localitatea Cluj-Napoca

 

R199001

 

J12/13/1991

 

38/5.05.2005

 

24

40.

 

Societatea Comercială Hidroconstrucţia –

S.A., localitatea Bucureşti

 

1556820

 

J40/1726/1991

 

42/6.05.2005

 

1 (a), 3

41.

 

 

Societatea Comercială Uzina de Utilaj

Minier şi Reparaţii – S.A. – UUMR,

localitatea Baia Sprie

 

 

R2944625

 

 

J24/1762/1992

 

 

43/10.05.2005

 

 

22

42.

 

Societatea Comercială Cozmircom – S.A.,

localitatea Baia Mare

 

R2951916

 

J24/2013/1992

 

44/10.05.2005

 

24, 26

43.

 

 

 

Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Uzina Mecanică

Sadu – S.A., localitatea Bumbeşti-Jiu

 

 

 

14373832

 

 

 

J18/330/2001

 

 

 

45/10.05.2005

 

1 (c, d, g,

h), 7, 26,

29 (b), 33

44.

 

 

 

Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Uzina Mecanică

Plopeni – S.A., localitatea Plopeni

 

 

 

R13741804

 

 

 

J29/162/2001

 

 

 

101/26.07.2005

 

1 (c, d, e,

f, g, h),

7, 24, 26

45.

 

 

 

 

 

Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Tohan – S.A.,

localitatea Zărneşti

 

 

 

 

 

R13652413

 

 

 

 

 

J08/49/2001

 

 

 

 

 

131/15.09.2005

 

 

1 (c, d, e,

f, g, h),

7, 26,

27 (a),

29 (b),

30 (b), 33

46.

 

 

 

Compania Naţională Romarm – S.A.,

localitatea Bucureşti – filiala

Societatea Comercială Carfil – S.A.,

localitatea Braşov

 

 

 

R13945863

 

 

 

J08/596/2001

 

 

 

173/22.09.2005

 

 

1 (d, e,

f), 33

47.

 

 

Societatea Comercială Oltchim – S.A.,

localitatea Râmnicu Vâlcea

 

 

R1475261

 

 

J38/219/1991

 

 

46/1.07.2005

 

2, 7, 24,

26, 39, 42,

43, 44, 45

48.

 

 

Societatea Comercială Cuprom – S.A.,

localitatea Bucureşti – sucursala Baia

Mare, localitatea Baia Mare

 

 

15763027

 

 

J24/1088/2003

 

48/1.07.2005

48B/8.09.2005

 

21, 26, 28,

29

49.

 

Societatea Comercială Stipo – S.A.,

localitatea Dorohoi

 

R622127

 

J07/1995/1991

 

49/1.07.2005

15, 16 (a,

b), 27, 33

50.

 

 

Societatea Comercială Combinatul

Siderurgic Reşiţa – S.A., localitatea

Reşiţa

 

 

R1064207

 

 

J11/59/1991

 

 

51/1.07.2005

1 (a), 7,

23, 25, 26,

27

51.

 

Societatea Comercială Stimas – S.A.,

localitatea Suceava

 

717928

 

J33/5/1991

 

52/4.07.2005

 

15, 16

52.

 

Societatea Comercială Beta – S.A.,

localitatea Buzău

 

1154660

 

J10/9/1991

53/4.07.2005

140/20.09.2005

 

2, 26, 33

53.

 

Societatea Comercială Mecanica Dacia –

S.A., localitatea Mioveni

 

R9813287

 

J03/714/1997

 

56/6.07.2005

 

24, 26

54.

 

 

Societatea Comercială Centrala Electrică

de Termoficare Arad – S.A., localitatea

Arad

 

 

R14593668

 

 

J02/336/2002

 

 

59/6.07.2005

 

 

7

55.

 

 

Societatea Comercială Petromservice –

S.A., localitatea Bucureşti – sucursala

Piteşti, localitatea Piteşti

 

 

14716450

 

 

J03/449/2002

 

 

61/7.07.2005

 

 

13

56.

 

 

Societatea Comercială Petromservice –

S.A., localitatea Bucureşti – sucursala

Craiova, localitatea Işalniţa

 

 

R14794386

 

 

J16/685/2002

 

 

65/8.07.2005

 

 

13

57.

 

 

Societatea Comercială Petromservice –

S.A., localitatea Bucureşti – sucursala

Petromservice Vest, localitatea Arad

 

 

14743030

 

 

J40/694/2002

 

 

71/11.07.2005

 

 

13

58.

 

 

Societatea Comercială Petromservice –

S.A. – sucursala Ploieşti, localitatea

Ploieşti

 

 

146933608

 

 

J29/642/2002

 

 

77/15.07.2005

 

 

13

59.

 

Societatea Comercială Mecanex – S.A.,

localitatea Botoşani

 

R613803

 

J07/199/1991

 

62/7.07.2005

 

24

60.

 

Societatea Comercială Promex – S.A.,

localitatea Brăila

 

R2265683

 

J09/112/1991

 

63/7.07.2005

7, 24, 26,

33

61.

 

 

Societatea Comercială de Transport cu

Metroul METROREX – S.A., localitatea

Bucureşti

 

 

R13863739

 

 

J40/6880/1999

 

64/7.07.2005

225/8.09.2005

 

 

5, 6

62.

 

Societatea Comercială Upetrom 1 Mai –

S.A., localitatea Ploieşti

 

1350365

 

J29/1/1991

 

69/8.07.2005

24, 26,

27, 33

63.

 

Societatea Comercială IUS – S.A.,

localitatea Braşov

 

R1109309

 

J08/30/1991

 

70/11.07.2005

 

26

64.

 

Societatea Comercială Foraj Sonde Bascov

– S.A., localitatea Bascov

 

R167778

 

J03/2714/1992

 

73/14.07.2005

 

13

65.

 

 

Societatea Comercială de Reparaţii şi

Servicii Termoserv Craiova – S.A.,

localitatea Işalniţa

 

 

15376918

 

 

J16/578/2003

 

 

75/14.07.2005

 

 

7, 27

66.

 

 

 

Hidroelectrica – S.A., localitatea

Bucureşti – filiala Societatea

Comercială Hidroserv Porţile de Fier –

S.A., localitatea Drobeta-Turnu Severin

 

 

 

14936693

 

 

 

J25/250/2002

 

 

 

76/14.07.2005

 

 

 

10

67.

 

Societatea Comercială Cupru Min – S.A.,

localitatea Abrud

 

11551757

 

J01/64/1999

 

78/15.07.2005

3, 14, 20,

26, 32

68.

 

Societatea Comercială Hitrom – S.A.,

localitatea Vaslui

 

R2431476

 

J37/174/2002

 

80/15.07.2005

 

7

69.

 

Societatea Comercială Tractorul U.T.B. –

S.A., localitatea Braşov

 

R1109465

 

J08/16/1991

 

81/18.07.2005

 

23, 24, 26

70.

 

 

Societatea Comercială Foraj Sonde

Râmnicu Vâlcea – S.A., localitatea

Râmnicu Vâlcea

 

 

R2618033

 

 

J38/1296/1992

 

 

83/18.07.2005

 

 

13

71.

 

Societatea Comercială UMB – S.A.,

localitatea Bacău

 

R16970624

 

J04/2137/2004

 

84/18.07.2005

 

24

72.

 

Societatea Comercială Metabet CF – S.A.,

localitatea Piteşti

 

128507

 

J03/150/1991

 

85/19.07.2005

7, 23,

24, 33

73.

 

 

Societatea Comercială Materiale de

Fricţiune şi Garnituri de Etanşare –

FERMIT – S.A., localitatea Râmnicu Sărat

 

 

R1170151

 

 

J10/298/1991

 

 

86/19.07.2005

 

 

51

74.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Socep S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

1870767

 

 

 

J13/643/1991

 

 

 

87/22.07.2005

 

 

1 (a, b),

7, 8

75.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Decirom S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

1890411

 

 

 

J13/516/1991

 

 

 

88/22.07.2005

 

 

 

1 (a,b), 8

76.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Chimpex – S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

R1910160

 

 

 

J13/619/1991

 

 

 

89/22.07.2005

 

 

1 (a, b),

7, 8

77.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Frial – S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

1887971

 

 

 

J13/624/1991

 

 

 

90/22.07.2005

 

 

 

1 (a, b), 8

78.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Casa de Expediţii

PHOENIX – S.A., localitatea Constanţa

 

 

 

R1878000

 

 

 

J13/703/1991

 

 

 

91/22.07.2005

 

 

 

1 (a, b), 8

79.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Rotrac – S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

R4272644

 

 

 

J13/5956/1992

 

 

 

92/22.07.2005

 

 

 

1 (a, b), 8

80.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Minmetal – S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

R1910217

 

 

 

J13/566/1991

 

 

 

93/22.07.2005

 

 

1 (a, b),

7, 8, 9

81.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Umex – S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

R1888500

 

 

 

J13/604/1991

 

 

 

94/22.07.2005

 

 

 

1 (a, b), 8

82.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Romtrans Agenţia

Mol 1 – S.A., localitatea Constanţa

 

 

 

R400805

 

 

 

J13/1549/1996

 

 

 

95/22.07.2005

 

 

1 (a, b),

7, 8, 9

83.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Oil Terminal –

S.A., localitatea Constanţa

 

 

 

2410163

 

 

 

J13/512/1991

 

 

96/25.07.2005

226/08.09.2005

 

 

 

7

84.

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Sticerom Group

Exim – S.R.L., localitatea Constanţa

 

 

 

R16041031

 

 

 

J13/5029/2004

 

 

 

97/25.07.2005

 

 

 

1 (a, b), 8

85.

 

 

 

 

Organizaţia Patronală Operatorul

Portuar, localitatea Constanţa –

Societatea Comercială Compania de

Remorcare Maritimă Coremar – S.A.,

localitatea Constanţa

 

 

 

 

R1874343

 

 

 

 

J13/620/1991

 

 

 

 

98/25.07.2005

 

 

 

 

9

86.

 

 

Societatea Comercială Dafora – S.A.,

localitatea Mediaş sucursala Foraj,

localitatea Mediaş

 

 

R15513764

 

 

J32/768/2003

 

 

99/25.07.2005

 

 

13

87.

 

Societatea Comercială Atlas – G.I.P. –

S.A., localitatea Ploieşti

 

1360687

 

J29/79/2001

100/25.07.2005

147/21.09.2005

 

1 (a, c), 2

88.

 

Societatea Comercială Lugomet – S.A.,

localitatea Lugoj

 

R1846726

 

J35/258/1991

 

102/26.07.2005

 

24, 26, 27

89.

 

Societatea Comercială Stisom – S.A.,

localitatea Poiana Codrului

 

6433995

 

J30/663/1991

 

104/8.09.2005

 

15

90.

 

Societatea Comercială Remarul 16 Febru-

arie – S.A., localitatea Cluj-Napoca

 

201373

 

J12/1591/1992

 

105/8.09.2005

7, 24, 26,

30 (a)

91.

 

Societatea Comercială Rompetrol

Rafinare – S.A., localitatea Constanţa

 

R1860712

 

J13/534/1991

 

106/8.09.2005

18 (b),

36, 39

92.

 

Societatea Comercială Somvetra – S.A.,

localitatea Gherla

 

R202174

 

J12/48/1991

 

107/8.09.2005

15, 16,

27, 33

93.

 

Societatea Comercială Celhart Donaris –

S.A., localitatea Brăila

 

R2253999

 

J09/6/1990

 

108/9.09.2005

 

7

94.

 

Societatea Comercială Sticla Turda –

S.A., localitatea Turda

 

R202190

 

J12/3/1991

 

109/9.09.2005

15, 16 (a,

b), 33

95.

 

 

Societatea Comercială Turnătoria

Metalul – S.R.L., localitatea Cluj-

Napoca

 

 

2886044

 

 

J12/3977/1992

 

 

110/9.09.2005

 

 

24, 33

96.

 

Societatea Comercială Vitrometan – S.A.,

localitatea Mediaş

 

R803786

 

J32/8/1991

 

111/9.09.2005

15, 16 (a,

b), 27

97.

 

Societatea Comercială Cristiro – S.A.,

localitatea Bistriţa

 

R567480

 

J06/30/1991

 

112/9.09.2005

15, 16 (b,

c), 27, 33

98.

 

Societatea Comercială Agroexport – S.A.,

localitatea Constanţa

 

1592415

 

J13/1164/2001

 

113/9.09.2005

 

1 (a, b), 8

99.

 

Agenţia Română de Salvare a Vieţii

Omeneşti pe Mare, localitatea Constanţa

 

16330145

 

 

114/9.09.2005

 

9

100.

 

 

 

 

Societatea Naţională de Gaze Naturale

ROMGAZ – S.A. – Sucursala de

Intervenţii, Reparaţii Capitale şi

Operaţii Speciale la Sonde

(S.I.R.C.O.S.S.), localitatea Mediaş

 

 

 

 

15750450

 

 

 

 

J32/1190/2003

 

 

 

 

115/12.09.2005

 

 

 

 

13

101.

 

Societatea Comercială Foraj Sonde –

S.A., localitatea Târgu Mureş

 

R4727746

 

J26/349/1995

 

116/12.09.2005

 

13

102.

 

 

 

 

 

 

 

Societatea Comercială Mittal Steel

Galaţi – S.A., localitatea Galaţi

 

 

 

 

 

 

 

1639739

 

 

 

 

 

 

 

J17/21/1991

 

 

 

 

 

 

 

117/12.09.2005

 

 

 

 

 

 

1 (b), 7

10, 18 (a,

b), 19 (c),

21 (a), 22,

23, 24,

25 (a), 26,

27, 30 (c,

d), 39

103.

 

Societatea Comercială Nitroexplosives –

S.A., localitatea Făgăraş

 

16283540

 

J08/675/2004

 

118/12.09.2005

 

1 (c)

104.

 

Societatea Comercială Alro – S.A.,

localitatea Slatina

 

1515374

 

J28/8/1991

 

119/13.09.2005

 

28 (d)

105.

 

Societatea Comercială Grandemar – S.A.,

localitatea Cluj-Napoca

 

200947

 

J12/365/1991

 

120/13.09.2005

 

32

106.

 

Societatea Comercială FOSERCO – S.A.,

localitatea Târgu Ocna

 

R969453

 

J04/563/1991

 

121/13.09.2005

 

13

107.

 

 

Societatea Comercială Aquafor

Internaţional – S.R.L., localitatea

Târgu Ocna

 

 

R12979930

 

 

J04/233/2000

 

 

122/13.09.2005

 

 

13

108.

 

 

 

Societatea Comercială Mittal Steel

Roman – S.A., localitatea Roman

 

 

 

2057240

 

 

 

J27/88/1991

 

 

 

123/13.09.2005

 

 

7, 24,

25 (a), 26,

27 (a),

30 (c)

109.

 

Societatea Comercială Fabrica de Sticlă

Avrig – S.A., localitatea Avrig

 

R2460706

 

J32/69/1991

 

124/14.09.2005

 

15

110.

 

 

 

Societatea Comercială Rominserv – S.A.,

localitatea Bucureşti – punct de lucru

Societatea Comercială Rominserv Valves

Iaifo – S.A., localitatea Zalău

 

 

 

14208851

 

 

 

J40/8331/2001

 

 

125/4.09.2005

158/21.09.2005

 

 

 

2, 24, 26

111.

 

 

Societatea Comercială Sometra – S.A.,

localitatea Copşa Mică

 

 

813526

 

 

J32/124/1991

 

 

126/14.09.2005

 

7, 21, 22,

23, 26, 28,

29, 36, 38

112.

 

 

Societatea Comercială Întreţinere şi

Reparaţii Locomotive şi Utilaje – CFR

IRLU – S.A., localitatea Bucureşti

 

 

R14300920

 

 

J40/9679/2001

 

 

127/14.09.2005

 

 

7

113.

 

Societatea Comercială Severnav – S.A.,

localitatea Drobeta-Turnu Severin

 

R1606030

 

J25/03/1990

 

129/14.09.2005

 

33

114.

 

Societatea Comercială Hidrojet – S.A.,

localitatea Breaza

 

R1318860

 

J29/17/1991

 

130/14.09.2005

 

24, 26, 27

115.

 

Societatea Comercială Stirom – S.A.,

localitatea Bucureşti

 

335588

 

J40/10/1990

 

132/15.09.2005

16 (a, b),

30 (a)

116.

 

Societatea Comercială Foraj Sonde –

S.A., localitatea Craiova

 

3730778

 

J16/2746/1992

 

133/15.09.2005

 

13

117.

 

Societatea Comercială Laminorul – S.A.,

localitatea Brăila

 

2266948

 

J09/42/1991

 

134/15.09.2005

7, 25 (a),

26

118.

 

 

 

 

 

Societatea Comercială Mechel Târgovişte

– S.A., localitatea Târgovişte

 

 

 

 

 

R913720

 

 

 

 

 

J15/284/1991

 

 

 

 

 

135/16.09.2005

 

 

 

 

a (a), 7,

19 (f), 23

(a, b, c),

24, 25 (a,

b, c, e, f,

g), 26, 27

119.

 

Societatea Comercială Silcotub – S.A.,

localitatea Zalău

 

R676666

 

J31/8/1991

 

136/16.09.2005

 

25 (a)

120.

 

Institutul de Sănătate Publică,

localitatea Bucureşti

 

4340692

 

 

138/20.09.2005

 

2

121.

 

Spitalul Universitar Căi Ferate,

localitatea Craiova

 

4332169

 

 

139/21.09.2005

 

2

122.

 

Societatea Comercială Nuclear & Vacuum –

S.A., localitatea Măgurele

 

R481419

 

J23/1216/2002

 

141/20.09.2005

 

2

123.

 

 

Trustul de Montaj Utilaj Chimic

Bucureşti – sucursala Bucureşti-Sud,

localitatea Bucureşti

 

 

390841

 

 

J40/7572/2002

 

 

142/20.09.2005

 

 

2

124.

 

Societatea Comercială Rompetrol Rafinare

– S.A., localitatea Constanţa

 

R1860712

 

J13/534/1991

 

145/20.09.2005

 

2

125.

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii

Louis Ţurcanu, localitatea Timişoara

 

4548538

 

 

146/21.09.2005

 

2

126.

 

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă,

localitatea Timişoara

 

4483447

 

 

148/21.09.2005

 

2

127.

 

Societatea Naţională Nuclearelectrica –

S.A., localitatea Bucureşti

 

R10874881

 

J40/7403/1998

 

149/21.09.2005

 

2

128.

 

Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.

Pantelimon, localitatea Bucureşti

 

420388

 

 

150/21.09.2005

 

2

129.

 

Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele,

localitatea Bucureşti

 

4283538

 

 

151/21.09.2005

 

2

130.

 

Spitalul Orăşenesc, localitatea

Bumbeşti-Jiu

 

4448199

 

 

152/21.09.2005

 

2

131. Centrul de Cardiologie, localitatea Iaşi 8615184 153/21.09.2005 2
132.

 

Societatea Comercială Vilmar – S.A.,

localitatea Râmnicu Vâlcea

 

R2989503

 

J38/1525/1991

 

156/21.09.2005

2, 25 (a),

26, 33

133.

 

Spitalul Clinic Judeţean, localitatea

Sibiu

 

4240898

 

 

157/21.09.2005

 

2

134.

 

Societatea Comercială Rafiserv Arpechim

– S.A., localitatea Piteşti

 

15227355

 

J03/211/2003

 

159/21.09.2005

 

2

135.

 

Spitalul Universitar CFR Witing,

localitatea Bucureşti

 

4267257

 

 

161/22.09.2005

 

2

136.

 

Societatea Comercială Menarom – S.A.,

localitatea Galaţi

 

R1627165

 

J17/172/1991

 

162/22.09.2005

 

2

137.

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.

Apostol Andrei, localitatea Galaţi

 

3126853

 

164/22.09.2005

165/22.09.2005

 

2

138.

 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti –

R.A., localitatea Bucureşti

 

1589886

 

J40/46/1991

 

167/22.09.2005

2, 24,

30 (a), 33

139.

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,

localitatea Constanţa

 

4301103

 

J70/380/1992

 

168/22.09.2005

 

2

140.

 

Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru

Trestioreanu, localitatea Bucureşti

 

4203709

 

 

169/22.09.2005

 

2

141.

 

Societatea Comercială Fortus – S.A.,

localitatea Iaşi

 

R1958479

 

J22/683/1991

 

170/22.09.2005

 

2

142.

 

Spitalul Clinic Colţea, localitatea

Bucureşti

 

4192960

 

 

171/22.09.2005

 

2

143. Spitalul Municipal, localitatea Roman 2613940 175/22.09.2005 2
144.

 

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola,

localitatea Iaşi

 

4541165

 

 

176/22.09.2005

 

2

145.

 

Societatea Comercială Foraj Sonde

Zădăreni – S.A., localitatea Zădăreni

 

1727229

 

J02/124/1993

 

177/22.09.2005

 

13

146.

 

Spitalul Clinic de Pediatrie,

localitatea Sibiu

 

11411672

 

 

179/22.09.2005

 

2

147.

 

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof.

Dr. C.C. Iliescu, localitatea Bucureşti

 

4203628

 

 

181/22.09.2005

 

2

49 Comentarii

 • Buna ziua
  Am lucrat 27 de ani cu grupa 2 ,dar pana in 2001 doar 22 de ani și am ieșit la pensie in 15.01.2014
  Voi beneficia de aceasta lege ?
  Mulțumesc

 • Buna ziua. Daca , la un stagiu total de cotizare de 39 ani, 5 luni si 12 zile, am 17 ani, 9 luni si 25 zile in grupa a II-a de munca ( cu un stagiu aferent de 4 ani si 3 luni), nu ma incadrez in recalcularea cu stagiul de 25 de ani? Multumesc.

  • În cazul dumneavoastră sunt necesari 25 de ani realizați 100% în grupa 2/condiții deosebite. Pentru siguranță puteți accesa serviciul de consultanță sau calcul.

 • Tatăl meu a ieșit in anul 2015 la pensie, conform deciziei, a lucrat in gr.I (15 ani si 7 luni), gr.II ( 4 ani si 9 luni) + stagiu aferent grupe/condiții de munca (8ani si 9 luni) si perioade asimilate ( 1 an 3 luni si 20 zile) beneficiază de aceasta lege ( ma refer la reducerea stagiului complet de cotizare la 25 ani)

  • Stimate Nistor Vlad, din păcate legea nu prevede combinații între grupa 1 si 2 din care să rezulte un stagiu mixt similar cu cel precizat, urmare condițiile ce trebuie îndeplinite pentru solicitanți sunt 20 ani grupa 1 sau 25 grupa 2( mai multe in site).

   • Mulțumesc pentru răspuns! Dar încă tot nu mă „mulțumește”, pt. ca tatăl meu a lucrat cel puțin in peste 25 ani. Pentru persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale ( foraj sonde ) se reduce vârsta standard de pensionare cu 13 ani şi raportarea pentru calculul pensiei la un stagiu de cotizare de 25 de ani. Rog daca se poate, dati-mi un link care prevede..
    Încă o întrebare: ce înseamnă stagiu aferent grupe/condiții de muncă? Nu ar înseamnă ca s-ar asocia cu gr.I/II?

 • Buna ziua, tatal meu are un stagiu 33 ani (din care 24 de ani gr.II condiții deosebite,2 ani somaj)-născut în 25.08.1960.
  Imi puteți spune când poate să iese la pensie ,si daca se încadreza la noua lege a pensiilor?
  Mulțumesc mult anticipat!

  • Stimată Petrescu Mihaela, este foarte important de văzut dacă activiatea desfășurată în cei 24 de ani se încadrează în cerințele prevăzute în lege (unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă) altfel nu se poate aplica noua prevedere legală la stabilirea drepturilor la pensionare. Altfel din datele menționate pensionarea cea mai timpurie se va putea realiza de la 59 de ani și 6 luni.

 • Bună ziua.Am lucrat la CFR (impiegat de miscare și operator RC) 28 de ani la grupa 1 și am ieșit la pensie în noiembrie 2010.În decizia de pensionare 10 ani din cei 28 de după anul 2001 au fost trecuti la conditii normale de munca.Vă rog sa-mi spuneți dacă beneficiez de recalcularea pensiei conform L221/2018.
  Cei 10 ani de după 2001,nu trebuiau trecuti la conditii speciale de către casa de pensii?
  Vă mulțumesc.

  • Stimate TOMICĂ TUDOR, dacă recalcularea punctajelor pentru anii realizați în grupa 1 încă nu s-a realizat, atunci acest lucru va trebui să se întâmple în acest an. Recalcularea cu stagiu de cotizare redus, nu se va putea realiza deoarece nu aveți, în acte, mai mult de 20 ani de grupa 1. Situația anilor de după 2001 privind încadrarea în grupe nu este apanajul casei de pensii ci al CFR si a sindicatelor din CFR.

 • Buna ziua. Vă rog să mă ajutați să înțeleg dacă am drepturile conferite de Legea 221 în condițiile în care am ieșit la pensie pentru limita de vârstă și am un stagiu total de cotizare de 37 de ani 4 luni și 25 de zile. Stagiul complet de cotizare pe L 19 care era in vigoare la data ieșirii mele la pensie era de 30 de ani și 7 luni. Am 19 ani 10 luni și 7 zile de gr. I. Vă mulțumesc pentru timpul acordat

  • Stimate Constantin, legea prevede un minim necesar de 20 ani in grupa 1, fără a face referiri la situațiile în care nu se ating 20 de ani în grupa 1. Urmare nu sunteți cuprins in recalcularea anunțată.

 • Ma numesc Stanca Nicolae am esit la pensie in 05-09-2014 am lucrat 27 ani 2 luni 24 zile in grupa 1 de munca restu de ani pana la 42,5 in conditi normale de munca stagiu de cotizare 35 ani .Sotia mea a esit in 01-01-2014 a lucrat 20ani 8 luni 10 zile in grupa 1 de munca 6 ani 2 luni 14 zile in conditi speciale restu pana la 32, 5 in conditi normale de munra stagiu decotizare 32,5 ne incadram la recalculare 01 -10 -2018 va multumesc .

 • Buna seara!Daca se poate sa-mi spuneti cu aproximatie cand pot depune dosarul de pensionare.

  Sunt nascuta pe 24 aprilie 1963.Am 26 de ani in campul muncii ,din care 11 ani in grupa unu de munca+8 ani in Suedia.

  In alta ordine de idei,este bine sa aduc anii lucrati in Suedia pentru a-mi completa stagiul de vechime?

  Multumesc anticipat!Elena.

  • Stimataă Elena Adam, varsta standard de pensionare in România este 62 ani si 5 luni (24 Septembrie 2025) iar stagiul complet de cotizare 33 ani si 1 luna. Deoarece aveți cumulat un total stagiu de 34 ani plus 5 ani si 6 luni ( 38 ani si 6 luni) pentru munca desfășurată în grupa 1 se va putea aplica reducerea varstei standard de pensionare, grație anilor realizați 100% in grupa 1, de 5 ani si 6 luni , urmare varsta standard redusă de pensionare se va putea accesa incepand cu Martie 2020, iar pensia din Suedia incepand cu implinirea varstei de 67 de ani, dacă legea din Suedia nu prevede altceva.

 • Mama mea a lucrat la Romtelecom si are 30 de ani gupa a 2 de munca.A iesit la pensie in aprilie 1999,beneficiaza de recalculare?

  • Stimată Butura Iuliana, recalculările cuprind pensionarii cre au realizat ani de muncă in grupa 1, iar pentru cei care au realizat muncă in condiții de grupa 2, numai dacă nu au beneficiat deja de recalcularea punctajului realizat in grupa 2 după 2010.

 • Mama mea a lucrat la Romtelecom ca telefonista si are grupa a 2vde munca de 30 de ani.A iesit la pensie in aprilie 1999.Beneficiaza de recalculare?

 • Nu ,nu scrie pe decizia de pensionare punctajul realizat pe grupa, decat vechimea totală de 41 ani ,grupa a 2de munca, de 30 de ani si o luna si baza de calcul.Butura Iuliana.

 • Nu are nimic pomenit despre litera F ,apar literele pe decizie A,B,C,D si E….nimic de la litera F si punctaj grupa.
  Am depus la casa de pensii Galati o cerere sa vad daca i au platit grupa.de munca…in 30 de zile va primi un raspuns..

 • Buna seara am iesit la pensie in anul 2009 am 20,3 ani in gr 1 restul in cond normale,ma refer strict al acestia 20 de gr 1 credeti ca voi intra in recalcularea pensiei multumesc

  • Stimate Gheorghe Neagu, pentru recalcularea cu stagiu de cotizare redus trebuie ca acesti ani de grupa 1 sa fie realizati in functia de balerin, acrobat, jongler, clovn, calaret de circ, dresor de animale salbatice, solist vocal de opera si opereta, instrumentist la instrumente de suflat sau cascador, altfel puctajul calculat in 2009 pentru grupa 1 dacă nu a fost revizuit după 2010 acesta va fi din oficiu recalculat cu luare in calcul a stagiului complet de 35 ani.

   • Multumesc pt raspuns desi nu ma satisface eu stiam ca gr 1 inseamna munca grea toxicitate (in cazul meu turnatorie neferoase ) sunt surprins ca spuneti ca trbuia sa fiu calaret la circ ,cascador,instrumentist etc numai munca grea nu ati incluso 20,3ani de turnatorie care au fost recunoscuti de casa de pensii

    • Trebuie sa fiti surprins , e adevarat, dar să fiți cu gandul la cei care au dat legea. După cum vedeți ”legiuitorul PSD” a considerat că un călăreț a fost mai expus decât un turnător, probabil că și UDMR avut un cuvânt greu în această situație.. cine știe.

 • Am lucrat 15 ani la o exploatare de uraniu,pe vremuri era considerata in grupa 0 si am iesit la pensie pana la 1 aprile 2001.Imi puteti spune,va rog,cati ani de vechime se adauga si daca beneficiez de aceasta recalculare?Va multumesc!

  • Stimată Carmen, legea nu vă este eligibilă, deoarece în acest caz ați beneficiat de o pensionare indiferent de vârsta fiindcă ați avut 15 ani de activitate în mină de uraniu.

 • Bună ziua, Am lucrat în combinatul chimic Făgăraș 24 ani și 5 luni în grupa1, am ieșit la pensie în 2006 , puteți sa-mi spuneți dacă beneficiez de recalcularea pensiei? Aceeași întrebare și în cazul soțului meu care a lucrat la UPRUC Făgăraș, timp de 23 ani grupa1 plus 3 ani și 4 luni în condiții deosebite ; el ieșind la pensie în 2005. Va mulțumesc, Virginia .

  • Stimată Virginia, cele două dosare vor putea fi revizuite în ceea ce privește punctajul acordat pentru grupa 1, dar recalculare cu stagiul complet de cotizare redus la 20 sau 25 ani, nu este posibilă deoarece nu aveți realizați minim 25 ani în grupa 1. 20 de ani în grupa 1 este necesară în cazul celor care au realizat acești ani în funcția de balerin, călăreț de circ etc.

 • Am ieșit la pensie 01 .12 .2011 cu vechime de28 ani gr 1 , 2ani gr 2 și9 ani normal .Eu beneficiez de recalculare ? Am 91,5 puncte . Acestea se împart la25 sau numai punctele realizate în cei 28 ani ?Punctele din cei 28 ani câte sunt din cele 91,5 ?

  • Stimate Valerică, din datele prezentate , rezultă că decizia dumneavoastră va fi recalculată luând în calcul 25 ani ca stagiu complet de cotizare . Punctajul total va fi împîrțit la 25, nu doar cel aferent grupei 1. Pentru detalii numerice și un răspuns sigur, aveți la dispoziție serviciul de consultanțî dezvoltat de http://www.pensiata.ro .

  • Stimate Soare Dumitru, recalcularea pensiilor se face doar pentru cei care au minim 20 ani de grupa 1 ( acrobați, balerini) sau peste 25 ani în alte sectoare de activitate din grupa 1.

 • Buna ziua,
  Am lucrat 10 ani si 11 luni in grupa I si 19 ani si 5 luni in grupa II/conditii deosebite si 8 luni in conditii normale.
  Imi va fi recalculata pensia?
  Multumesc

 • Bună ziua. Am aproape 27 de ani lucrați în grupa 1 de muncă și grupă specială cum se numește după 2001. Vă întreb după noua lege a pensiilor 2018 de ce reducere din vârsta de pensionare voi beneficia? Mulțumesc.

Lasă un comentariu

/* ]]> */