08.04.2022: Actualizare

Care este situația în care este recomandat să cumperi stagiu de cotizare retroactiv ( vechime în muncă) ?

See the source imageFuncție de perioada în care aveți ”goluri” în perioada de cotizare este obligatoriu să cumpărați dacă nu aveți realizat stagiul minim de cotizare în România (15 ani) și nu aveți realizat stagiu în UE sau state cu care România are încheiat acord de recunoaștere reciprocă a stagiilor de cotizare REALIZATE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII.

De ce ?  Pentru că altfel NU VEȚI PUTEA ÎNCASA NICI O PENSIE.

Care sunt situațiile în care este recomandat să cumpărați vechime în muncă ?

See the source imageAtunci când ați avut perioade de necontributivitate după 01.07.2005, perioade care dacă sunt corect alese și sumele investite sunt atent alese vă pot ADUCE O CREȘTERE SEMNIFICATIVĂ A PENSIEI. Pentru detalii scrie la calcul@pensiata.ro .

Când nu este recomandat să cumpărați ?

Atunci când aveți suficient stagiu de cotizare ( peste 15 ani) și considetați că ar fi bine să cumpărați pentru a nu avea o ”pensie minimă” și mai ales când ”golurile din vechime” se află în perioada 1992-2001.

De ce ?

See the source image că este posibil să investiți zeci de mii de lei pentru o creștere a pensiei de câțiva lei . Îniante să faceți pasul aflați mai întâi dacă visele legate de o majorare a pensiei prin această investiție nu vă vor asigura nopți albe după primirea ( rezultatului ) deciziei de pensionare . Pentru liniște și un lucru înțelept făcut scrie la consultanta@pensiata.ro .


Prin OUG 163/2020 s-a asigurat dreptul persoanelor care au perioade de necontributivitate sa poata recupera stagiul pierdut.

Initial ordonanta asigura posibilitatea de cumparare pana la 01.09.2021, data de la care ar fi trebuit sa intre in vigoare noua lege a pensiilor (Legea 127/2019), cum prin OUG 8/18.02.2021 s-a amanat aplicarea legii pensiilor pana la 01.09.2023 ( vom vedea), legiuitorul a prelungit termenul limita ( OUG 719/2021) prin care se poate cumpara stagiu retroactiv pana la 01.09.2023.

vindecare fară efecte adverse

Textul ordonantei modificat mai jos.

(1)Prin derogare de la prevederile din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la asigurarea în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contribuabilii sistemului public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

(2) Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială și efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.

(3) Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.


Afla daca poti cumpara stagiu si care este perioada cea mai avantajoasa pentru o pensie cat mai mare la:  calcul@pensiata.ro 


Articolul II

(1) Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Contractul de asigurare socială, prevăzut la alin. (1), se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

(3) La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.


Vei avea o pensie mai mare decat cheltuielile lunare vitale ? Afla din timp !


Articolul III

(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

(2) Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuției de asigurări sociale, prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

(3) În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracțiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), atunci când, în cadrul unei luni, există o fracțiune de lună de asigurare, realizată conform legii, pentru acoperirea perioadei neasigurate este admisibilă încheierea contractului de asigurare socială conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru întreaga lună.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute în vedere veniturile asigurate, cumulate.


Mărturii

STIMATE DOMNULE IOAN COVACIU,

Va MULTUMESC din tot sufletul pentru raspuns! Deosebit de util pentru mine!  Va doresc cele mai frumoase reusite in activitatea dumneavoastra!

Cu respect,
Sidonia P. (12.08.2022)


Articolul IV

(1) Perioadele pentru care persoanele prevăzute la art. I achită contribuția de asigurări sociale se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.

(2) Venitul lunar asigurat la care se achită contribuția de asigurări sociale se utilizează la determinarea punctajului lunar potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, și implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat, prevăzut la alin. (2), la câștigul salarial mediu brut din luna încheierii contractului de asigurare socială, comunicat de Institutul Național de Statistică.

(4) Pentru lunile pentru care Institutul Național de Statistică încă nu a comunicat câștigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câștig salarial mediu brut comunicat.

(5) Punctajul lunar calculat în condițiile alin. (3) și (4) se atribuie pentru fiecare lună calendaristică prevăzută în contractul de asigurare socială pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.


Marturii:

Buna ziua domnule Covaciu

Este o lucrare impecabila si clarificatoare. In momentul asta mi-ati dat mai multe raspunsuri decit as avea eu intrebari.
Sinteti pe masura review-urilor pe care le-am gasit pe site-ul dvs si mai mult de atit.
Am colegi si prieteni care au aceeasi dileme ca mine, sintem aceeasi generatie, o sa ii indrum catre dvs cu cele mai bune referinte.
Va multumesc si va doresc succes in continuare
Mihaela P.(22.07.2021)

Articolul V

(1) Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023.

(2) Contractul de asigurare socială încheiat conform prezentei ordonanțe de urgență își încetează aplicabilitatea la data la care contribuția de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

(3) În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

(4) Plata contribuției de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate sau mandatarului desemnat de aceasta prin procură specială.

Articolul VI

După alineatul (1) al articolului 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

(1^1) În situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorii au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, dacă informațiile introduse în baza de date, în cadrul activității de preluare din carnetele de muncă, sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate. Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate.(1^2) Dispozițiile alin. (1^1) vizează situațiile intervenite ulterior creării arhivei electronice.

Articolul VII

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 24 septembrie 2020.


PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României

d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri
în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 22 iunie 2021.
Nr. 719.

Anexa nr. 1

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE/CASA TERITORIALĂ DE PENSII ……………………….

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
Nr. …….. din ziua ……… luna ………………. anul ………

Încheiat între Casa Teritorială de Pensii …………………………, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea …………………….., str. …………………. nr. ……, bl. ……., sc. ……, et. ….., ap. ……, oficiul poștal …………………., județul ………………./ sectorul …………., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, și

Titular contract ……………………….. (numele și prenumele), CNP ……………, sex ………. (M/F), data nașterii …………………… (an/lună/zi), actul de identitate: …………… seria ……………. nr. …………., adresa: localitatea: ……………., str. ……………….. nr. ……, bl. ……., sc. ……, et. ……, ap. ………, oficiul poștal ………………………….., județul/sectorul ………………………….., telefonul ……………………., adresa de e-mail ……………………..

Articolul 1

Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă.

Articolul 2

(1) Venitul asigurat este de ………… lei și nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată valabil la data încheierii prezentului contract de asigurare.

(2) Perioada/Perioadele de asigurare este/sunt:anul ……………, luna/lunile ………………, venit asigurat ……….. lei;

anul ……………., luna/lunile ………………, venit asigurat ……….. lei;(…)anul ……………..,luna/lunile ………………., venit asigurat ……….. lei.

(3) Cota de contribuție de asigurări sociale este de …….% conform reglementărilor în vigoare la data încheierii prezentului contract de asigurare.

(4) Totalul cuantumului contribuției de asigurări sociale este de ………………… lei.

(5) Plata contribuției se efectuează:

a) integral, într-o singură tranșă – până la data de 31 august 2021;

b) în tranșe lunare – până la data de 31 august 2021.

(6) Contul în care se plătește contribuția de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului, având ca titular Casa, este ………………………………………………………… .

(7) Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Articolul 3

Obligațiile Casei sunt următoarele:

a) valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială și a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale conform prezentului contract;

b) certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract.

Articolul 4

Obligațiile asiguratului sunt următoarele:a) achitarea contribuției de asigurări sociale în cuantumul și în modul stabilite la art. 2;

b) înștiințarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;

c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.

Articolul 5

(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale.

(2) Prezentul contract de asigurare socială, semnat de părți, intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.

(3) Durata contractului expiră la data de 31 august 2021.

(4) Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din inițiativa asiguratului și produce efecte de la data înregistrării la Casă a solicitării rezilierii.

(5) În caz de forță majoră, părțile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

(6) Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părți, prin act adițional.

Semnătura asiguratului,
……………………….
Semnătura asigurătorului,


………………………….

Anexa nr. 2

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE /CASA TERITORIALĂ DE PENSII ……………………
ACT ADIȚIONAL
Nr. …… din ziua …………., luna ….., anul …..

Pentru asiguratul:


Mărturii

Buna ziua
Am primit mai devreme calculul transmis de dumneavoastra si am achitat suma in contul dv.
Vreau sa va multumesc pentru modul profesionist in care lucrati , dand toate detaliile legate de cumpararea de vechime…… (Gafița L.D. 12.11.2022)

04.07.2021

Ioan Covaciu www.pensiata.ro

10 Comentarii

 • Sunt pensionata medical cu gradul trei, am vechime in munca de peste 20 de ani, grupa a doua de 5 ani , puteți să mi spuneți care ar fi guantumul pesiei

 • Am citit ca Legea 127/2019 va permite cumpararea retroactiva de vechime ca o optiune permanenta, dar nu stiu daca e adevarat.

  • Stimată Diana, legea 127/2019 va intra in vigoare de la 01.09.2023, dacă nu va fi altfel. Este permanentă, într-adevăr, dar va trebui să țineți cont de faptul că suma minimă lunară ce va trebui plătită pentru fiecare lună cumpărată se va calcula raportată la salariul minim brut pe economie și nu la salariul minim brut pe economie cum este acum. La un salariu minim brut pe economie de 6000 lei CAS este de 25%, adică nu mai puțin de 1500 lei.

 • O intrebare va rog, daca in 2022 aleg sa platesc contributia la pensie pentru intreg anul 2018 sa zicem .. baza de calcul este salariul minim brut pe economie din 2018, sau cel din 2022?

  Va multumesc.

  • Baza de calcul pentru toată perioada cumpărată retroactiv va fi salariul minim brut pe economie din luna in care faceti plata (2022) si nu din 2018.

 • Buna ziua , am citit si reținut din text o idee care m-a făcut sa va scriu . Daca se merita ( cu adevărat ) investiția in cumpărarea vechimii , ptr a nu avea dezamăgiri sau nopți albe , îndrăznesc si va întreb : daca am stagiu de cotizare 16 ani , si am o perioada între 2004-2010 in care nu am fost in tara , deci nu am lucrat in RO , se merita sa fac acest efort acum si sa cumpăr vechime ? Ptr acea perioada ? Care sunt costurile / fiecare an aproximativ . Va MULTIMESC mult , cu stima Radu Aron

  • Stimat Aron, fiecare lună costa 750 de lei. Dacă în perioada 2004-2010 ați cotizat la sistemul de pensii al unui stat UE sau (Canada, Israel, Moldova, Turcia..) atunci nu puteți cumpăra stagiu de cotizare. Altfel perioada cumpărată, trebuie știut, nu se poate valorifica decât la stabilirea pensiei pentru limită de vâârstă și vă aduce cca 20 lei pentru fiecare an cumpărat la valoarea pensiei. După caz reveniți la calcul@pensiata.ro pentru un calcul.

Lasă un comentariu