Actualizare 27.03.2020

Accesarea pensiilor anticipate suspendată ! Modificarea statutului polițiștilor și militarilor prin ordonanță de urgență.

Guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, modificarea statutului poliţiştilor şi statutului militarilor, prevăzând, între altele, întreruperea concediilor de odihnă pentru asigurarea continuităţii programului de lucru şi suspendarea prevederilor legate de pensionare anticipată, a anunţat şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă.

Guvernul a decis, prin ordonanţă de urgenţă, modificarea statutului poliţiştilor şi statutului militarilor, prevăzând, între altele, întreruperea concediilor de odihnă pentru asigurarea continuităţii programului de lucru şi suspendarea prevederilor legate de pensionare anticipată, a anunţat şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă.

,,Au fost instituite reglementări care să întărească disciplina ierarhică în cadrul acestor instituţii şi pentru a reglementa situaţia unor angajaţi care trebuie în această perioadă să fie la dispoziţia instituţiilor de ordine şi siguranţă publică, în vederea combaterii efectelor epidemiei cu coronavirus. Astfel, potrivit acestei ordonanţe de urgenţă, se întrerup concediile de odihnă pentru personalul acestor instituţii, se iau măsuri pentru asigurarea continuităţii programului de lucru”, a declarat Ionel Dancă, vineri, la Palatul Victoria, unde a anunţat o parte din deciziile luate de Executiv în şedinţa de joi, potrivit Agerpres.

Totodată, detaşarea personalului în vederea efectuării misiunii se va face obligatoriu fără acordul angajatului şi, de asemenea, se suspendă prevederile legate de pensionare anticipată pentru personalul din aceste instituţii pe perioada stării de urgenţă.

Astfel prevederile articolelor 17 si 18 din legea 223/2015 cu modificările și completările la zi se suspendă până la încetarea efectelor prevăzute în ordonanța de urgență.

 


LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat

(la data 27-iul-2015 actul a fost promulgata de Decretul 682/2015 )

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

Art. 2

Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:

 1. principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta;
 2. principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
 3. principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
 4. principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;
 5. principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea şi administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de către instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
 6. principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul

Art. 3

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

 1. militar – cadrul militar, astfel cum este definit de Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat pe bază de contract, precum şi preotul militar, aşa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar;
 2. poliţist – funcţionarul public cu statut special, astfel cum este definit de Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. funcţionar public cu statut special – funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în Ministerul Justiţiei sau în unităţi subordonate acestuia, astfel cum este definit de Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
 4. pensionar militar – persoana definită la a)-c), care beneficiază de pensie militară de stat în condiţiile prezentei legi;
 5. vechimea în serviciu – perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:
 6. a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;
 7. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;
 8. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;
 9. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
 10. a fost în captivitate;
 11. a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă;
 12. vechime cumulată – perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;
 13. vechime efectivă – vechimea prevăzută la f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv grupa I şi/sau a II-a de muncă;
 14. stagiu potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru vechimea nerealizată din cauza afecţiunilor invalidante;
 15. stagiu de cotizare – perioada în care persoanele prevăzute la a)-c) au datorat/plătit contribuţii de asigurări sociale de stat în sistemul public de pensii;
 16. vârstă standard de pensionare – vârsta stabilită de prezenta lege, la care se poate obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege;
 17. case de pensii sectoriale – casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.

Art. 4

Sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activităţii specifice sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi din Constituţia României, precum şi pierderile de venituri datorate invalidităţii, bătrâneţii sau decesului.

Art. 5

 • Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi exercită controlul aplicării
 • Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor prevăzute la (1).

Art. 6

Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale.

Art. 7

 • În sistemul pensiilor militare de stat, evidenţa drepturilor de pensii militare de stat şi a drepturilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal, dacă legea nu prevede
 • Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrat rezidenţa/şederea în România, pentru care casele de pensii sectoriale stabilesc drepturile de pensie şi întocmesc documentaţii de plată şi/sau efectuează plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale sunt furnizate acestora, gratuit, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
 • Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii sectoriale, de către autorităţile, instituţiile publice sau orice altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

Art. 8

Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acoperă contravaloarea pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale, sumele necesare organizării şi funcţionării sistemului pensiilor militare de stat şi a altor prestaţii prevăzute de lege.

Art. 9

Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special pot fi:

 1. normale;
 2. deosebite;
 3. speciale;
 4. alte condiţii.

Art. 10

Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special detaşaţi în afara instituţiei din care fac parte beneficiază de condiţiile de muncă specifice funcţiilor din care au fost detaşaţi sau funcţiilor asimilate/similare, după caz.

Art. 11

 • Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.
 • Prevederile Hotărârii Guvernului 1.294/2001, cu modificările ulterioare, aplicabile militarilor din cadrul Ministerului Justiţiei, se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Prevederile (1) sunt aplicabile şi militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 12

În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele drepturi:

 1. pensii militare de stat;
 2. alte drepturi de asigurări

Art. 13

Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pot beneficia de o singură pensie militară de stat.

CAPIT OLUL II: Sistemul pensiilor militare de stat

SECŢ IUNEA 0

Art. 14

În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele categorii de pensii:

 1. pensia de serviciu;
 2. pensia de invaliditate;
 3. pensia de urmaş.

SECŢ IUNEA 1: Pensia de serviciu

Art. 15

Pensia de serviciu poate fi:

 1. pentru limită de vârstă;
 2. anticipată;
 3. anticipată parţială.

Art. 16

 • Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 1. au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
 2. au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în
 • Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la (1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 17

 • Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vechime prevăzute la 16 alin. (1) lit. b), au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă diminuată cu 5 ani şi se află în una dintre următoarele situaţii:
 1. sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
 2. sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
 • La acordarea pensiei de serviciu anticipate, diminuarea vârstei standard de pensionare cu 5 ani prevăzută la

(1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Art. 18

 • Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani vechime în serviciu, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
 1. sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
 2. sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
 • Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la (1) se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
 • La împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de prezenta lege, pensia de serviciu anticipată parţială devine pensie de serviciu pentru limită de vârstă, iar cuantumul pensiei militare se recalculează prin raportare la vechimea cumulată calculată la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de

Art. 19

Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

Art. 20

La împlinirea vârstei prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, pensia de serviciu anticipată devine, din oficiu, pensie de serviciu pentru limită de vârstă.

Art. 21

 • Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care, la data trecerii în rezervă/retragere sau încetării raporturilor de serviciu, îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la 16 alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:
 1. pentru activitate realizată în condiţii de muncă deosebite:

Vechime realizată în condiţii deosebite şi/sau în grupa a II-a de muncă (ani împliniţi)Reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2):
AniLuni
61
816
102
1226
143
1636
184
2046
225
2456
266
2866
307
3276
358

2. pentru activitate realizată în condiţii de muncă speciale şi alte condiţii:

Vechime realizată în condiţii speciale şi alte condiţii şi/sau în grupa I de muncă (ani împliniţi)Reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2):
AniLuni
21
316
42
526
63
736
84
946
105
1156
126
1366
147
1576
168
1786
189
1996
2010
21106
2211
23116
2412
25126
26 de ani şi peste13
 • Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit (1) sau în alte condiţii stabilite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.

(la data 01-ian-2016 Art. 22 din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. 40, punctul 1. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 – oug_57_2015 )

Art. 23

 • Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
 • Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 24

La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:

 1. 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;
 2. 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;
 3. 2 ani, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii.

Art. 25

 • Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile 16-18 şi 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 01-ian-2016 Art. 25, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 1. din capitolul II din oug_57_2015) 

 • Vechimea valorificată pentru stabilirea pensiei militare de stat conform (1) nu se poate valorifica şi în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.
 • În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fracţiuni de cel puţin 6 luni, acestea se întregesc la un an în favoarea beneficiarului, iar cele mai mici se neglijează.

Art. 26

 • Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.

(la data 01-ian-2016 Art. 26, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 3. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

 • Între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii, precum şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii dreptului la pensie în condiţiile (1).
 • În situaţia prevăzută la (1), pensia militară de stat se stabileşte doar pentru perioadele de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24, la calculul pensiei de invaliditate stagiul potenţial se acordă doar de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată.

Art. 27

Perioadele de vechime în serviciu prevăzute la art. 3 lit. e) pct. 3-5, care sunt recunoscute ca perioade asimilate în sistemul public de pensii sau care constituie vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau în calcul, opţional, în unul dintre sisteme.

Art. 28

 • Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la 3 lit. a)-c), în care nu se includ:
 1. diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
 2. compensaţiile lunare pentru chirie;
 3. valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
 4. contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
 5. primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
 6. indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
 7. contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
 8. plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
 9. compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
 10. restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
 11. majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
 12. drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora şi drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
 13. sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
 1. drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
 2. sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Învăţământ» şi în anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate
 • Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
 • Actualizarea prevăzută la (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
 • Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de
 • Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.
 • La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.
 • Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a- şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de
 • Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază de către susţinător în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaş.
 • În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază de către titular/susţinător în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de
 • Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.
 • La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispoziţiile Legii 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

(la data 01-ian-2016 Art. 28 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 4. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 29

 • Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
 1. militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
 2. pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.
 • De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în condiţiile legii, cu o vechime cumulată de până la 25 de ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la 28 pentru fiecare ar care lipseşte din această vechime.
 • Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2).

(la data 01-ian-2016 Art. 29 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 5. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 30

Pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

(la data 01-ian-2016 Art. 30 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 6. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 31

 • Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.

(la data 01-ian-2016 Art. 31, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 40, punctul 7. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015)  

 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.
 • Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări

(la data 01-ian-2016 Art. 31, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 40, punctul 8. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015)  

SECŢ IUNEA 2: Pensia de invaliditate

Art. 32

Au dreptul la pensie de invaliditate militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza:

 1. producerii unor accidente de muncă sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
 2. accidentelor sau bolilor care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului.

Art. 33

 • Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la 32 lit. a), şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în aceste instituţii.
 • În cazul persoanelor prevăzute la (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcţie minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregăteşte.

(la data 01-ian-2016 Art. 33 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 40, punctul 9. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 34

Pensia de invaliditate se determină în raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, astfel:

 1. invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
 2. invaliditatea de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji fără ajutorul altei persoane;
 3. invaliditatea de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională după trecerea sa în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Art. 35

 • Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
 • Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală.

Art. 36

 • Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.
 • Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la alin. (1).
 • În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la (1) emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
 • În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, comisiile de expertiză medico-militară propun, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
 • Decizia medicală prevăzută la (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
 • Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau a Serviciului Român de Informaţii, după
 • Contestaţia prevăzută la (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
 • Deciziile comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, prevăzute la (7), date în soluţionarea contestaţiilor, pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
 • Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la (7) necontestate în termen rămân definitive şi executorii.

Art. 37

Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei şi directorul Serviciului Român de Informaţii.

Art. 38

Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor accidente sau a unor boli care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului, beneficiază de pensia de invaliditate dacă au realizat, în condiţiile legii, vechime în serviciu.

Art. 39

 • Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileşte conform prevederilor 29 şi 30.
 • Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor 23-27.
 • La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzute la 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
 1. 1% pentru invaliditate de gradul I;
 2. 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
 3. 0,6% pentru invaliditate de gradul

(la data 01-ian-2016 Art. 39 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 40, punctul 10. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 40

Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.

(la data 01-ian-2016 Art. 40 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 40, punctul 11. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 41

 • Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizaţie pentru însoţitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit pentru această categorie în sistemul public de
 • Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de
 • În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

Art. 42

 • Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstei prevăzute la 16 alin. (2), la termenele stabilite de comisiile de expertiză medico-militară.
 • După fiecare revizuire medicală, comisiile de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
 1. menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 2. încadrarea în alt grad de invaliditate;
 3. redobândirea capacităţii de muncă.
 • Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii
 • Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile
 • Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a
 • Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor 36.

Art. 43

 • Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
 1. prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 2. au împlinit vârsta prevăzută la 16 alin. (2);
 3. au dreptul la pensia de serviciu în condiţiile 17 alin. (1) lit. b) şi ale art. 18 alin. (1) lit. b).
 • Constatarea situaţiilor prevăzute la (1) lit. a) se face numai cu avizul comisiei centrale de expertiză medico- militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

Art. 44

 • Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii pot convoca, pentru expertizare, pensionarul de
 • Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive până la următoarea revizuire medicală.
 • Neprezentarea la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii

Art. 45

 • Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au dreptul la pensie de invaliditate pot opta, la deschiderea dreptului de pensie, pentru pensia mai avantajoasă dintre pensia de invaliditate şi pensia de serviciu anticipată sau anticipată parţială, după caz, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea
 • La împlinirea vârstei prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, beneficiarii pensiei de invaliditate pot opta pentru pensia care îi avantajează.

Art. 46

 • Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I îşi menţin dreptul la indemnizaţia de însoţitor, indiferent de pensia pentru care optează.
 • Casa de pensii sectorială comunică lunar, comisiei centrale de expertiză medico-militară, pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sau, după caz, condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

SECŢ IUNEA 3: Pensia de urmaş

Art. 47

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor dacă susţinătorul, la data decesului, era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii militare de stat.

Art. 48

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

 1. până la împlinirea vârstei de 16 ani;
 2. dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 3. pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Art. 49

 • Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei prevăzute la 16 alin. (2), dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puţin 15 ani şi nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenite soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în

Art. 50

 • Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un
 • Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, asimilată unei boli profesionale, şi dacă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de

Art. 51

Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 49 sau la art. 50 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului soţului susţinător, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 52

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 53

 • Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
 1. pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
 2. pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă.
 • Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului prevăzută la (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
 1. 50% – pentru un singur urmaş;
 2. 75% – pentru 2 urmaşi;
 3. 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

Art. 54

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş calculate după fiecare părinte.

Art. 55

 • Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaş egală cu baza de calcul prevăzuta la 28.

(la data 01-ian-2016 Art. 55, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 40, punctul 12. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

 • În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor (1).
 • Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în rezervă, aflaţi în situaţiile prevăzute la (1), pot opta între pensia stabilită potrivit prezentei legi şi pensia proprie din sistemul public de pensii.

Art. 56

În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. (2).

Art. 57

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Art. 58

Opţiunea prevăzută la art. 57 poate fi făcută atât în cadrul sistemului pensiilor militare de stat, cât şi faţă de celelalte sisteme de pensii.

SECŢ IUNEA 4: Indexarea şi actualizarea pensiilor

Art. 59

 • Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut

*) În anul 2017, pensiile reglementate de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ menţionat.

(la data 22-dec-2016 Art. 59, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Art. 12, alin. (2) din capitolul II din Ordonanta urgenta 99/2016 ) 

 • Indicatorii prevăzuţi la (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
 • În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la (1) are valoare negativă, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
 • În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la (1) au valori negative, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.
 • Prevederile (1) se aplică şi drepturilor de pensie deschise în cursul anului.
 • Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul
 • Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul

Art. 60

(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:

 1. potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
 2. în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.

(la data 01-ian-2016 Art. 60, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. 40, punctul 13. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )

 • În anul în care pot fi aplicate atât prevederile 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.
 • Procedura de actualizare prevăzută la (1) se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 31/2016 ) (la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 8148/2016 ) (la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul M.25/2016 ) (la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 237/2016 ) (la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 221/2016 ) (la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 259/2016 ) (la data 23-mar-2016 Art. 60, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 4 a se vedea referinte de aplicare din Ordinul 999/2016 )

SECŢ IUNEA 5: Stabilirea şi plata pensiilor

Art. 61

 • Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
 • Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor (1), poate fi retrasă la cererea persoanei îndreptăţite, până la emiterea deciziei de pensionare.
 • Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special depun cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, astfel:
 1. la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii/instituţia sau unitatea, după caz, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă ori direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei pensii;
 2. la centrul militar zonal/judeţean/de sector sau la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura ori direcţia judeţeană de informaţii/instituţia sau unitatea din care a făcut parte, după caz, în situaţia celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după data trecerii în rezervă ori încetarea raporturilor de serviciu;
 3. la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii/instituţia ori unitatea, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi. Urmaşii pot depune cererea şi documentele necesare şi la casele de pensii sectoriale în a căror evidenţă s-au aflat susţinătorii.
 • Pentru persoanele prevăzute la (3), cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite de către structurile prevăzute la alin. (3), în termen de 30 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorială, în funcţie de ultimul loc de muncă.
 • Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dosarele de pensionare se transmit la casa de pensii sectorială aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între
 • Casele de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii stabilesc şi plătesc pensiile militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, potrivit protocoalelor încheiate.

Art. 62

 • În vederea stabilirii pensiei militare de stat, organele prevăzute la 61 alin. (3) sunt obligate să întocmească dosarul de pensionare, acestea purtând întreaga răspundere pentru respectarea termenelor de depunere şi exactitatea datelor înscrise.
 • Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să conţină în mod obligatoriu şi decizia medicală de încadrare în grad de
 • Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare se stabileşte prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

Art. 63

 • Drepturile de pensie se stabilesc şi se plătesc astfel:
 1. de la data încetării plăţii soldelor/salariilor lunare ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, după caz, a soldei/salariului sau pensiei susţinătorului decedat dacă cererea, împreună cu actele necesare, a fost depusă la casa de pensii sectorială în cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situaţii;
 2. din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu actele necesare, a fost depusă la casa de pensii sectorială peste termenul prevăzut la a).
 • Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior datei ieşirii din rândul militarilor în activitate/încetării raporturilor de serviciu sau ulterior decesului susţinătorului, pensia se stabileşte şi se plăteşte cu începere din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, împreună cu actele necesare, la casele de pensii
 • Plata drepturilor de pensie pentru care optează soţul supravieţuitor se efectuează începând cu data suspendării pensiei

Art. 64

 • Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.

(la data 01-ian-2016 Art. 64, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 40, punctul 14. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

 • Decizia prevăzută la (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare, precum şi termenul în care poate fi introdusă contestaţia.
 • Decizia casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data

Art. 65

 • În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptăţite, modificările ce se impun, prin decizie de
 • Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

Art. 66

 • În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se face
 • Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

Art. 67

 • Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională „Poşta Română” –

S.A. ori, după caz, între casele de pensii sectoriale şi bănci.

 • Prevederile (1) se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor de pensii sectoriale.
 • Casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională „Poşta Română” – A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

Art. 68

 • Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la 67 alin. (1) şi (2), precum şi cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetul de stat, prin stabilirea unor procente şi tarife conform legilor bugetare anuale.
 • Procentul prevăzut în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.
 • Comisionul bancar prevăzut în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite.

Art. 69

 • Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile
 • Pensiile militare de stat sau alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective ori într-o altă monedă asupra căreia s-a
 • Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat sau altor drepturi de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgentă a Guvernului 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele de pensii sectoriale.

(la data 01-ian-2016 Art. 70 din capitolul II, sectiunea 5 abrogat de Art. 40, punctul 15. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )

Art. 71

 • În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
 1. pensionarul a decedat;
 2. pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
 3. pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la 48 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 50 alin. (1) şi- au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
 4. au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş prevăzut la 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
 5. au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 44;
 6. copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la 48 lit. c);
 7. pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
 • Datele referitoare la decesul persoanei, de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în conformitate cu prevederile (1) lit. a), se comunică de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
 • Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la (1) lit. g), casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat.

Art. 72

 • În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
 1. pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 2. pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la 48 lit. c) ori cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne ori Serviciului Român de Informaţii;
 3. copilul beneficiar al unei pensii de urmaş, prevăzut la 48 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
 4. soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 5. soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
 6. soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii militare de stat, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din sistemul public de pensii sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
 7. pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se încadrează în muncă, cu excepţia situaţiei în care a fost ales consilier local ori judeţean;
 8. pensionarul de invaliditate, gradul III, se încadrează în muncă depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv, cu excepţia situaţiei în care a fost ales consilier local sau judeţean.
 • În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la 48 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
 • Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la 41 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.
 • Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată

Art. 73

În sistemul pensiilor militare de stat, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:

 1. începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 2. începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
 3. de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor 72 alin. (1) lit. c);
 4. începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea de reluare a plăţii pensiei în cazul prevăzut la 72 alin. (4).

Art. 74

 • Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la
 • Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare şi actualizare a pensiilor generate de evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum corelată cu creşterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia primei actualizări reglementate de 60 alin. (1).

Art. 75

Prevederile prezentei legi referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor de pensii sectoriale, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

Art. 76

 • În sistemul pensiilor militare de stat pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
 1. pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu;
 2. nevăzătorii;
 3. pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
 4. copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, prevăzuţi la 48 lit. a) şi b).
 • Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de

(la data 01-ian-2016 Art. 76, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. 40, punctul 16. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )  

Art. 77

Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizează vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii şi care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii ori în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.

Art. 78

 • Deciziile de pensii pentru limită de vârstă şi anticipate ale pensionarilor militari rechemaţi în activitate sau care au redobândit calitatea de poliţişti ori funcţionari publici cu statut special în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se revocă.
 • Prevederile (1) se aplică din ziua în care militarul, poliţistul sau funcţionarul public cu statut special a fost rechemat în activitate ori a redobândit calitatea de poliţist sau funcţionar public cu statut special.
 • Instituţiile prevăzute la (1) au obligaţia de a comunica caselor de pensii sectoriale, în termen de 15 zile, persoanele care beneficiază de pensie militară şi au fost rechemate în activitate sau au redobândit calitatea de poliţist ori funcţionar public cu statut special.
 • La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea valorificată la pensionarea anterioară, la care se adaugă timpul servit după rechemarea în activitate, respectiv timpul lucrat în calitate de poliţist sau funcţionar public cu statut
 • În situaţia prevăzută la (4), baza de calcul al pensiei este cea stabilită la art. 28.

Art. 79

Beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege sunt obligaţi să comunice casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

Art. 80

 • Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului
 • Sumele prevăzute la (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie.

CAPIT OLUL III: Alte drepturi de asigurări sociale

Art. 81

 • În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi:
 1. tratament balnear şi de recuperare, în condiţiile legii;
 2. ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei
 • Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
 • Dovada prevăzută la (2) se poate face prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
 • Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de
 • În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se acordă dacă acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data
 • Se consideră membru de familie, în sensul (5):
 1. soţul/soţia;
 2. copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate.

Art. 82

 • Ajutorul de deces se suportă din bugetul de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de
 • Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unei anumite vechimi în

Art. 83

Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:

 1. angajator, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 2. casa de pensii sectorială sau centrul militar zonal/judeţean/sector în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al

Art. 84

 • Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către
 • Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data
 • Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit (2) se achită la nivelul cuvenit la data decesului stabilit conform legii.

CAPIT OLUL IV: Casele de pensii sectoriale

Art. 85

 • Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea sau în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
 • Casele de pensii sectoriale prevăzute la (1) sunt succesoare de drept ale caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii.

Art. 86

(la data 16-mar-2016 Art. 86 din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 144/2016 )

Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 87

Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează.

Art. 88

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:

 1. asigură evidenţa, la nivel naţional, a tuturor beneficiarilor dispoziţiilor prezentei legi;
 2. stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform prezentei legi;
 3. asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal, în condiţiile legii;
 4. aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul pensiilor militare şi asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
 5. organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, în condiţiile legii;
 6. asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;
 7. asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
 8. asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;

(la data 01-ian-2016 Art. 88, litera I. din capitolul IV abrogat de Art. 40, punctul 17. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 )

 1. j) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

Art. 89

Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

CAPIT OLUL V: Răspunderea juridică

SECŢ IUNEA 0:

Art. 90

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

SECŢ IUNEA 1: Infracţiuni

Art. 91

Completarea cu intenţie a formularelor-tip referitoare la stabilirea şi plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor şi datelor referitoare la pensionarii militari, constituie infracţiune de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

SECŢ IUNEA 2: Contravenţii

Art. 92

Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

 1. nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă;

(la data 01-ian-2016 Art. 92, litera A. din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 40, punctul 18. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

 1. nerespectarea prevederilor 28 privind baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat;
 2. nerespectarea prevederilor 79 privind obligaţia comunicării casei de pensii sectoriale a modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;
 3. nerespectarea obligaţiei de a elibera la cerere actele prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe şi

Art. 93

 • Contravenţiile prevăzute la 92 se sancţionează după cum urmează:
 1. cele de la c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
 2. cele de la a) şi b), cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.
 • Limitele amenzilor prevăzute la (1) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 94

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională

(la data 01-ian-2016 Art. 94 din capitolul V, sectiunea 2 modificat de Art. 40, punctul 19. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 95

Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prevederilor art. 93 şi 94 constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 96

Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 93-95 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPIT OLUL VI: Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat Art. 97

 • Deciziile de pensie emise de casele de pensie sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.
 • Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
 • Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la (1) sunt definitive.

Art. 98

 • Comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare ce examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile militare de
 • Organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • În soluţionarea contestaţiilor, comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.
 • Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării
 • În situaţia în care contestaţia nu este soluţionată de comisiile de contestaţii în termenul de 45 de zile, deciziile de pensie pot fi atacate la instanţa în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul

Art. 99

 • Hotărârile comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la
 • Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul, în termen de 30 de zile de la
 • Hotărârile comisiilor de contestaţii, care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la (2), sunt definitive.

Art. 100

Jurisdicţia în sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

Art. 101

Litigiile privind stabilirea şi plata drepturilor de pensii se soluţionează în primă instanţă de către tribunale.

Art. 102

Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.

Art. 103

Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel.

Art. 104

Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 105

Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi ori obligaţii de pensii militare de stat sau de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

CAPIT OLUL VII: Dispoziţii tranzitorii

Art. 106

 • Dovada vechimii pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevăzute de legislaţia în vigoare, la data emiterii
 • Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 care nu au fost asimilate stagiilor de cotizare în condiţii speciale, respectiv condiţii deosebite, se utilizează la reducerea vârstelor standard de pensionare, conform prevederilor 21 alin. (1).
 • Constituie vechime şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă.
 • Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie

CAPIT OLUL VIII: Dispoziţii finale

Art. 107

 • Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe şi
 • Cererile prevăzute la (1) se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 108

Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:

 1. 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
 2. 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
 3. 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de

(la data 01-ian-2016 Art. 108 din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 20. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 109

 • Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
 • Recalcularea pensiilor prevăzută la (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • Pensiile recalculate potrivit (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • Pensiile prevăzute la (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor şi se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.
 • Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
 • Procedura de recalculare prevăzută la (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

(la data 01-ian-2016 Art. 109 din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 21. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 110

 • Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 01-ian-2016 Art. 110, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 22. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

 • În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.

(la data 01-ian-2016 Art. 110, alin. (2) din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 22. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

 • Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform (1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
 • Pensiile recalculate potrivit (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

(la data 01-ian-2016 Art. 110, alin. (4) din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 22. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

 • Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condiţiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcţie de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu.
 • Prevederile (3) şi (4) se aplică şi în cazul persoanelor de la alin. (5), dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la alin. (2).
 • În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea termenului prevăzut la (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.
 • Procedura de recalculare prevăzută la (1) şi termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

(la data 01-ian-2016 Art. 110, alin. (8) din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 22. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 111

În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.

(la data 01-ian-2016 Art. 111 din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 23. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 112

 • În cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia de urmaş cuvenită soţului supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.
 • Prevederile (1) se aplică şi în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.
 • Drepturile pentru urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi ori concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului militar ori a unor misiuni şi operaţii în afara statului român, se indexează şi se actualizează, după caz, anual conform prevederilor 59 şi 60.
 • Prevederile (3) se aplică în mod corespunzător şi pensiilor prevăzute la art. 40.

Art. 113

Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

Art. 114

 • Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3
 • Sumele plătite necuvenit cu titlu de pensie militară prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu
 • Debitele reprezentând pensii şi alte drepturi de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.
 • Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

Art. 115

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară de stat, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

    (2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la pensionarii decedaţi, nu se mai   urmăresc.

Art. 116

 • Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recuperează potrivit legii şi se fac venit la bugetul de
 • La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

Art. 117

Bazele de date privind beneficiarii dispoziţiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale şi au caracter confidenţial.

Art. 118

Cererile adresate caselor de pensii sectoriale constituite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se soluţionează în termenul prevăzut de lege şi sunt scutite de orice fel de taxă.

Art. 119

Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale.

Art. 120

La stabilire, pensiile se rotunjesc din leu în leu în favoarea beneficiarului.

Art. 121

 • Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
 • Modalitatea de aplicare a prevederilor (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 122

Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care la data deschiderii dreptului de pensie, de către casa de pensii sectorială competentă, îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, cât şi cele prevăzute la data de 1 ianuarie 2016 de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta în termen de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

(la data 01-ian-2016 Art. 122 din capitolul VIII modificat de Art. 40, punctul 24. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 122.1

În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii.

(la data 01-ian-2016 Art. 122 din capitolul VIII completat de Art. 40, punctul 25. din capitolul II din Ordonanta urgenta 57/2015 ) 

Art. 123

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 124

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

 1. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;
 2. 89 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 108/2012, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE C AMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA P

REŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ: VÂRSTA STANDARD de pensionare pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale

Luna şi anul naşteriiLuna şi anul pensionăriiVârsta standard de pensionare (ani/luni)
Octombrie 1959Ianuarie 201656/3
Noiembrie 1959Februarie 201656/3
Decembrie 1959Martie 201656/3
Ianuarie 1960Mai 201656/4
Februarie 1960Iunie 201656/4
Martie 1960Iulie 201656/4
Aprilie 1960Septembrie 201656/5
Mai 1960Octombrie 201656/5
Iunie 1960Noiembrie 201656/5
Iulie 1960Ianuarie 201756/6
August 1960Februarie 201756/6
Septembrie 1960Martie 201756/6
Octombrie 1960Mai 201756/7
Noiembrie 1960Iunie 201756/7
Decembrie 1960Iulie 201756/7
Ianuarie 1961Septembrie 201756/8
Februarie 1961Octombrie 201756/8
Martie 1961Noiembrie 201756/8
Aprilie 1961Ianuarie 201856/9
Mai 1961Februarie 201856/9
Iunie 1961Martie 201856/9
Iulie 1961Mai 201856/10
August 1961Iunie 201856/10
Septembrie 1961Iulie 201856/10
Octombrie 1961Septembrie 201856/11
Noiembrie 1961Octombrie 201856/11
Decembrie 1961Noiembrie 201856/11
Ianuarie 1962Ianuarie 201957/0
Februarie 1962Februarie 201957/0
Martie 1962Martie 201957/0
Aprilie 1962Mai 201957/1
Mai 1962Iunie 201957/1
Iunie 1962Iulie 201957/1
Iulie 1962Septembrie 201957/2
August 1962Octombrie 201957/2
Septembrie 1962Noiembrie 201957/2
Octombrie 1962Ianuarie 202057/3
Noiembrie 1962Februarie 202057/3
Decembrie 1962Martie 202057/3
Ianuarie 1963Mai 202057/4
Februarie 1963Iunie 202057/4
Martie 1963Iulie 202057/4
Aprilie 1963Septembrie 202057/5
Mai 1963Octombrie 202057/5
Iunie 1963Noiembrie 202057/5
Iulie 1963Ianuarie 202157/6
August 1963Februarie 202157/6
Septembrie 1963Martie 202157/6
Octombrie 1963Mai 202157/7
Noiembrie 1963Iunie 202157/7
Decembrie 1963Iulie 202157/7
Ianuarie 1964Septembrie 202157/8
Februarie 1964Octombrie 202157/8
Martie 1964Noiembrie 202157/8
Aprilie 1964Ianuarie 202257/9
Mai 1964Februarie 202257/9
Iunie 1964Martie 202257/9
Iulie 1964Mai 202257/10
August 1964Iunie 202257/10
Septembrie 1964Iulie 202257/10
Octombrie 1964Septembrie 202257/11
Noiembrie 1964Octombrie 202257/11
Decembrie 1964Noiembrie 202257/11
Ianuarie 1965Ianuarie 202358/0
Februarie 1965Februarie 202358/0
Martie 1965Martie 202358/0
Aprilie 1965Mai 202358/1
Mai 1965Iunie 202358/1
Iunie 1965Iulie 202358/1
Iulie 1965Septembrie 202358/2
August 1965Octombrie 202358/2
Septembrie 1965Noiembrie 202358/2
Octombrie 1965Ianuarie 202458/3
Noiembrie 1965Februarie 202458/3
Decembrie 1965Martie 202458/3
Ianuarie 1966Mai 202458/4
Februarie 1966Iunie 202458/4
Martie 1966Iulie 202458/4
Aprilie 1966Septembrie 202458/5
Mai 1966Octombrie 202458/5
Iunie 1966Noiembrie 202458/5
Iulie 1966Ianuarie 202558/6
August 1966Februarie 202558/6
Septembrie 1966Martie 202558/6
Octombrie 1966Mai 202558/7
Noiembrie 1966Iunie 202558/7
Decembrie 1966Iulie 202558/7
Ianuarie 1967Septembrie 202558/8
Februarie 1967Octombrie 202558/8
Martie 1967Noiembrie 202558/8
Aprilie 1967Ianuarie 202658/9
Mai 1967Februarie 202658/9
Iunie 1967Martie 202658/9
Iulie 1967Mai 202658/10
August 1967Iunie 202658/10
Septembrie 1967Iulie 202658/10
Octombrie 1967Septembrie 202658/11
Noiembrie 1967Octombrie 202658/11
Decembrie 1967Noiembrie 202658/11
Ianuarie 1968Ianuarie 202759/0
Februarie 1968Februarie 202759/0
Martie 1968Aprilie 202759/1
Aprilie 1968Mai 202759/1
Mai 1968Iulie 202759/2
Iunie 1968August 202759/2
Iulie 1968Octombrie 202759/3
August 1968Noiembrie 202759/3
Septembrie 1968Ianuarie 202859/4
Octombrie 1968Februarie 202859/4
Noiembrie 1968Aprilie 202859/5
Decembrie 1968Mai 202859/5
Ianuarie 1969Iulie 202859/6
Februarie 1969August 202859/6
Martie 1969Octombrie 202859/7
Aprilie 1969Noiembrie 202859/7
Mai 1969Ianuarie 202959/8
Iunie 1969Februarie 202959/8
Iulie 1969Aprilie 202959/9
August 1969Mai 202959/9
Septembrie 1969Iulie 202959/10
Octombrie 1969August 202959/10
Noiembrie 1969Octombrie 202959/11
Decembrie 1969Noiembrie 202959/11
Ianuarie 1970Ianuarie 203060/0

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 556 din data de 27 iulie 2015

 

7 Comentarii

 • Buna ziua. Politist, am depus cererea de încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie de serviciu cu reducerea vârste standard de pensionare, mi s a făcut dosarul de pensie dar s a dat decizie de respingere. Nu găsesc nicio procedura legală care sa reglementeze situația având în vedere că am am încetat raporturile de serviciu și am fost trecut în rezervă la data cererii de pensie si nu cum este în sistemul civil la data comunicării deciziei de pensionare. Am rămas pe dinafară…cepot face eu și ce poate face legal unitatea care a emis actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu?

  • Stimate Ioan Muntean, legea 80/1995 ( completată cu legea 53/2011)prevede la art. 85 aliniatul a) încetarea raporturi lor de muncă, respectiv trecerea în rezervă numai la pensionarea pentru limită de vârstă, ori acest fapt nu s-a realizat, dovada fiind decizia de respingere a cererii de pensionare. Chiar dacă ați depus cerere de trecere în rezerva având ca motivare pensionarea, veți depune o nouă cerere de reluare a activității deoarece prin decizia de respingere, art. 85 din legea 80/1995 nu s-a activat, urmare temeiul legal prin care s-a produs trecerea în rezervă nu mai există.

   • Mulțumesc. Ce se întâmplă însă cu perioada dintre incetarea raporturilor de serviciu și reluarea activității, aproximativ 1 lună jumate, referitor la salariu, vechime, grupa de munca?

 • Buna ziua, pensionar militar, cu vechime in munca in civilie doresc sa stiu daca pot lua pensie si militara si civila (cu respectarea legii). Daca da, cum va pot contacta pentru a va trimite actele necesare? Multumesc

 • Cum este interpretata in jurisprudenta partea a 2-a a alin.1/ art.18 „precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale” – motive ale institutiei sau ale militarului?

Lasă un comentariu