Indemnizatii Pensii

Ajutorul de Deces in 2018

Scris de Ioan COVACIU

Conditii de acordare; Valoarea ajutorului de deces in 2018; Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de deces; Cui se achita ajutorul de deces; Cand se achita ajutorul de deces; Cine achita ajutorul de deces; Cine incaseaza ultima pensie; Conditii de acordare in cazul somerilor si persoanelor cu Contract de Asigurare, etc; Precizare: Informatiile sunt in permanenta actualizare ! Model cerere –ajdeces;

Conditii de acordare
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât Salariul Mediu Brut prevăzut la art. 33 alin. (5). din legea pensiilor;
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:

 •  soţul;
 •  copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 •  părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la  art. 125 alin. (3);
În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) Casa Teritorială de Pensii, respectiv Casa teritoriala de Pensii , în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(2) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.
– (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului..

Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.
Mod de calcul si plata.
Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si facut public de CNPP (Casa Nationala de Pensii Publice), valabil la data decesului.
o pentru anul 2018 cuantumul ajutorului de deces este 4162 lei.
In cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar, adica 2081 lei;

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt :
*      cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
*      certificat de deces in original si copie ;
*      actul de identitate al solicitantului in original si copie ;
*      acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor,  tutore, curator, in original si copie ;
*      acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
*       certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile de la solicitare de către :
# angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
# institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
# casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora ;
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea „ACHITAT „, data, semnatura si stampila.
  In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana de Pensii Publice.
Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

MEMO
 De această prestaţie beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut:
– pentru anul 2018, cuantumul ajutorului de deces:  este 4162 lei.
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul câştigului salarial mediu brut.
Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere ( ajdeces), pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia
b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

    ACTE NECESARE pentru obţinerea ajutorului de deces:
► În cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie).
b. FIU (FIICĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces*;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie) – în cazul în care fiul (fiica) este căsătorit/ă.
c. MOŞTENITOR, TUTORE, CURATOR
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (original + copie).
d. NEPOT (NEPOATĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie).
► În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, părinte, bunic/ă, fiu/fiică), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar care are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie);
– declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
– certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.
b. FIU (FIICĂ) sau NEPOT (NEPOATĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere (original + copie);
– acte doveditoare pentru stabilirea gradului de rudenie (original + copie);
– declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
– certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.
c. PĂRINTE
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere al decedatului (original + copie).
Potrivit prevederilor art. 117 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cererea (descarcă model) pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă.

 PLATĂ ULTIMA PENSIE
Ultima pensie se acorda pe baza unei adeverinte eliberate de catre Casa de Pensii. Adeverinta va fi necesara institutiei prin care decedatul primea pensia (Posta sau Unitate Bancara);

PLATA AJUTORULUI IN CAZUL DECESULUI INREGISTRAT IN AFARA ROMANIEI

Persoana indreptatita sa ceara ajutorul de inmormantare (vezi mai sus) va depune urmatoarea cerere la Casa de Pensii de care apartine; Vezi aici formularul ce trebuie completat – e124;

Actualizat: 30.12.2017.

Despre autor

Ioan COVACIU

Consultant pensii

86 comentarii

 • buna ziua mia murit un unchi avea pensie pe caz de boala de cateva luni nu stim daca beneficiem de ajutor de inmormantare dar aici e o plobema daca beneficiem de ajutor ca eu port numele lui si pe pe toate chitantele de la toate cheltuielile e numele lui nora lui

 • Sunt persoana cu handicap grav ,am pensie de urmas
  Din cate stiu persoanele cu handicap conform legii 448 din 2016 sunt scutite de plataCAS-ului. De ce mi se opreste aceasta contibutie ,este legal?

  • Mama a decedat in 15noiembrie 2012 si nu si-a primit toata diferenta de bani oprita la CAS in plus din 2006 pot beneficia eu de suma ramasa de achitat ca mostenitoare?

   • Buna ziua!
    Tata-l meu, a murit pe data de 27-08-2016, avea o pensie de handicap de 280 lei,si vreau sa va intreb daca beneficieaza de ajutorul de inmormantare, nefiind casatorit cu mama si ne avand alta pensie?

  • Stimată Dudita Ioana, legea 448/2016 (art. 26) vă scuteşte de la plata impozitului nu şi a CAS datorat pentru pensie, dacă nu mă însel. Însă din acest an toate pensiile sunt scutite de la plata CAS.

 • Nu inteleg care e treaba cu cuantumul acela de 1300 ron. Am un deces in familie. Voi beneficia de cei 2680 ron ? Sau2680 plus 1300 ron? Defunctul era asigurat prin casa de pensii obsnaj.

   • Va rog frumos sa mi spuneti daca o persoana care primeste indemnizatie sociala 520 lei va beneficia de ajutor de deces. Mama mea primea o pensie de urmas de la tatal meu si aceasta pensie a fostt transformata in indemnizatie sociala minima. La fel cum a fost pentru toti cei cu pensii mici. Daca aceste indemnizatii vor fi scoase din sistemul public de pensii asa cum am auzit va mai putea beneficia de acest ajutor de deces? Va multumesc

    • Stimate Mihai, ajutorul de deces se acordă pentru pensionari si pentru membri de familie. Pensia minim garantată social este compusă din valoarea pensiei rezultată în decizie plus indemnizația socială care o completează pînă la valoarea de 520 lei.

 • Tata a decedat acum 2 săptămâni,el fiind angajat avea 62 de ani,cei de la casa de pensii ne-au spus că actele pentru ajutorul de mormântare trebuie depuse la firmă,am fost de 2 ori iar ultima dată ni s-a spus că trebuie să întrebe avocatul dacă poate să-la dea.Ce am putea face?

 • Am o problemă cu calculatorul eu v-am scris de pe tabletă și nu am e-mail pe ea ,puteți să-mi dați răspunsul tot aici? Vă rog frumos,nu știu ce să fac sunt plimbată de la locul de muncă la casa de pensii,ei mai au să îi dea salariu pe 10 zile urmând sa îl luăm luna viitoare pe 10

 • Tata a decedat electrocutat la o firma de transport marfa in timpul programului la 45 de ani. Ancheta urmeaza sa se pronunte daca e accident de munca sau a facut infart inainte sa se electrocuteze cu aparatul de sudura . Firma ne-a ajutat cu inmormantarea oferindu-ne 10000 lei bani da nu a pus stampila sau semnatura nimic pe certificatul de deces. cineva m-a invatat ca am fi indreptatiti sa luam si ajutorul acela de 2680 lei de la casa de pensii cu bonurile fiscale in urma cheltuielilor de inmormantare dar nu vreau ca , Casa de pensii sa ceara alti banii intreprinderii care ne-a sprijinit atat de mult si vreau sa stiu daca mai putem lua si acei 2680 . Tata avea contract de munca si totul in regula la acea firma de mai bine de 16 ani si avea lucrati in jur de 26 de ani pe cartea de munca. se mai poate da si o pensie de urmas ceva mamei mele care era casnica si nici-un venit ?

 • Sunt Strat Ctin frate geaman cu defunctul Strat Emil. Fratele meu a murit in urma unei grele suferinte de cancer. Primaria din orasul Fierbinti jud Ialomita tot amana plata ajutorului de deces invocand faptul ca nu au fonduri. Au trecut deja 2 saptamani decand suntem,noi cei din familie, plimbati si purtati cu vorba. Mi se pare destul de josnic si efectiv o bataie de joc. E ultimul drept pe care ill are un om pe pamant. Ce e de facut???? RUSINE,RUSINE!

 • Buna. Tatal meu a decedat la 61 ani in luna iulie anul in curs. Nu a fost casatorit cu mama. In momentul decesului era angajat cu forme legale. Eu sunt cel mai mic dintre copii, am 24 de ani si anul acesta am absolvit nivelul de master la o facultate, dupa 5 ani de studii la buget. As dori sa ma inscriu la inca un master, forma de invatamant la taxa. Intrebarile mele sunt: as putea primi astfel pensie de urmas? Daca urmez cursurile la invatamant la distanta se mai poate acorda pensie? Care sunt criterile exacte pentru a beneficia de pensia de urmas in cazul meu?

  • Stimata Socol Madalina, pensia de urmaş se acordă pînă la împlinirea vârstei de 26 ani, cf art 66 alin2 din Ord 257/2011- Norme de Aplicare a Legii pensiilor. Condiţia fiind să prezentaţi adeverinţă de la instituţia de învăţământ cu privire la faptul că sunteţi studentă a respectivei instituţii de învăţământ.

 • Dovada ca au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu inscrisuri doveditoare in acest sens, inclusiv cu declaratie pe propria raspundere a solicitantului ajutorului de deces.   buna ziua mie mi.a murit mama si vreau sa stiu daca se da ajutor de inmormantare daca lucra .si unde se depun actele si ce acte trebuie va rog frumos un raspuns . multumesc

  • Stimate domn, îmi pare rău pentru pierderea suferită. Actele necesare pentru obținerea indemnizației ca ajutor pentru înmormântare le regăsiți aici și se depun la sediul firmei/societății la care era angajată mama dumneavoastra, deoarece în acest caz ajutorul va trebui acordat de către angajator și nu de către casa de pensii.

 • Va deranjez cu o intrebare. Defunctul nu era nici asigurat nici pensionar. Copii minori ai acestuia nu primesc nici un fel de ajutor social?

 • Buna seara! Cum pot beneficia de ajutorul de inmormantare pt fratele meu care a avut asociatie familiara (pfa) fiind platitor de CAS. De unde as putea ridica acel ajutor.Precizez ca am fost si la Casa de Pensii si la angajator, acestia spunandu-mi ca nu are dreptul . Va multumesc!

 • Buna ziua!

  Mama a decedat la data de 28.04.2015 si a avut indemnizatie de handicap gradul I (de nevazator). Eu, in calitate de fiica am suportat toate cheltuielile ocazionate de inmormantare (am chitante, facturi) etc. Am fost la Casa de Pensii sector 1 si am fost informata ca NU am dreptul la ajutorul de inmormantare.
  M-am adresat si Primariei sector 1, biroul Handicap si am primit raspunsul ca NU am dreptul sa primesc ajutor de inmormantare.
  Va rog sa-mi comunicati daca am dreptul sa beneficiez de ajutorul de inmormantare in acest caz, mama decedand in anul 2015 luna aprilie.
  Astept raspunsul dv.!

  Cu stima
  Florica Ionescu

 • Buna ziu mama mea a decedta dar nu are pensie toate cheltuielile au fost suportate d fam.eu fiind angajata d 3 luni as putea beneficea d ajutorul d deces d la firma angajatoare?

  • În acest caz ajutorul de înmormîntare se achită de către firma la care sunteţi angajată în cuntum de 1/2 din salariul mediu brut de la data decesului.

 • Dak tatal meu nu era nici angajat nici pensionar poate beneficia de ajutor de inmormantare.mentionez k la doua zile de la.deces ia venit prima pensie pe caz de boala.am fost la primarie nea oprit bonurile de inmormantare si ni sa spus sa asteptam in jur de o luna dak ni se accepta vrun ajutor.va multumesc

 • Buna ziua,daca mama unui salariat a decedat,i se poate da de catre angajator ajutor de deces?daca da,care sunt conditiile si ce acte trebuie sa fie aduse la firma?Din ce se suporta?
  Cu toata stima,

  • În acest caz ajutorul de înmormântare se acordă de către firmă numai dacă este cuprins în Contractul Colectiv de Muncă, altfel trebuie cunoscute mai multe detalii(defuncta era pensionară sau nu, etc). Altfel firma nu are nici o obligaţie în acest sens.

 • Buna ziua, ma numesc Florica Nicolae, unchiul meu fratele mamei mele in varsta de 62 ani a decedat la 07-10-2016, nu era angajat de foarte multi ani aprox 10, deci nu era asigurat, il ajuta mama mea cu ce putea sa trăiască ( mama mea este pensionar și de vârstă si handicap grav). Intrebarea mea este; are dreptul mama mea la ajutor de deces ținând cont de faptul că mama mea a suportat cheltuieli cu inmormantarea? De la Slatina i sa spus ca numai părinți, copii sau soție au dreptul. Unchiul meu nu are nici soție nici copii nici părinți.

 • Bună ZIUA! Am avut un unchi care a decedat pe 17 noiembrie a.c .Suntem rude de gradul 2. Nu are familie, era singur. Nu avea casa , nimic….. A murit fiind tarat de un cal al unui consătean. Eu cu sora mea l-am îngropat. Putem benefecianura de vreun ajutor? mulțumesc

 • Buna seara, am avut si eu un necaz in familie, a decedat mama mea si voiam sa stiu daca se acorda mai multe ajutoare sau doar cel de la casa de pensii? Si daca da care sunt acelea? Va mai spun ca a avut pensie de invaliditate si pensie( ajutor) gradul 2 de handicap boala parkinson, sau pot cere si eu de la mine de la servici?
  Eventual mai pot cere aparte contributia pe care a avuto dea lungul anilor de munca la pensie ?
  Va multumesc si scuze daca am pus prea multe intrebari.
  Stima.

 • Bună seara, tatăl meu în momentul de fata este coasigurat-ul meu înscris la firma la care am lucrat. Eu nu mai lucrez din 20 octombrie dar sunt în șomaj el va putea rămâne coasigurat?…Este intr-o stare critica de sănătate. Noi vom beneficia de ajutor de înmormântare??? Dacă da, acesta va fi întreg?? Menționez faptul ca abia din luna februarie va putea deveni pensionar. Aștept cu interes răspunsul dvs

  • Stimată Andreea, în cazul producerii evenimentului nedorit pînă în februarie 2017, ajutorul de deces se acordă de către Casa de Pensii conform prevederilor art. 121 , art. 126 litera c) coroborat cu art. 6 alin III din Legea 263/2016 și va avea valoare de 1/2 din salariul mediu brut utilizat pentru fundamentarea bugetului de stat pe anul 2017.
   Cu speranța că totul va fi bine vă doresc sărbători fericite !

 • Buna ziua.Pe data de 24 Decembrie 2016 adecedat fratele meu in varsta de 63 de ani ,pensionar.Deoarece au fost sarbatorile de iarna nu am putut lua ajutorul de inmormantare ,acum serviciul nu ami mai permite sa ajung la Giurgiu ,mentionez ca toate actele sunt pe numele meu.Poate sa mearga sotia mea in locul meu?

 • Buna ziua. Am si eu o problema si va rog sa ma sfatuiti cum se poate rezolva. Fratele meu a decedat pe data de 19.02.2017 in urma unei boli incurabile la varsta de 64 ani. Nu a avut venituri si nici pensie sau ajutor social. Fiind singurul membru de familie ramas in viata, a trebuit sa ma ocup de inmormantarea lui si sa suport cheltuielile aferente. Eu sunt pensionar, avand o pensie destul de mica, asa ca a trebuit sa fac niste imprumuturi pentru a acoperi cheltuielile de inmormantare. Am intrebat si la Casa de Pensii si la Primaria sect. 1 si mi s-a spus ca nu pot beneficia de vreun ajutor de inmormantare. Va rog sa aveti amabilitatea sa-mi spuneti daca exista vreo posibilitate si cum trebuie sa actionez. Va multumesc.

  • Stimate Dorneanu, din păcate în acest caz legea nu vă ajută deoarece fratele nu este mebru al familiei dumneavoastră urmare nu se încadrează în prevederile Art. 126 pct 2 litera b) din legea 263/2010.

 • Sotia asigurata, fiind pensionara din 1990, a decedat pe data de 9 Februarie 2017.
  Dupa inmormantare pentru ca eram bolnav nu m-am putut deplasa la Casa de Pensii Tg. Mures si am dat actele unui administrator de la Casa Mortuara Tarnaveni, care se ocupa de asa ceva si l-am solicitat sa-mi ridice ajutorul de inmormantare. El a fost acolo inaintea zilei de 19.02.2017 si a fost programat pentru plata pe 21.02.17 si mi-a adus si Adeverinta ca sa pot sa ridic pensia sotiei pe luna Februarie. In data de 21.02.17 mi-a ridicat si banii si pe verso Cerificatului de deces Casa a aplicat stampila de ACHITAT. Vreu sa intreb daca incepand cu data de 20.02.2017 Legea 7/2017 a modificat cuantumul ajutorului la 3130 in loc de 2681 mie in data de 21.02.2017 de ce mi s-au platit doar 2681, pentru ca in lege nu am gasit nicaieri ca este vorba de data decesului ci numai de data incepand de cand se plateste 3130 (respectiv 20.02.2017). Daca as fi ridicat acest ajutor in luna Mai 2017, cat as fi primit. Avand in vedere ca nu mortii sunt de vina ca bugetul pe acest an nu a fost promulgat la timp de ce sa suporte urmasii lor care au cheltuit cu inmormantarea aceasta greseala ?

  • Stimate TARTA IOAN, îmi pare rău pentru pierderea suferită. În cazul dumneavoastră casa de pensii a procedat corect deoarece a acordat valoarea „ajutorului de deces” în cuantumul stabilit de lege la data înregistrării cererii.

   • Da dar atunci de ce nu a platit ajutorul in termen de 24 de ore nu sa-l repreogrameze peste cateva zile, deoarece Legea spune ca se achita obligatoriu in 24 de ore. De ce plata a fost amanata dupa intrarea in vigoare a prevederilor Legii nr. 7/2017 ? Cand o sa aveti timp mai mult am sa va pot dovedi si alte nereguli la Casa de pensii. Pana una alta va rog sa specificati articolul din Legea 7 /2017 unde se precizeaza modul de aplicare a acestei Legi deoarece nu pot crede ca legiuitorul, ca sa citesc si eu, a fost instare sa nu acorde aceiasi indemnizatie la mortii care au decedat in aceias luna si acelas an. Continui sa cred ca treaba cu inregistrarea cererii nu are nimic cu plata, plata care s-a facut dupa 20 Februarie a.c. deci dupa intrarea in vigoare a Legii 7/2017

    • Stimate Tarta Ioan, vă înţeleg supărarea şi durerea pentru pierderea suferită. Legea 7/2017 a fost promulgată de preşedinte în 17 Februarie 2017 iar Art.17 stabileşte cuantumul ajutorului de deces pentru asiguraţi şi pensionari, însă vă repet: această lege nu exista la data decesului soţiei dumneavoastră. Cât despre neregulile de la Casa de Pensii, nu sunt în măsură să le comentez, dacă într-adevăr ele există. Personal sper să pot oferi cât mai mult ajutor tuturor celor care mi-l cer. Vă mulţumesc pentru întrebări şi sper să putem comunica şi în alt cadru ceea ce poate fi îmbunătăţit, din timp, în legislaţia pensiilor.

 • Bună seara, tatăl meu a decedat luna trecuta, pe 25 02 2017, astăzi pe 28 03 2017 i-a venit cuponul de pensie de handicap la poștă, vă rog sa-mi spuneți dacă trebuie să merg sa anunț decesul la CT, noi locuim la țară! Pe luna februarie a luat pensia. Vă rog daca puteți să-mi răspundeți pe email, vă mulțumesc!

 • Buna ziua. Mama mea a murit saptamana trecuta…nu era angajata, nu era pensionara nu era in somaj….in schimb tata lucreaza. In acest caz am putea beneficia de ajutor de inmormantare? Daca da de unde si cum putem proceda? Va multumesc!

 • am si eu o intrebare; unchiul mea a murit acum 3 ani , ultima pensie nu a fost ridicata, la vremea respectiva n-i s-a spus ca trebuie sa facem masa succesorala, eu si sora mea fiind unicii mostenitori, acum 3 zile am facut masa succesorala si am fost la casa de pensii Targoviste , acolo n-i s-a spus ca s-a depasit termenul de 3 ani cu o luna , se mai poate face ceva?

 • Buna ziua,
  recent un angajat al societatii pe care o conduc a decedat. Cine plateste ajutorul de deces? Daca societatea mea plateste, cum imi recuperez banii?

  • Stimate IONESCU, în acest caz angajatorul plăteşte ajutorul în caz de deces. Angajatorul va fi scutit de la plata imppozitului pe profit pentru acestă sumă.

 • Buna ,fica mea a decedat in urma cu o luna era angajata la o firma de paza in carreful brasov,pot beneficia de ajutor de inmormintare,??care e procedura si unde trebuie sa depun actele? firma nu a dat nici un ajutor si a lucrat peste 10 ani la aceiasi societate ,,,multumesc

 • Buna ziua ,domnu Covaciu .Am o prietena care locuieste in strainatate ,nu de mult ia decedat sotul care sa pensionat in strainatate dar este dublu cetatean adica are cetatenia Romina deoarece aici sa nascut si a lucrat 15 ani in Romania dupa care a continuat sa lucreze in strainatate unde sa stabilit .As intreba daca are si ea dreptul la ajutorul de deces deoarece el nu a renuntat la cetatenie si are 15 ani lucrati si a iesit la pensie in strainatate si-a rezolvat dosarul deoarece acolo are domiciliul dar si in rominia a lucrat si este roman .Va multumesc anticipat pentru raspuns .

  • Ajutorul de deces de acordă pensionarilor aflați în plată la casele de pensii din România. Este important de știut dacă statul care-i plătește pensia acordă sprijin financiar pentru aceasta situație nedorită.

 • BUNA ZIUA,PE DATA DE 31-07-2017,,A DECEDAT TATA,NU ERA ASIGURAT,NICI PENSI0NAR,AVEA VARSTA DE 62 DE ANI,,27 DE ANI LUCRATI CU CARTE DE MUNCA,,VREAU SA VA MENTI0NEZ CA NICI UN MEMBRU AL FAMILIEI NU ESTE ASIGURAT IN R0MANIA,,PUTEM BENEFICIA DE AJUT0R DE INM0RMANTARE?VA MULTUMESC ANTICIPAT,,

 • Buna ziua…mama a decedat de curand,nu era pensionara era decat coasigurata pe contractul meu de asigurare medicala(la stat)beneficiaza de ajutorul de inmormantare oferit sau beneficiaza de vrun ajutor??vechime in munca are numai ca nu a mai apucat varsta de pensionare…multumesc

  • Din păcate în acest caz, nici casa de pensii nici AJOFM nu vă pot ajuta, decât consiliul local și asta numai dacă au o hotărâre de consiliu în acest sens sau dacă la nivelul societății la care lucrați există contract colectiv de muncă în care să fie prevăzut un ajutor financiar pentru aceste situații.

 • Buna seara as dori o lămurire.Fratele decedat nu era nici asigurat nici salariat dar soția e in șomaj ,am citit pe site că ar putea să primească ajutor de înmormântare de la șomaj dar domni de acolo au zis că nici nu au auzit de asta .Ce de poate face in situația asta multumesc

  • Stimată Elena Sava, îmi pare rău pentru pierderea suferită. În acest caz soția defunctului va depune o cerere de acordare a ajutorului de deces la AJOFM(Șomaj) însoțită de documentele descrise mai sus în această pagină, deoarece trebuie să primească 1566 lei. Dacă nu se întâmplă acest lucru vă rog să reveniți la consultanta@pensiata.ro .

 • Mulțumesc pt raspuns.Dupa cum v am spus a fost la AJOFM dar nici i au primit nici o hîrtie măcar pt că ei zic că nu se da nici un ajutor de înmormântare de la somaj

 • Buna ziua,tatal meu a murit acum 10 ani ,avea o pensie pe caz de boala ,fratele meu nu avea 18 ani si a luat_o el pana cand a facut 18 ani dupa aia stop nu ia mai dat_o.Dar intrebarea mea este:Mama care a fost caznica toata viata ei nu a putut munci ca am fost 5 copii,a ramas vaduva nu are nici un venit financiar chiar nu poate lua in continuare pensie de urmas????

  • Stimată Ioana, dacă boala de care suferea sau accidentul pentru care a ajuns pensionar de invaliditate au fost datorate profesiei ( boala profesională sau accident de muncă) mama dumneavoastră trebuie să primească imediat pensie de urmaș, dacă pensionarea s-a datorat unei boli obișnuite atunci pensia o va primi de la implinirea vârstei standard de pensionare.

 • Buna seara,
  Unchiul meu a murit pe data de 28.11.2017.Era pensionat pe caz de boala,nu a lucrat niciodata in viata lui,nu a fost insurat si nici copii nu a avut.Mama mea sa ocupat de toate cheltuielile de inmormantare.Pe 04.12.2017 sa dus la casa de pensii cu toate actele necesare pentru a depune dosarul de ajutor de deces.De acolo i sa spus ca decedatul nu apare ca asigurat(mentionez ca avea card de sanatate,pe care nu l-a folosit niciodata) si ca mama nu poate beneficia de ajutor de deces.Intrebarea mea este ajutorul de deces in cazul unchiului meu de cine se ofera?
  Multumesc frumos

   • Buna seara,
    Era pensionar pe caz de handicap(avea o problema cu mana si picorul stang),dar putea sa mearga.In acest caz se mai acorda ajutoerul de deces?Cei de la casa de pensii spun ca nu apare ca asigurat la ei.
    Multumesc

 • Buna seara.Mama mea si tatal meu au decedat in 21 respectiv 22 noiembrie 2017.As vrea sa stiu daca o sa mai primeasca pensia pe aceea luna? Mentionez ca pensia se vira intr-un cont bancar..Va multumesc.

  • Stimată Gabriela , este dureros numai când citești despre această dramă. Vă doresc să treceți cu bine peste această grea perioadă. În cazul celor doi pensiile dn luna decembrie se acordă însă va trebui să duceți la casa de pensii documentele cerute de lege în acest caz.

 • Buna ziua.am avut o fetita de 12 ani care a decedat pe 19 decembrie.pana la varsta de 4 a ni a fost copil normal apoi a facut meningita bacteriana apoi hidro cefalee apoi a devenit leguma.a decedat la 12 ani jumate.8 ani a fost la pat cu retard sever si grad 1 handicap.sotia mea a fots angajata le primarie ca asistent personal.eu de unde pot lua ajutor de inmormantare?eu lucrez de 18 ani la o firma.ajutorul pentru inmormantare copil cu handicap o da primria de care apartin?sau la starea civila?sau unde?azi am ingropato.iar cu baniii…sau dus cam 5000 lei suportati din banii nostri si di imprumuturi de la rude.ma puteti ajuta cu un sfat?sant din bacau com margineni

  • Stimate Lica Iacob, imi pare rau pentru piederea suferită, vă doresc alinare și noroc în viață. Legea 263/2010 prevede ajutor de înmormântare doar pentru cei pensionați sau membrii familiilor lor. În cazul dumneavoastră va trebui să întrebați la directia de asistență socială de care aparținea fetița și din câte cunosc parte din ajutorul de înmormântare îl acordă angajatorul dumneavoastră ( decesul unui membru al familiei).

 • Buna ziua.Tatal meu a decedat acum cateva zile dar nu era pensionar si nici nu sunt foarte sigura daca avea ajutor social pentu ca era om al strazii.Unde as putea sa ma interesez daca avea si daca pot sa primesc ajutor de deces,eu suportand toate cheltuielile de inmormantare. Mama mea(de care nu era despartit legal)si fratii mei nu au vrut sa participe.

 • Buna ziua,la multi ani!

  Soacra mea a decedat in data de 31 decembrie 2017,ora 23.05.Am fost la casa de pensii si am intrebat care este cuantumul ajutorului de deces si ni s-a comunicat suma de 3131 lei. Conform noilor reglementari inteleg ca suma a crescut la 4162 lei. Avand in vedere ca totate cheltuielile au fost facute incepand cu 2 ian.2018 si acesta este numit ajutor de inmormantare nu inteleg de ce nu primim suma aprobata pentru anul 2018.Va multumim

  • Stimată Florentina, înțeleg situația grea prin care treceți mai ales că decesul doamnei s-a înregistrat în 31 decembrie 2017 ora 23.05. Ajutorul de deces conform articolului 130 alinatul 2 din legea 263/2010 cu modificările și completările în vigoare pînă la 31 decembrie 2017 stabilește că valoarea ajutorului de deces se stabilește conform valorii în vigoare la data decesului și nu la data înregistrării cheltuielilor de înmormântare, urmare valoarea ajutorului de deces la ora 23.05 din 31 decembrie 2017 era 3131 lei.

 • Buna ziua ! La un deces inregistrat pe 4 01 2018 ajutorul este de 3131 lei sub motivatia ca marirea intra in vigoare dupa 6 ianuarie 2018. I.mi puteti spune de ce ? Va multumesc.

 • Buna seara,

  Tatal meu a decedat pe 04.01.2018. Am intrebat la casa de pensii a Armatei (fost militar) si n-i s-a spus ca marirea pe anul 2018 intra in vigoare incepand cu 06.01.2018 deci el nu ar beneficia de marire urmand sa ridicam cuantumul aferent anului 2017. Este normal sau cei de la casa de pensii nu stiu despre ce vorbesc ?

  • Stimate Costin, imi pare rău pentru pierderea suferită. Ajutorul de deces este stabilit în legea nr 3 din 2018 capitolul III articolul 16. Legea a fost promulgată de președinte în 3 ianuarie și publicată în Monitorul Oficial al României nr 5 din 3 ianuarie 2018 partea I și stabilește un ajutor de 4162 lei. Din studiul legii nu am văzut menționat că acesta intră în vigoare din 6 ianuarie, probabil mi-a scăpat, urmare decesul s-a produs la data în care ajutorul de deces era deja 4162 lei.

   • Buna seara , la fel am patit si eu cu tata decedat tot in data de 4 ianuarie 2018 . Primind ajutorul de inmormantare legiferat in anul 2017 .Dorim sa stim de ce nu se aplica si pentru cei decedati intre 1-5 ianuarie 2018 fiind vorba despre o lege cu aplicare bugetara pe anul 2018 . Va multumesc.

   • Multumesc pentru raspuns. Am cautat putin pe net si am aflat ca: a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 3 ianuarie 2018, dar conform legii 24 din 2000 articolul 11 alineatul 1, intra in vigoare la 3 zile dupa publicarea in MO deci pe 6 ianuarie 2018.
    Ce inteleg eu acum, ca intre 1-6 ianuarie 2018 a fost in vigoare ajutorul de deces aferent anului 2017.

 • Bună seara!Am si eu o nelămurire in legatura ajutorul de deces.Bunicul meu a murit pe 03 01 2018 la ora 22:00,cand mama a fost sa ridice banii de ajutor de la Casa de pensii cei de acolo i.au zis ca nu beneficiază de mărire deoarece legea intra in vigoare de pe 06 01 2018.Este normal asa ceva?

 • Buna ziua,
  Sapt trecuta a murit fratele sotului, care avea 53 ani. Decedatul, desi avea o paralizie pe partea stanga, nu era asigurat si nu avea nici pensie. Am fost cu dosarul, la casa de pensii, pentru ajutorul de deces si ni s-a spus ca nu avem dreptul sa incasam, nici macar cei 2081 lei, desi sotul este salariat, asigurat, Este normal asa ? Nu avem nici un drept sa ne recuperam din cheltuielile de inmormantare ?
  Multumesc anticipat

  • Stimată Margian Mariana, imi pare rau pentru pierderea suferită. În acest caz, legea pensiilor este destul de clară în ceea ce privește ajutorul acordat pentru aceste grele si dureroase momente în sensul că fratele soțului dumneavoastră nu este membru . cf legislaței curente, al familiei. Faptul că avea o paraliziei trebuia să fi fost incadrat in grad de invaliditate si apoi in pensie de invaliditate sau măcar să fi avut indemnizație de handicap, caz în care situația in ceea ce privește ajutorul de inmormantare se ameliora.

Leave a Comment