Pensiile ocupationale, condiții de accesare, unitate de fond, valoare, transfer între fonduri; taxe, fiscalizare,

 

Actualizare: 12.04.2020

Norma de aplicare pentru legislația pensiilor ocupaționale a fost publicată în Monitorul Oficial :Normă
privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale:Norma utilizare activ net Pensii Ocupationale


Anul 2020 vine cu o veste bună pentru noi. Astfel că măsurile de proteție socială de diversifică prin apariția celui de-al patrulea pilon de susținere: pensia ocupațională. Până acum posibilitățile de a stabili un nivel lunar al veniturilor, pentru momentul retragerii din activitatea profesională prin care să se acopere diferențele între unltimul venit și pensie, puteau fi realizate prin: pensia publică, pensia privată obligatorie și pensia facultativă.

Pensia ocupațională

Legislație

Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie 2020.
Sistemul de funcționare al pensiilor ocupaționale, în mare parte este similar cu cel al pensiilor private obligatorii, cunoscutul Pilon II. Fiecare participant va cumula un număr de unități de fond care înmulțite cu valoarea unității va arăta valoaea fondului și a pensiei ocupaționale.
Chiar dacă aceste fonduri/scheme de pensii ocupaționale se vor constitui prin contribuție mixtă angajator-angajat, administrarea fondului va fi realizată de catre instituții abilitate în acest sens ( Societăți de Pensii, Companii de Asigurări etc).

Condiții

1 Minim 100 de participanți
2 Contribuţiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal al participantului;
3 Angajatorul nu poate face reţineri din veniturile pe care i le datorează angajatului pentru contribuţiile datorate de angajat la un fond fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la un fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului.
4 Contribuţia proprie a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fără a depăşi, împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate
5 Sumele reprezentând contribuţiile la fonduri de pensii ocupaţionale din România sunt deductibile fiscal în conformitate cu legislaţia fiscală.
6 Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă, ca urmare a invalidităţii, acesta va avea dreptul de a primi contravaloarea activului personal, în conformitate cu reglementările A.S.F.
7 Dacă un participant decedează înainte de pensionare, contravaloarea activului personal se distribuie moştenitorilor participanţilor, definiţi conform prevederilor Codului civil, conform actului de succesiune.

Flexibilitate

– posibilitatea ca un participant să-și mute participația de la un fond de pensii ocupaționale la alt fond de pensii ocupaționale.
– posibilitatea păstrării activelor la același fond chiar dacă a schimbat angajatorul și încasarea drepturilor la data pensionării.
– participanții la un fond de pensii ocupaționale pot fi de la un angajator sau mai mulți angajatori.
– Angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale.
– Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite de schemă şi actul individual de aderare


Citeste aici legea 1/2020 – Legea pensiilor ocupationale Legea 1 din 08.01.2020 – Pensii Ocupationale

Tip de schemă pensii ocupaționale:

1. schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite – schema de pensii în baza căreia sumele ce urmează a fi plătite ca pensii ocupaţionale rezultă din contribuții la un fond și din câștigurile obţinute în urma investirii acestor contribuții;
2. schemă de pensii ocupaționale de tip contribuții definite cu garanții – schema de pensii în baza căreia sumele ce urmează a fi plătite ca pensii ocupaţionale rezultă din contribuții la un fond și din câștigurile obţinute în urma investirii acestor contribuții, dar nu mai puţin garanţiile prevăzute de prospect;

Beneficii participant

1 Dreptul la pensia ocupaţională se deschide, la cererea participantului, în condițiile prevăzute de schemă și prospect și în conformitate cu legislația privind plata pensiilor private.
2 Prin excepţie, la cererea participantului, dreptul la pensia ocupaţională se poate deschide începând cu data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, respectiv cu data împlinirii vârstei de pensionare reglementată de alte acte normative, în raport de categoria profesională din care face parte, după caz.
3 Participantul al cărui activ personal nu este suficient pentru acordarea unei pensii ocupaționale primeşte o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.
4 Pensia ocupaţională se supune dispozițiilor legale privind impozitarea pensiilor şi executarea silită.

Datele se actualizează după caz.

IoCo 12.04.2020

Lasă un comentariu