Pensii

Pensia de Invaliditate 2017

Scris de Ioan COVACIU

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.

Extras din lege

Art. 68. – (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform legii;
b) neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
c) bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate, în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
Art. 69. – În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Art. 70. – (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP şi casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a Comisiilor Centrale de Expertiză Medico – Militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
Art. 71. – (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacităţii de muncă, din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competente în funcţie de domiciliul solicitantului sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4) termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
(7) Comisiile medicale de contestaţii funcţionează în cadrul Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă şi Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.
(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (9), necontestate în termen rămân definitive.
Art. 72. – În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin instituţiile subordonate, poate încheia contracte de prestări servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.
Art. 73. – Persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca beneficiază de pensie de invaliditate, dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiu de cotizare.”   Articol modificat prin legea 37/2013;

TABEL NR 3

Vârsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca Stagiul de cotizare necesar (ani)
până la 20 ani 1
de la 20 – 23 ani 2
23 – 25 ani 3
25 – 29 ani 6
29 – 33 ani 9
33 – 37 ani 11
37 – 41 ani 14
41 – 45 ani 17
45 – 49 ani 20
49 – 53 ani 23
53 – 57 ani 25
57- 60 de anipeste 60 de ani 2627

Art. 74. – Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, persoanele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2), (3) şi (4).
Art. 75. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă dintre stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6 la prezenta lege şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.
Art. 76. – (1) Persoanelor prevăzute la art. 73, încadrate în gradul I sau II de invaliditate, li se acordă stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) în condiţiile în care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, stagiul de cotizare în raport cu vârsta conform tabelului nr. 3.

(2) În situaţia gradului III de invaliditate, stagiul potenţial prevăzut la art. 75 alin. (1) se acordă numai persoanelor prevăzute la art. 74.

(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevăzător sau în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiile de cotizare cerute de art. 58 şi 59 şi stagiile de cotizare realizate până la data acordării pensiei de invaliditate.”
Art. 77. – (1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.
Art. 78. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între 1 an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale sau după caz, de către comisiile centrale de expertiză medico-militară.
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale, respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară, emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care se stabileşte, după caz:
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacităţii de muncă.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 71.
Art. 79. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă sau ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.
Art. 80. – (1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, Centrele Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă sau comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de Muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii sau către casa de pensii sectorială, după caz.
Art. 81. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 79 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale.
(2) Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
(3) Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise.
(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.
Art. 82. – (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos.
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

 Procedura de contestare a deciziilor
Împotriva deciziei de încadrare sau reîncadrare în grad de invaliditate sau a deciziei de revizuire medicală, emise de medicul expert, se poate face contestaţie la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la comunicare. Decizia casei teritoriale de pensii dată în soluţionarea acestei contestaţii poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Decizia necontestată în termen este definitivă.

 Programe recuperatorii
Pensionarii de invaliditate care sunt supuşi revizuirii medicale au obligaţia de a urma programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării socio-profesionale în aceeaşi muncă sau în alta.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a programelor recuperatorii atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării.
 Data acordării

 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
 •   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare socială;
 •   de la data depunerii cererii, dar nu înainte de încetarea calităţii de asigurat, în cazul persoanelor asigurate prin contract de asigurare socială, ale căror cereri au fost depuse cu depăşirea termenului de 60 de zile;
 •   de la data depunerii cererii, în cazul persoanelor care la data solicitării pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.

Alte informaţii utile privind pensia de invaliditate

Contractul de Munca al pensionarului de Invaliditate inceteaza:

 • Pensionar Invaliditate Grad 3 : La data comunicarii Deciziei de Pensionare;
 • Pensionar de Grad 1 si 2 : La data comunicarii Deciziei Medicale privind capacitatea de munca;

La împlinirea vârstei-standard prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

Indemnizaţia de însoţitor acordată pensionarilor de invaliditate gradul l se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.
Acte necesare

 •     cerere-tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
 •     decizia medicală privind gradul de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
 •     carnetul de muncă (original şi copie);
 •     alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
 •     livretul militar (original şi copie);
 •     diplomă de studii (origina! şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
 •     pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
 •     adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 •     adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
 •     procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
 •     acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.
 •     adeverinţă din care să rezulte încetarea plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;

Propunerea pentru încadrarea în grad de invaliditate se face de către medicul specialist care asigură asistenţa medicală. Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, după examinarea bolnavului şi analizarea dosarului medical al acestuia, emite o decizie, întocmită în 4 exemplare (pentru cei care nu provin din muncă, în 3 exemplare), care trebuie să cuprindă:

 1.     diagnosticul clinic complet şi ordinea afecţiunilor, reflectând importanţa lor în afectarea capacităţii de muncă;
 2.     diagnosticul funcţional;
 3.     diagnosticul capacităţii de muncă şi încadrarea (sau neîncadrarea) bolnavului într-un grad de invaliditate;
 4.     cauza invalidităţii: boală obişnuită sau accident de muncă (accident asimilat cu accidentul de muncă), boală profesională, după caz, accident care nu are legătură cu munca; pentru tuberculoză se va specifica în decizie – în toate situaţiile se va specifica documentul justificativ;
 5. data ivirii invalidităţii (cu zi, lună, an);
 6. termenul de revizuire şi valabilitatea deciziei (6-12 luni) sau menţiunea sau , după caz;    planul de recuperare eşalonat pe acţiuni şi perioada de timp până la data revizuirii medicale;
 7. formele şi condiţiile de muncă indicate pentru pensionarii cu gradul III de invaliditate şi cazurile respinse.

De reținut ! Dacă ești pensionar de invaliditate și ai realizați ani de muncă în grupe trebuie să cunoști dacă anii de grupă îți aduc mai repede pensionarea pentru limită de vârstă.

Actualizat Ianuarie 2017;

Despre autor

Ioan COVACIU

Consultant pensii

185 comentarii

 • Buna ziua ! Am 47 ani si 6 luni si am fost pensionata gradul 3.as dori sa stiu daca perioada de pensionare se considera vechime in munca, deoarece in prezent am 19 ani si 6 luni vechime iar cuantumul pensiei de invaliditate mi-a fost stabilit la doar 312 lei;

  • Stimata Brad Simona, perioada pensiei de Invaliditate constituie vechime in munca ce va fi valorificata la calculul pensiei pentru limita de varsta; In cazul in care veti realiza venituri pentru care este obligatorie plata CASS, acestea vor aduce punctaj suplimentar valorii pensiei pentru limita de varsta. In cazul in care doriti sa cunoasteti care sunt variantele concrete si potentiala pensie pentru limita de varsta, aveti la dispozitie serviciul de calcul sau consultanta pensii din site.

 • Buna ziua.sunt o persoana cu handicap accentuat (gradul 2 )permanent.Handicap dobandit de la 5 zile dupa nastere,in urma efectuarii unui vaccin BCG vechi,expirat. Deci nu am muncit nici macar o zi.In urma vaccinului am fost diagnosticata cu diagnosticul:Osteomielita Cronica Femur Stang cu scurtare fe 16 cm.Am avut gradul 1timp de 3ani,apoi mi s-a dat gradu2 definitiv.Pe 12 iunie 2015 am depus dosarul pentru pensia de invaliditate complet.Pe 22 iulie 2015 am fost chemata la comisia de evaluare .Dupa evaluare doctora mi-a zis ca trimite dosarul la Bucutesti si ca dureaza in jur de o luna pana vine inapoi cu decizie cu tot.Nu mi-a zis nimic altceva.Nici in ziua de azi nu m-a mai sunat nimeni.Eu mi-am depus toate documentele,radiografiile in original si acum nu mai am nimic.Numai in Romania e posibil asa ceva.Cat timp dureaza sa iti vina o decizie pentru o amarata de pensie de invaliditate???? Si asta in cazul in care domniile lor medicii experti apreciaza si realizeaza gravitatea bolii,suferinta persoanei in cauza.In cazul meu 20 de ani petrecuti mai mult prin spitale,in aparate gipsate,cu 11 operatii efectuate cu alungirea de tibie a 13 cm cu aparatul Elizarov la Moscova.,unde am stat 12 luni.Ma rog ,noi persoanele cu handicap nu prea avem dreptul la nimic in Romania asta Mare. Va multumesc si astept un raspuns din partea dumnesvoastra.

 • AM SUFERIT ACCIDENT LA LOCUL DE MUNCA,PE CARE MEDICUL INTREPRINDERII CAND MA M PREZENTAT M A TRIMIS AMBULATOR,LEZIUNE MENISC SI GONARTROZA GR,1,2 SI 3 SURVENITE IN 8,9 LUNI DE MUNCA NUMAI IN GENUNCHI,ANTERIOR TRATATA 1 AN DE TROMBOFLEBITA PROFUNDA.MEDICUL DUPA OPERATIE ARTROSCOPICA,RECOMANDA PENSIONRE,INTRE TIMP INTERVINE HERNIE DE DISC,ACTELE CARE INDICA NECESITATEA OPERARII HERNIEI FIIND DEPUSE LA DOSAR SE INSISTA DE ALT EXPERT MEDICAL SA SE DEA DECIZIA DE GRAD DE PENSIE CU 17ZILE MAI DEVREME.NU SE TINE CONT DE URMATOAREA OPERATIE NICI DE FAPTUL CE UMBLU IN BASTON,CU DURERI CUMPLITE PE COLOANA,MI SE DA GRADUL 3PANA LA OPERATIE,E CORECT?AM CONTESTAT SI AM TRIMIS ACTELE COMISIEI IN MOMENTUL IESIRII DIN SPITAL DUPA OPERATIE.,DOSARUL REVINE FARA AMA FAVORIZA ,CI SA DEPUN CERERE DE AGRAVARE .AZTA LA APROAPE 2LUNI DUPA TRIMITEREA CONTESTATIEI SI O LUNA JUMATE DE LA OPERATIE.MI SA DAT GR 2 CARE,VA FI MAI MIC CA GRADUL 3.ESTE NORMAL?DATA DE DEPUNERE ERA 3 IULIE 2015MAU FORTATSA DEPUN CERERE PE 16 IUNIE 2015,CU ACTE CARE ATESTA AGRAVAREA SANATATII,EU,MA OPEREZ PE 1 IULIE.DOSARUL REVINE PE 7AUGUST2015MOMENTUL SCHIMBARII GRADULUI3.ESTE NORMAL?NICI IN ZIUA DE AZI EU,NU AM PENSIE,CINE POATE SA SE TRATEZE,TRAIASCA DIN 457?CU 27 ANI VECHIME?E NORMAL CE AU FACUT CA MAU SCOS CU 17ZILE MAI REPEDE LA PENSIE?CAND ,ATUNCI CAND AM FACUT OPERATIA NECESARA MA INCADRAM DIRECT IN ALT GRAD MAI AVANTAJOS?UNDE SA MA ADRESEZ SA IMI GASESC DREPTETEA?DEJA AM FACUT CONTESTATII DAR NU VOR SA TINA SEAMA DE ELE.SA MA JUDEC NU AM BANI,DECI,VA ROG SA IMI SPUNETI UNDE SA MA ADRESEZ.BOALA PROFESIONALA MEDICUL MEDICINA MUNCII NU A DAT,EU,AM AFLAT DE O SAPTAMANA,CACI SANT MINGE DE PING PONG MEDICILOR SI EXPERTILOR.

  • Stimata SOS IRINA NAMARIA, incadrarea in gr.2 invaliditate va aduce o pensie mai mare decat incadrarea in gradul 3 de invaliditate deoarece punctajul aferent stagiului asimilat este mai mare pentru gradul 2 decat gradul 3;

   • da dar se calculeaza din gradul 3 dat initial cand ma aflam in concediu medical.data depunerii actelor dat de experta Stelian ,Policlinica 2 Constanta era de 3 Iulie ,2015.Si la indicat iile expert Vatafu,policlinica CFR,am depus actele pe 16 Iunie 2015.Asta va explic dvs. MAI ALES ,CA IN ACTE SE AFLA PRECIZAREA DE LA NEUROVHIRURG DE OPERATIE DE HERNIE DE DISC IN 2 SAPTAMINI,DECI,NU SE PUTEA LUCRA,DEOARECE ERAM IN TRATAMENT NEUROLOGIC SI DE SCADERE A ORICARUI TRATAMENT ,INCLUSIV A TROMBOFLEBITEI PROFUNDE.TOTUL A FOST UN ARANJAMENT DEOARECE PE 1IULIE ,EU ERAM DEJA OPERATA SI ,SE DADEA DIN START GRADUL DOI,NEMAIFIIND DIMINUAT DE CALCULUL DIN GRADUL 3.CEEA CE EU NU AM STIUT.CUM NU AM STIUT PANA LA FINELE SRPTEMBRIE CA,MA INCADRAM IN BOALA PROFESIONALA.NICI UN MEDIC NU MI A SPUS.MAU MANCAT DE VIE.IN 6 LUNI 2 OPERATI.PRIMA DE LEZIUNE DE MENISC IN DEC 2014.SI A DOUA IN 1 IULIE 2015.LA PRIMA OPERATIE MI S A PRODUS LEZIUNEA DE MENISC LA MUNCA.SI A DOUA ZI DIMINEATA IN CADRUL INTRPRINDERII M A LUAT SALVAREA DEOARECE ATUNCI A CRAPAT MENISCUL,DE NU MAI PUTEAM MISCA PICIORUL SI DURERI CRUNTE,CRUNTE.LA SPITAL ,MEDICUL DE GARDA NICOLAE A MINTIT ,CA,MEDICUL MEU NU ESTE SI A TRECUT GONARTROZA ,GHIPS PARTIAL SI MARS ACASA.CAND AM ACUZAT DURERI ,A ZIS CA EL NU MA TRATEAZA,NU MI DA MEDICAL,NU MA SCOATE LA PENSIE.DE UNDE SA IESI LA PENSIE ,M AM INTREBAT?STIA DE LA MEDICUL FIRMEI SI NU AU VRUT SA DEA BOALA PROFESIONALA SI ACCIDENT DE MUNCA.DEOARECE SI HERNIA SE TRAGE TOT DIN ACCIDENT DE MUNCA,DAT PE 11.06.2014NEBAGAT IN SEAMA LA LOCUL DE MUNCA.DE UNDE SA STIU TOATE ACESTEA ?SI UNDE SA MA MAI DUC? CONTESTATII AM FACUT,DEGEABA.PENSIA DE 560 ACUM,TRAITI SI VA TRATATI DIN EA?EU,NU!!!!UNDE SA MA DUC FARA BANI.RMN URILE LA COLOANA SI GENUNCHI FACUTE ULTERIOR AU IESIT F PROASTE.NICI MACAR MEDICUL NU A VRUT SA LE INTERPRETEZE IN SCRIS PTR. COMISIE,NICI SA MA OPEREZE IARA.AM SI SPONDILOZA ANCHILOZANTA DE LA 30-31DE ANI,CARE REUMATOLOAGA S A INTELES TELEFONIC,CA MI A SPUS PRINTRE RAGETE,CA,CINE MI A BAGAT IN CAP.UNUI OM BOLNAV CARE NU PUTEA UMBLA DE DURERI DE COLOANA ,BAZIN,DURERI IN UMERI,MAINI PANA LA DEGETE SI PICIOARE.TRATATA DE DOCTORI DOCENTI 15ANI CU BALNEAR CU HLA FACUT CU INFILTRATII IN COLOANA O VIATA SI MULTE ALTE MEDICAMENTE.SA VA MAI ZIC? NU MA INCADREZ NICI LA HANDICAP.DESI IN LEGE SCRIE CA ATAT SPONDILOZA CAT SI CELELATE AFECTIUNI SUNT DE GRAD DE HANDICAP.CE SA MAI FAC?UNDE SA MAI MERG?CINE IMI DA BANI SA POT FI EVALUATA CAP,COADA ODATA PTR.TOTDEAUNA.NU MAI POT UMBLA,SUNT ATAT DE DEPRESIVA CA DE ABIA IES LA 3 ZILE 5-10MIN DIN CASA.MI S AU DISTRUS RINICHII,FICATUL.M AM INGRASAT ENORM.POATE REUSITI SA NU FIE POSTATE PE INTERNET ACESTE COMENTARII DE PE SAIT UK DUMNEAVOASTRA.E PROTECTIA BOLNAVULUI SI DIVULGAREA IDENTITATII.MULTUMESC,ASTEPT RASPUNS.SA MA ADRESEZ LA MAI?

    • Ancercati sa faceti si Electromiografie care arata suferinta neurologica si nu o poate tagadi nimeni.

 • Buna seara . Va rog sa-mi spuneti cand as putea iesi la pensie tinand cont ca sunt pensionata din ianuarie 2006 pe caz de boala grad 3 , am o vechime in campul muncii de 30 ani si 3 luni si sunt nascuta pe 2 martie 1957 , sau daca as putea beneficia de pensie nerevizuibila .. Va multumesc mult ..

 • Am 56,6ani și o vechime în muncă de 37,5 ani momentan nu mai am serviciu, sunt bolnav și am băgat dosarul de pensie pe caz de boala. Dacă primesc decizia cam cât ar fi cuantumul pensiei de gradul de invaliditate 2sau3

 • Bună ziua. Mă numesc Chitic Florin, sunt născut in1960, luna martie, ziua 14. Din luna august 1979 am început sa lucrez într-adevăr fabrica cu grupa II, fără întrerupere am făcut stagiul militar, după care am continuat sa lucrez Pina pe 01 03 1984, cind am început scoala militara de subofiteri. Imediat după absolvirea scolii, la14 08 1984 am fost angajat ca subofițer, lucrând neîntrerupt (grupa I) până pe 31.01.1999, când datorita bolii contactate în timpul și din cauza serviciului, am fost trecut în rezervă şi încadrat în grupa II de invaliditate. De la acea data mă prezint la comisia medicala de specialitate, în fiecare an. Am vrea sa știu , Conform noii legi, până la ce vârstă trebuie sa continui sa mă prezint la comisie, sau dacă pot beneficia de recalcullul vechimii, incluzând și perioada de pensionare medicala, și sa beneficiez de pensie militara limita de vârstă , sau nerevizuibil. Va mulțumesc anticipat! Aștept răspuns Email

 • Bună seara am 41 de ani și nu am plămânul stâng de la 19 ani aș vrea să știu dacă și ce drepturi am și ce trebuie să fac pentru a le dobândi am 14 ani lucrați

 • Bună ziua sunt dna.lancu am 43ani pensionata cu gradul 3 de invaliditate scleroză multiplă în plăgi și epilepsie atipică cu pensie de 400 ron după legea nouă nu am beneficiat de cei 5% de ce ? Am lucrat 25 de ani și am o pensie egală cu cei care nici măcar nu au avut o zi de muncă ,…..o fi corect? Tratamentul meu pe lună este de 500ron eu din ce mă întrețin ,……vreau să știu după această lege 2016 am dreptul la mărire ! Au mărit pensiile la cei care sunt sănătoși și cu bani ,…..bani trebuia să le dea celor care fac tratament sau măcar să dea tratamentul gratuit să rămână cu amarații aia de bani am lucrat cei 25 ani 3 ture patronul nu a adeverit acest lucru nu a vrut am rămas decât cu 10ani tură de noapte nu știu ce socoteli s-au făcut dar e o pensie de mizerie …..mai mult stau prin spital și medicii toți cer de unde ! Ce drepturi am după nouă lege ! Mulțumesc frumos aștept un răspuns

  • Stimata Iancu Olimpia,
   venitul lunar compus din pensia proprie+indemnizatia sociala =400 lei se majoareaza cu 5% astfel: (pensia proprie+5% ) + indemnizatia sociala = 400 lei; In situatia in care pensia proprie +5% este mai mare decat 400 lei atunci nu se mai primeste indemnizatie sociala; Cat despre cei care primesc pensie de 400 lei fara sa fi muncit o zi au cel putin o problema cu legea;

 • Buna ziua.Incepind din 31.10.2008 sint beneficiarul Deciziei privind acordarea pensiei de invaliditate gradul 3, avind impus stagiul complet de cotizare de 35 ani 0 luni si total stagiu de cotizare realizat de 35 ani 10 luni 15 zile . In acest an implinesc 65 ani , CIT VA FI VALOAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VRASTA IN RAPORT CU PENSIA DE INVALIDITATE GR 3 .Mentionez ca in acest interval am mai fost angajat cu 4 ore pentru am procura mai usor medicamentele necesare si munca prestata a fost agreata de starea de sanatate.

  • Stimate LAZAR Ionel, pentru a afla care este valoarea pensiei pentru limita de varsta cat mai exact trebuie realizat un calcul. Din propria existenta, pentru cazuri similare cu al dumneavoastra, valoarea pensiei pentru limita de varsta este mai mare decat cea de invaliditate grad 3;

 • Buna seara, ma numesc George Cristian Navargeac si va rog daca pute-ti sa ma ajuta-ti. Locuiesc in Spania unde am si rezidenta, de 13 ani fiind plecat, prin anofm in 2003 . A m practicat meseria de frigotehnist pana in 201,1 cand am fost pensionat in Spania pe caz de boala. Mentionez ca am diferite probleme de sanatate: operatie totala de proteza de sold cimentata in 2005, coxartroza, hepatita c cronica descoperita in 2005, cu fibroza F3 cu trei tratamente esuate, acum in al 4-lea tratament,lombosciatica cronica, HTA, doua operatii de cataracta si diabet. Am lucrat in Romania 24 de ani si 7 luni si 8 ani si 6 luni in Spania. Nu am stiut de faptul ca pot beneficia de pensie de invaliditate in Romania pana de curand, cand am si depus actele la securitatea sociala in Spania. Pe data de 11 ian. 2016 de la Casa Nationala de Pensii Publice , solicitarea mea cu seria K 130/11.01.2016, raspunsul fiind transmis de doamna director de relatii internationale a CNPP ca a fost redirectionata solicitarea cu seria mai sus mentionata, la Casa de Pensii Bucuresti, sector 2 compartimentul Pensii Internationale str. Lacul Tei nr.17 sector 2 Bucuresti . Va rog sa-mi spune-ti cat dureaza pana la solutionarea dosarului si daca va trebui sa fac fata unei expertize medicale, unde o voi face in Spania tara de rezidenta, sau in Romania in Bucuresti orasul de nastere. SI daca se poate aproximativ, cu ce grad de pensionare? Va multumesc anticipat cu respect al dumneavoastra George Navargeac.

 • Buna ziua..!!
  La varsta 32 ani am avut un accident in timpul serviciului..cu o vechime de 14 ani..dupa accident am ramas definitiv in gr 1 invaliditate cu o pensie 504 lei..acum am 58 ani..la varsta de 65 ani voi avea 14 ani vechime ,plus 22 ani gr 1 invaliditate 0,70 punctaj ( din cei 34 ani invaliditate )
  Intrebare..valoarea punctului v-a creste cu cei 22 ani invaliditate ramsi dupa calcule…
  14 + 22= 36 ani.. din informatiile care le detin..anii invaliditate se adauga la vechime..dar si la bani..? Va multumesc si astept raspuns pe e-mail..cu stima ,Dragut Cornel..

   • dumneavoastra de ce nu raspundeti la toate intrebarile care vi se pun?raspundeti ce va convine.sa va fie rusine “domnule “covaci.daca tot nu raspundeti.ceea ce e ne…..stergeti.postarea cu numele meu de pe sait,ca,oricum de acum ma adresez direct la minister.credeti ca putem sa traim si maiales sa ne tratam cu pensiile acestea?cu bataia de joc facuta de expertii medicali si medicii la care ne tratam?sa va fie rusine.astept din septembrie raspuns.sa va fie rusine.

 • Buna ziua,
  Ce trebuie sa depun la dosar pentru pensie cu handicap. Am certificatul de handicap pe termen permanent, iesire din spital de psihiatrie cu scrisoare medicala si medicamentatie. Precizez ca certificatul este eliberat din 2006 si documentele de la spital din 2016.

 • Buna ziua!
  Ma numesc Suciu Maria Magdolna,sunt din Tg Mures.
  In perioada 1982 – 1989 am lucrat la I.C.S.A. P. Tg Mures ,intr-un restaurant.Eu si alte cateva colege am fost angajati “fara calitate de angajare”,cea ce insemna ca primeam salarul pe stat de plata oficial ca restul angajatilor, dar nu se considera vechime.Anii lucrati nu apar in cartea de munca.
  Ce se poate face ca acei ani sa nu fie pierduti?
  Cu stima Suciu Maria

  • Din pacate nu exista acest termen in lesislatia muncii ,,fara calitate de angajare”. Inseamna ca ati lucrat ,,la negru”, statul de plata se intocmea doar ca o evidenta a banilor care vi se cuveneau in raport cu timpul lucrat, sau ca sa vi se dea impresia ca e legal ceea ce faceau. Din pacate nu prea se mai poate face nimic. Probabil acea intreprindere nici nu mai exista.

  • Stimate Gaspar Alin, pe cuponul de pensie trebuie sa fie mentionat punctajul mediu anual, acesta se inmulteste cu valoarea indexata cu 5% a punctului de pensie (871,7 lei) rezultand noul cuantum al pensiei majorat cu 5%; Altfel va rog sa-mi scrieti mai multe detalii la consultanta@pensiata.ro;

 • Sunt pensionar grad 1 invaliditate cod boală H35 și am certificat handicap grav boală oftalmologică.
  Pot să mă angajez în bază art. 118 lit. b ca nevăzător și să păstrez și pensia de invaliditate?
  Ca persoană cu handicap grav boală oftalmologică am cotizat 3 luni până am primit decizia de încadrare în grad de invaliditate. Stagiul potențial se va calcula ca durată 20 ani (am 45 ani) sau ca o treime din stagiul total de 35 ani cât trebuie să cotizeze nevăzătorii. Specific că nicăieri în nici un document nu apare sintagma “nevăzător”. Mulțumesc.

 • buna ziua sant mama unui baiat cu handicap grav care are 23 ani are handicap din nastere iar eu sant insotitorul lui,vreau sa va intreb poate beneficia de pensie de invaliditate tinand cont ca el nu primeste decat o indemnizatie de handicap?

 • Buna ziua, ma numesc Georgescu Romeo, am 55 ani si in urma unui accident de circulatie m-am pensionat ( pentru un an) pe caz de boala cu grad de invaliditate I cu insotitor- asa cum am primit decizia comisiei de expertiza medicala. Intrebarea mea este daca acest tip de pensie este inpozabil si in cazul in care nu este ce trebuie sa fac pentru a beneficia de aceasta facilitate. Va multumesc si astept raspunsul dumneavoasrta

 • Buna seara mă numesc Adina și sunt operată de hernie de disc,am 38ani ,16 ani de muncă și cineva luni la ce grad mă voi încadra la pensie revizuibila la 1 an

 • Bună ziua! Am 21 de ani și am LES de 4 ani. Am făcut toate demersurile pentru pensie și mi-au dat grad 2 de invaliditate. Menționez ca am lucrat 1 an. As dori un calcul exact al pensiei sa știu ce ma așteaptă. Mulțumesc!

 • Am decizia de pensionare gr. 3 din februarie 2016, iar la CAS apar ca neasigurat .
  Ce trebue sa fac.
  Va multumesc

 • Am 54 de ani varsta,34 de ani de munca si grupa (daca se aduna si se scad griupele 1 si 2 la un loc ) mai am 5ani si 6 luni,care se scad din varsta de pensionare (65 de ani comform legii155/2015).
  Mentionez ca am boala profesionala din 2011(pneumoconioza minerului la carbune -este principala si pe langa aceasta mai sunt inregistrat si cu gonartroza bilaterala la ambii genunchi,bronsita cronica acuta,discopatielombara) .
  Intrebarea mea este
  1.Este mai bine sa ies la pensie pe caz de boala profesionala din cadrul muncii si cat la % pot lua pensie din salariul de incadrare ?
  2.Este mai bine sa iau salarii compensatorii si apoi sa iau pensie de boala profesionala si cat la % din salariu pot lua ?
  3. Daca iau acum pensie de handicap pentru pneumoconioza minerului la carbune comform legii ,mai am dreptul sa lucrez si cate ore ?
  4 Daca iau pensie de handicap , pot beneficia de scaderea vechimei cu 5 ani din vechimea de pensionare ,sau mi se scade cumva niste ani din varsta de pensionare si de cati ani pot beneficia?
  5. Ce drepturi mai pot avea persoanele cu handicap ?
  Va multumesc !!

 • Buna ziua! Am si eu o intrebare va rog frumos, am hepatita b si C cronica. Am 34 de ani, exista vre’o pensie ptr aceste boli?

 • Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un sfat !
  Mamei mele tata-l vitreg nu ia dat voie sa lucreze sau si daca a lasat-o sa lucreze , lucra 1-3 luni si o batea tot timpul era gen de om gelos ;
  În momentul de cauza tata-l vitreg a intrat in pensionare iar mamei mele doresc sa-i obtin o pensie sau un venit la care sa aibe si dansa niste banuti! Date contact :emilradudinu@yahoo.ro/0742882670

 • Vă rog să mă lămuriți dacă trecerea de la pensie de invaliditate grad 2 la pensie de invaliditate grad 3 trebuie comunicată la DGASPC și dacă aceasta determina schimbarea gradului de handicap din accentuat în mediu (certificatul de handicap este permanent).

 • Buna seara, am certificat de încadrare grad trei cu diagnostic surditate bilaterală severă, pe termen nerevizuibil, dar nu mi-a mai venit pensia din august 2015 e posibil sa fie vreo eroare sau s-a schimbat ceva?

 • Buna ziua..!!
  A primit decizie pensie de invaliditate gr 2 la 14 ani vechime..cu suma de 207 lei..
  V-a primi diferenta pana la 400 lei pe cupon ca pensie minima..???
  S-au ramne cu 207 lei..pensie ..

 • Buna ziua mama are decizie de pensionare gradul 1 cu insotitor, eu am grija de ea dar nu stiu cum sa fac sa pot beneficia de acea indemnizatie de insotitor, am fost la primaria sector 5 si mi-au spus ca ei nu pot face nimic ca aceasta pensie o da casa de pensie nu primaria. Ce pot sa fac?

 • In prezent am pensie de invaliditate grad 2 si certificat handicap grad accentuat. Daca trec la pensie invaliditate grad 3 se modifica si incadrarea in handicap mediu?

 • Buna ziua mă numesc Viorica și sunt operată de hernie de disc anul acesta de doua ori. Coloana este afectata . Dl.Doctor mia propus pensionare de invaliditate . La ce grad de pensie am dreptul?
  Va Multumesc!

  • Sunt pensionat caz boala gr II. am 58 ani Cotizatie 23 ani… Mi.s.a calculat 389 lei….la care mai contribuie statul cu 11 lei. In cazul cand mai platesc anticipat …pentru inca 5 ani.. ptr a avea ..la 65 de ani stadiul complet de cotizare … se va recalcula si pensia de handicap?…. unde, dupa ce voi plati ptr acesti ani ….se va ajunge la stadiul de acordare a stagiului potential . de 26 ani ..in cazul meu ..conf art 75 / 1 ..!
   Cu respect GH Pavel

 • am suferit de o masectomie totala la sanul drept .pot beneficia de pensie de handicap sau pensie de boala . am 45 de ani.

 • Am ciroza hepatica si 19 ani vechime in munca daca doresc sa ma pensionez in ce grad de pensionare voi fi incadrat si ce pensie voi primii. Va multumesc.

  • Stimate Ciceu, pentru a afla dacă vă încadrați într-un grad de invaliditate dotorat afecțiunilor pe care le aveți trebuie să primiți o trimitere de la medicul de familie pentru Comisia de Expertiză Medicală. Aceasta va stabili dacă sunteți eligibil pentru pensionare de invaliditate.

   • Buna ziua. Sunt incadrat in gradul de handicap usor (cod boala F70, cod handicap 5) auzisem mai demult ca se propusese o lege prin care cei cu gradul de handicap usor vor primi o suma de bani, stiti ceva in legatura cu asta? Va multumesc anticipat, Paul .

 • Buna ziua . O ruda ( femeie ) a primit pina acum gradul grav cu insotitor iar acum am fost anuntati ca i se schimba cu gradul ii , fara insotitor .Operata in 2001 neoplasm mamar , recidiva metastaze pleurale 2006 , metastaze cerebrale 2008 , actual chisturi cerebrale , unul de 4,5 cm , Parkinson g. 3 , stari depresive , incapabila sa-si ia medicatia si sa se descurce singura . Personal , mi se pare scandalos dar as avea nevoie de un sfat , ceva , sa fac o contestatie ? Va multumesc .

 • buna ziua ..ma numesc Andreea,am 21 de ani.si am o problema din nastere, nu am o urechie,si nu aud foarte bine. pot beneficia de o pensie???

  • Din cauza acestei probleme, am si o fisura de canal la gat .. ce curge un lichid de fiecare data cand beau multe lichide sau mananc. Va multumesc

 • buna sint tata cu doi copi credintat de lege pina la majoratspre crestere si deucarea lor , da eu persoana cu handicap locomotor acentuat , venitul meu mu depaseste 7on , ce va rog daca fosta sotie mu plateste la cei doi copii pensia alimentara si in prezent da parchetul de 10 ani spune nu are nu lucreaya legal e fara suflet si intint maternal ok, asa pot legal sa mai optin un venit find intretinator de fam . da rog la tel . 0747996802 nu povesti fapte rog serozitate .

 • Buna ziua, am 41 ani. Cam 15 ani vechime munca, in 20 aprilie am fost operata hetnie disc , discul fiind rupt in doua , ma simteam f rau dupa operatie ,iar la doua zile am f operata a doua oara , dar om fost taiata pe toata burta avand 26 copci , avand complicatii . – leziune vena iliaca comuna stanga , artera iliaca comuna stanga , fisula arteriovenoasa cu debit mare , anemie secundara, trombofeblita picior stang, insuficienta hepatica acuta , pleurezie bilaterala , in conditoile de fata nu ma dimt bine deloc , ma doare f tare spatele , nu pot sta in picioate f mult. Ma pot pensiona pe caz de boala ? Am pana acum 150 zile medical , daca da , cum trebuie sa procedez, ce pasi trebuie sa urmez, va rog din suflet sa ma ajutati cu un raspuns , va multumesc.

  • Stimată Ionela, va trebui să primiți de la medicul de familie o trimitere către comisia de expertiza medicala în vederea stabilirii gradului de invaliditate la care vă încadrați.

   • Va multunesc mult, cu diagnosticul prezentat se poate pensiona ? Iar med de familie imi poate spune ca pasi trebuie sa urmez ?

 • Buna seara, sunt nascuta in februarie 1960 pensionata de invaliditate gradul III din anul2006. La data pensionarii stagiul de cotizare realizat era 28 ani 5 luni 13 zile din care in grupa II 11 ani 6 luni 3 zile conditii normale 13 ani 11 luni 8 zile stagiu aferent gr.I si II 2 ani 9 luni.Imi puteti spune va rog la ce varsta ma pot pensiona la limita de varsta si care va fi stagiul total de cotizate.Anii de pensie de invaliditate sunt considerati vechime si grupa II se scade din varsta? Va multumesc pentru raspuns.

  • Stimată Ioniță Victoria, vârsta standard de pensionare, în cazul dumneavoastră, este 61 de ani și 8 luni (Octombrie 2021) iar stagiul complet de cotizare 31 de ani si 8 luni. Perioada în care sunteți pensionata de invaliditate este stagiu de cotizare și va fi adăugat la cel existent urmând să fie valorificată la calculul pensiei pentru limită de vârstă. Pentru cei 13 ani, 11 luni si 8 zile stagiu de cotizare realizat în grupa 2, vârsta standard de pensionare se reduce cu 2 ani si 6 luni, astfel ca pensionarea la limită de vârstă redusă va fi la 59 de ani si 2 luni. În cazul în care doriți sa cunoașteți detalii legate de valoarea pensiei puteți accesa servicul de calcul al pensiei dezvoltat de http://www.pensiata.ro .

 • As dori sa stiu daca pot avea si ce suma pt o pensie de invaliditate. Am neo col uterin iradiat si operat( operatie wertheim) . Mentionez ca am 3 ani si 5 luni vechime in munca( am lucrat mult fara carte de munca in strainatate dar si in tara) si virsta de 51 ani. In speranta ca imi veti raspunde cit mai precis ‘ Va multumesc anticipat

 • Copilul meu a implinit 18 ani, are gr. de handicap 1 nerevizuibil si definitiv cu asistent personal. Va rog sa-mi spuneti daca poate primi pensie de invaliditate in cazul in care nu a cotizat la sistemul public iar handicapul din nastere nu-i permite angajarea.

 • Stimate d-nl Covaci as vrea sa stiu daca mai pot primi inca o pensie de invaliditate tinand cont ca am una de handicap de gradul 2 si pensia pe caz de boala dupa ce am suferit in 2011 o peratie pe creer de tumore cerebrala .Nu inteleg pensia de invaliditate este una si cea pe caz de bola este alta
  sau este una si aceasi ?

 • Buna seara, sunt Lucian am 47 ani si 28 ani de serviciu in urma cu 10 ani am suferit un AVC ischemic cu hemipareza pe stanga dar mi-am revenit, acum pare ca se agraveaza lucrurile si doctorul neurolog mi-a propus pensionarea .Zice ca nu-i place cum raspund membrele la stimuli plus am ceva probleme cu coloana.Intrebarea mea este in ce grad as putea fi incadrat si cum se calculeaza pensia . M-ar interesa daca o sa pot sa ma descurc cu banii si daca as putea lucra cu jumatate de norma.

 • Buna seara,

  va rog frumos sa-mi spunet cum secalculeaza vechimea in cazul in care sant pensionat gr.3 si lucrez 4 ore. fiecare an se considera vechime in munca sau se cumuleaza 2 ani.

 • Buna ziua,ma numesc Adriana am 51 ani si in 2014 am facut prima criza de epilepsie,si de atunci tot asa,cam 2-3 pe saptamana,cu convulsii sau fara.Am fost la cabinet de expertiza medicala chiar azi,m-au incadrat la caz invaliditate 3 revin la ei peste un an.Stiti cumva daca la calculul pensiei are importanta vechimea in munca?am in jur de 15 ani vechime.exista ceva care m-ar ajuta sa iau suma mai mare?
  Stiti care e cuantumul pensiei grad 3?multumesc.

 • As fi eu sa stiu cat ar putea fi pensiamea de invaliditate (aproximativ), in conditiile in care ma incadrez in gradul 3 de invaliditate, anul acesta am absolvit facultatea si in limba aceasta am depus dosarul pt pensie.
  Multumesc anticipat.
  Cu respect

 • As fi eu sa stiu cat ar putea fi pensiamea de invaliditate (aproximativ), in conditiile in care ma incadrez in gradul 3 de invaliditate, anul acesta am absolvit facultatea si in luna aceasta am depus dosarul pt pensie.
  Multumesc anticipat.
  Cu respect

 • Buna ziua as dori si eu citeva informati,am 38 ani,am stat 6 luni internat in spital,am tbc mdr,se poate pensiona,va rog sa imi raspundeti si mie,va multumesc

 • si in ce grad ma incadrez,va rog sa-mi raspundeti si mie,am 1 an si 2 luni de cind sint in tratament si termin in 2017

 • Buna dimineta as dori si eu o informatie in legatura cu decizia.in luna iunie anul curent am renoit decizie .si nu am ptimt pessa pina acum .trebuua sa o depun la casa de pensi ?va multumesc

 • Mariana Din anul 2002 am o indemnizatie de handicap gradul 2 accentuat .Va rog daca imi puteti spune , pot beneficia si de pensie de invaliditate ? Va multumesc …

  • Eu am facut acest luceu de o saptamana. Cu actele medicale si cu un referat medical de munca am mers la comisia de expertiza. Acolo am primit aviz favorabil si o decizie de gradul doi. Apoi am mers cu aceasta decizie la casa de pensii si cu adeverinta ce am cotiza o luna ( eu nu am lucrat nici o zi ) Si am depus un nou dosar la casa de pensii. Mi-a zis sa astept o luna jumate pentru primirea unei noi decizii.

 • Buna seara !
  Numele meu este Biclea Alexandru am 44 ani cu o vechime in munca de 20 ani si urmeaza sa primesc o pensie de boala de gradul 3 . Am rugamintea sa-mi spuneti in ce cuantum am sa primesc pensia . Multumesc mult ! Astept raspuns pe adresa de e-mail : andrei_ducu2003@yahoo.com. O sera buna in continuare !

 • Buna seara, Va rog sa mi spuneți care este valoarea pensiei in cazul: am pensie de invaliditate fr 3, din 2011, am vrut sa mai lucrez, am 23 ani in învățământ, si in continuare am jumătate de norma, peste 30 de ani cotizație. Doresc sa mi spuneți când pot ieși la pensie nerevizuibila, daca se insista gr2, născută 19/07/1960 sau pensie de drept. Va mulțumesc anticipat!

 • Buna ziua. Va scriu in numele unui nepot cu virsta de 27 de ani tatal lui este decedat( fratele meu) iar mama lui are un grad de handicap si locuieste la sora ei in alta comuna. Are gr 2 din 2007 . cu diagnosticul retard mental . pina anul trecut mam mai descurcat cu el cit de cit eu locuind in comuna vecina, insa anul acesta a trebuit sa fiu in permanenta linga el deoarece boala sa agravat. Pleaca de acasa, da foc la diverse lucruri in curte, unbla cu surubelnit la prize, si multe lucruri interzise. Cum trebuie sa procedez , unde trebuie sa ma adresez pt trecerea de la gradul 2 la gradul 1 de invaliditate. ? La ora actuala are decizie definitiva cu gr 2. Si ce acte trebuiesc? Multumesc anticipat.

 • buna seara, am o vechime in munca de 34.de ani si 10 luni, din “82febr. gr. ll pana in 2001, cand am inteles ca s-au taiat aceste drepturi. Mentionez , ca pana in 2016 aprilie cand am facut o pancreatita cu crize majore si tratament agresiv , dar care mi-a salvat viata;, nu am intrerupt serviciul deloc; lucrez in Spit de Psihistrie de atunci am fost in Concediu Medical, iar de azi sunt pensionata gr.lll. Intrebarea mea este; -s-a revenit asupra acordarii gr ll, daca da, cum se face calculul –in tot acest timp am lucrat aprox. 25 de ani ture de noapte; –am nascut , si crescut 5 copii ,cel mic are deja 18,5 ani; sunt nascuta in 27.06.1964.Venitul meu brut era de aprox. 2 500 cu toate sporurile si orele suplimentare, iar net undeva la 1600. In perioada conc,med. primeam in jur de 1200-lei.Va rog un mic si cu aprox. calcul al pensiei, si daca am interdictie de a munci pe viitor mai usor 8 ore pe zi, cu acordul sefului de sectie, unde este mare nevoie de personal, si desi scos la concurs , postul nu s-a ocupat. _-_va multumesc anticipat pentru timpul acordat si raspunsul oferit. Multa , multa sanatate .

 • Buna ziua, ma numesc Eugeniu si as dori sa aflu daca daca la data de 31.03.2015 aveam vechimea in munca de 30 ani si etatea 54 ani , dupa acea data fiind incadrat pensionat gr. 3 ,mi se considera vechime in munca perioada pensionarii si am posibilitatea la 60 ani sa ma incadrez pensie anticipata, avand in vedere ca as cumula si diferenta de 5 ani prevazuta de lege. Va multumesc anticipat.

 • Buna ziua. Ma numesc Marius D. Am rugamintea la dumneavoastra sa-mi spuneti cat ar fi diferenta(ma refer la valoare, in procente %) intre gradul 3 de invaliditate si gradul 2,avand o vechime de 21 ani si 5 zile si o varsta de 49 de ani.

 • Buna ziua! Sunt persoana cu handicap grav, am decizie din anul 2010,nerevizuibila, ca urmare a protezarii aortice a cordului si a implantarii unui stimulator cardiac. Lucrez din anul ian.2000 si pana in prezent. Sunt absolventa de facultate 1994-1999. As dori sa ma ajutati cu un calcul, chiar si aproximativ, al pensiei pe care as putea sa o iau. Multumesc!

 • buna seara !
  sunt pensionat de invaliditate in portugalia dar cand a fost facuta cererea de pensie a fost trimisa si in romania pt ca am si in romania cativa ani de munca in cartea de munca dar de un an si jumatate inca nu am nici un raspuns din partea autoritatilor din romania cat este timpul mediu de a astepta un raspuns ? pt ca din portugalia mia fost acceptata pensia cu o invaliditate de 80 % care nu stiu in ce grad este considerat in romania

 • Buna ziua , din suflet va rog un raspuns , mama mea este nascuta in 1949 , are o pensie handicap gr 3 , in valoare ffff mica , adica 34 lei. , cum sa traiasca cu asa ceva , are ani lucrati pe timpul cap -ului 8 , poate lua pensie de drept avand doar atatia ani lucrati , mi sa spus ca nu poate la cada de pensii , dar ce este de facut ptr a beneficia si ea de niste banuti ptr medic , va multum .

 • Multumesc din suflet , are gr 3 de la varsta de 58 de ani , dar pe cupon scrie ajutor de handicap , va rog mult sa mi spuneti ce este de facut pentru a avea si ea niste banuti macar de medicamente pe care le ia tot timpul .

 • Buna Ziua, am si eu o intrebare, fratele meu este incadrat in gradul 1 de handicap de la nastere, pensia de urmas difera in functie de gradul de handicap? La el pe cuponul de pensie scrie gradul 2

 • Buna,
  Am 54 de ani (1962) in perioada 1981 oct. – 1984 aug. am fost pensionat de invaliditate cu grad II de handicap.
  Din 1985 pina in prezent am lucrat cotizind la pensie 24 ani si ceva luni din care am pe cartea de munca 11 ani gr.II de munca, ma pot pensiona mai devreme cu 10 ani datorita handicapului preexistent cotizarii…????
  Cum este incadrat gr.II de handicap acum ca nu prea am gasit ( grav, accentuat sau mediu)
  Multumesc!

 • Va salut cu respect! Sunt cadru militar activ de 17 ani. In anul 2003, din imprudenta unui coleg, am suferit un traumatism cerebral prin impuscare, in zona planseului suborbital drept. Glontul a patruns la cca 1 cm sub ochiul drpet si s-a oprit in zona cervicala, de unde a fost extras printr-o operatie. In urma acestui eveniment nefericit, acuitatea vizuala ochiului drept a fost afectata iremediabil, in sensul ca nu disting decat forme, umbre, fara detalii. De atunci am “driblat” sistemul de acordare a aptitudinii militare pe zona oftalmologica, din dorinta de a continua caiera. Daca as dori sa ies la pensie acum in baza acestei probleme, cum m-as incadra?

 • Buna dimineata, o intrebare; sotul meu are 51 de ani, 17 ani cotizati in Romania si 15 ani cotizati in Spania, acum 4 ani a avut un accident de munca in Spania fiind operat de doua ori la coloana vertebrala si nici dupa a doua operatie nu este bine. De profesie este mecanic de camioane, in Spania ii pregateste dosarul de pensionare pentru accident de munca, intrebarea mea este daca poate sau are dreptul sa solicite si in Romania pensie de boala, tinand cont ca are 17 ani cotizati +15 in Spania? Cum trebuie sa procedam, deoarece in Spania pentru accident de munca va primi o pensie nationala, deci nu trimite INSS dosarul in Romania. Va multumesc, cu mult respect !

 • Buna dimineata dl Covaci, va multumesc pentru acest site, ne ajutati foarte mult cu raspunsurile si indicatiile dvstra. In aceste zile 6-7-8 nov. v-am trimis un mail cu rugamintea de-a ma ajuta sa clarific situatia in care ma aflu eu si problemele care ma confrunt, poate trebuia sa postez aici intrebarea, motiv pentru care am sa va spun pe scurt (din nou) nelamurirea mea.
  Sunt nascuta in august 1969, in 1999 am fost incadrata in gr II pensie invaliditate pentru LES, in anul 2000 am plecat in Spania pt motive medicale, starea mea de sanatate fiind foarte grava, urmand acolo tratamentele necesare. Binenteles ca pentru neprezentare la comisie pensia mea a fost suspendata desi am trimis scrisori medicale la comisia de expertiza unde dovedea agravarea starii de sanatate si faptul ca sunt la tratament, fiind vorba de o boala incurabila si progresiva. Fiind cu pensia taiata ani de zile, simtindu-ma mult mai bine am lucrat efectiv 3-4 ani si 6 ani am stat in concediul medical pentru agravare si aparitia multiplelor patologii si afectiuni, infart+2 stent, insuficienta renala, hernii discale, osteoporoza, noduli pulmonari…etc. Dupa 10 ani de plangeri, memorii si corespondenta cu CNPP, avocatul poporului si in 2010 la Comisia Europeana, in decembrie 2010 mi-a venit decizia de pensie gr.I, tinandu-se cont de toate patologiile existente pana la acea data. Intrebarea mea este, din 1999 cand am benificiat de primele pensii, aveam cam in jur de 450 lei, in 2010 cand am fost incadrata in gr.I beneficiez de indemnizatia de insotitor dar pensia este de 485 lei. In acest moment in Spania beneficiez de o pensie NOcontribuitiva, pentr faptul ca am 70% grad de minusvalie, deci, deocamdata nu beneficiez de pensie de invaliditate, doar de acest ajutor pentru persoane impsibilitate sa lucreze pentru gr de minusvalie (handicap).
  INSS a trimis in Romania decizia de “ajutor” pensie pt handicap ce-mi este recunoscuta in Spani, dupa care am primit decizia de pensie comunitara. Nelamurirea mea este ca vechimea anilor de cotizare in grad de invaliditate sunt luati in considerare, nu stiu daca si cei din Spania, dar de atatia ani s-au efectuat cateva majorari de pensie si dupa cum va explicam, pensia mea s-a marit nesemnificativ, in atatia ani doar vreo 30-40 de lei. Va rog sa ma lamuriti daca este legal sau posibil sa existe o gresala, deoarece sunt ajutoare sociale, fara sa se fi contribuit la CASS si beneficiaza de aproape acelasi venit. Mentionez ca am mobilitate redusa pe langa celelalte probleme de sanatate, motiv intemeiat pentru insotitor…dar pensia mea nu mi se pare in regula.
  Va multumesc din suflet pentru raspunsul prompt care sper sa mi-l dati.
  O zi buna va doresc !

 • Buna ziua as vrea si eu citeva informati.va rog sa-mi raspundeti si mie.am depus dosarul de pensie pe data de 27-09-2016 si nu mia dat nici o decizie este normal sa intirzie atita timp,astept si eu un raspuns va multumesc

 • Buna ziua. Ma numesc Anatolie am 38 de ani, sint cetatean ai R. Moldova. Eu am handicap fizic din copilarie, Paralezie cerebrala infantila. In R. Moldova sunt angajat in cimpul muncii, lucrez ca contabil. Am o intrebare daca devin cetatean ai Romaninei mi se cuvine o pensie pentru ivaliditate si daca da cit valoreaza ea? Ce trebue sa fac ca sa obtin pensie, adica ce comisie si unde trebue sa trec? Multumesc anticipat.

 • Buna seara.
  In primul rand vreau sa va mulțumesc pentru răspuns.
  Am in continuare rugămintea la dumneavoastră să-mi spuneți dacă este corect ca cei de la Casa de pensii să-mi nu atribuie stagiul potențial (Decizia de la Casa de pensii datata 16.11.2016,iar Decizia medicala din 31.10.2016),desi mi s-a atribuit gradul II de invaliditate, am vârstă de 49 de ani(născut la data de 25.08.1967)_0 vechime de 21 de ani si 5 zile in muncă. De asemenea, va rog să-mi spuneți, daca anul trecut având gradul III de invaliditate aveam dreptul la stagiul potențial, prin aplicarea art.76 alin.1,cu trimitere la art.74,art.68 si respectiv alin.49. alin.1lit.c si g,din Legea 263/210 republicata. Pensia de invaliditate nu este ca urmare a unei boli profesionale sau accident de munca,ci din cauza altor boli. Eu nu sunt jurist,dar lecturând legea,am văzut aceste articole cu trimiteri. Este posibil sa fie corect sa fii beneficiat si la gradul III de stagiul potențial cu punctajul de 0,35% ?
  Va mulțumesc.
  Cu deosebită stimă și respect,
  M.Dumitrescu

 • Nu este normal am 16 ani lucrati am cotizat la stat iar acum mam inbolnavit de tbc cu forma mdr si am stat 6 luni internat in apital am tratamet 2 ani,am depus dosaru de pensie la comisie de unde apaetin pe data de 27-09-2016,nu mia dat nr de dosar mi sa spus ca ma suna,dar nici in ziua de astazi nu am primit nimic nici o urma de decizie,trece anu si nimic nu este normal,sint cazuri care sau pensionat cu spaga si nu sufera de nici o boala si iau pensi,as vrea si eu un raspuns.

 • Buna ziua .Va rog un raspuns anul trecut noiembrie 2015 am fost operat picior drept aputatie gamba picior drept .Am depus dosarul de pensi grad 2 handicap accentuat .Am varsta de 49 ani vechime in munca 27 ani nu am primit decizia de calcul pensie boala .E posibil dupa atatea ani sa primesc pensie sociala de 400lei dupa cea contribuit la stat cu contributie sa primesc casi cum as contribui 2 ani credeti cai normal sau e greseala .Va multumesc

 • Buna ziua,am o nelamurire , va rog sa ma ajutati urgent , am pensie invaliditate gr 3 ( cod pensie N23 ) , am primit decizie unde scrie , adica aceasta va fi pensia mea sau ce inseamna , oare numai atat ? Am 13 ani vechime in munca , sau mai primesc ceva dupa aceea , va rog un raspuns urgent ca sunt f xezamagita , eu fiind operata de 3 ori in 6 luni de zile , nu imi ajung nici de medicamente , va mulrumesc !

 • Buna ziua ma numesc Ciuchina ionica am primit decizia de pensie pentru invaliditate gradul 2. dupa 28 de ani 2 luni si 26 de zile de munca am primit o pensie de 475 de lei este normal asa ceva? eu cred ca e o bataie de joc din partea acestui stat mafiot

 • buna ziua ma numesc adomnitei mihaela elena am 38 ani si dupa nasterea celui de al doilea copil la 2 saptamani mi s.au umflat picioarele si am fost diagnosticata cu tromboza vena cava.am fost operata si mai am un tromb undeva in zona ficatului care nu mai poate fi operat, dar sunt predispusa sa fac cheaguri de sange sau chiar alt tromb daca ma lovesc ,ma tai sau accidentez.acum sunt in crestere copil, dar am lucrat sau lucrez inca in invatamant si am 15ani vechime. daca se poate va rog sa.mi spuneti in ce grad mas putea incadra si cata pensie as putea avea, pentru ca mi sa spus de catre doctorul care ma operat si la care merg la control ca nu as mai putea sa merg la servici.va multumesc

 • Bună ziua am 21 de ani si am gradul 2 de handicap vizual și mi am făcut pensie de invaliditate gr 2 și aș dori să știu daca pot să merg la o școală postliceala speciala pt cei cu deficiențe de vedere. Daca mă înscriu la școală trebuie să renunț la pensie de invaliditate ? Vă mulțumesc și vă rog din suflet să îmi răspundeți

 • Bună ziua.Sotia mea este născută în 27.08.1964 , are vechime in munca de 33de ani , si v.a primii o pensie de invalid.gr.ll . La un net de 1350 lei îmi puteti spune cat va fi pensia de invaliditate.Vă mulțumesc anticipat.Cu stimă Traian Toma.Vă rog raspuns pe mail.

 • Buna seara, Am varsta de 26 de ani si sufar de 4 operatii de hernie ombilicala (ultima este facut de aproximativ 1 an) ,am o hernie femurala care trebuie operata si posibil si o inghinala. Imi este foarte greu sa mai fac fata la locul de munca si nici nu ma pot angaja in alta parte avand in vedere aceste probleme… Cel putin momentan. Intrebarea mea este: ma incadrez cumva in vreu unul dintre grade? Pur si simplu nu mai stiu ce sa fac.. Va multumesc anticipat!

 • Buna ziua domnul covaci. Am o problema delicata am gradul 1grav perman nr.Am pensie de boala gradul 2 .in urma cu 3 ani am cerut sa muncesc si am cerut gradul 3 .Am incercat.1 an am primit pensie cu grad 3 de invaliditate adica de la 400lei am trecut la 300.acum am revenit la gradul doi de invaliditate ca nu mam descurcat cu munca.Si am revenit la gr2 dar cu o pensie mai mica si ca grad3.adica200 lei.va intreb si va rog din suflet sa imi răspunderi de ce asa.??

  • Buna seara domnule Covaci. Sunt pensionara si am fost diagnosticata in anul 2013 cu Boala Parkinson. Pensia mea este de 892 lei. Am certificat de incadrare in grad de handicap MEDIU, cod boala G20, cod handicap 1., obtinut in decembrie 2015,valabilitate, permanent ,in urma caruia primesc 39 de lei. Spuneti-mi va rog daca am dreptul acordarii pensiei de invaliditate de 400 de lei,conform Legii Pensiilor de Invaliditate actualizata in 2016, si daca da cui ma adresez in acest caz pentru a depune un dosar cu actele necesare. Intre timp boala mea s-a agravat mult, am fost spitalizata atat pentru Boala Parkinson cat si petru Boala Zona Zoster care a aparut exact pe partea afectata., drept pentru care momentan imi este foarte greu sa ma deplasez petru a ma interesa de actele necesare in cazul in care am dreptul la acesta pensie. Multumesc anticipat si astept un raspuns pe mail.

 • Buna ziua.am o matusa de 84 ani cu indemnizatie de handicap accentuat permanent de 272 lei.eu sunt curatorul ei.acest handicap il are din nastere,nu a lucrat niciodata.locuieste cu mine.as putea sa-i fac pensie de boala?daca da,ce trebuie sa fac,ce acte si unde sa le depun?

 • Buna ziua domnul covaci Mama mea are o pensie handicap gr 3 , primeste 39 lei , are probleme si cu coloana si multe altele , are multe internati in spitale , are varsta de 67 ani , poate depune dosar pentru pensie boala ( invaliditate ) , , daca da ce trevuie sa faca ? Mentionez ca decat aceasta pensie are , avand doar 8 ani lucrati , va rog mult ce trevuie facut , chiar si in momebtul de fata este internata in spital , fiindca nimeni nu spune ce trebuie facut. Va multum mult si astept raspuns si eu , din suflet va rog

 • buna seara. ma numesc ioana radulescu. de la data de 01 iulie 2014 beneficiez de pensie de invaliditate gradul II ( diagnosticata cu LES cu multiple afectari:pulmonara, renala, neurologica ) .la data emiterii deciziei ,aveam 46 ani si 9 luni si un stagiu total de cotizare realizat de 28 ani 3luni 16 zile. ulterior au aparut si simptome ale sistemului nervos ( dureri de cap, pierderea memoriei, dificultati de concentare, anxietate,depresii).mentionez ca inainte de pensionare eram economist-contabil. in octombrie 2016 comisia de expertiza medicala a stabilit un nou termen de revizuire pentru octombrie 2018 , incadrandu-ma in acelasi grad de invaliditate. v-as ruga frumos daca se poate sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare: este posibil ca la revizuirea din octombrie 2018 sa fiu pensionata definitiv? astept cu interes un raspuns din partea dvs pe adresa mea de mail. va multumesc anticipat.

 • Buna ziua,ma poate ajuta cineva sa imi raspunda? Sant o prrsoana cu handicap accentuat permanent si am vrut ca sa ma duc o data la 2 ani la comisia de expertiza ptr pensia de invaliditate,ce credeti comidia inmrnm bucuresti imi face acum pensia cu gr 3 ,la o jumate de rinichi care am ,ulcer varicos tromboze ect…sa imi spuna si mie daca aceasta comisie procedeaza corect?

 • Buna seara! In data de 05.02.2007,am fost pensionata pe caz de boala,pensie invaliditate,avand vechime in munca 24 ani si 3 luni.Stagiul complet de cotizare necesar care apare pe decizia de pensionare este de 30 ani.In legea 19/2000 am gasit pentru perioada februarie 2007,stagiu complet de cotizare necesar 26 ani pentru femei. Cum este corect?
  Multumesc

 • buna ziua,legea spune clar ca daca s-a pierdut in totalitate capacitatea de munca ,nu se mai face revizuire la pensia de invaliditate.eu am un picior amputat si sunt chemat la revizuire .cum e posibil?ce pot face?multumesc.

  • Stimate Caramidaru Gheorghe, revizuirea poate stabili dacă invaliditatea s-a agravat şi este necesară o înccadrarea în grad de invaliditate superior şi implicit o pensie mai mare.

 • Buna am 23 de ani și nu am un picior din anul 1999 nu am lucrat deloc și as vrea sa stiu dacă am dreptul la vreo pensie .Am indemnizație

  • Stimate Asaftei, pensiile din sistemul public se pot accesa doar de cei care au realizat stagiu de cotizare, astfel că în lipsa stagiului de cotizare nu puteţi accesa pensia de invaliditate.

 • ma puteti ajuta cu o antrebare am si eu un handicap accentuat permanent din 2009 si am o vechime de 23 ani an campu munci can as putea sa ma pensionez la limita de varsta nascut pe 15.10.1965 handicapu al am din 2009 luna august.Astept un raspuns va multumesc din inima

  • Stimate Seughin, cel probabil aveți o invaliditate, ca urmare va trebui să vă prezentați la medicul de expertiză medicală pentru incadrarea in grad de invaliditate si apoi veti intocmi dosarul de pensionare. Pentru detalii suplimentare va rog să-mi scrieți la consultanta@pensiata.ro .

 • Sint pensioata pe caz de boala gr 3 cu drept de munca 4 ore . Lucrez la o firma privata 4 ore , imi opreste impozit pe salari , cas si sanatate .intebarea mea este legal sa platesc toate astea daca sint pensionata pe caz de boala

 • Buna ziua, sotul meu 50 ani a suferit un infract cu implant de stent, in luna iulie 2016.La momentul acela nu era incadrat in munca si nici acum.Are o vechime de 13 ani in tara si vreo 6 in strainatate.Ar putea iesi la pensie medical chiar daca nu este incadrat in munca momentan?Care ar fi etapele pentru un demers in sensul acesta?

 • Buna ziua!Am o pensie de handicap de 273 lei vreau sa stiu daca de la 01.03.2017 se va mari.Va multumesc anticipat.

 • Domnule Doctor , am 30 de ani jumate vechime , sunt pensionat in gradul 2 de invaliditate . Cam cati bani ar trebui sa primesc ?

  • Stimate Pintea Vasile, valoarea pesiei de invaliditate se calculează după reguli clare pe baza documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare specific pensiilor de invaliditate, fără un calcul după aceste documente nu vă pot spune. Personal vă doresc o pensie cât mai MARE !

 • Buna ziua !! Am vârsta de 43 de ani sânt operată pe cord deschis am doua valve schimbate mitrala și aorta și plastie pe tricuspidă probleme cu coagularea la un an de la operație am depus dosarul pentru pensie de invaliditate ținând cont că am o vechime în muncă de22 ani la comisie misa spus că nu mă încadrez în grad de invaliditate că valvele sunt normo funcționale în ritm normal am depus contestație și același răspuns !! Eu nu pot face efort!Nu mă simt în putere acum cînd am fost la comisie am racit poate am luat și un microb că nici nu pot vorbi !! Ce as putea face in cazul acesta ???

  • Stimată Mihaela, îmi pare sincer rău pentru situaţia în care vă aflaţi. Din păcate doar medicul de expertiză medicală poate stabili gradul de invaliditate. Vă doresc multă sănătate !

 • am 58 ani.am muncit in grupa a 2 a ,17 ani alti 5 ani in italia ca sofer cind pot sa ma pensionez ,acum fiind si bolnav cu inima , va multumesc ., si daca da ,aproximativ cu ce suma .

 • Buna ziua sotul meu are 53 de ani nu mai lucraeaza de10 ani find bolnav cu astm la plamani dar nimeni nu al pensioneaza dupa ultimul control la medic i sa pus diagnostic fibron am dori sa stim la cine sa ne adresam daca are drept la pensie de boala multumim

 • Buna seara,
  Am fost diagnosticata si operata in martie 2015 cu neoplasm colon. La dat de 5 septembrie 2016 am depus dosarul de pensionare pe caz de boala gr.III. Decizia mi-a iesit in 11 ianuarie 2017 si am intrat in posesia ei pe data de 26 ian (dupa 5 luni). Pana la data de azi 26.02.2017 nu am primit niciun ban cu toate ca am fost anuntata ca intre 20 – 25 feb voi primi sumele din urma iar in martie mi se va vira direct in cont (extrasul de cont l-am depus la sfarsitul lunii ian. dupa primirea deciziei). Deasemenea am avut neplacerea sa aflu ca figurez neasigurata la CASMB, fapt care a dus la imposibilitatea efectuarii controalelor si analizelor necesare in acest tip de diagnostic. Am ajuns la capatul rabdarii si nu doar pentru sumele de bani ce mi se cuvin cat pentru umilinta la care sunt supusa. Nu mai am nicio siguranta ca voi primii sumele restante in luna urmatoare. La CASMB mi s-a comunicat ca dureaza o luna de zile pana se reglementeaza (a trecut deja) iar eu platesc analize si investigatii pe care as fi avut dreptul sa la fac gratuit pentru diagnosticul meu (sumele nu sunt de neglijat) . Ce ma sfatuiti sa fac? Ce cai ar trebui sa urmez pentru recuperarea banilor si pentru CASMB?
  Va multumesc anticipat.

  • Stimată Marinescu Carmen, o copie după buletin şi după decizia de pensionare veţi prezenta la casa de asigurări de sănătate, apoi veţi merge la casa de pensii pentru a afla când au virat pensia în cont/poşta.

 • PS. Mentionez ca am fost la ofic. postal si nu exista nicio suma de bani sosita pe numele meu si nici macar talonul gri tiparit.

 • Bună ziua, mă aflu de aproximativ 8luni în tratament pentru TBC ,mi-am întrebat doctorul dacă pot ieși la pensie neavând niciun venit, și mi-a spus că legile sau schimbat, și, numai celor cu rezistenta li de mai acordă acest drept.Dar totuși ,o pensie socială,un ajutor social aș putea obține?Am doi copilași de crescut ,care au fost și ei internați pt aceeași boală, soțul a avut primul această boală,numai că ne-a părăsit când am intrat noi în spital.Va rog sămi spuneți dacă am vreo șansă să obțin vreun venit .Am 42 de ani dar nu am cei 17 ani de cotizare .Va mulțumesc anticipat.

  • Stimată Carmen Enache, îmi pare rău pentru situaţia în care vă aflaţi. Medicul de Expertiză Medicală poate stbili dacă este cazul pentru încadrarea într-un grad de invaliditate şi apoi va trebui prrezentat dosarul pentru pensionare la casa de pensii. Ajutorul social se stabileşte şi acordă de către consiliulul local al unităţii administrative de pe raza domiciuliului dumneavoastră.

 • Buna ziua as dori si eu cateva informati,am o boala tbc,cu o forma mdr,si as dori daca ma pot pensiona pe caz de boala de handicap,mentionez am pensia de boala de 400 lei dar as dori sa o bag si pe cea de handicap si as dori daca am dreptu,va multumesc

 • Va salut Dl Covaciu
  intrebare
  o persoana cu pensie de handicap gr.II, poate beneficia si de pensie din sistemul social de stat daca face dovada ca alucrat la IAS, CAP, sau in alt loc de munca

 • BUNA ZIUA
  VA ROG SA MA AJUTA-TI CU UN RASPUNS REFERITOR LA FAPTUL CA SUNT NEVAZATOARE CU UN OCHI DIN NASTERE.,IAR LA CELALALT AM DIOPTRIE BINEANTELES.
  NU AM SPUS ACEST LUCRU NICI MACAR SOTULUI ASA INCAT TOATA VIATA AM MUNCIT CA UN OM NORMAL.
  CITIND MAI MULTE ARTICOLE DE SPECIALITATE M-AM GANDIT CA SA IMI POT PROTEJA OCHIUL BUN DACA AM O SANSA SA MA PENSIONEZ MAI DEVREME.
  LUCREZ CU CM DE APROX.33 DE ANI.
  CU SPERANTA CA VOI PRIMI UN RASPUNS VA MULTUMESC ANTICIPAT.

 • Buna ziua , ma numesc Francisc N.J. , am 35 de ani, de 3 ani sunt diagnosticat cu scleroza multipla (dupa un accident de munca) in Spania.De aici mi s a deschis caz de pensionare , sunt bolnav oameni buni…. Curand am primit o scrisoate din Romania (CASA JUDETEANA de PENSII MURES) unde scrie ca mi se acorda pensie de invaliditate de gradul III , mentionez ca stagiul de cotizare realizat in Romania e de 2 ani si 9 luni, in Spania de 2 ani si 11 luni. CUANTUMUL DE PENSIE scrie ca e de 18 LEI.. cE E ASTA OAMENI BUNI ?

 • Fiica mea este persoana cu handicap gr.1 cu insotitor, are 8 clase si a lucrat un an, pot cere pensie daca acum a implinit 36 de ani?

  Multumiri, Lorica Chisca

 • Buna seara!Este posibil ca dupa ce am fost trecuta in gradul de invaliditate2 din gr.3 ,pensia sa-mi fie diminuata?Este o eroare de calcul sau legile sant gresit interpretate?Astept raspuns,multumesc anticipat!

  • Stimată Iulia, de regulă pensiile de invaliditate grad 3 sunt mai mici decât cele de grad 2, deoarece stagiul potenţial primit la pensia de invaliditate grad 2 dispare de la cea de grad 3 de invaliditate. Oricum un răspuns concret nu vă pot oferi decât pe baza documentelor. Urmare îmi puteţi scrie la consultanta@pensiata.ro .

 • Buna ziua domnule avocat. Am o persoana in neam, varsta 43 de ani, gradul I de handicap (nerevizuibil). Primeste si pensie de invaliditate. NU ARE NICIO VECHIME IN MUNCA . Intrebarea este: la ce varsta se incadreaza spre a iesi definitiv la pensie ( spre a nu mai fi purtat la comisiile de expertiza de pe langa Casa de pensii). Poate beneficia de acea reducere de l5 ani ? Va multumesc !

 • As dori sa stiu daca oficiul bratelor de munca face parte din comisia de expertiza ! Boala definitiva cine o decide ! Medicul expert sau femeia de servici ! Va multumesc ☺️

 • Bună ziua, Ași dori să vă întreb dacă am locuit în Spania 9 ani și am o boala Depresie stabilita prin Comisie Tribunal Medic Definitiva, se ea în Considerare în România dacă o traduc în România, deoarece nu am nici un venit și vreau să mă pensionez. Vă mulțumesc

 • Buna ziua.Am 47 de ani si o vechime de 27 de ani.Am avut un infart in 2.02.2016 in urma caruia am pus un stent.Am avut concediu medical pana pe 01.02.2017 adica un an de zile.Nu am dorit sa ma pensionez crezand ca pot continua munca, asadar m-am intors la munca ,dar ma simt rau si as dori sa stiu daca dupa ce iau ordonanta pot apoi sa ma pensionez pe caz de boala? Va multumesc frumos!

 • Buna ziua!
  As dori sa stiu cata pensie voi avea. Tin sa precizez ca sunt cu boala Limfom Hodkin cu scleroza nodulara, gradul 2 pensionare (invaliditate) iar acum am cerut gradul 3 ca sa pot munci. Pt gradul 2 am o pensie de 544 Ron dupa ultimile mariri de pensie ‘2017’.
  informatii cupon pensie:
  Punctaj 0,59258 VAL punct 732,80

  diagnostic clnic cod afectiune: C81
  Va multumesc din suflet!

 • Buna ziua,ma numesc PIRVULESCU MIHAELA ,si am fost diagnosticata cu cancer mamar san stang.In urma tratamentului cu citostatice si operatiei aferente la sanul sting,am fost pensionata pe caz de boala cu incapacitate de munca gradul 2.decizia nr.268432,din 06.04.2017.Mentionez ca pina la aparitia bolii am fost angajata.Valoare pensiei stabilita este de 458 lei.As dori sa-mi dati un sfat unde sa ma adresez pentru a face sesizare.Va intreb cum se poate descurca cineva bolnav cu aceasta suma.Multumesc anticipat,si astept raspunsul dv.

  • Stimată Pîrvulescu Mihaela, deși suma finală încasată va fi de 520 lei, sunt de acord că nu vă poate acoperi cheltuielile lunare vitale. Pentru a cunoaște dacă la calculul pensiei dumneavoastră au fost cuprinse toate veniturile eligibile trebuie să realizez o recalculare, funcție de rezultat vă pot spune dacă trebuie corectată pensia, cu recomandările și concluziile de rigoare. Pentru alte soluții am să vă scriu pe adresa de e-mail. Multă sănătate !

 • Buna ziua , ma numesc Eugen Gabriel si am fost diagnosticat cu posibil Ictus in teritoriul V-B si Hemipareza stanga ataxica precedat de AIT . Mentionez ca am varsta de 44 ani si o contributie de aproximativ 15 ani . Daca m-as pensiona cu gradul 3 de invaliditate , care at fi valoarea pensiei ? Va multumesc .

  • Stimate Eugen Gabriel, pensia de invaliditate grad 3 nu va fi mai mică de 520 lei. Pentru a afla valoarea exactă trebuie realizat un calcul pe baza documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare. În acest sens puteţi accesa serviciile de calul dezvoltate de http://www.pensiata.ro .

 • Buna ziua. Am nevoie de indrumare. Sora mea are 63 de ani, de jumatate de an a ramas fara gamba stanga, deci eu umblu pentru ea oriunde este necesar. Nu are pensie. Am luat eu un stagiu de cotizare de la casa de pensii Bucuresti. Pe acel stagiu de cotizare apar si SRL uri care probabil ca nu mai exista. As avea nevoie sa ma indrumati – chiar nu stiu cum sa incep si de unde. Astazi am ridicat certificatul ei de handicap, termen 12 luni, handicap accentuat. Astia se asteapta sa i creasca piciorul probabil, asa ca, avand in vedere ca este singura si nu va putea trai din 272 lei, va trebui sa umblu dupa actele necesare pensionarii ei. Multumesc pentru ajutor!

  • Stimate DANAS, va trebui să faceţi demersurile pentru pensia de invaliditate. În acest sens va trebui să mergeţi cu sora dumneavoastră la comisia de expertiză medicală pentru încadrarea în grad de invaliditate.

Leave a Comment