Pensii primite in EU si in lume; Conditii de accesare si incasare;

www.pensiata.ro își dezvoltă portofoliul de servicii destinate celor care:
– au realzat stagiu de cotizare în Uniunea Europeană
– au realizat stagiu de cotizare în țările cu care Romania are încheiate acorduri de reciprocitate în domeniul pensiilor;
– au realizat stagiu de cotizare în România și sunt rezidenți în alte tări decât cele menționate mai sus.
    Astfel sunt disponibile următoarele servicii:
Consultanță Dosar de Pensionare Comunitară/Internațională, se analizează care sunt oportunitățile de pensionare în țările în care s-a realizat stagiu de cotizare(vechime în muncă).
Serviciul este realizat în cca 7 zile lucrătoare de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și va fi expediat pe adresa de e-mail specificată sau prin curierat.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim neprioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, de asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 10 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 100 euro.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim prioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, dde asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 5 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 150 euro.
Serviciul de întocmire dosar de pensionare, timp de efectuare 5 zile: sunt completate toate formularele ce stau la baza dosarului de pensionare, dosarul va fi expediat prin curierat. Cost 75 euro;
Serviciul Recuperare Documente, este serviciul prin care recuperăm documentele (din România) pe care încă nu le aveți la dosar de la societățile care arhivează documentele ce atestă vechimea și veniturile realizate, este inclusă și activitatea de identificare a societăților care au preluat fostele intreprinderi ce au avut activitatea înainte de 1990. Este necesară o împuternicire notarială/Consulat.
Costul serviciului este de minim 300 lei și poate crește funcție de fiecare caz în parte(negociabil).
Serviciul Depunere Dosar de Pensionare la casa de pensii din România, costă 100 euro și se realizează pe baza unei împuterniciri notariale/consulat.

Pentru detalii suplimentare legate de documentele necesare precum și de modalitatea de plată a serviciilor scrieți la calcul@pensiata.ro, contact@europensie.ro  sau  sunați la Tel 0742 602 033, 0724 414 043, 0760 432 198.

Vârste de pensionare în UE

Nr. Crt.TARABARBATI

( ani)

FEMEI

(ani)

1Germania6767
2Suedia6565
3Austria6560
4Belgia6565
5Cipru6565
6Danemarca6565
7Finlanda6565
8Grecia6560
9Irlanda6565
10Italia66 ani și 7 luni66 ani, 7 luni
11Marea Britanie6560
12Olanda6565
13Polonia6565
14Portugalia6565
15Spania6565
16Bulgaria6360
17Estonia6361
18Slovenia6361
19Cehia6260
20Letonia6262
21Lituania6260
22Slovacia6262
23Ungaria6262
24Franta6060

Condiţii de acordare a pensiei:
Cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu ,aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
Comunicarea între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură, la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat;

Care sunt statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?
Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară ?
Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.
Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
– dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.
Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:
1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum și numărul de cont internațional bancar) către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii in evidența căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declarației de transfer.
Declarația de transfer in străinătate(Declaratie de transfer) a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoțită de documentul care confirmă detaliile bancare și de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul Casei Teritoriale de Pensii in a cărei evidență se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poșta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituția menționată pe site-ul acesteia.

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate sociala ?
Regatul Maroc, în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale, Armenia, Belarus, Ucraina si Federatia Rusă în baza Convenției dintre România și fosta U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.
In conformitate cu dispozițiile instrumentului juridic bilateral menționat, la acordarea pensiilor se iau in considerare vechimea in muncă și perioada de activitate asimilată cu vechimea in muncă de pe teritoriul ambelor Părți Contractante, confirmate de organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc și se plătesc de către organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetățeanul indreptățit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legislația acestei Părți Contractante.

De când pot beneficia de pensie comunitară ?
Începând cu data de 01.01.2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare in domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, și anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunității și Regulamentul nr.574/1972 care stabilește modalitățiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.
Incepând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată și completată prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 si Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.

Ce ţări vizează regulamentele europene ?
Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spațiului Economic European, după cum urmează:
Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elveţia

Ce se întâmplă în cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European ?
-drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
– persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
– drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru ?
Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială :
-formularul de cerere E 202 (Formularul E 202) ;
-formularul E 207(Formularul E 207) ;
-declarația pe propria răspundere ;
-copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetațenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
-carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinatate ;
-livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
-diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate :
-formularul de cerere E 204 (Formularul E 204) ;
-formularul E 207 ;
-documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
-declarația pe propria răspundere ;
-copie dupa actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
-carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
-livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:
-formularul de cerere E 203(Formular E 203) ;
-formularul E 207 ;
-declaratia pe propria raspundere urmasi ;
-adeverinţa de studii (elev sau student);
-copie dupa actul de identitate românesc – daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
-carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din străinătate al susținătorului decedat ;
-livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
-diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invățământ al susținătorului decedat;

Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate sociala ?
Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate ?
Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliți in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Națională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Utilizarea certificatului de viata ca instrument de verificare administrativa

      Pentru a evita efectuarea unor plati necuvenite sau catre beneficiari nerezidenti a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si a altor drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se utilizeaza CERTIFICATUL DE VIATA(certificat d eviata RO EN) ca si instrument de verificare administrativa.
      Certificatul de viata constituie dovada pe baza careia SE CONTINUA PLATA drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti ai sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Confirmarea existentei beneficiarilor nerezidenti aflati in plata

      Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, beneficiarii nerezidenti AFLATI IN PLATA au obligatia de a transmite anual, pana cel tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an, un certificat de viata.
In vederea prezentarii certificatului de viata, casa teritoriala de pensii va transmite acestora, la adresa de domiciliu/resedinta, in luna octombrie a fiecarui an, un exemplar al certificatului de viata completat in Partea A, indicand data limita de transmitere a certificatului de viata de catre beneficiari.
Beneficiarul nerezident are obligatia de a completa Partea B a certificatului de viata, in fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz.
La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legala certifica faptul ca Partea B a certificatului de viata a fost semnata personal de titularul drepturilor, completand, in acest sens, Partea C a certificatului.
In situatia in care un beneficiar nerezident nu prezinta sau nu transmite certificatul de viata in termenul indicat, casa teritoriala de pensii competenta SUSPENDA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ale acestuia incepand cu luna februarie a anului in curs.
Daca beneficiarul nerezident transmite certificatul de viata dupa expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor fi reluate in plata de la data suspendarii, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Dacă am lucrat în trecut în România şi în prezent lucrez legal pe teritoriul altui stat membru trebuie să mai plătesc contribuţii la pensie şi în România ?
În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie ?
Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.

Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spațiului Economic European, după cum urmează:
Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elveţia

În cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European:
drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
Persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; Vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
– dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensi de care aparține cu domiciliul.
Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Condiţii de acordare a pensiei:
-cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
-comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;
– la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat;
Informatiile sunt in permanenta actualizare

Mărturiile clienţilor noştri:

Mii de multumiri pentru expertiza si pentru recomandari.
Apreciez in mod deosebit modul detaliat de calcul.
Mult succes in tot ceea ce faceti va doresc!” (Maior C-tin 01.06.2017)

40 Comentarii

 • Am 38 de ani. Am muncit legal in Spania 11 ani. Vreau sa ma reintorc in Romania si sa imi reiau activitatea laborala in tara. As dori sa stiu daca la varsta de pensionare primesc pensie din Spania, sau ar trebui sa am cotizati 15 ani ca sa primesc.
  Va multumesc!

  • Stimată Marr, stagiul de cotizare realizat în Spania va fi fructificat la calculul pensiei dumneavoastră chiar dacă nu ați realizat 15 ani , important este ca la data deschiderii dreptului pentru pensie în Romania să aveți stagiul minim de cotizare (Romania + Spania) cerut de lege pentru timpul de pensie solicitat. Pentru alte detalii îmi puteți scrie la consultanta@pensiata.ro .

  • Ma numesc Paleacu Floarea,nascuta an 20 -08-1952.Sant pensionata an Romania la 20 oct.2011 cu o vechime de 25 ani 10 luni si 17 zile.An italia am depus cererea de pensionare an 25 -01-2017 cu o vechime de 6 ani si 6 luni.An 20 sep.2017 mi-a venit decizia cu o pensie de 90E,Patronatul mi-a facut recurs an 22 sep.”2017 si nu am primit niciun raspuns.Este corect sa primesc aceasta pensie de 90 E.? Va multumesc si astept raspuns

   • Stimată Paleacu Floarea, un răspuns nu se poate oferi decât în urma unui calcul. Patronatul poate face recurs dacă are un motiv plauzibil , altfel recursul e ca o ”frecție la un picior de lemn” și poate deloc ieftină.

 • Buna
  Am lucrat in Spania 8 ani cu carte de munca. De 6 ani am venit in tara, dar primesc ajutor social din Spania de 100 euro/ luna. In februarie împlinesc 65 de ani si vreau sa stiu daca pot sa ma pensionez si din Spania ( in tara primesc pensie doar după anii lucrati in Romania) si daca da, de ce acte am nevoie pt a ma duce in Spania sa le depun.

 • Am lucrat din:1976-1995 din care 14 ani in grupa 2a +7ani+3ani in strainatate am depus dosarul de pensie la casa judeteana dambovita de un an si nu am nici un raspuns mentionez ca sunt nascita in:28-09-1958 va rog din suflet sa ma abitati ,Multumesc –

 • Buna ziua ,,, as vrea si eu sa stiu la ce vârstă se iese la pensie in Israel ( femei),,, mama mea a lucrat 5 ani cu contract ,,,mulțumesc anticipat,,,

 • Buna ziua! Am lucrat 13 in invatamant in Romania, si alti 17 ani in invatamant in Statele Unite. Am 54 de ani. Voi putea beneficia de pensie in Romania, si cand? Multumesc.

  • Stimată Sorela Schultz, pentru a beneficia de pensia din România trebuie să aveţi în primul rînd 15 ani stagiu de cotizare. Un e-mail cu informaţii suplimenttarre va fi expediat pe adresa dumneavoastră de e-mail.

 • As vrea sa stiu cand beneficiez de pensia din Italia.Mi-am depus dosarul in Martie 2016 odată cu dosarul de pensie din rom. Menționez ca 61 de ani am lucrat ca Badanta in Italia 4 ani si 7 luni. Va multumesc

 • Buna ziua. Beneficiez de o pensie de urmas pe baza unei pensii de invaliditate gradul 2 in calitate de sotie aici in Romania. Am o vechime in Grecia de 10 ani. Pot beneficia de pensie din Grecia, la ce varsta?

 • Buna ziua. Ma numesc Laura. Va scriu din Spania in ideea ca Imi puteti raspunde la Intrebare:
  Sotul meu are 65 de ani si este cetatean spaniol de origine romana. A depus dosarul de pensie aici in Spania si INSS l-a trimis la CNPP din Bucuresti.
  Sotul meu a plecat din Romania in 1984. La iesirea din tara, securitatea rumana i-au oprit toate documentele si í-au dat un pasaport de apátrida.
  Din 1998 sotul meu are cetatenie spaniola, pierdand pe cea romaneasca.
  Dosarul de pensie ( cu cartea de munca si adeverinta de unde a lucrat in Bucuresti), au ajuns la CNPP relatii internationale din Lacul Tei. Cei de acolo, ne-au trimis in Spania CA au verificat dosarul si CA lipseste CNP romanesc.
  Sotul meu are 30 de ani CA Nu mai este cetatean roman si Nu detine CNP romanesc. Identificarea lui este cu documente spaniole. In ceea ce priveste anii lucrati in Bucuresti ( 14), dovada o face cu cartea de munca.
  AM completat si semnat o Declaratie pe proprie raspundere, cum CA este national spaniol de multi ani, si CA Nu a detinut CNP romanesc deoarece í-a fost oprit la iesirea din Romania in 1984, cind a plecat definitiv din tara ( lucru mentionat de altfel si in cartea de munca). Inca Nu AM primit nici un raspuns.
  Intrebarea mea este: cum influenteaza pierderea cetateniei romane, la cumularea anilor de pensie intre cele 2 tari, pentru acordarea pensiei comunitare? ( are cotizati 14 ani in Romania si 10 ani in Spania.

  In speranta unui raspuns prompt, va multumesc,

  Laura.

  • Stimată Laura, în acest caz soțul dumneavoastră poate primi o adeverință cu datele de identificare personală, serie buletin si cod CNP, de la serviciul evidența populației de pe raza domiciliului avut în România în 1984.
   După primirea codulului CNP, toate informațiile necesare de identificare vor fi îndeplinite. În cazul în care doriți un ajutor în acest sens îmi puteți scrie la calcul@pensiata.ro .

 • buna ziua sunt nascuta in anul 1958 luna mai am in total vechime 31 de ani si 11 luni am mai lucrat 3 ani si jumatate in ingrjrea batranilor in austria,si in prezent mai sunt inca angajata norma intreaga deci pana la anul in mai voi mai aduna inca trei ani,ma intereseaza daca pot depun dosarul in austria si cat poate dura solutionarea lui,mai mentionez a am 4 copii nascuti,,,,va multumesc

  • Stimată Elena, în România puteți accesa imediat pensia anticipata parțială. În Austria de asemenea puteți accesa imediat pensia de bătrânețe deoarece stagiul de cotizare realizat în România este recunoscut, conform legislației europene în domeniul pensiilor. Pentru detalii puteți accesa serviciile dezvoltate de http://www.pensiata.ro.

 • Buna ziua,
  tatal meui a decedat in iulie 2016. De atunci, eu primesc pensie de urmas pt ca sunt studenta. Duc anual adeverinta de la facultate. Intre timp, in anul 2016, luna decembrie, mi-am infiintat o societate comerciala, unde nu sunt angajata, respectiv nu am beneficiat de nici un venit din acea societate. Am 2 intrebari:
  1. Daca in decursul anului 2018 scot dividentele din societate, imi pierd pensia de urmas ?
  2. Daca ma marit, imi pierd pensia de urmas ?
  Multumesc ! (A trimis si logodnicul meu aceeasi i trebare si pe consultanta@pensiata.ro)

 • Buna ziua!
  Eu locuiesc in SUA si primesc pensia din Romania (Bucuresti_Casa de pensii a sectorului 2) direct in contul meu bancar din SUA.
  Pot semna certificatul de viata in fata unui notar american, este acceptata semnatura si informatiile lui? Daca da, este nevoie si de apostila?
  Consulatul Roman din Los Angeles este departe de locuinta mea si mi-este greu sa conduc atit de mult.
  Am trimis nenumarate e-mailuri la Casa de Pensii a sectorului 2, dar nu am primit nici un raspuns.
  Multumesc mult de tot pentru raspuns!

  Cu multumiri,
  Marin Cernat

  • Stimate Cernat, este adevărat că nu sau precizat si alte autorități legale de pe teritoriul SUA care pot să valideze completarea formulareor de către pensionar însă precizare Casei Naționale de Pensii este următoarea: ”Beneficiarul nerezident are obligaţia de a completa Partea B a certificatului de viaţă, în faţa unei autorităţi legale de pe teritoriul statului de şedere permanentă şi de a-l transmite casei teritoriale de pensii competente până la data menţionată în partea A.” , urmare notarul este o autoritate legală în SUA pentru a validat inscrisurile. Oricum in lipsă și fără posibilitatea de a ajunge la consulat nu aveți altă opțiune.

 • Buna ziua.

  Caut informatii pentru tatal meu cu referire la modul de de pensionare.
  Data nasterii este de 6 iunie 1955. In Romania are o vechime de de 29 ani, angajat din anul 1974. Din ce cunosc in anul 2001 au fost modificari legislative cu referie la grupa de munca. Din detaliile pe care le am ar fi fost incadrat cu grupa de risc apoi a fost retrogradat la conditii normale de munca.
  Momentan el lucreaza in Franta si la momentul de fata are o vechime de 11 ani fara intrerupere si contract de munca activ.
  As avea nevoie de cateva lamuri:
  1) Mai intai ar trebui sa verific conform legislatiei ca are stagiul complet in tara si sa vad daca are stagiul complet de cotizare si vechimea in munca.
  2) El doreste sa revina in tara o data cu stabilirea conditiilor de pensionare din Romania. Care ar fi varianta cea mai utila si cum ar trebui procedat pentru a putea sa primeasca si pensia de pe teritoriul francez? Exista posibilitatea sa primeasca pensie din partea ambelor state?
  3) Daca el revine in tara si isi aduce vechimea din munca din Franta ce facilitati are din partea satului francez?
  4) Ce pasi ar trebui urmati pentru a putea beneficia de drepturile de pensie din ambele state?

  Multumesc

 • Buna ziua,

  As avea o precizare. Locuiesc in Suedia de 18 ani. Pensia de limita de varsta este 65 ani barbati si femei. Orice om are dreptul sa mai lucreze pana la 67 ani sau mai mult daca angajatorul consimte.Deci limita de varsta este de 65 si nu 67 cum scrieti.

  Cu respect,
  Milena Kojovici

 • Buna ziua,
  Am varsta de 63 ani. Lucrez in Canada de 18 ani. Am lucrat in Romania efectiv 22ani. Universitate 15 ani, Armata 1an. In ce conditii pot aplica ptr pensia din Romania si daca se poate aplica online.
  Multumesc .

 • Buna ziua,
  Am fost navigator si m-am pensionat in Romania noiembrie 2018,
  Am lucrat legal 3 ani Italia.
  Am dreptul la pensie comunitara si cand trebuie sa fac aplicatia.
  Cu respect

  • Stimate Vasile, pentru calrificare situației , trebuie văzut tot aisbergul, adică trebuie să cunosc informații legate de stagiul de cotizare(vechimea) din România. În acest sens puteți srie la contact@europensie. Mulțumesc !

   • Buna ziua,
    Stagiul de cotizare total este de 25 Ani 02 Luni 24 Zile.
    Decizia de pensionare din 29.01.2019.
    Nascut 22.11.1953.
    Lucrat pe nave italiene 2.5 ani cu plata contributiei la INAIL9INPS)
    Pot primi pensie comunitara in acest caz?
    Doresc raspuns ca sa stiu daca va contactez ptr. dosar ulterior.
    Cu respect,
    Viorel SOMODI

 • Buna ziua.
  Subiect: CERTIFICATUL DE VIATA.
  Locuiesc in Statele Unite ,deci sunt un nerezident ,care primesc pensia din Romania la o banca tot in Romania.
  Casa locala de pensie are obligatia sa-mi trimita in fiecare an acest certificate de viata la domiciliul meu permanent/resedinta , adica in States incepand din luna octombrie . Acest certificat trebuie completat ,semnat si stampilat de catre Casa de Pensii la pagina „A”. (restul paginilor B si C am eu grija lor ).
  Pagina „A” contine o serie de informatii absolut importante pentru beneficiar, pentru mine.
  Casa locala nu imi trimite acest certificat de viata la domiciliul meu. Deci eu nu primesc pagina ” A” de la ei.
  CNPP imi raspunde printr-un consultant ” Certificatul de viata poate fi transmis si daca partea casei de pensii nu este completata aceasta urmand a fi completata ulterior „.
  Am putut scana din computer acest certificat de viata in alb ,cele trei pagini , si asa am trimis la Casa de pensii Certificatul de viata paginile „B” si „C” completate si semnate asa cum sunt instructiunile electronic prin e mail.
  CNPP- la intrebarea mea cum pot transmite acest certific de viata la Casa de pensii considerand ca am domiciliu in Statele Unite imi raspunde ca pot trimite acest certificat de viata ” si electronic ,adica prin e mail … ” asa cum am facut-o.
  Casa Locala de pensii -Serviciul Plati Prestatii imi confirma primirea celor doua pagini prin e mail dar imi cere sa trimit si ORIGINALUL CERTIFICATULUI DE VIATA prin posta .
  Intrebare :
  1/ pot trimite acest Certificat de viata in copii- numai prin e mail sau trebuie sa trimit si originalele prin posta la casa de pensii? Cum va explicati raspunsurile CNPP care coordoneaza activitatea Casei locale de pensii? Este acesta un abuz al casei locale de pensii?
  2/ Din punct de vedere legal incalca Casa de pensii legea ,instructiunile CNPP, privind transmiterea acestui certificate de viata la domiciliul meu ,al pensionarului?
  3/ Este acest Certificat de viata sub forma care am transmis-o la Casa de pensii ( numai paginile B si C si prin e mail) legal, fara a avea pagina „A” completata ,semnata si stampilata de Casa locala de pensii?
  Repet ,pagina „A” ar trebuii sa contina date detaliate foarte importante pentru mine ,pentru beneficiar.
  Voi aprecia un raspuns cu trimitere la legile ,instructiunile CNPP care reglementeaza acest Certificat de viata.
  Pentru mine este clar ,Casa de pensii incalca regulile ,instructiunile prin netrimiterea acestui crttificat de viata completat la pagina A , la domiciliu meu.
  Multumesc.

 • Bună seara,

  Eu sunt stabilit în Israel și am lucrat și în România.
  Am primit deja o decizie de pensie pentru limită de vârstă și aș vrea să verific dacă mi-a fost bine calculată.
  Pentru România mi s-au recunoscut 13 ani și opt luni vechime iar pentru Israel 31 de ani.
  Să îmi trimiteți vă rog un răspuns pe e-mail-ul meu cu cât mă costă și cum să vă trimit banii, ce documente aveți nevoie și ce primesc (detaliile calculului).

  Cu stimă,

  Adrian A.

Lasă un comentariu