Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat. Valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat, Valoare ajutor de deces in 2021.


Conditii de acordare

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât Salariul Mediu Brut prevăzut la art. 33 alin. (5). din legea pensiilor;
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi:

 •  soţul;
 •  copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
 •  părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

(3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat pentru asigurari sociale.

(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile și maxim 3 ani de la data decesului de către
Casa Teritorială de Pensii,  în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi VI şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(2) În situaţia persoanelor asigurate în sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare socială încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achită de casa teritorială de pensii la care se află în evidenţă.
– (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului ( maxim 3 ani de la data decesului).
(3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit la data decesului..

Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.

Mod de calcul si plata.


Ajutorul de deces se acorda in cuantumul prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021(proiect) , valabil la data decesului.
o pentru anul 2021 cuantumul ajutorului de deces  in cazul asiguratului sau pensionarului este 5380lei.
In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul ajutorului de deces reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar, adica 2690 lei;

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

*      cerere tip (anexa nr. 39) pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare;
sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
*      certificat de deces in original si copie ;
*      actul de identitate al solicitantului in original si copie ;
*      acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor,  tutore, curator, in original si copie ;
*      acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces ;
*       certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile de la solicitare de către :
# angajator, in cazul decesului asiguratului salariat, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
# institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia ;
# casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv al unui membru de familie al acestora ;
Ajutorul de deces se achita de un singur platitor de drepturi de asigurari sociale, acesta avand obligatia ca dupa efectuarea platii sa inscrie pe versoul certificatului de deces original mentiunea „ACHITAT „, data, semnatura si stampila.
  In cazul decesului pensionarului actele necesare obtinerii ajutorului de deces se depun la Casa Judeteana(sectorială) de Pensii Publice.
Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.

MEMO
 De această prestaţie beneficiază o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada se poate face prin orice mijloc de probă admis de lege.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut:
– pentru anul 2021, cuantumul ajutorului de deces:  este 5380 lei.
Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Se consideră membru de familie:
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul câştigului salarial mediu brut.
Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere ( ajdeces), pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.
Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile de la solicitare de:
–  casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) din legea pensiilor, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
În cazul în care angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.
Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta. Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului. Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achită la nivelul cuvenit la data decesului.

    ACTE NECESARE pentru obţinerea ajutorului de deces:
► În cazul în care decedatul era pensionar, iar solicitantul are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie).
b. FIU (FIICĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces*;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie) – în cazul în care fiul (fiica) este căsătorit/ă.
c. MOŞTENITOR, TUTORE, CURATOR
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator (original + copie).
d. NEPOT (NEPOATĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie decedat;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie).
► În cazul în care decedatul era membru de familie (soţ/soţie, părinte, bunic/ă, fiu/fiică), care nu a avut un drept propriu de asigurări sociale, şi s-a aflat în întreţinerea solicitantului pensionar care are calitatea de:
a. SOŢ (SOŢIE)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de căsătorie (original + copie);
– declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
– certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.
b. FIU (FIICĂ) sau NEPOT (NEPOATĂ)
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere (original + copie);
– acte doveditoare pentru stabilirea gradului de rudenie (original + copie);
– declaraţie notarială din care să rezulte că solicitantul l-a întreţinut pe decedat şi a suportat cheltuielile de înmormântare;
– certificat eliberat de Administraţia Financiară, din care să rezulte că decedatul nu a avut venit.
c. PĂRINTE
– cerere pentru ajutor de deces;
– cupon pensie solicitant;
– certificat de deces (original + copie);
– acte din care să rezulte cheltuielile de deces;
– actul de identitate al solicitantului (original + copie);
– certificatul de naştere al decedatului (original + copie).
Potrivit prevederilor art. 117 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul în care sumele cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorate lunar bugetului de asigurări sociale de stat sunt mai mici decât sumele cu titlu de ajutor de deces, pe care, potrivit legii, angajatorii le achită direct asiguraţilor, plătitorii depun la casele teritoriale de pensii sau la casele de pensii sectoriale, după caz, cererea (descarcă model) pentru recuperarea din bugetul asigurărilor sociale de stat a diferenţei respective, împreună cu documentaţia justificativă.

 PLATĂ ULTIMA PENSIE

Ultima pensie se acorda pe baza unei adeverinte eliberate de catre Casa de Pensii. Adeverinta va fi necesara institutiei prin care decedatul primea pensia (Posta sau Unitate Bancara);

PLATA AJUTORULUI IN CAZUL DECESULUI INREGISTRAT IN AFARA ROMANIEI

Persoana indreptatita sa ceara ajutorul de inmormantare (vezi mai sus) va depune urmatoarea cerere la Casa de Pensii de care apartine; Vezi aici formularul ce trebuie completat – e124;

www.pensiata.ro

12.02.2021

2 Comentarii

 • Stimate domnule Covaciu,
  De fiecare dată, în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, alături de câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, ajutorul de deces, etc., era trecut și indicele de corecție aferent anului respectiv.
  Până în prezent, încă nu se cunoaște cât va fi acest indice, conform https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative
  Cum se vor calcula în acest an pensiile noilor pensionari?
  PS: Pe de altă parte, se are în vedere abrogarea legii 127/2019 și emiterea unei alte legi noi a pensiilor…

  • Așa este. Regula prevăzută în legea 263/2010 e ca indicele de corecție pentru anul în curs să nu fie mai mic decât cel precedent. Vom vedea. Legea 127/2019, abrogarea ei, etc nu o comentez..conține și lucruri bune si rele ..pe alocuri chiar vise ..formula de calcul a fost redactată cu gandul la PIB-ul Germaniei..probabil.

Lasă un comentariu