Angajari in casele de pensii, peste 2000 locuri de muncă, OUG 90/2021. Condiții pentru angajare, Formulare. Functii disponibile.

Desi ”noua” lege a pensiilor, legea 127/2019 a fost prorogată pentru 01.01.2024 si cine mai știe până când, hotărârea decidenților de a reevalua toate dosarele de pensii continuă.

Astfel prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale 487/2021 sau stabilit criteriile de reevaluare a dosarelor de pensionare în vederea aplicării nouluui sistem de stabilire a valorii pensiilor aflate în plată sau care vor fi calculate prin viitoarea lege.

Conform prevederilor articolului nr. 3 din OMPS 487/2021 vor fi luate in vizor:

a) identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate și stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023;
b) crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispozițiilor legale în vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată.

Numai că pentru acoperirea acestui volum de muncă mai trebuia sa se asigure că există și suficienți angajați care să poată reevalua ..cca 5 milioane de dosare . Pentru acest scop a fost emisă Ordonanța de Urgență Nr. 90/2021 prin care analizând necesitatea si volumul de muncă aferent ( luând în considerare, ținând cont, având în vedere, ținând seama, etc) ,luând în considerare reglementările art. 157 alin. (2) și (5) din Legea nr. 127/2019, cu modificările și completările ulterioare, care fac referire la suplimentarea personalului Casei Naționale de Pensii Publice cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (3) potrivit căruia numărul de personal al structurilor Casei Naționale de Pensii Publice nu poate fi mai mic decât numărul corespunzător raportului de un salariat la 2.000 de asigurați și pensionari, pornind de la situația că în evidența sistemului public de pensii este un număr de aproximativ 5 milioane de pensionari și aproximativ 6 milioane de asigurați, raportat la reglementarea din art. 126 alin. (3), la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și caselor teritoriale de pensii necesarul de personal ar fi estimat la 5.500 de posturi (5.500 – 3.480 = 2.020 de posturi).

Chiar la amurg de an s-a publicat în Monitorul Oficial al României Nr. partea I, Nr. 1231/21.XII.2022 s-a publicat Legea 362/2022 prin care s-a pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 si de asemenea și Decretul Nr 1682 de promulgare a legii.

Care sunt condițiile prin care solicitanții se pot angaja la casele de pensii

A  Sănătate (la trup, suflet si mai sus) , domiciliu, școlit ( pe bune), să nu cunoască corupția(sau cum se aruncă în aer bancomatele, etc), tăcut..

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

B Dosarul

a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa  la anunţul de concurs semnată de candidat;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);

c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);

f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);

h) Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa ).

Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

CONDIȚII SPECIFICE

Condiţii specifice: – Consilier (S) debutant

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Condiţii specifice: – Referent (M) debutant

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă: nu este necesară vechime.

Anexa cerere, Anexa Cerere inscriere

Anexa Declaratie. Anexa Declaratie

Notă: Fiecare casa de pensii va afișa numărul locurilor de muncă disponibile.

Pentru ajutor si informatii suplimentare scrie la consultanta@pensiata.ro.

21.12.2022 www.pensiata.ro

Lasă un comentariu