GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 70 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă criteriile și normele de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor și normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II și III de invaliditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 31 martie 2011, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila

 

PREZENTARE GENERALĂ
(1) Criteriile de evaluare a deficienţei funcţionale şi a incapacităţii adaptative, determinate de afectări variate ale funcţiilor şi structurilor organismului, constituie un sistem de referinţă standardizat, structurat într-un mod care să ofere medicilor experţi ai asigurărilor sociale o modalitate obiectivă şi reproductibilă de analiză a cazurilor.
(2) Ghidurile de diagnostic şi tratament pentru diferite afecţiuni aflate în circulaţie, tratatele de medicină sau diferite publicaţii de profil, nu se pot substitui criteriilor medicale de evaluare a deficienţlor funcţionale de diferite cauze. Pe de altă parte, seturile de criterii au rolul de instrumente de lucru pentru specialiştii din domeniul evaluării capacităţii de muncă, prin urmare, nu pot fi folosite ca ghiduri pentru beneficiarii drepturilor de asigurări sociale şi nu pot servi altor scopuri, administrative sau legislative.
(3) Se are în vedere faptul că niciun set de criterii, oricât de complet, nu poate acoperi toate situaţiile care se pot ivi în practică. Oferă, însă, suficiente elemente pe baza cărora, integrând şi experienţa profesională proprie, medicii specializaţiîn domeniul expertizei
medicale a capacităţii de muncă, pot fi în măsură să elaboreze concluzii obiective, valide şi să evite interpretările stereotipe, rigide, generatoare de disparităţi şi erori.
(4) Ediţia actuală a criteriilor a fost alcătuiă astfel încât să corespundă recomandărilor CIF (Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, OMS, 2007) de a fi utilizate în mod complementar ambele ramuri ale clasificărilor internaţionale OMS
(respectiv CIM- Clasificarea Internaţională a Maladiilor – CIM 10 şi CIF).
(5) Procesul de dezvoltare a noului set de criterii a presupus un demers laborios care a inclus:
(a) analiza comparativă a seturilor de criterii existente pentru invaliditate cu sisteme şi metodologii de evaluare din alte ţări;
(b) studierea extensivă şi integrarea noilor cunoştinţe şi a progresului în domeniul medical.
(c) identificarea elementelor clinice şi funcţionale comune diferitelor stări de sănătate şi definirea acestora cu ajutorul metodelor de diagnostic standardizate, utilizate la nivel internaţional;
(d) organizarea sistematică a datelor clinice şi funcţionale în conformitate cu conceptele şi filosofia Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF, OMS,2007);
(e) integrarea experienţei acumulate în utilizarea criteriilor actuale pentru invaliditate;
(f) sincronizarea cu legislaţia curentă.
(6) Criteriile de evaluare clinică şi funcţionalăaafectărilorcuprinse în prezentul volum (respectiv, stabilirea deficienţei funcţionale) se bazează pe definiţii, scale şi metode de diagostic standardizate, aplicate la nivel internaţional. Pentru evaluarea nivelului de
funcţionare corespunzător fiecărei stări de sănătate descrise, sunt utilizate clasificările CIF.
(7) Limbajul şi definiţiile au fost revizuite în conformitate cu recomandările CIF fără a se renunţa însă, la terminologia existentă în legislaţia curentă.
(8) Grupul de specialiştii care a elaborat actualul set de criterii clinice şi funcţionale de evaluare a capacităţii de muncă a fost alcătuit din medici experţi ai asigurărilor sociale cu xperienţă îndelungată în domeniu, cadre didactice universitare, medici specialişti şi primari neurologi, psihiatrii, oftalmologi, oto- rino- laringologie, medicină internă şi altele.
(9) Deficienţa funcţională este consecinţa unor tulburări morfologice sau funcţionale variate (boli, accidente, anomalii genetice); este cuantificabilă prin evaluări clinice şi funcţionale standardizate şi se regăseşte în formularea diagnosticului funcţional. Se corelează cu gradul de invaliditate.
(10) Incapacitatea adaptativă este generată de tulburări morfologice şi funcţionale diverse şi exprimă limitele persoanei în efortul de a se adapta la mediul naturalşi social. Se exprimă procentual în cadrul unui sistem cuantificat din capacitatea adaptativă normală. Nu conduce în sine la obţinerea unui beneficiu de asigurări sociale.
Incapacitatea adaptativă se corelează cu deficienta funcţională.
În situaţia existenţei mai multor afecţiuni asociate, pentru a stabili diagnosticul capacităţii de muncă se va lua în considerare incapacitatea adaptativă determinată de deficienţa funcţională cea mai mare. Incapacităţile adaptative nu se sumează.
(11) Capacitatea de muncă se defineşte prin posibilitatea desfăşurării unei activităţi organizate, prin care persoana îşi asigură întreţinerea sa şi a familiei. Capacitatea de muncă se exprimă ca un raport între posibilităţile biologice individuale (evaluate din punct de vedere medical) şi solicitarea profesională (ca element medico-social). Este determinată de abilităţile fizice şi intelectuale, determinate genetic, şi de nivelul de integrare socioprofesională, care ţine de pregătireşi de experienţă.
(12) Invaliditatea este o noţiune medico-juridică care exprimă statutul particular al unei persoane asigurate în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, care beneficiază de drepturi conform legii. Invaliditatea este cuantificată în raport cu posibilitatea desfăşurării activităţilor legate de viaţa profesională şi/sau cotidiană, astfel:
1. invaliditate de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă,
cât şi a capacităţii de autoservire, necesitând asistenţă permanentă din partea altei persoane;
2. invaliditate de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, dar cu conservarea capacităţii de autoservire;
3. invaliditate de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, acest statut fiind compatibil cu prestarea unei activităţi profesionale cu program redus şi încondiţii adecvate de solicitare.

(13) Condiţiile de sănătate reprezintă un termen generic care desemnează afecţiunile, tulburările, leziunile sau traumatismele. Sunt codificate cu ajutorul clasificării CIM-10.
(14) Funcţionarea este un termen generic pentru funcţiile organismului, structurile corpului, activităţi şi participare. El denotă aspectele pozitive ale interacţiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factori de mediu şi contextuali).
(15) Limitările activităţii sunt dificultăţi pe care un individ le poate întâmpina în executarea unor sarcini sau acţiuni legate de activitatea profesională.

(16) Restricţiile de participare sunt definite ca probleme pe care un individ le poate întâmpina prin implicarea într-o activitate profesională specifică.
(17) Capacitatea de autoservire presupune: achiziţionarea celor necesare, pregătirea hranei, efectuarea treburilor casnice, sarcini casnice, îngrijirea obiectelor de uz casnic; spălatul, îngrijirea părţilor corpului, toaleta intimă, îmbrăcatul, mâncatul, băutul, îngrijirea sănatăţii.
Articol in construcție..

22.12.2022

Lasă un comentariu