Recalcularea pensiilor judecatorilor, procurorilor, avocatilor, judecatorilor de la Curtea Constituțională a României, magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificarea legii 303/2022.

Extras din proiectul de lege propus de către Ministerul Muncii prin care se modifică condițiile de pensionare pentru mai multe categorii de asigurați.

Art.I.

Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1102 din 16 noiembrie 2022 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 211 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituțională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, indiferent de vârstă, cu o vechime de cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii se pot pensiona la cerere şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţilor de încadrare brute lunare şi sporurile cu caracter permanent aferente oricăror 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de data pensionării, actualizate la această dată prin raportarea la valoarea veniturilor cuvenite unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional. Cuantumul pensiei nete nu poate fi mai mare decât 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. Stabilirea bazei de calcul în condițiile prezentului alineat se face la cererea beneficiarului dreptului de pensie, depusă la angajator.

2. La articolul 211 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins: (11) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorul- șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, precum și membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii pot beneficia, după expirarea unui mandat întreg, de pensia de serviciu, în cuantumul stabilit la alin. (1).

3. La articolul 211 alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 211 alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii, judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor cu o vechime între 20 şi 25 de ani numai în aceste funcţii, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul, pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală de 25 de ani, cuantumul pensiei nete neputând depăși media veniturilor nete aferente bazei de calcul astfel reduse. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute de prezentul alineat.

(4) Persoanele care au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţiile enumerate la alin. (1) se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de sistemul public de pensii şi pot beneficia de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie. În acest caz, pensia de serviciu este egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și sporurile cu caracter permanent din ultimele 12 luni de activitate înainte de data eliberării din funcție, raportate la un judecător sau procuror în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional, cuantumul net al pensiei neputând depăși 100% din media veniturilor nete aferente bazei de calcul. De această pensie de  serviciu pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţie din motive neimputabile.

5. La articolul 211 după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41) cu următorul cuprins:

(41) În baza de calcul pentru stabilirea pensiei de serviciu nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent.

6. La articolul 213 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Pensiile de serviciu, inclusiv pensia de invaliditate şi pensia de urmaş, se actualizează procentual ori de câte ori se majorează indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru judecătorii sau procurorii în activitate, în condiţii identice de funcţie, vechime şi grad profesional. Actualizarea se realizează proporțional cu majorarea componentelor bazei de calcul pentru un judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional, fără ca pensia netă actualizată să fie mai mare decât media veniturilor nete ale acestuia. Data actualizării şi procentul de majorare a indemnizaţiei de încadrare brute lunare se comunică casei teritoriale de pensii ori sectoriale competente de către ordonatorii principali de credite implicaţi.

Art. II.

Prin derogare de la art. 211 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, până în anul 2027, la calculul condiției de vechime de 25 de ani se poate lua în considerare etapizat, în funcție de anul pensionării, și o perioadă maximă în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor a îndeplinit funcțiile de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult, după cum urmează:

Anul pensionării,  Vechimea maximă în funcțiile asimilate de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția                                      jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje  de stat, grefier                                   cu studii superioare juridice, consilier juridic sau jurisconsult

2023                       5 ani

2024                      4 ani

2025                      3 ani

2026                     2 ani

2027                      1 ani

Art. III.

(1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pensiile de serviciu ale magistraților, cu excepția pensiilor de serviciu ale judecătorilor Curții Constituționale, aflate în plată se recalculează prin aplicarea formulei de calcul prevăzută la art. 211 din Legea nr. 303/2022 privind Statutul judecătorilor și procurorilor considerându-se  a fi îndeplinite condițiile de acordare a pensiei de serviciu și ținând cont de vechimea în magistratură utilizată la stabilirea sau după caz, ultima recalculare a drepturilor de pensie. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiarii drepturilor de pensie de serviciu au obligația de a depune cerere la angajator pentru a alege baza de calcul a pensiei, respectiv perioada de 12 luni consecutive din ultimii 10 ani de activitate înainte de data  pensionării.

În situația în care beneficiarul de pensie de serviciu, nu depune cerere de opțiune pentru baza de calcul, angajatorul va stabili baza de calcul aferentă ultimelor 12 luni de activitate anterior eliberării din funcție.

Angajatorul are obligația de a transmite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale adeverința cu cele două elemente necesare recalculării pensiei de serviciu respectiv, baza de calcul reprezentată de media indemnizaţilor de încadrare brute lunare şi sporurile cu caracter permanent din 12 luni consecutive precum și media veniturilor nete corespunzătoare veniturilor brute care au constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.

(2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se plăteşte de la data de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare prevăzute la alin. (1).

 Care sunt modificările esențiale ce sunt aduse condițiilor de pensionare ?

1 Baza de calcul a pensiei nu o mai constituie indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării. Ea va fi înlocuită cu indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute 12 luni consecutive alese din ultimii 10 ani de activitate, desigur actualizate prin raportarea la valoarea veniturilor cuvenite unui judecător sau procuror în activitate, în condiții identice de funcție, vechime și grad profesional.

Concluzie: din păcate această metodă de a actualiza veniturile brute realizate de către asigurat alese cu 8-9 ani în urmă chiar cu raportarea la veniturile dintr-o funcție similară a fost uzată la calculul pensiilor militarilor iar neajunsul este că majorarea salariilor nu ține pasul cu inflația. Urmare viitorul pensionar NU va benefia de o pensie calculată prin raportarea la propriile venituri ci la veniturile existente în plată la o funcție similară la data pensionării. Din experiență, valoarea pensiei este cu până la 20% mai mică decât cea care ar trebui actualizată cu indicii de creștere a prețurilor, spre exemplu, comunicați de catre Institutul National de Statistică.

2 La stabilirea venitului lunar brut ce va fi utilizat la calculul mediei rezultate din suma celor 12 luni consecutive nu vor mai fi acceptate sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi salariale aferente altei perioade, diurne sau oricare alte drepturi care nu au un caracter permanent.

Care este soluția pentru a avea o pensie cat mai mare după recalculare ?

Nu sunt prea multe necunoscute aici însă munca cea mai grea o vor duce cei care vor trebui să elibereze adeverințele cu veniturile lunare brute din care pensionarul va trebui să aleagă cele mai „darnice” 12 luni consecutive ..raportate la veniturile unui coleg de breaslă.

Informațiile se actualizează după caz…

Pentru cei/cele care doresc un sprijin sau un sfat pe care îl pot oferi după experiența avută cu acest sistem de ”actuallizare” vă stau la dispoziție la consultanta@pensiata.ro.

Chiar dacă este de necrezut, vor fi pensionari care își pot mări pensia.

IOAN COVACIU

www.pensiata.ro

 

 

Lasă un comentariu