Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii următori sunt definiți astfel:

a) loc de muncă: zonă, spațiu strict delimitat, înzestrată cu mijloace de muncă, utilaje, unelte, mijloace de transport, mobilier, și obiecte ale muncii, materii prime, materiale, semifabricate, organizată în vederea realizării unei operațiuni, lucrări sau pentru îndeplinirea unei funcții de către un executant individual sau colectiv cu pregătirea și îndemânarea necesare, în condiții tehnice, organizatorice și de protecție a muncii precizate;

b) factor de risc de îmbolnăvire profesională: însușire, stare, proces, fenomen, comportament, proprii elementelor implicate în procesul muncii, care pot provoca îmbolnăviri profesionale.

(2) Factorii de risc de îmbolnăvire profesională cuprind factorii proprii mediului de muncă: factorii fizici, chimici, biologici, denumiți în continuare noxe profesionale.

(2) Factorii de risc de îmbolnăvire profesională cuprind factorii proprii mediului de muncă: factorii fizici, chimici, biologici, denumiți în continuare noxe profesionale.

Art. 2.

(1) Criteriile pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite sunt următoarele:

a) prezența în mediul de muncă a noxelor profesionale fizice constând în zgomot, vibrații, unde electromagnetice, presiune, radiații ionizante, radiații laser de putere neprotejate, precum și a noxelor profesionale chimice sau biologice prevăzute în Normele generale de protecție a muncii, care nu respectă limitele admise prevăzute în aceste norme;

b) răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidențiat prin indicatori de expunere și/sau de efect biologic, stabiliți prin ordin al ministrului sănătății și familiei;

c) morbiditatea, exprimată prin boli profesionale înregistrate la locul de muncă în ultimii 15 ani. R

(2) Încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite se face cu respectarea dispozițiilor art. 7 și/sau art. 8, după caz, și cu îndeplinirea cumulativă a criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sau la alin. (1) lit. a) și c).

(3) Pentru locurile de muncă în care sunt prezente substanțe foarte periculoase notate cu Fp în anexele nr. 17 și 18 la Normele generale de protecție a muncii sau noxe profesionale biologice, care nu au prevăzută limită admisibilă, simpla prezență reprezintă noxă profesională.

Art. 3.

(1) Încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite se face în cadrul următoarei metodologii, alcătuită dintr-o succesiune recomandată de operațiuni specifice și care constau în:

a) nominalizarea în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții deosebite și stabilirea criteriilor aplicabile pentru această încadrare, care se face de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, în cadrul Comitetului de securitate și sănătate în muncă, acolo unde acesta este înființat;

b) expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al protecției muncii;

c) efectuarea determinărilor de noxe profesionale, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1); buletinele de determinări trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date: unitatea, secția, atelierul, locul de muncă, noxa profesională, valoarea măsurată, valoarea limită admisă, metodele de măsurare;

d) solicitarea de către angajator de la instituțiile abilitate de Ministerul Sănătății și Familiei a listei cuprinzând bolile profesionale înregistrate sau a listei cuprinzând efectuarea controlului medical pentru personalul care lucrează în locuri de muncă în condiții deosebite, pentru determinarea răspunsului specific al organismului;

e) efectuarea evaluării locurilor de muncă nominalizate la lit. a), care se face de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții salariaților, în cadrul Comitetului de securitate și sănătate în muncă acolo unde acesta este înființat, conform anexei nr. 2 sau 3;

f) stabilirea măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice de protecție a muncii corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu specifici locului de muncă;

g) obținerea avizului inspectoratului teritorial de muncă în conformitate cu prevederile art. 4;

i) stabilirea locurilor de muncă în condiții deosebite în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

(2) Pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite este obligatoriu ca noxa profesională determinată să se regăsească ca efect asupra stării de sănătate și/sau ca noxa profesională ce a avut efect asupra stării de sănătate să se regăsească în determinările efectuate la locurile de muncă.

(3) Instituțiile abilitate de Ministerul Sănătății și Familiei, prevăzute în anexa nr. 1, au obligația să transmită lista cuprinzând bolile profesionale înregistrate în ultimii 15 ani, în termen de 15 zile de la data solicitării, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date: perioada de înregistrare, locul de muncă, denumirea îmbolnăvirii, factorul nociv responsabil.

(4) Instituțiile abilitate de Ministerul Sănătății și Familiei, care au efectuat controlul medical, au obligația să transmită sinteza analizelor medicale în termen de 15 zile de la finalizarea controlului medical, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date: locul de muncă, numărul de persoane investigate, indicatorul biologic alterat, factorul nociv responsabil.

Art. 4.
(1) Avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții deosebite va cuprinde și se va acorda în baza următoarelor documente:

a) determinările de noxe, efectuate de laboratoare abilitate prevăzute în anexa nr. 1, care se fac numai în prezența inspectorilor de muncă, certificând că la data efectuării acestora s-au aplicat măsurile tehnico-organizatorice pentru normalizarea condițiilor de muncă, că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal, conform proiectului, și că procesele tehnologice se desfășoară în condiții normale;

b) constatările efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă, ce vor fi consemnate într-un proces-verbal și vor face referire directă la respectarea prevederilor Normelor generale de protecție a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii și ale celorlalte acte normative din domeniu;

c) copii de pe lista cuprinzând bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale și fișa de evaluare prevăzută în anexa nr. 2 sau 3.

(2) Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Articolul 5

(1) Angajatorul este obligat să depună la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

(2) Modificările intervenite referitoare la locurile de muncă în condiţii deosebite, lista cuprinzând activităţile şi categoriile profesionale vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de către angajator.

(3) Angajatorul este obligat să depună lunar la casele teritoriale de pensii lista cuprinzând persoanele care în luna anterioară şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite.

(4) Modelul listelor, termenele şi modalităţile de depunere sau comunicare a acestor documente se vor stabili prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Articolul 6

(1) Inspecţia Muncii şi Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale vor transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale lista cuprinzând locurile de muncă în condiţii deosebite şi categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.

(2) Modelul listelor, termenele şi modalităţile de depunere sau de comunicare a acestor documente se vor stabili de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

Articolul 7

Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se va face numai în situaţia în care angajatorii au luat măsurile tehnico-organizatorice potrivit Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, Normelor generale de protecţie a muncii, Normelor specifice de securitate a muncii şi altor reglementări tehnice aplicabile.

Articolul 8

(1) Angajatorii care şi-au nominalizat locuri de muncă în condiţii deosebite şi care nu se încadrează în prevederile art. 7 sunt obligaţi ca pe o perioadă de 6 ani de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, sa ia toate măsurile tehnico-organizatorice pentru a normaliza condiţiile de muncă în conformitate cu Legea nr. 90/1996, republicată, cu Normele generale de protecţie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii sau cu alte reglementări aplicabile în domeniu.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1) locurile de muncă se considera încadrate în locuri de muncă în condiţii deosebite pe toată durata luării măsurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de muncă.

(3) Angajatorii vor raporta semestrial inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază îşi desfăşoară activitatea respectiva realizarea măsurilor tehnico-organizatorice pentru normalizarea condiţiilor de muncă, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale. (4) La termenele scadente ale măsurilor stabilite sau după perioada prevăzută la alin. (1) dispoziţiile alin. (2) îşi încetează aplicabilitatea.

Articolul 9

Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite sunt obligaţi, pe propria cheltuiala, sa îi supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei, pe toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii, prin instituţii abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

Articolul 10

Încadrarea tuturor categoriilor de salariaţi în locurile de muncă în condiţii deosebite se face numai în cazul în care activitatea lor se desfăşoară efectiv în aceste locuri de muncă potrivit programului normal de lucru.

Articolul 11

(1) Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite, potrivit art. 10, se face de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în munca acolo unde acesta este înfiinţat.

(2) Stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă se stabileşte în condiţiile legii.

Articolul 12

Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului care reglementează atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat conform sarcinii specifice, în raport cu funcţia îndeplinită.

Articolul 13

Perioada în care un salariat care lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se considera timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii acestei situaţii.

Articolul 14

(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în condiţii deosebite în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe baza unei adeverinte emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv sau pe baza listelor cuprinzând persoanele care au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite.

(2) În cazul distrugerii arhivelor, dovedită cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotărâre judecătorească, perioada lucrata în condiţii deosebite.

Articolul 15

Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I şi a II-a de muncă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale.

Articolul 16

Angajatorii care au locuri de muncă, activităţi şi categorii profesionale încadrate în grupele I şi a II-a de muncă vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrării locurilor de muncă în condiţii deosebite, respectând dispoziţiile prezentei hotărâri, în cel mult 90 zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Articolul 17

Expertizarea tehnica a locurilor de muncă în condiţii deosebite se efectuează de angajator, inspectoratele teritoriale de muncă, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Muncii sau de alte organisme recunoscute de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Articolul 18

Angajatorii care nu au primit aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite pot formula plângere în termen de 15 zile de la data comunicării, la Inspecţia Muncii, care o va soluţiona în termen de 30 de zile.

Articolul 19

Costurile activităţilor de expertizare, de determinări de noxe, de control medical, precum şi cele legate de obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă se suporta de către angajator.

Articolul 20

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2001.

Articolul 21

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 22

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:

a) Hotărârea Guvernului nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 9 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 478/1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Întreprinderea „Acumulatorul” Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de acumulatori) Bistrita ce se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992;

c) Hotărârea Guvernului nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica şi petrochimica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 481/1990 privind încadrarea personalului în grupele I şi a II-a de muncă de la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei Metalurgice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 647/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate Ministerului Industriei Uşoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992; f) Hotărârea Guvernului nr. 671/1990 privind încadrarea în grupa I de muncă în vederea pensionării a personalului existent la I.R.E.M.O.A.S. Bucureşti, în cadrul Atelierului de acoperiri metalice pe cale galvanica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 7 mai 1992; g) Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1990 privind încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992;

h) Hotărârea Guvernului nr. 406/1991 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal din Combinatul de Metalurgie Neferoasa Copsa Mica, Întreprinderea de Metalurgie Neferoasa Firiza şi Întreprinderea Metalurgica „Neferal” Bucureşti ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 16 iunie 1992;

i) Hotărârea Guvernului nr. 620/1992 privind încadrarea în grupa I şi a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor lucrători din activitatea de exploatare şi transport forestier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 octombrie 1992;

j) Hotărârea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica şi petrochimica;

k) Hotărârea Guvernului nr. 512/P.R. din 10 februarie 1990 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul Combinatului Metalurgic de Metale Neferoase Copsa Mica;

l) Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 253/1M/7.503 din 7 august 1995 privind precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării;

m) Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 2.120/662/1999 privind încadrarea în grupa II de muncă a unor locuri de muncă şi activităţi din cadrul Societăţii Comerciale „Aerostar” – S.A. Bacau, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999; n) orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:────────────────

Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu

Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartos

Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu

Anexa 1A. Instituţiile abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru evidenta bolilor profesionale:

a) institutele de sănătate publică – colectivul Epidemiologia bolilor profesionale, a bolilor legate de profesiune şi comunicarea riscului;

b) Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală – colectivul Statistica bolilor profesionale;

c) direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti – compartimentul Supravegherea stării de sănătate şi programe de sănătate publică.

B. Instituţii care au în structura laboratoare abilitate pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale:

a) direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

b) clinicile de medicina muncii sau boli profesionale;

c) Inspecţia Muncii, prin Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional

d) alte laboratoare abilitate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi recunoscute de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Lasă un comentariu